Ir al contenido

Ir al índice

Runawan Bibliamanta parlarispa: Jesuswan Dioswan, ¿ujllachu kanku?

Runawan Bibliamanta parlarispa: Jesuswan Dioswan, ¿ujllachu kanku?

 Runawan Bibliamanta parlarispa: Jesuswan Dioswan, ¿ujllachu kanku?

JEHOVAMANTA SUTʼINCHAJKUNAQA, runamasinkuwan Bibliamanta parlaspa kusikunku. ¿Bibliamanta, ima tapukuypis kapusunkichu? Paykuna imapichus creesqankumanta, ruwasqasninkumanta ima, ¿imatapis yachayta munawajchu? Jina kajtin, paykunawan tinkojtiyki chaykunamanta parlariwaj. Chay tapuykunasniykiman, may kusiywan sutʼinchasonqanku.

Jehovamanta sutʼinchajkuna, imaynatachus runawan parlarisqankuta yachanapaj, kaypi tʼukurina: Jehovamanta sutʼinchaj Carmenqa, doña Susanata visitashan.

¿Cheqamantachu Jehovamanta sutʼinchajkuna, Jesuspi mana creenku?

Susana: Iglesiaykumanta pastorqa, mana Jesuspi creesqaykichejta niwayku. ¿Jinachu?

Carmen: Mana jinachu. Salvasqas kanapajqa, Jesuspi creenapuni tiyan.

Susana: Noqapis, kikinta yuyani.

Carmen: Walej. Noqaj suteyqa Carmen, ¿qanpatarí?

Susana: Susana.

Carmen: Kusikuni rejsisuspa Susana. Ichapis tapukushanki, imaraykuchus runas ninku, Jehovamanta sutʼinchajkuna mana Jesuspi creesqaykuta.

Susana: Arí, chayta yachayta munayman.

Carmen: Noqaykoqa, mana runa yachachisqanman jinachu Jesuspi creeyku.

Susana: ¿Imaynataj chayri?

Carmen: Runasqa, Jesús uj kʼacha runalla kasqanta yuyanku, noqaykutaj mana jinatachu yuyayku.

Susana: Ni noqapis.

Carmen: Walej. Chantapis Jehovamanta sutʼinchajkunaqa, imatachus Jesús Tatanmanta yachachisqanta creeyku, manataj runas nisqankutachu.

Susana: ¿Ima ninayashanki?

Carmen: Ashkha religionesqa, Jesús, Dios kasqanta yachachinku. Ichapis kikinta yachachisunku.

Susana: Arí, pastorniykoqa, Jesuswan Dioswan, ujlla kasqankuta niwayku.

Carmen: Chaywanpis, ¿pitaj Jesusmanta cheqanta yachachiwasunman? ¿Manachu payllataj?

Susana: Arí, Jesuspuni yachachiwasunman áh.

¿Imatá Jesús yachacherqa?

Carmen: Bibliamanta uj versiculota qhawarina. Kay Juan 6:38 Jesús nerqa: “Mana munayniyta ruwanaypajchu janaj pachamanta  uraykʼamorqani, astawanqa Kachamuwajniypa munayninta ruwanaypaj jamuni”. T’ukuriy, Jesús Diospuni kanman chay, ¿pimantá kaypi parlashanman?

Susana: Mana yachanichu.

Carmen: Tʼukurina. Jesús, ¿munayninta ruwananpajchu janaj pachamanta uraykamorqa?

Susana: Mana. Payqa Kachamojninpa munayninta ruwananpaj uraykamorqa.

Carmen: Ajina. Kaypiwan tʼukurina, Jesús Diospuni kanman chay, ¿pitaj cielomanta kachamorqa? ¿Pejpa munaynintataj ruwanan karqa?

Susana: Arí, ¿y? Chaywanpis, Jesús mana Dioschu kasqanmanta iskaychasqaraj kashani.

