Ir al contenido

Ir al índice

“Noqamanta testigos jina willankichej”

“Noqamanta testigos jina willankichej”

“Jesustaj kuticherqa: [...] Noqamanta testigos jina willankichej [...] kay pachaj kʼuchusninkama.” (HECH. 1:7, 8.)

1, 2. 1) ¿Pitaj cheqa testigo karqa? 2) ¿Ima niyta munan Jesús suti, chantá imatá Jesús ruwarqa judíos Dioswan allinpi kanankupaj?

JESUSQA, juzgashajtinku Judeata kamachej Poncio Pilatoman mana manchachikuspa nerqa: “Noqaqa chaypaj nacerqani, chaypajtaj kay pachaman jamorqani, cheqa kajmanta willanaypaj”, nispa (Juan 18:33-37 leey). Aswan qhepamantaj apóstol Pabloqa, Jesús uj testigo jina “Poncio Pilatoj ñawpaqempi cheqa creeymanta sutʼita” willasqanmanta parlarqa (1 Tim. 6:13). Satanaspa pachan chejninakuymanta juntʼa kashasqanraykutaj “cheqanta willaj cheqa testigo” kanapajqa mayta kallpachakunanchej tiyan (Apo. 3:14).

2 Jesusqa judío kasqanrayku, Jehovaj testigonña karqa (Isa. 43:10). Niraj nacekushajtintaj, uj ángel Joseman nerqa: “María uj qhari wawata nacechikojtin, chay wawata sutichanki Jesús sutiwan, imaraykuchus payqa ayllunta salvanqa juchasninmanta”, nispa (Mat. 1:20, 21). Jesús suteqa, hebreo qallupi “Jehová Salvawajniy” niyta munan. Jehová Diosqa, Jesusnejta runasta juchamanta, wañuymanta ima salvan. Jesusqa judiosman Jehovawan allinpi kanankupaj juchankumanta pesachikunankuta nerqa (Mat. 10:6; 15:24; Luc. 19:10). Chantapis Diospa Reinonmanta runasman  willarqa. Paymanta parlaspataj evangelista Marcos nerqa: “Jesús rerqa Galileaman. Rispa, Diospa evangelionmanta willararqa: Tiempo juntʼakapunña, Diospa reinontaj qayllapiña kashan. Juchasniykichejta saqerpayaspa, Diosman kutirikuychej, evangeliopitaj creeychej”, nispa (Mar. 1:14, 15). Jesusqa mana manchachikuspa sonqo kʼajaywan Diospa Reinonmanta willarqa. Chantapis mana manchachikuspa judiospa religionninkuta kamachejkunata juchacharqa, chayraykutaj paykunaqa Jesusta wañucherqanku (Mar. 11:17, 18; 15:1-15).

DIOSPA MAY JATUCHAJ RUWASQASNIN

3. ¿Imataj karqa Jesús wañupusqanmanta kinsa pʼunchayninman?

3 Jesustaqa wañuchisqankumanta kinsa pʼunchayninman Jehová kausarichimorqa, uj angelta jina, mana ni jaykʼaj wañunanpaj (1 Ped. 3:18). Jesusqa kausarimusqanta yachachisqasninman rikuchinanpaj aycha cuerpopi rikhurerqa. Chay kikin pʼunchayllapitaj phishqa kutita jina yachachisqasninman rikhurerqa (Mat. 28:8-10; Luc. 24:13-16, 30-36; Juan 20:11-18).

4. ¿Imataj karqa Jesús yachachisqasninman rikhurishajtin, chantá imatataj kamacherqa?

4 Jesusqa apostolesman, paykunawan tantasqa kajkunaman ima phishqa kaj kutipi rikhurerqa. Chay kutipitaj paykunaman “Diosmanta Qhelqasqata sutʼincharqa allinta entiendenankupaj”. Ajinamanta yachachisqasnenqa entienderqanku Cristo ñakʼarinanpuni kasqanta, wañusqas chaupimanta kinsa pʼunchayninman kausarinpunan kasqanta ima. Chay tantakuy tukukushajtintaj Jesús yachachisqasninman nerqa: “Suti[y]pitaj willakunan tiyan Diosman kutirikunamanta juchas pampachasqa kananmatataj tukuynejpi”, nispa. Chantá nerqa: “Qankunaqa testigos kankichej chay tukuy imamanta”, nispa (Luc. 24:44-48).

