Ir al contenido

Ir al índice

Diospa Reinonpi sinchʼita creenachej

Diospa Reinonpi sinchʼita creenachej

“Creespaqa yachanchej, imapichus suyakushanchej, chayta japʼinanchejtapuni.”(HEB. 11:1.)

1, 2. ¿Imastaj kallpachanqa Dios Reinonnejta runaspaj munayninta juntʼananpi atienekusqanchejta, imaraykutaj? (Patapi kaj dibujota qhawariy.)

JEHOVAJ testigosnenqa, Diospa Reinollan chʼampaykunasninchejta chinkachinanta runasman willanchej. Chay suyakuytaj mayta sonqochawanchej, sinchʼita sayanapajtaj kallpachawanchej. Chaywanpis Diospa Reinon kasqanpipuni, imastachus ruwananpi ima, ¿atienekunchejchu? ¿Imaraykutaj Diospa Reinonpi sinchʼita creenchej? (Heb. 11:1.)

2 Tukuy Atiyniyoj Jehovaqa, Cristoj kamachiyninnejta imatachus runaspaj munasqanta juntʼanqa. Chay Reinotaj Dioslla kamachinanpaj atiyniyoj kasqanpi sayasqa kashan. ¿Pitaj Diospa Reinonpi kamachenqa? ¿Pikunawantaj chay kamachej kamachenqa? ¿Pikunataj chay kamachejpa atiyninpi kanqanku? Tukuy kaykunata Jehovaqa tratosta ruwasqasninpi sayacherqa. Kay tratosqa contratos jina ruwasqa kashanku. Chaytataj Jehová ruwarqa chayri wawan Jesucristo. Kay tratosta ukhunchashaspaqa imaynatachus Jehovaj munaynin juntʼakunanta, Diospa Reinon sumaj sayasqa kasqanta ima sumajta yachasun (Efesios 2:12 leey).

3. ¿Imatá kay yachaqanapi, qhepan yachaqanapi ima yachakusun?

 3 Bibliaqa Cristoj kamachiyninmanta sojta tratos parlasqanta nin. Chaykunataj kanku 1) Abrahamwan trato, 2) Leypa traton, 3) Davidwan trato, 4) Melquisedec jina uj sacerdote kananpaj trato, 5) mosoj trato, 6) uj Reinopaj trato ima. Ukhuncharinataj imaynatachus sapa uj trato Diospa Reinonmanta parlashasqanta, imaynatatajchus chay tratos yanapasqanta Diospa munaynin runaspaj, kay Jallpʼapaj ima juntʼakunanpaj (“ ¿Imaynatá Dios munayninta juntʼanqa?”, nisqa recuadrota qhawariy).

DIOSPA MUNAYNIN IMAYNATACHUS JUNTʼAKUNANTA RIKUCHEJ TRATO

4. Génesis libro nisqanman jina, ¿imastataj Dios runaspaj ruwanan karqa?

4 Jehovaqa kay Jallpʼata runas tiyakunankupaj ruwaytawan, kinsa imasta runaspaj ruwananta nerqa. Uj kaj, runata rijchʼayninman jina ruwanan karqa. Iskay kaj, runas Jallpʼata uj paraisoman tukuchinanku karqa, mirayninkuwantaj kay Jallpʼaman juntʼananku karqa. Kinsa kaj, allin kajta mana allin kajta yachanamanta sachʼaj poqoyninta mana mikhunankuchu karqa (Gén. 1:26, 28; 2:16, 17). Kaytaj sutʼita rikuchin, imapunichus Diospa munaynin runaspaj, kay Jallpʼapaj ima kasqanta. Jina kajtin, ¿imaraykutaj Jehová tratosta ruwarqarí?

5, 6. 1) ¿Imatá Satanás ruwarqa Diospa munaynin mana juntʼananpaj? 2) ¿Imaynatá Jehová, Kuraj Supaypa nisqanman kuticherqa?

5 Satanasqa Diospa munaynin mana juntʼakunanpaj, Diospa contranpi oqharikorqa. Chayraykutaj Evata allin kajta mana allin kajta yachanamanta sachʼaj poqoyninta mikhunanta nerqa. Chayta ruwaspataj runas Diosta mana kasukunankuta nisharqa (Gén. 3:1-5; Apo. 12:9). Chantapis Dioslla kamachinanpaj atiyniyoj kasqanta iskayrayacherqa. Aswan qhepamanpis Diosta interesraykulla runas sirvisqankuta nerqa (Job 1:9-11; 2:4, 5).