Carmen: Waj kutipeqa, Jesús kay jinamantañataj nerqa, Juan 7:16 qhawarina. ¿Leeriyta munawajchu?

Susana: Ya. “Jesustaj kuticherqa: Kay yachachisqayqa mana noqajtachu, manachayqa Kachamuwajniypata.”

Carmen: Gracias. Leerisqaykiman jina, ¿Jesús yuyaynintachu yachacherqa?

Susana: Mana. Kachamojninpa nisqanta yachacherqa.

Carmen: Arí. Jina kajtin, ¿pitaj Jesusta kachamunman karqa? Chantá, ¿pitaj cheqa kajta yachachinanpaj wakicherqa? ¿Manachu kachamoj, Jesusmanta aswan kuraj kanman? Yachanchej jina, kachajqa kachasqamanta nisqa, aswan kuraj. ¿Icharí?

Susana: Arí, jinapuni. Ni jaykʼajpis kayta leerqanichu.

Carmen: Kaypi tʼukurinallataj. Jesusqa kay Juan 14:28 nerqa: “Uyarerqankichejña qankunaman nisqayta: Rishani, kutimusajtaj qankunaman, nispa. Sichus munakuwankichejman chayqa, kusikuwajchej Dios Tataman rishani nisqaymanta, imaraykuchus payqa noqamanta kuraj”. Kaypi nisqanman jina, ¿imatá Jesús Tatanmanta nerqa?

Susana: Paymanta aswan kuraj kasqanta nerqa.

Carmen: Sumaj. Kunanqa Mateo 28:18 leerisun. Jesusqa discipulosninman kay jinata nerqa: “Dios Tatayqa kamachina tukuy atiyta qowan janaj pachapi, kay pachapipis”. ¿Nerqachu Jesús tukuy atiyniyoj kasqanta?

Susana: Mana, Tatan tukuy atiyta qosqanta nerqa.

Carmen: Arí. Jesús Diospuni kanman chay, ¿imaynatá aswan atiyta jap’inman? ¿Pitaj chay atiyta qorqa?

Susana: Chaypi t’ukurinaychá kanman.

¿Piwan parlasharqa?

Carmen: Astawan entiendenapaj, kaypi t’ukurinallataj.

Susana: ¿Imapi?

Carmen: Bibliaqa Jesús bautizakusqanmanta parlan. Mask’arina Lucas 3:21, 22. ¿Leeriwajchu?

Susana: “Juanqa runasta bautizashajtin, Jesuspis bautizasqallataj karqa. Jesusqa Diosmanta mañakushajtin, cielo kicharikorqa. Espíritu Santotaj paypa patanman uraykʼamorqa paloma jina. Chantá janaj pachamanta Dios nimorqa: Qanmin munasqa Churiy kanki; qanwanqa sonqo juntʼasqa kani, nispa.”

Carmen: Jesús bautizakushajtin, ¿reparankichu imatachus ruwashasqanta?

Susana: Mañakusharqa.

Carmen: Arí, Jesús Diospuni kanman chay, ¿pimantá mañakushanman karqa?

Susana: Mana yachanichu, pastorniyta tapurisaj.

Carmen: Ya, chaywanpis kaypi tʼukurinallataj. Jesús yakumanta llojsishajtin, ¿reparankichu imatachus Dios cielomanta nimusqanta?

Susana: Arí, Jesús Churin kasqanta, paywan sonqo juntʼasqa kasqanta ima nerqa.

Carmen: ¡Walejpacha! Kunan, Jesús Diospuni kanman chay, ¿manachu payllataj cielomanta parlamunman karqa?

Susana: Mana chaypi yuyasqanichu.

 ¿Imaraykutaj Diosta “Tata”, Jesustataj “Churi” nispa nikun?

