Ir al contenido

Ir al índice

Tukuy sonqo ruwarqanku Micronesiapi

Tukuy sonqo ruwarqanku Micronesiapi

KATHERINEQA, Estados Unidospi tiyakoj, 16 watayoj kashaspataj bautizakorqa. Payqa mayta llankʼarqa Diosmanta runasman willaspa, chaywanpis willaj chaynejpeqa runasqa mana uyarejchu kanku. Pay nin: “Revistasninchejpi leej kani, runas Diosmanta mañakusqankuta pillatapis Paymanta yachachinanpaj kachananta. Chay jina runasta tariyta munaj kani, chaywanpis mana tarerqanichu”, nispa.

Katherineqa, ashkha watasta kikin cheqallapi willashaspa, Reinomanta yachakuyta munaj runas tiyakunku chay cheqaman ripuyta munarqa. Nitaj ripuyta atillarqachu, imaraykuchus ni jaykʼajpis familianmanta unayta tʼaqakusqachu. Uj kutipi iskay semanallata familianmanta tʼaqakuspa familianta mayta faltachasqa. Waj suyuman willaj rinanpaj, ¿unayta familianmanta tʼaqakuyta atillanmanchu karqa? Arí, waj suyuman riporqa runasta Diosta rejsinankupaj yanapayta munasqanrayku. Maymanchus ripunanpi sumajta tʼukurispataj, Guam suyumanta sucursalman uj cartata apacherqa. Chay sucursalmantataj imatachus yachayta munasqanta apacherqanku. Payqa 26 watasniyoj kashaspa 2007 watapi julio killapi Saipán churuman riporqa, chay churutaj wasinmanta 10.000 kilometrospi kashan. ¿Imaynataj chaypi rerqa?

MAÑAKUYNINKUTA JEHOVÁ UYARIN

Katherineqa, mosoj qotuchakuyman chayasqanmanta pisi tiemponman, Dorisman Bibliamanta yachachiyta qallarerqa, Dorisqa 45 watayoj jina karqa. Katherineqa Yachachin libroj ñaupaj kinsa yachaqanasninta ukhunchaytawan, yachachinanpaj mana wakichisqachu kasqanta yuyarqa. Pay nin: “Dorisqa uj sumaj yachakoj karqa. Noqataj ni jaykʼajpis Doris jina yachakuyta munajman yachacherqanichu. Chayraykutaj edadninmanta waj hermana yachachinanta munarqani”, nispa. Chayrayku Katherineqa, Diosmanta yanapata mañakorqa uj sumaj wakichisqa hermanata tarinanpaj. Chaytataj Dorisman willariyta munarqa.

Katherine nin: “Niraj Dorisman chaymanta willarishajtiy, payqa uj chʼampayninta willariwarqa, chaytaj chʼampayniy jinallataj karqa. Imatachus willariwasqantataj sumajta uyarerqani, imachus noqata yanapawasqantapis willarerqani”, nispa. Doristaj nisqa: “Jehová qannejta yanapashawan, wasiyman ñaupaj kutirayku jamorqanki  chay pʼunchayqa, Bibliata leesharqani, waqaspataj Diosmanta mañakusharqani leesqayta entiendenaypaj pillatapis yanapanawanpaj kachamunawanta. Jinallapitaj qan punkuyta takaykamorqanki, rikorqanitaj Jehová mañakuyniyta uyarisqanta”, nispa. Katherineqa, Dorispa nisqanta yuyarikuspa kusiywan waqarikullanpuni. Pay nin: “Doris niwasqanqa Dios mañakuyniyta uyarisqanta rikuchiwarqa. Ajinamantataj yachachinaypaj wakichisqa kasqayta Jehová rikuchiwarqa”, nispa.

Dorisqa 2010 watapi bautizakorqa, ashkha runasmantaj Bibliamanta yachachishan. Katherine nin: “¡May chhika watastaña pillatapis yanapayta munarqani Jehovaj kamachinman tukunanpaj. Kunantaj chayta ruwaniña, maytapuni Jehovaman agradecekuni!”, nispa. Kunantaj payqa Kosrae churupi precursora especial jina llankʼashan.

KINSA CHʼAMPAYKUNATA ATIPANKU

Ashkha suyusmanta 19 watayojmanta 79 watayojkama hermanos Micronesiapi yanapakushanku, tukuyninkupitaj pachaj hermanosmanta astawan kanku. Ericaqa, 2006 watapi 19 watayoj kashaspa Guam churuman riporqa. Pay nin: “Cheqa kajmanta yachakuyta munanku chaypi precursor jina llankʼayqa may sumaj. Mayta Jehovaman agradeceni, runasta yanapasqaymanta, kay llankʼayqa may sumajpuni”, nispa. Kunantaj payqa Ebeye churupi precursora especial jina llankʼashan. Arí, waj suyuman willaj rinapajqa chʼampaykunata atipana tiyan. Micronesiaman ripojkuna ima chʼampaykunatachus atipasqankuta qhawarinachej.

Erica

Kapusqallankuwan kausakunku. Kay 2007 watapi Simon, 22 watayoj kashaspa Palaos churuman chayarqa, niñataj suyun Inglaterrapi jinachu ganakorqa. Pay nin: “Yachakorqani mana tukuy ima munasqaytapunichu rantinay kasqanta, aswan barato kajtataj imatapis maskʼani. Imallapis pʼakirparikojtin, repuestosta mana mosojtapunichu rantini, chantapis wajkunaj yanapayninwan noqalla allinchani”, nispa. Kapusqallanwan kausakusqan, ¿yanaparqachu? Simon nin: “Necesitasqallaywan kusisqa kausakuyta yachakorqani. Ashkha kutispitaj Jehová yanapawasqanta rikorqani. Qanchis watastaña kaypi willashani, nitaj imapis pisiwanchu”, nispa. Arí, Jehovaqa Reinonta ñaupajman churasqankurayku kapusqallankuwan kausakojkunata bendecin (Mat. 6:32, 33).

