Ir al contenido

Ir al índice

Jehovaman agradecekuna yanapawasqanchejmanta

Jehovaman agradecekuna yanapawasqanchejmanta

“Jehovaka tucuynejta ricushan, sajracunata allincunatawan khawaspa.” (PRO. 15:3, Quechua de Cuzce.)

1, 2. Runa imallatapis camaranejta qhawasqanwan Jehová qhawamuwasqanchejwan, ¿kikinchu?

ASHKHA suyuspi policías camarasta churanku, ima accidente kajtinpis grabanankupaj. Autoyoj pillatapis saruspa ayqejtenqa chay camarasnejta qhawaspa taripayta atinku. Chay cámaras sapa esquinapi churasqa kasqanraykutaj, runasqa mana munaynillankutachu ruwanku.

2 Bibliaqa, Jehová rikumushawasqanchejta niwanchej (Pro. 15:3). Chay ninayanchu, ¿ñawillanpi purichishawasqanchejta? ¿Mayqen leynintapis pʼakejtinchej chay rato castiganawanchejpajchu qhawamushawanchej? Mana (Jer. 16:17; Heb. 4:13). Jehovaqa, munakuwasqanchejrayku, allinninchejta munasqanrayku qhawamushawanchej (1 Ped. 3:12).

3. ¿Imaynasmantá Jehová munakuwasqanchejta rikuchiwanchej?

3 ¿Imaynatá yachanchej Jehová munakuwasqanchejrayku qhawamushawasqanchejta? Jehovaqa 1)  niraj juchaman urmashajtinchej yuyaychawanchej, 2) pantajtinchej kʼamiwanchej, 3) Bibliaj yuyaychayninwan yanapawanchej, 4) llakiykunapi rikukojtinchej yanapawanchej, 5) allinta  ruwajtinchejtaj bendeciwanchej. Kunantaj chaykunata ujmanta uj ukhuncharina.

JEHOVÁ YUYAYCHAWANCHEJ

4. ¿Imaraykutaj Jehová, Cainta manaraj juchaman urmashajtin yuyaycharqa?

4 Jehovaqa, niraj juchaman urmashajtinchej yuyaychawanchej (1 Cró. 28:9). Chayta entiendenapajqa, Cainmanta parlarina. Payqa “maytapuni phiñarikorqa” jaywananta Jehová mana allin ñawiwanchu qhawasqanrayku (Génesis 4:3-7 leey). Jehovatajrí, Cainman phiñakuyninwan atipachikojtin juchaman urmananta nerqa. Caintaj juchawan atipachikunanpaj jinaña kasharqa. Chayrayku Jehová nillarqataj: “Manachus jina kawaj chayqa, juchata atipawaj”, nispa. Jehová munarqa, Caín paywan allinpi kasqanta mana chinkachinanpaj kasunanta.

5. ¿Imaynasmantá Jehová juchaman urmanapajña kashajtinchej yanapawanchej?

5 Jehovaqa imachus sonqonchej ukhupi kasqanta yachan, nitaj imatapis paymanta pakayta atisunmanchu. Arí, Payqa yachan imaraykuchus imatapis ruwasqanchejta, jinallataj yuyasqanchejtapis. Munakuwasqanchejraykutaj cheqan kajta ruwananchejta munan. Chayta ruwanapajtaj mana tanqawanchejchu. Chayrayku juchaman urmanapajña kashajtinchej Palabrannejta yuyaychawanchej. Bibliata, publicacionesta sapa pʼunchay leespa, tantakuykunaman rispa imataj yuyaychaykunasninta uyarinchej. ¿Maykʼajllapis leerqankichu chayri uyarerqankichu yanapasunanpaj jina yuyaychaykunata? Chay yuyaychay, ¿yanapasorqachu chʼampayniykita atipanaykipaj mayqentachus Jehovalla yachan chayta? Chay yanapataqa, Jehová necesitashajtinchejpuni qowanchej.

6, 7. 1) ¿Imaraykutaj nisunman Jehová sapa ujta yanapawasqanchejta? 2) ¿Imastataj ruwasunman Jehovaj yuyaychayninwan yanapachikunapaj?

6 Jehová Biblianejta yuyaychawasqanchejqa, sapa ujta munakuwasqanchejta rikuchin. Arí, Biblia, publicacionesninchej, tantakuykuna ima ashkha runasta yanapananpaj wakichisqa kajtinpis. Jehovaqa munan, kamachisnin Bibliaj yuyaychaykunasninta kasukunanchejta cheqan kajta ruwanapaj. Chaytaj rikuchin Jehová mayta munakuwasqanchejta.

Sonqo yuyayninchej Bibliaj yuyaychasqanman jina kasqanqa sajra ruwaykunaman mana urmanapaj yanapawanchej (6, 7 parrafosta qhawariy)

7 Jehovaj yuyaychaykunasnin yanapanawanchejpajqa mana qonqanachu pay allinninchejta munasqanta. Chantapis imatachus Palabrannejta yuyaychawasqanchejta kasukuna, sajra yuyaykunatataj chay rato qhesachana (Isaías 55:6, 7 leey). Kasukoj runas kasunchej chayqa, mana llakiykunapi rikukusunchu. Pantanchejña chay, ¿imaynamantataj Jehová yanapawanchej?