Carmen: Chantapis leerinchej jina, Jesusqa Dios janaj pachapi Tatan kasqanta nerqa. Jesús bautizakushajtintaj, Diosqa “Churiy kanki” nimorqa. Chantapis Jesusllataj Diospa Churin kasqanta nerqa. Doña Susana, iskay runas kikinkamalla kasqankuta sut’inchayta munawaj chay, ¿ima kasqankutataj niwaj?

Susana: Hermanos kasqankutachá niyman.

Carmen: Sumaj, ichá kikinkamalla gemeloswan sut’inchasunman. Chaywanpis Jesusqa, pay Diospa Churillan kasqanta, Diostataj Tatay nerqa. ¿Imatataj Jesús chaywan niyta munarqa?

Susana: Jesusqa, Tatan paymanta aswan kuraj, aswan atiyniyojtaj kasqanta nisharqa.

Carmen: Ajina, iskay runas kikinkamalla kasqankuta sut’inchanapajqa, iskay hermanoswan chayri gemeloswan kikinchasunman. Kunan, Sumaj Yachachej Jesús, paywan Dioswan kikinkamalla kasqankuta sut’inchayta munanman karqa chay, ¿manachu hermanos chayri gemelos jina kasqankuta ninman karqa?

Susana: Arí, ¿y?

Carmen: Chaywanpis Jesusqa, Churilla kasqanta, Diostaj Tatan kasqanta nerqa.

Susana: Arí, jinapuni.

¿Imatataj discípulos Jesusmanta yachacherqanku?

Carmen: Tiempituyoj kanki chayqa, tumpitatawan kaysitumanta parlarisuyta munayman.

Susana: Ya, parlarina áh.

Carmen: Jesús Diospuni kanman chay, ¿manachu discípulos chayta sut’ita ninkuman karqa?

Susana: Arí.

Carmen: Chaywanpis Bibliapeqa, ni maynejpi chayta ninchu. Astawanpis imatachus apóstol Pablo qhelqasqanta qhawarina. Payqa Jesuspa discipulon karqa. Kay Filipenses 2:9, Jesús wañuymanta kausarimojtin, imatachus Dios ruwasqanta nin: “Chayrayku Diosqa payta maytapuni jatuncharqa tukuy kaj chhika patapi kanampaj, uj sutitataj qorqa, tukuy sutismanta aswan sumaj sutita”. Kay versículo nisqanman jina, ¿imatá Dios Jesuswan ruwarqa?

Susana: Jesusta jatuncharqa.

Carmen: Ajina. Jesús manaraj wañushaspa Dios jina kanman karqa chayqa, qhepamantaj tukuy kaj chhika patapi kananpaj Dios jatuncharqa chay, ¿manachu Jesús Diosmanta aswan patapi kanman? ¿Diosmanta aswan patapi pillapis kayta atinmanchu?

Susana: Mana.

Carmen: Kaykama qhawarisqanchejman jina, ¿niwajchu Biblia, Jesús Diospuni kasqanta yachachisqanta?

Susana: Mana. Astawanpis sut’ita nishan, Jesús Diospa wawan kasqanta.

Carmen: Arí. Jinapis noqaykoqa, mana Jesusta pisipaj qhawaykuchu. Astawanpis suyasqa Mesías kasqanta, wañuyninwantaj cheqa sonqo runas salvasqa kanankupaj ñanta jina kicharisqanta creeyku.

Susana: Noqapis kikinta yuyani.

Carmen: Walej. Chaywanpis ichá tapurikushanki, Jesús kausayninta noqanchejrayku qosqanmanta, ¿imaynatá agradecekusunman? *

Susana: Arí, tapukuyta yachani.

Carmen: Munawaj chayqa, waj p’unchay kutirimuyman. Bibliawantaj chay tapuyniykita kutichisunman. Qhepan semana kay kikin horasta, ¿kayllapitajchu kanki?

Susana: Arí, kaypi kasaj.

Carmen: Jina kajtenqa, qhepan semanata tinkusunchej.

[Sutʼinchaynin]