Familiankuta faltacharqanku. Erica nin: “Familiayman ujchasqa kani, chayraykutaj manchachikorqani familiayta faltachaspa manaña Diosta tukuy sonqochu yupaychanayta”, nispa. ¿Imatá ruwarqa chayta atipananpaj? Pay nin: “Niraj viajashaspa Torremanta Qhawaj revistapi llakiywan mana atipachikunamanta yachaqanasta leerqani, chaytaj mayta yanapawarqa. Sutʼincharinapaj uj yachaqanapi leerqani uj mama wawanman, ‘Jehová noqamanta nisqaqa astawan sumajta qhawasonqa’ nisqanmanta, chaytaj maytapuni kallpachawarqa”,  nispa. Hannahqa qosan Patrickwan Majuro churupi Diosta sirvishan. Payqa familianta mana faltachananpaj hermanoswan masichakun. Pay nin: “Jehovaman mayta agradecekuni pachantinpi hermanosta qowasqanmanta, paykunaqa familiay jina kanku, mana yanapayninkuwanqa nichá kaypi Diospaj llankʼashaymanchu karqa”, nispa.

Simon

Waj suyuman yachakunanku karqa. Simon nin: “Waj suyuman chayaspaqa tukuy ima uj jina kasqanrayku mana yachakuyta atillanchejchu. Wakin kutis imallatapis asirinankupaj nejtiy mana entiendewajtinku, niña imatapis niyta yachanichu”, nispa. Erica nin: “Qallariypeqa hermanos noqawan mana masichakuyta munasqankuta yuyarqani, chay yuyayta atipanaypajtaj Diosta sirviyta munasqayraykulla chay cheqapi kashasqayta yuyarikuy mayta yanapawarqa. Tiempo pasasqanman jinataj hermanoswan mayta masichakorqani”, nispa. Simon palauano qalluta yachakunanpaj mayta kallpachakusqan chay cheqamanta hermanoswan masichakunanpaj yanaparqa (2 Cor. 6:13). Palauano qalluta yachakunanpaj kallpachakusqanta rikuspataj, hermanosqa Simonta mayta munakorqanku. Arí, waj suyuman ripojkunaqa, chay cheqamanta hermanoswan Diospaj khuska llankʼaspa astawan ujchaykukunku, chayraykutaj qotuchakuypi astawan munakuy rikukun. ¿Ima bendicionestawantaj japʼinku pisi willajkuna kanku chayman ripojkuna?

RUNASTA YANAPASPA KUSIYTA TARISQANKU

Apóstol Pablo qhelqarqa: “Pichus ashkhata tarpojpis ashkhallatataj oqharenqa”, nispa (2 Cor. 9:6). Kay yuyaychayqa, Diospaj astawan llankʼayta munajkunapi juntʼakun. ¿Ima bendicionestataj Micronesiaman ripojkuna japʼinku?

Patrickwan Hannahwan

Micronesiapeqa, ashkha runasraj Bibliamanta yachakuyta munanku, chantapis paykunaqa cheqa kajmanta yachakuspa, chayman jina kausakuspa Diosta yupaychaypi ñaupariyta atinku. Patrickwan Hannahwanqa Angaur churitupipis willallarqankutaj, chay churitupeqa 320 runaslla tiyakunku. Chay churitupi iskay killastaña willashaspataj, mana qosayoj mamaman Bibliamanta yachachiyta qallarerqanku. Chay mamaqa cheqa kajmanta yachakuspa kausayninta tijracherqa. Hannah nisqanman jina paykuna chay mamaman yachachiytawan wasinkuman bicicletapi kutipushaspa nej kanku: “Gracias Jehová”, nispa. Chantá Hannah nin: “Imaynallamantapis Jehová llajtanman kay mamata pusamunmanpuni karqa. Pisi willajkuna kanku chayman willaj ripusqaykuraykutaj, noqayku yanapashayku Diosta rejsinanpaj. Chaytaj mayta kusichiwayku”, nispa. Erica nin jina uj runata Jehovata rejsinanpaj yanapaspaqa, imayna kusisqapunichus kasqanchejta mana niyta atillanchejchu.

¿WAJ SUYUMAN WILLAJ RIPUWAJCHU?

Ashkha suyuspi astawan willajkuna necesitakun, ¿chayman riwajchu? Chayman riyta munanaykipaj Jehovamanta yanapata mañakuy. Qotuchakuyniykimanta ancianoswan, qotuchakuykunata waturej hermanowan, chayri pisi willajkuna kanku chayman ripoj hermanoswan parlariy. Ripuyta ajllajtiykitaj, maymanchus ripuyta munanki chay suyoj sucursalninman uj carta apachiy, chay sucursaltaj maypichus pisi willajkunalla kasqankuta yachanaykipaj yanapasonqa. * Ajinamanta qanpis ichá ujnin kanki pisi willajkuna kanku chayman ripoj jovenesmanta, machitu hermanosmanta, solterosmanta, casarasqasmanta ima. Runasta Diosta rejsinankupaj yanapaspataj kusiyta tarinki.

^ párrafo 17 Reinomanta Willayninchej 2011 agosto killamanta “¿Macedoniaman yanapariq riwaqchu?” nisqa yachaqanata leey.