Ir al contenido

Ir al índice

“Qankuna testigosniy kankichej”

“Qankuna testigosniy kankichej”

“[Jehová] nin: Qankuna testigosniy kankichej.” (ISA. 43:10.)

1, 2. 1) ¿Imatá uj testigo ruwan? 2) Telepi, radiopi, periodicopi ima, ¿imamantataj mana cheqata willakunchu? 3) ¿Imaraykutaj Jehová pichus kasqanta rejsichikunanpaj mana periodicotachu chayri radiotachu necesitan?

¿IMATÁ uj testigo ruwan? Uj diccionario nin: “Uj testigoqa imatachus rikusqanta, yachasqanta ima sutʼinchan”, nispa. Sudafricamanta, Pietermaritzburg llajtapi uj periódico 160 watastaña orqhokun, The Witness (Testigo) nisqataj sutikun. Chay periodicopaj jinapuni chay suteqa, imaraykuchus chay periodicoqa Jallpʼantinpi imaschus kasqanmanta cheqata willananpaj orqhokun. Chay periodicota rikhurichej nerqa: “Kay periodicoqa maychus kajtapuni willanqa”, nispa.

2 Llakikunapaj jina telepi, radiopi, periodicospi ima, mana tukuy imatapunichu cheqata willakun. Cheqa Diosmanta, ruwasqasninmanta ima manallataj cheqatachu willakun. Chayrayku Tukuy Atiyniyoj Jehovaqa profeta Ezequielnejta nerqa: “Tukuy naciones yachanqanku noqa [Jehová] kasqayta”, nispa (Eze. 39:7). Jehovaqa pichus kasqanta rejsichikunanpaj mana periodicotachu chayri radiotachu necesitan, imaraykuchus pachantinpi 8 millones jina testigosnin tiyapun. Paykunataj pichus Jehová kasqanta, imatachus ruwasqanta, imastachus kunan ruwashasqanta, imastachus qhepaman ruwananta ima willanku. Isaías 43:10 nin: “Qankuna testigosniy kankichej noqaj ajllakusqay kamachiypis”, nispa. Runasman willamuyta kausayninchejpi ñaupajman churaspaqa Jehovaj testigosnin kasqanchejta rikuchinchej.

3, 4. 1) Bibliamanta Yachaqajkuna, ¿maykʼajmantapachataj Jehovaj testigosnin sutiwan rejsisqas karqanku, imaynataj chay mosoj sutiwan kasharqanku? (23 paginapi dibujota qhawariy.) 2) ¿Ima tapuykunamantaj kutichisun?

 3 Diospa sutinwan rejsisqas kasqanchejqa ni imawanpis kikinchakunchu. Imaraykuchus payqa ‘wiñaypaj Rey’, pay kikin nin: “Kay suteyqa wiñaypaj kay sutiwantaj rejsisqa kasaj wiñaypa wiñaynintimpaj”, nispa (1 Tim. 1:17; Éxo. 3:15; Eclesiastés 2:16, kikinchay). Kay 1931 watapi Bibliamanta Yachaqajkunaqa Jehovaj testigosnin sutiwan rejsisqas karqanku. Paykunamanta ashkhastaj cartasta apacherqanku chay mosoj sutitawan rejsisqa kasqankumanta may agradecesqa kashasqankuta rikuchinankupaj. Canadá suyumanta uj qotuchakuy uj cartata apacherqa, chaypitaj nerqa: “May kusisqas kashayku Jehovaj testigosnin sutiwan rejsichikunaykumanta, chay sutita jatunchanaykupajtaj mayta kallpachakuyta munayku”, nispa.

4 Jehová sutiwan rejsisqa kasqanchejta, ¿imaynatá jatunpaj qhawasqanchejta rikuchisunman? Isaías librota leeshaspa, ¿atisunmanchu sutʼinchayta imaraykuchus Jehovaj testigosnin sutiwan rejsisqa kasqanchejta?

ÑAUPA TIEMPOMANTA DIOSPA TESTIGOSNIN

5, 6. 1) ¿Imaynatá israelita tatas Jehovaj testigosnin kasqankuta rikucherqanku? 2) ¿Imatawan israelita tatas ruwarqanku, imaraykutaj kay tiempomanta tatas paykuna jina ruwananku tiyan?