6 ¿Imaynatá Jehová, Kuraj Supaypa nisqanman kuticherqa? Jehovaqa churanakojkunata chinkachiyta atinman karqa. Chaywanpis munayninman jina runas kay pachaman mana juntʼayta atinkumanchu karqa. Chayrayku churanakojkunata mana chinkacherqachu. Astawanpis Edenpi tratota ruwarqa. Chaytaj rikucherqa paypa nisqasnin kay Jallpʼapaj, runaspaj ima maychus kasqanman jina juntʼakunantapuni (Génesis 3:15 leey).

7. Jehová Edenpi trato ruwasqan, ¿imatataj rikuchin katarimanta, mirayninmantawan?

7 Edenpi tratoqa, katari, miraynin ima wañuchisqas kanankuta rikucherqa, nisunman Jehovalla kamachej kasqanman churanakoj Satanás, paywan kajkuna ima. Warmej mirayninmantaj, atiyta qorqa Satanasta chinkachinanpaj. Jehovaqa Edenpi tratota ruwasqanwan, churanakuyta rikhurichejta, churanakuyrayku llakiykuna kasqanta ima chinkachinantapuni rikucherqa. Pinejtachus chayta ruwanantapis nillarqataj.

8. ¿Imatá yachanchej warmimanta, mirayninmanta ima?

8 ¿Pitaj warmej miraynin kanan karqa? Chay mirayqa mana uj runachu kanan karqa, manaqa uj espíritu. Imaraykuchus pay Satanasta chinkachinan karqa. Satanastaj mana uj runachu manaqa uj espíritu (Heb. 2:14). Chay mirayta nacechikoj warmipis nillataj runachu.  Katarej miraynin sutʼita ashkhayashajtintaj, warmej miraynenqa tawa waranqa watasta jina mana yachakorqachu pichus kasqanta. Chay wataspitaj, Jehová tratosta ruwarqa pichus warmej miraynin kasqanta rikuchinanpaj, Satanaspa churanakuynin llakiykunata rikhurichisqanta chinkachinanpaj ima.

WARMEJ MIRAYNINTA RIKUCHEJ TRATO

9. ¿Maykʼajtaj Abrahamwan trato ruwasqa qallarerqa?

9 Jehovaqa Satanás wañuchisqa kananta nerqa. Chaymanta iskay waranqa watas qhepaman jina, Abrahamta Ur llajtanmanta Canaán jallpʼaman ripunanta kamacherqa (Hech. 7:2, 3). Nerqataj: “Saqey jallpʼaykita, ayllusniykita, tataykej wasintawan. Jinaspataj ripuy, noqa rikuchisqayki, chay jallpʼaman. Mirayniykimanta ruwasaj uj jatun nacionta. Bendecisqayki, sutiyki may yuyarisqa kanqa, qannejtataj wajkuna bendecisqallataj kanqanku. Qampaj allinta ruwajkunapaj allinta ruwapusaj, qampaj mana allinta ruwajkunatarí maldecisaj. Qannejta bendecisqas kanqanku tukuy ayllus kay pachapi kajkuna”, nispa (Gén. 12:1-3). Bibliapeqa kay kuti ñaupaj kutirayku Dios Abrahamwan tratota ruwasqanmanta parlashan. Chaywanpis mana yachanchejchu maykʼajchus chay tratota ruwasqanta. Astawanpis chay trato 1943 watapi Jesús niraj jamushajtin qallarisqallanta yachanchej. Abraham 75 watasniyoj kashaspa, Harán jallpʼamanta llojsispa Éufrates mayuta chimpashajtin.

10. 1) ¿Imaynatá Abraham Diospa nisqasninpi sinchʼita creesqanta rikucherqa? 2) ¿Imastá warmej mirayninmanta Jehová sutʼincharqa?