5, 6. 1) ¿Imaraykutaj Jesús, “noqamanta testigos jina willankichej” nerqa? 2) ¿Imatataj Jesuspa yachachisqasnin willamunanku karqa?

5 Apostolesqa, Jesús kausarimusqanmanta 40 pʼunchayninman sutʼitachá entienderqanku Jesuspa kamachisqanta. Pay nerqa: “Noqamanta testigos jina willankichej Jerusalenpi, tukuy Judea jallpʼapi, Samariapi, tukuy kay pachaj kʼuchusninkama”, nispa (Hech. 1:8). ¿Imaraykutaj Jesús “noqamanta testigos jina willankichej” nerqa, manataj Jehovamantachu? Imaraykuchus yachachisqasnenqa israelitas karqanku, Jehovaj testigosninñataj.

Jesuspa yachachisqasnenqa mana saykʼuspa imatachus Jehová ruwananmanta willamullanchejpuni (5, 6 parrafosta qhawariy)

6 Chantapis yachachisqasnenqa, Jesuspa wañuyninrayku, kausarimuyninrayku ima, runas juchamanta, wañuymanta ima kacharichisqa kayta atisqankuta willamunanku karqa. Chay willaytaj mana kikinchakorqachu Israel llajta Egiptoj atiyninmanta, Babiloniaj atiyninmanta ima kacharichisqa kanankuta willakusqanwanqa. Jesuspa yachachisqasnenqa Pentecostés 33 watapi Diospa espiritunwan juntʼasqas kashasqankurayku “Diospa may jatuchaj ruwasqasninmanta” willayta qallarerqanku. Chay willayninkutataj ashkha runas japʼikorqanku. Jesusqa, janaj pachapi atiyta japʼerqa Jehovataj paynejta ashkha runasta salvarqa (Hech. 2:5, 11, 37-41).

“ASHKHA RUNAS SALVASQA KANANKUPAJ” KAUSAYNINTA QORQA

7. Pentecostés 33 watapi imaschus kasqan, ¿imatá rikucherqa?

7 Pentecostés 33 watapi imaschus kasqantaj Jehová, Jesús juchasninchejmanta kacharichinawanchejrayku kausayninta qosqanta allinpaj qhawasqanta  rikucherqa (Heb. 9:11, 12, 24). Jesusqa sutʼincharqa ‘kausayninta qoj, ashkha runas salvasqa kanankupaj’ jamusqanta, manataj sirvichikojchu (Mat. 20:28). ¿Jesuspa wañuynin judiosllatachu yanapan? Mana. Jesusqa tukuy “runaspa juchanta apaspa picha[n]”, imaraykuchus Diosqa “munan tukuy runas salvasqa kanankuta, cheqa kajtataj rejsinankuta” (Juan 1:29; 1 Tim. 2:4-6).

8. Jesuspa yachachisqasnin, ¿maykamataj willayninkuwan chayarqanku, pejpa yanapayninwantaj chayta ruwarqanku?

8 Jesuspa yachachisqasnenqa mana manchachikuspa paymanta willamorqanku, Jehová espiritunwan paykunata kallpachasqanrayku (Hechos 5:31, 32 leey). Pentecostés 33 watamanta qhepaman, nisunman 27 watasninman Jesuspa yachachisqasnenqa, “Diospa cheqa kaj evangelionta” “tukuy kay pachapi kajkunaman” willamorqanku judiosman, mana judiosman ima (Col. 1:5, 23).

9. Jesuspa nisqanman jina, ¿imataj qotuchakuypi rikhurinan karqa?

9 Llakikunapaj jinataj tiempo pasasqanman jina qotuchakuymanta wakenqa cheqa kajta qʼewispa llulla yachachiykunata yachachiyta qallarerqanku (Hech. 20:29, 30; 2 Ped. 2:2, 3; Jud. 3, 4). Ajinamanta llulla yachachiykunata qotuchakuyman juntʼaykucherqanku. Jesús nisqanman jinataj qotuchakuypi llulla yachachejkuna rikhurinan karqa, chaytaj ‘kay pachaj tukukuyninkama’ kanan karqa (Mat. 13:37-43). Kay 1914 wata octubre killapi Jehová, Churin Jesusta Rey kananpaj churarqa. Chay watallapitaj Satanaspa sajra pachanpa tukukuynin tiempo qallarerqa (2 Tim. 3:1).