5 Jehovaqa Israel llajtata ajllarqa testigon kananpaj. Sapa uj israelitataj Jehovaj testigon kasqanta rikuchinan karqa (Isa. 43:10). Sutʼincharinapaj tatasqa wawasninkuman Jehová ñaupa tiempopi kamachisninpaj imastachus ruwasqanmanta yachachinanku karqa. Imaynatachus Pascuata ruwanankuta kamachishaspataj, Jehová nerqa: “Sichus maykʼajpis wawasniykichej tapusonqachej: Qankunapajqa imatataj kay ruwasqaykichej niyta munanri? nispa, chayqa qankuna ninkichej: Kay uywaqa Pascua jaywana  Tata Diosmanta yuyarikunapaj. Maypachachus israelitas Egiptopi kashajtinku, egipciosta Tata Dios wañurachisharqa chaypacha, payqa pasallarqa israelitaspa wasisninkuta. Ajinamanta ayllusninchejta salvarqa, nispa ninkichej”, nispa (Éxo. 12:26, 27). Tatasqa sutʼinchayta aterqanku wawasninkuman Faraón israelitasta mana kachayta munasqanta Diosta yupaychanankupaj. Faraón nerqa: “Pitaj kasqa chay Tata Dios, noqa paypa nisqanta kasunaypaj, israelitastataj rejta saqenaypaj?”, nispa (Éxo. 5:2). Tatasqa wawasninkuman willarqanku Jehová imaynatachus Faraonpa nisqanman kutichisqanta, Jehová Tukuy Atiyniyoj kasqanta imaynatachus tukuyman rikuchisqanta ima. Jehovaqa Egiptota 10 ñakʼariykunawan castigarqa, israelitastataj Faraonpa makinmanta Puka Qochapi salvarqa. Israelitasqa rikorqanku Jehová cheqa Dios kasqanta, nisqanta juntʼasqanta ima.

6 Israelitasqa Jehovaj testigosnin kayta may jatunpaj qhawarqanku. Paykunaqa, wawasninkuman, wata runasninkuman ima Jehová imastachus llajtanrayku ruwasqanta willarqanku. Chantapis yachachillarqankutaj Jehovaj kamachiykunasninman jina llimphu kausayniyoj kanankupaj. Jehová nin: “Qankunaqa juchamanta tʼaqasqa may santos kaychej, imaraykuchus noqa Señorniykichej Tata Diosqa may santomin kani”, nispa (Lev. 19:2; Deu. 6:6, 7). Kay tiempomanta tataspis israelita tatas jina ruwananku tiyan. Wawasninkuman yachachinanku tiyan Diospa sutinta jatunchanankupaj jina kausakuyta (Proverbios 1:8; Efesios 6:4 leey).

Wawasninchejman Jehovamanta yachachispa sutinta jatunchanchej (5, 6 parrafosta qhawariy)

7. 1) Jehová israelitasta bendicejtin, ¿imatá naciones rikorqanku? 2) ¿Imastataj ruwananchej tiyan Diospa sutinwan rejsichikusqanchejrayku?

7 Jehová Diosqa, israelitasta Payta kasukusqankurayku bendicerqa. Chayraykutaj “tukuy naciones” rikorqanku Jehová llajtanta jarkʼashasqanta (Deu. 28:10). Llakikunapaj jinataj israelitasqa Diospa kamachiykunasninta pʼakiyta qallarerqanku. Sutʼincharinapaj, Canaanpa diosesninkuta yupaychasqankurayku, may sajrasman tukorqanku, wawasninkutapis ninapi qʼolacherqanku, wajcha runastapis ñakʼaricherqanku. Chaytaj rikuchiwanchej mana paykuna jina ruwanata. Astawanpis kallpachakuna Jehová jina imatapis ruwanapaj, sutinwan rejsichikusqanchejrayku llimphu kausayniyoj kanapaj ima.

“UJ MOSOJ IMATA RUWASAJ”

8. ¿Imatá ruwanantataj Jehová Isaiasman kamacherqa, chantá imatá Isaías ruwarqa?

8 Jehovaqa, Isaiasnejta israelitasman willarqa Jerusalén thuñisqa kananta, llajtanta waj suyu wata runata jina apakapojta saqenanta ima. Chantapis Jehovaqa “uj mosoj imata” ruwananta, llajtan kacharichisqa kananta ima nerqa (Isa. 43:19). Jehovaqa yacharqa israelitas sajra ruwayninkumanta mana pesachikunankuta, Isaiastajrí israelitas mana pesachikojtinku imapichus rikukunankuta willallarqapuni. Chantapis payqa yachayta munarqa israelitas maykʼajkamachus mana kasukunankuta. Diostaj payman nerqa: “Kayqa kanqa llajtas chinkachisqa kanankama, mana uj runayoj kanankama, wasis ni piniyoj kanankama, chay campospis chʼimpacha qhepakunankama”, nispa (Isaías 6:8-11 leey).

