Ir al contenido

Ir al índice

Leejkunaj tapuyninku

Leejkunaj tapuyninku

¿Imatataj ruwasunman wakin hermanosta perfumes umankuta nanachejtin chayri samajta mana saqejtin?

Perfumej qʼapayninta mana aguantayta atej runasqa uj jatun llakiypi rikukunku. Sapa pʼunchay perfumesta churakoj runaswan mana tinkunankupaj mayta kallpachakojtinkupis, tinkunkupuni. Chayrayku wakinkunaqa tapukunku hermanosta niyta atikusqantachus manachus, tantakuykunaman rinankupaj, jatuchaj tantakuykunaman rinankupaj ima, perfumesta mana churakunankuta.

Ni pi hermanopis, waj hermano Tantakuna Wasiman mana jamunanpaj imatapis ruwanmanchu. Imaraykuchus tukuypis tantakuykunaman rinchej kallpachasqa kanapaj (Heb. 10:24, 25). Chayrayku uj hermano tantakuypi perfumej qʼapayninta mana aguantayta atinchu chayqa, ancianoswan chaymanta parlarinman. Ancianostaj ichapis qotuchakuymanta hermanosman chaymanta willankuman, hermanos chayta entiendenankupaj, chaywanpis mana allinchu kanman perfumesta churakunamanta ancianos uj kamachiyta jina qotuchakuypaj churananku. Ichapis ancianosqa Willayta Yachanapaj Tantakuypi, publicacionesninchejpi yuyaychakusqanman jina “Qotuchakuy imapi llankʼanan tiyan” nisqapi chaymanta parlariyta ajllankuman, chayri ni pejpa sonqonta nanachispalla qotuchakuyman chaymanta willachinkuman. * Chaywanpis chayta mana sapa kutichu qotuchakuyman willakunan tiyan. Imaraykuchus niraj unaytachu jamojkuna, ñaupaj kutirayku jamojkuna ima mana chaymanta yachankuchu, munanchejtaj tukuypis tantakuypi kusisqas kanankuta. Chayrayku ni pipis pisillata perfumeta churakuspa sonqo pʼakisqa kananchu tiyan.

Atikojtenqa ancianos Tantakuna Wasipi uj cheqata tʼaqankuman perfumespa qʼapayninta mana aguantayta atej hermanospaj. Ichapis chaypajqa segunda salata tʼaqankuman. Chayta ruwakojtinpis, uj hermanota perfumej qʼapaynin mana allinta samajta saqellajtinpuni, chayri umanta nanachillajtinpuni, tantakuypi yachachikusqanta grabapunkuman chayri telefononejta tantakuykunata wasinpi uyarichinkuman, imaynatachus machitu hermanospaj chayri sinchʼi onqosqa hermanospaj ruwakun ajinata.

Pasaj watasmantaña Reinomanta Willayninchej hojitapi jatuchaj tantakuykunapaj anchata qʼapaj perfumesta mana churakunata yuyaychawanchej. Jatuchaj tantakuykunasninchej wisqʼasqa lugarespi ruwakusqanraykutaj chay yuyaychayman jina ruwananchejta niwanchej. Chantapis chay tantakuykunapeqa mana wakichikuyta atikullanchu uj cheqata perfumej qʼapayninta mana aguantayta atejkunapaj. Chaywanpis ni pi yuyananchu tiyan Reinomanta Willayninchej hojitapi perfumesmanta yuyaychakusqanman jinapuni qotuchakuykunapipis ruwakunanta.

Juchasapas kasqanchejrayku tukuy imamanta ñakʼarinchej. Chayrayku mayta agradecekunchej kusisqa kausakunapaj wajkuna yanapawasqanchejmanta. Qotuchakuyninchejmanta mayqen hermanollatapis perfumej qʼapaynin umanta nanachin chayri samajta mana saqenchu chayqa, perfumeta churakuy gustawajtinchejpis, hermanosninchejta munakusqanchejrayku ichá manaña ñaupajta jinachu churakusun.

 ¿Bibliallachu Poncio Pilatomanta parlan?

Kay rumipi Pilato suti latinpi kashan

Bibliaqa willawanchej imatachus Poncio Pilato Jesusta juchachanankupaj, wañuchinankupaj ima ruwasqanta (Mat. 27:1, 2, 24-26). Chaywanpis mana Bibliallapichu Poncio Pilato suti rikhurin. Manaqa chay tiempomanta parlaj waj librospipis rikhurillantaj. Kay The Anchor Bible Dictionary nisqanman jina, Judeata kamachejkunamanta parlaj librosqa, paymanta astawan parlanku.

Pilato suteqa judío Josefoj qhelqasqasninpi astawan rikhurin, pichus qhelqarqa Pilato Judeata kamachishaspa kinsa chʼampaykunapi rikukusqanta. Chantapis judío Filón, Pilato uj chʼampaypi rikukusqanmanta qhelqallarqataj. Romamanta Tácito sutiyoj qhelqajqa, Romata kamachejkunaj kausayninkumanta qhelqasqasninpi Pilato Romata Tiberio kamachishajtin, Jesusta wañuchinankuta kamachisqanta nin

Kay 1961 watapi wakin yachayniyoj runas Cesarea (Israel) llajtaj unay tiempomanta teatronpi uj rumita tarerqanku, chaypitaj Pilato suti latinpi sutʼi kashan. Chay rumipeqa mana tukuy qhelqasqachu rikukun, ichá chay qhelqasqa ajinata nishan: “Judeata kamachej Poncio Pilatoqa, may rejsisqa dioskunapaj (kay) Tiberieumta ruwachiporqa”, nispa. Chay edificioqa, ichá Romata kamachej Tiberiopaj ruwasqa templo karqa.

Uj hermana Bibliamanta yachakojman uj hermanowan,chayri uj mana bautizasqa willajwan yachachishaspa, ¿umanta qhatakunanchu tiyan?

Kay 15 de julio de 2002 La Atalaya revistaj,“Preguntas de los lectores”, nisqa yachaqananpi sutinchakorqa uj cristiana uj hermanowan, chayri mana bautizasqa willajwan yachakojman yachachishaspa umanta qhatakunanpuni kasqanta. Chay yachachiyta astawan ukhunchaspataj,chayta allinchana kasqanta reparayku.

Uj hermana Bibliamanta unaytaña yachakojman,uj hermanowan yachachej rejtin umanta qhatakunan tiyan. Uj hermanoj ruwananta ruwashasqanrayku,chayta ruwaspaqa qotuchakuyta ñaupajman apajkunata jatunpaj qhawasqanta rikuchin (1 Cor. 11:5, 6, 10). Chantapis hermanaqa hermanoman niyta atinman, yachakojman Bibliamanta yachachinanta, chaytataj ruwanman chay hermano yachachinanpaj wakichisqa kajtin.

Chantapis uj hermana mana qosanwanchu Bibliamanta yachakojman yachachej rejtin, manaqa uj mana bautizasqa willajwan rejtin, umanta mana qhatakunanpunichu tiyan, imaraykuchus Bibliaqa mana kamachinchu mana bautizasqa willajwan yachachishaspa chayta ruwananta. Chaywanpis wakin hermanasqa sonqo yuyayninkurayku ichapis umankuta qhatakonqanku.

^ párrafo 4 Astawan yachakunaykipajtaj, ¡Despertad! del 8 de agosto de 2000 nisqa revistaj 8-10 paginasninpi, “Ayuda para los que padecen el MCS”, nisqata leey.