10. 1) ¿Imamantá ajllasqa cristianos willarqanku niraj 1914 wata kashajtin? 2) ¿Imataj karqa 1914 watapi, imaynatá chayta yachanchej?

10 Ajllasqa cristianosqa niraj 1914 wata kashajtin, 30 kuraj watastaña Diospa Reinon 1914 watapi kamachiyta qallarinanta willasharqanku. Chaytataj willarqanku Danielpa profecian nisqanman jina. Danielqa profecianpi parlarqa uj jatun sachʼamanta, chay sachʼaqa kʼutusqa karqa, “qanchis wata juntʼa[kojtintaj]” watejmanta wiñamunan karqa (Dan. 4:16). Jesús yachachisqasninman willarqa imaschus kamachiyta qallarisqantaña rikuchinanmanta,  imaschus qhepa pʼunchaykuna qallarisqantaña rikuchinanmanta ima. Kay 1914 watamantapacha, imaschus kasqantaj sutʼita rikuchin Jesús kamachishasqantaña (Mat. 24:3, 7, 14; Luc. 21:24). Kay tiempopi “Diospa may jatuchaj ruwasqasninmanta” willamunchej, chay ruwasqasninmanta ujnintaj kashan, Jesusta 1914 watapi reyta jina churasqan.

11, 12. 1) ¿Imataj 1919 watamanta qhepaman karqa? 2) ¿Imataj 1935 watamantapacha sutʼi rikukorqa? (28 paginapi dibujota qhawariy.)

11 Jesusqa, kamachiyta qallariytawan ajllasqa cristianosta “Jatun Babiloniamanta” kacharicherqa (Apo. 18:2, 4). Chayraykutaj ajllasqa cristianosqa 1919 watamanta qhepaman, nisunman Ñaupaj Kaj Guerra Mundial tukukusqanmanta pisi tiemponman tukuynejpi imaynatachus Jehová runasta salvananmanta, Diospa Reinonmanta sumaj willaykunata ima willayta qallarerqanku. Ajinata willasqankuraykutaj ashkha runas cheqa kajmanta yachakorqanku, espíritu santowantaj ajllasqas karqanku Cristowan khuska kamachimunankupaj.

12 Kay 1935 watamantapacha, sutʼi rikukorqa Jesús ‘waj ovejasmanta’ kajkunata tukuy nacionesmanta tantayta qallarisqanta, pikunachus “may chhika” runasmanta kanku. Paykunaqa ajllasqa cristianoswan khuska mana manchachikuspa Diosmanta willanku. Jesuspa wañuyninnejllata salvasqas kayta atisqankupitaj creenku. Yachankutaj mana manchachikuspa wajkunaman willaspa, Dioswan allinpi kanankupaj kallpachakuspa imalla, jatun ñakʼariy tiempopi mana wañunankuta, mosoj pachapi wiñaypaj kausanankuta ima (Juan 10:16; Apo. 7:9, 10, 14).

MANA MANCHACHIKUSPA DIOSMANTA WILLAMUNAPAJ KALLPACHAKUNA

13. ¿Imatataj Jehovaj testigosnin kasqanchejrayku ruwanallanchejpuni tiyan, imaynatataj chayta ruwasunman?

13 Imastachus Jehová ruwashasqanmanta, imatachus qhepaman ruwananmanta willamoyqa mana imawanpis kikinchakunchu. Wakin kutis mana atikullajtinpis ashkha hermanosqa, runas willayninchejta mana uyariyta munankuchu chay cheqaspi willanku, chayraykutaj willaj rejtinku chay cheqamanta runasqa paykunata asipayanku, qhatiykachanku ima. Ajinapi rikukuspataj apóstol Pablo jina, paywan khuska willaj cheqa cristianos jina ruwasunman. Pablo nerqa: “Diosniyku kallpachawarqayku, paypa evangelionta qankunaman willanaykupaj manchay churanaku chawpipi”, nispa (1 Tes. 2:2). Mana saykʼuspa Satanaspa sajra pachan chinkachisqa kanankama Diosta yupaychanallapuni (Isa. 6:11).  Yuyarikunataj chayta Diospa espiritunpa yanapaynillanwan ruwayta atisqanchejta. Chayrayku ñaupa tiempomanta cristianos jina Jehovamanta mañakuna may sumaj atiyninta qonawanchejta (2 Corintios 4:1, 7 leey; Luc. 11:13).