9. 1) ¿Maykʼajtaj juntʼakorqa Isaías imatachus Jerusalenmanta nisqan? 2) ¿Imaraykutaj rijchʼarisqallapuni kananchej tiyan?

9 Isaiasqa profeta jina 46 watasta jina llankʼarqa. Qallarerqataj profeta jina llankʼayninta rey Uziaspa qhepa kaj wata kamachiyninpi, 778 watapi jina Jesús niraj jamushajtin. Llankʼaynintataj tukucharqa 732 watapi Ezequías kamachiyta qallarishajtin. Chaymanta qhepamantaj Jehovaqa Jerusalén llajta 607 watapi thuñisqa kanankama willachillarqapuni. Jehovaqa israelitasman ashkha watas ñaupajmantaña willacherqa imapichus rikukunankuta. Kunanpis Jehovaqa llajtannejta willachishan imachus qhepaman  kananta. Kay Torremanta Qhawaj revista ñaupaj kutirayku orqhokusqanmantapacha 135 watasña kashan. Chaymantapachataj willan Satanaspa kamachiynin tukukuyninmanña chayashasqanta, cuentanmantataj Cristo Waranqa Watasta Kamachiyta qallarinanmanta ima (Apo. 20:1-3, 6).

10, 11. Babiloniapi kaj israelitas, ¿Isaiaspa ima nisqantataj juntʼakojta rikorqanku?

10 Wakin judiosqa Jehovata kasukuspa babiloniospa atiyninman churakorqanku. Chayraykutaj Jerusalén llajta thuñisqa kashajtin mana wañorqankuchu, astawanpis Babiloniaman wata runasta jina aparqanku (Jer. 27:11, 12). Israelitasqa Babiloniapi 70 watastaña kashaspa Isaiaspa nisqanta juntʼakojta rikorqanku. Pay nerqa: “Israelpa Santo Kaj Diosnin, preciowan kacharichisoj Tata Diosqa ajinata nin: Qankunarayku Babiloniaman runasta kachasaj, Babiloniamanta runastataj ayqechisaj”, nispa (Isa. 43:14).

11 Kay profeciaqa tʼukunapaj jina juntʼakorqa. Kay 539 watapi octubre killa qallariyta, uj chʼisi Babiloniamanta rey, sumachaj runasnin ima Diospa templonmanta suwasqanku qori vasospi vinota ujyarisharqanku diosesninkuta yupaychaspa. Paykuna ujyanankukamataj, Mediamantawan Persiamantawan soldados Babilonia llajtaman japʼikapunankupaj yaykuykorqanku. Kay 538 chayri 537 watapi Persiamanta rey Ciroqa, Babiloniapi kaj judiosta Jerusalenman kutipunankuta, Diospa templonta watejmanta sayarichinankuta ima kamacherqa. Tukuy chayta Isaías nerqa, chantapis Jehová llajtanta pesachikusqanrayku kutipushajtin jarkʼananta nillarqataj. Jehovataj paykunata “ajllakusqay ayllu [...] mayqentachus noqapaj ruwarqani jatunchanawankupaj, chay” nispa nerqa (Isa. 43:21; 44:26-28). Israelitasqa Babiloniamanta Jerusalenman kutipuspa, Diospa templonta sayarichispa ima, sutʼita rikorqanku Jehová cheqa Dios kasqanta, nisqanta juntʼasqanta ima.

12, 13. 1) ¿Pikunataj israelitasman Diospa Templonta watejmanta sayarichishajtinku ujchaykukorqanku? 2) Waj ovejasmanta kajkuna, ¿imayna kausayniyojtaj kananku tiyan, ima suyakuyniyojtaj kanku?

12 Israelitas Jerusalenman kutiytawan Diospa Templonta watejmanta ruwasqankutawan, ashkha waj llajtayojkuna Diosta yupaychanankupaj paykunaman ujchaykukorqanku. Aswan qhepamantaj “waj runaspis [...] judiosman tukorqanku” (Esd. 2:58, 64, 65; Est. 8:17). Kay tiempomanta ajllasqa cristianos pikunachus “Diospa nacionnin Israel kanku” chaykuna, “may chhika” runasmanta kajkunawan khuska Diosta yupaychashanku (Apo. 7:9, 10; Juan 10:16; Gál. 6:16). Iskaynin qotustaj mayta kusikunku  Diospa sutinwan rejsisqas kasqankumanta.