10 Diosqa ashkha kutispi Abrahamman  pay, miraynin ima bendecisqa kananta nerqa. Chaymantataj sapa kuti astawan sutʼincharqa (Gén. 13:15-17; 17:1-8, 16). Abrahamqa Diospa nisqasninpi sinchʼita creesqanta rikucherqa, kʼata wawanta Diosman qoyta munaspa. Jehová Diostaj Abrahamwan trato ruwasqan juntʼanantapuni rikuchinanpaj waj imatawan nerqa (Génesis 22:15-18; Hebreos 11:17, 18 leey). Abrahamwan trato ruwasqan qallarisqantawan, warmej mirayninmanta astawan sutʼinchallarqapuni. Chay mirayqa Abrahammanta jamunan karqa, nitaj ujllachu kanan karqa. Chantapis chay miraymantaqa reyes llojsinanku karqa, Diospa enemigosninta chinkachinanku karqa, runaspajtaj uj bendición kananku karqa.

Abrahamqa Diospa nisqasninpi sinchʼita creerqa (10 parrafota qhawariy)

11, 12. ¿Imatá Biblia nin Abrahamwan Dios tratota ruwasqan juntʼakunanmanta, imataj chay niyta munan noqanchejpaj?

11 Jehová Abrahamwan trato ruwasqanqa, ñaupaj kutirayku juntʼakorqa, Abrahampa miraynin Sumaj Jallpʼaman yaykushajtin. Bibliataj Abrahamwan Dios tratota ruwasqan ashkha bendicionesta apamunanta rikuchin (Gál. 4:22-25). Apóstol Pabloqa sutʼincharqa Abrahampa mirayninmanta ñaupa kaj miray Jesucristo kasqanta. Iskay kajtaj 144.000 ajllasqa cristianos (Gál. 3:16, 29; Apo. 5:9, 10; 14:1, 4). Mirayta nacechikoj warmitaj ‘patapi kaj Jerusalén’, nisunman janaj pachapi kaj Diospa llajtan, pikunachus tukuy cheqa sonqo ángeles kanku (Gál. 4:26, 31). Abrahamwan Dios tratota ruwasqanqa, warmej miraynin ashkha bendicionesta apamunanta rikuchin.

12 Jehová, Abrahamwan tratota ruwasqanqa, Reinon kamachimunanpaj uj contrato jina. Chaytaj uj ñanta jina kicharin Diospa Reinonta herenciata jina, Rey, chay reywan khuska kamachimojkuna ima japʼinankupaj (Heb. 6:13-18). ¿Maykʼajkamataj chay trato kanqa? Génesis 17:7 nisqanman jinaqa wiñaypaj kanqa. Chay tratoqa Reino, Diospa tukuynin enemigosninta chinkachinankama, kay pachapi tukuy familiasta bendecinankama kanqa (1 Cor. 15:23-26). Chay trato bendicionesta apamusqantaj, wiñaypaj kanqa. Dios, Abrahamwan tratota ruwasqanqa, Jehová munayninta juntʼakunantapuni rikuchin. Chay munaynintaj runas kay “pachaman juntʼa[nanku]” (Gén. 1:28).

DIOSPA REINON WIÑAYPAJ KANANTA RIKUCHEJ TRATO

13, 14. Cristoj kamachiyninmanta, ¿imatá rikuchin Davidwan Dios tratota ruwasqan?

13 Edén huertapi ruwasqa trato, Abrahamwan ruwasqa trato imaqa, Jehovaj kamachiynin cheqan kamachiykunasninpipuni sayasqa kasqanta rikuchin. Jesucristoj kamachiyninta sayachisqanpis cheqan kamachiykunasnillanpitaj sayasqa kashan (Sal. 89:14). Cristoj kamachiynin, ¿runaspa kamachiynin jinachu sajrayanqa? ¿Cuentanmanta waj kamachej yaykunantachu necesitanqa? Chay mana jinachu kananpaj Dios waj tratota ruwarqa.

14 Jehovaqa ñaupa tiempomanta Israel llajtaj reynin Davidwan tratota ruwarqa (2 Samuel 7:12, 16 leey). Jehovaqa Davidman mirayninmanta Mesías jamunanta nerqa (Luc. 1:30-33). Chay tratota Davidwan ruwasqanpitaj ima familianejtachus Mesías jamunanta astawan sutʼincharqa. Jehovaqa Davidpa mirayninmanta kajlla, Reinonpi kamachinanpaj “wakichisqa” rey kasqanta nerqa (Eze. 21:25-27).  Davidpa kamachiynenqa, Jesusnejta “wiñaypaj sayanqa”. Chantapis “miraynenqa wiñaypaj sayachisqa kanqa, kamachina tiyanantaj kallanqapuni inti jina” (Sal. 89:34-37). Cristoj kamachiynenqa ni jaykʼaj sajraman tukonqachu, ruwasqasnintaj wiñaypaj kanqanku.