14, 15. 1) ¿Imaynatá ñaupa tiempomanta cristianosta runas qhawarqanku, imatataj apóstol Pedro nerqa? 2) Jehovaj testigosnin kasqanchejrayku pillapis churanakuwajtinchej, ¿imatá yuyarikunanchej tiyan?

14 Kay tiempomanta ashkha runas Diosta yupaychasqankuta ninku, “ruwasqasninkuwantajrí payta qhesachanku. Millay kanku, mana kasojkuna, nitaj ima allin kajtapis ruwanankupaj jinachu kanku” (Tito 1:16). Jesuspa tiemponpi ashkha runasqa cheqa cristianosta chejnikoj kanku. Chayrayku apóstol Pedro nerqa: “Cristoj sutinraykuchus kʼumuykachachisqa kankichej chayqa, kusikuyniyoj kankichej, imaraykuchus Diospa jatun atiyniyoj Espiritun qankunapi tiyakushan”, nispa (1 Ped. 4:14).

15 Kay tiempomanta Jehovaj testigosninpis Cristoj sutinrayku kʼumuykachachisqa kanchej. Imaraykuchus mana Jehovallamantachu runasman willamunchej, manaqa Jesusmantapis, runasmantaj willanchej Diospa Reinonmanta Jesús rey kasqanta. Jesuspis Jehovamanta willamusqanrayku qhatiykachasqa karqa. Payta qhatiykachajkunaman nerqa: “Noqaqa Tataypa sutimpi jamorqani, qankunataj qhesachawankichej”, nispa (Juan 5:43). Chayrayku willaypi qhatiykachawajtinchej chayri churanakuwajtinchej, yuyarikunanchej tiyan Jehovawan allinpi kasqanchejta, espíritu santonwan yanapashawasqanchejta ima.

16, 17. 1) Jallpʼantinmanta Jehovaj testigosnin, ¿imaynataj kashanku Reinomanta willamusqankumanta? 2) ¿Imatataj ruwallasunpuni?

16 Diospa llajtanmanqa ashkha runas yaykushallankupuni. Willayninchejta mana uyariyta munankuchu chay cheqaspipis, willayninchejta uyariyta munaj llampʼu sonqo runasta tarishallanchejpuni. Chayrayku Bibliamanta yachakuyta munajkunaman usqhayllata kutina, Bibliamantataj yachachina Jehovaman qokuspa bautizakunankupaj. Ichapis Sudafricamanta Sarie jina nisunman, payqa 60 watasmanta astawanña Diosmanta willashan. Pay nin: “Mayta agradecekuni Jesuspa wañuyninrayku Tukuyta Kamachej Jehovawan allinpi kayta atisqaymanta, kusikunitaj Diospa sutinta wajkunaman rejsichiyta atisqaymanta”, nispa. Sarie, qosan Martinus ima ashkha runasta Diosta sirvinankupaj yanaparqanku, kinsa wawasninkutapis. Sarie nin: “Jehovapaj llankʼayqa ni imawanpis kikinchakunchu, imaraykuchus Jehovaqa espíritu santonnejta tukuyta kallpachawanchej, Paymanta mana saykʼuspa willamunallapajpuni”, nispa.

17 Bautizasqasña kaspapis chayri manapis, mayta agradecekunchej Jallpʼantinpi Jehovaj testigosninwan ujchasqa kasqanchejmanta. Chayrayku mayta kallpachakunallapuni runasman willamunapaj, Satanaspa pachanman mana chhapukunapaj ima. Ajinallamanta munakuyniyoj Tatanchej Jehovata jatunchasunchej, sutinwantaj rejsichikullasunpuni.