13 Jesucristo Waranqa Watasta Kamachishajtin, may chhika runasmanta kajkunaqa may kusiywan wañuymanta kausarimojkunaman willarenqanku, imaynatachus Jehovaj testigosnin jina Satanaspa pachanpa tukukuynin tiempopi kausakusqankumanta. Chaytataj ruwayta atenqanku kay tiempopi Jehovaman cheqa sonqos kaspa, llimphu kausayniyoj kaspa imalla. Diospa munayninman jina kausanapaj kallpachakojtinchejpis pantanchejpuni, chayrayku sapa pʼunchay Diosmanta perdonta mañakunanchej tiyan. Llimphu kausayniyoj kanapaj kallpachakuspaqa, Jehovaj sutinwan rejsichikusqanchejmanta mayta agradecekusqanchejta rikuchisunchej (1 Juan 1:8, 9 leey).

¿IMA NIYTA MUNAN DIOSPA SUTIN?

14. ¿Ima niyta munan Diospa sutin?

14 Diospa sutinwan rejsisqas kasqanchejta jatunpaj qhawanapaj, imatachus Diospa sutin niyta munasqanpi tʼukurina. Diospa sutin “Jehovaqa” hebreo qallumanta tijrachikun, chay sutitaj “imamanpis tukun” nispa tijrachikullanmantaj. Chayrayku nisunman Diospa sutin “Pay Imachus Necesitakusqanman Tukun” niyta munasqanta. Jehová ajllarqa sutinta imaynachus Pay kasqanta yachananchejpaj. Pay tukuy imata ruwaj Dios, imatachus ruwananta nejtin ni pi munayninta juntʼananpaj jarkʼayta atinchu, ni Kuraj Supaypis.

15. ¿Imatá Jehová Moisesman nerqa, imatá chay rikuchiwanchej? (“Jehová suti” nisqa recuadrota qhawariy.)

15 Jehovaqa Moisesman imachus sutin niyta munasqanmanta astawan sutʼincharqa. Llajtanta Egiptomanta orqhomunanta kamachishaspataj Moisesman nerqa: “Noqa kani pichus kani chay”, nispa. Chantá nillarqataj: “Nillankitaj israelitasman: Noqa kani nej Dios qankunaman kachamuwan”, nispa (Éxo. 3:14). Jehovaqa imachus necesitakusqanman tukun munayninta juntʼananpaj. Chaytataj rikucherqa israelitasta kacharichishaspa, imaraykuchus Jehovaqa israelitaspaj Kacharichejninku, Jarkʼajninku, Pusajninku, tukuy imata Qojninku ima karqa.

JEHOVAMAN AGRADECEKUSQANCHEJTA RIKUCHINA

16, 17. 1) ¿Imaynatá Diospa sutinwan rejsichikusqanchejmanta agredecesqa kasqanchej rikuchisunman? 2) ¿Imatá qhepan yachaqanapi ukhuncharisun?

16 Jehovaqa, kasqan jinallapuni. Sutintaj yuyarichiwanchej Pay imachus necesitakusqanman tukunanta llajtanta jarkʼananpaj. Sutʼincharinapaj, tukuy ima necesitasqanchejta qowanchej sapa pʼunchay kausakunapaj, creeyninchejpi sinchʼi sayasqa kanapaj ima. ¿Imatawan Diospa sutinmanta yachakusunman? Jehovaqa ruwasqasninta munayninta juntʼananpaj imachus necesitakusqanman tukuchiyta atin. Sutʼincharinapaj, Jehovaqa munayninta juntʼananpaj kay pachapi testigosninta apaykachashan. Noqanchejnejta munayninta juntʼashasqanta yachayqa, Payta jatunchananpaj jina imatapis ruwanapaj tanqawanchej. Hermano Kårepi tʼukurina, payqa 84 watayojña, 70 watastañataj Jehovata Noruegapi sonqo kʼajaywan sirvishan. Pay nin: “Bibliamanta yachachiytaqa jatunpaj qhawani, maytataj kusikuni runas Bibliaj nisqanta entiendespa kusikusqankumanta. Sonqo juntʼasqa kani Jesuspa wañuyninrayku juchamanta, wañuymanta ima kacharichisqa kayta atisqanchejmanta, paraisopi wiñay kausayta tariyta atisqanchejmanta ima sutʼinchaspa”, nispa.

17 Wakin lugarespeqa mana tariyta atillanchejchu Diosmanta yachakuyta munajkunata. Chaywanpis hermano Kåre jina mayta kusikunchej Diospa sutinmanta yachakuyta munajta tarispa. ¿Imaynatá Jehovaj testigosnin kashaspa, Jesuspa testigosnin kayta atillasunmantaj? Qhepan yachaqanapi chayta ukhuncharisun.