SACERDOTE KANANPAJ TRATO

15-17. Melquisedec jina uj sacerdote kananpaj tratota ruwasqanman jina, ¿imatataj warmej miraynin ruwanan karqa, imaraykutaj?

15 Abrahamwan, Davidwan ima uj tratota Jehová ruwasqanqa, warmej miraynin kamachinanta rikucherqa. Jallpʼantinmanta runas cheqamanta bendecisqas kanankupajqa, mana uj sumaj kamachejllachu necesitakorqa. Manaqa chay kamachej uj sacerdote kanan karqa. Imaraykuchus runasqa juchaj atiyninmanta kacharichisqas kayta, Jehovaj familiaman ujchaykukuyta ima necesitanku. Chaypajtaj, Jehovaqa Melquisedec jina uj sacerdote kananpaj tratota ruwarqa.

16 Jehovaqa rey Davidnejta, Jesuswan iskay imaspaj uj tratota ruwananta sutʼincharqa. Uj kaj, Jesús ‘pañanpi tiyaykunan’ karqa, enemigosninta atipanankama. Iskay kaj, “Wiñaypaj sacerdote kan[an karqa] Melquisedecpa tʼaqanman jina” (Salmo 110:1, 2, 4 leey). ¿Imaraykutaj “Melquisedecpa tʼaqanman jina”? Imaraykuchus Abrahampa mirayninmanta kajkuna niraj Sumaj Jallpʼata japʼishajtinku, Salem llajtaj reynin Melquisedecqa, “Patapi kaj Jatun Diospa sacerdoten[...] karqa” (Heb. 7:1-3). Jehovaqa payta reytaj, sacerdotetaj kananpaj churarqa. Bibliaqa payllamanta reytaj, sacerdotetaj kasqanta nin. Chantapis mana yachakunchu Melquisedecmanta ñaupajta chayri paypa cuentanmanta waj runa reytaj, sacerdotetaj kasqanta. Chayrayku nisunman Melquisedeclla “sacerdote wiñaypaj” kasqanta.

17 Kay tratonejta Jehovaqa Jesusta sacerdoteta jina churarqa. Chayrayku Jesusqa “wiñaypaj sacerdote kan[qa], Melquisedecpa tʼaqanman jina” (Heb. 5:4-6). Jehovaqa kay tratota ruwasqanwan rikucherqa kay Jallpʼapaj, runaspaj ima munayninta juntʼananta. Chaytataj Jesucristoj kamachiyninnejta juntʼanqa.

REINO SUMAJ SAYASQA KANANPAJ TRATOS

18, 19. 1) ¿Imatataj Diospa Reinonmanta kay tratos rikuchin? 2) ¿Imatá qhepan yachaqanapi yachakusunchej?

18 Kay tratosta ukhunchaspaqa, Cristoj kamachiynin tratospi sayachisqa kasqanta rikunchej. Chay tratostaj, Cristoj kamachiynin sumaj sayasqa kananpaj contratos jina ruwasqas kashanku. Jehovaqa Edén huertapi tratota ruwaspa, warmej mirayninnejta kay Jallpʼapaj, runaspaj ima munayninta juntʼananta nerqa. Abrahamwan trato ruwasqantaj, pichus warmej miraynin kasqanta, imastachus ruwananta ima rikucherqa.

19 Davidwan trato ruwasqataj, pinejtachus Jesús jamunanta astawan sutʼita rikucherqa. Chantapis chay tratonejta Jesusman atiyta qorqa kay pachata kamachinanpaj. Kamachiyninpi imastachus ruwasqantaj wiñaypaj kanqa. Melquisedec jina uj sacerdote kananpaj trato ruwasqataj, warmej miraynin sacerdote kananta rikuchin. Chantapis mana Jesusllachu runasta juntʼa runasman tukuchenqa. Manaqa waj runaspis reyestaj, sacerdotestaj kanankupaj ajllasqas kallankutaj. ¿Maymanta chay runasta ajllakorqa? Qhepan yachaqanapi chaymanta yachakusunchej.