JEHOVÁ KʼAMIWANCHEJ

8, 9. Hermanosninchej yuyaychawasqanchej, ¿imaynatá Jehová yanapayta munawasqanchejta rikuchin? Sutʼinchay.

8 Jehovaqa, munakuwasqanchejrayku kʼamiwanchej (Hebreos 12:5, 6 leey). Manataj pipis kʼamisqa kayta munanchu (Heb. 12:11). Chaywanpis tʼukurinachej pillapis kʼamiwasqanchejpi. ¿Imaraykutaj kʼamiwanchej? ¿Sonqonchejta nanachinawanchejraykuchu? Mana, astawanpis munakuwasqanchejrayku kʼamiwanchej, reparantaj Jehovawan allinpi kasqanchejta chinkachishasqanchejta, chayraykutaj cheqan ñanpi kanallapajpuni Bibliaj nisqanwan yuyaychawanchej. Jinallatataj Jehovapis munakuwanchej, pimantachus chay yuyaychaykuna jamun.

9 Wajkuna yuyaychawasqanchejqa Jehová munakuwasqanchejta rikuchin.  Chaytataj uj hermanoj kausayninpi rikunchej, pichus niraj cheqa kajta yachakushaspa qʼala runasmanta fotosta qhawayman yachasqa karqa. Cheqa kajmanta yachakuspataj chayta saqeporqa. Aswan qhepamantaj uj mosoj celularta rantikuspa qʼala runasmanta fotosta qhawayta qallarillarqataj, chay celularnejta Internetman yaykuspa (Sant. 1:14, 15). Uj kuti telefononejta willashajtinku qotuchakuyninmanta ancianoman celularninta mañarerqa. Ancianotaj chay celularpi qʼala runasta qhawanapaj páginas rikhurisqanta rikorqa. Chay rato hermanota yuyaycharerqa. Hermanotaj yuyaychasqanta japʼikuspa qʼala runasmanta fotosta qhawayta saqeporqa. Jehovaman mayta agradecekunchej niraj paymanta karunchakushajtinchej yanapawasqanchejmanta.

BIBLIAJ YUYAYCHAYNINWAN YANAPAWANCHEJ

10, 11. 1) ¿Imaynatataj Jehovawan yanapachikunchej? 2) ¿Imaynatá uj familia rikorqa Bibliaj yuyaychaykunasninta kasukuy may sumaj kasqanta?

10 Uj salmista Jehovaman takerqa: “Yuyaychawasqaykiwan ñanta pusawanki”, nispa (Sal. 73:24). Maykʼajllapis Jehová yuyaychanawanchejta necesitaspaqa Palabranta leerisunman. Ajinamanta imatachus Jehová yuyasqanta yachasun. Bibliaj yuyaychaykunasninta kasukoyqa Dioswan allinpi kanallapajpuni yanapawajtinchejpis, waj imaspipis yanapallawanchejtaj (Pro. 3:6).

11 Sutʼincharinapaj, Filipinasmanta uj runa familianwan uj haciendapi tiyakorqa, mayqentachus alquilakorqa. Payqa, warminwan khuska precursores regulares karqanku. Uj pʼunchaytaj haciendayoj ripunankuta nerqa, hermanota, familiantawan qhasimanta tumpasqankurayku. Hermano ni mayman ripuyta atispapis nerqa: “Jehová yanapawasunpuni, imaraykuchus payqa tukuy ima necesitasqanchejta qowanchejpuni”, nispa. Ajinapunitaj karqa. Pisi pʼunchayninman haciendayojqa, manaña ripunankuta munarqachu, hermano familian ima, paywan mana siminakusqankurayku. Chantapis haciendayoj chay familiaman waj jallpʼastawan qorqa tarpunankupaj (1 Pedro 2:12 leey). Kay sutʼita rikuchin chʼampaykunapi rikukojtinchej  Bibliaj yuyaychaykunasnin yanapayta atiwasqanchejta.

LLAKIYKUNAPI RIKUKOJTINCHEJ YANAPAWANCHEJ

12, 13. ¿Imapi rikukuspataj Jehová mana qhawamushasqanta yuyasunman?

12 Jehovaj kamachisnenqa ashkha chʼampaykunapi rikukunchej, chaykunamanta wakenqa mana tukukuyniyoj jina kanman. Sutʼincharinapaj ichá watastaña uj onqoywan kashanchej, familianchejmanta kajkuna churanakuwanchej chayri qhatiykachasqa kashanchej. ¿Imatá ruwasunman qotuchakuymanta pillawanpis mana allinta apanakojtinchej?

13 Ichá uj hermano sonqoykita nanachinanpaj jina imallatapis ninman. Qantaj ichá niwaj: “¿Imaynataj chay Diospa llajtanpi kanmanri?”, nispa. Mana creenaykipaj jinataj chay hermanoqa qotuchakuypi astawan llankʼaykunata japʼinman, wajkunapis sumajpaj qhawankuman. Ni imata ruwayta atispataj ichá jinata tapurikuwaj: “¿Imaynataj chay kanmanri? ¿Manachu imatachus ruwasqanta Jehová rikun? ¿Saqellanqachu chay kananta?”, nispa (Sal. 13:1, 2; Hab. 1:2, 3).

14. ¿Imaraykutaj Jehová hermanosninchej kʼaminawanchejta saqen?

14 Jehovaqa tukuy imata qhawamushan, yachantaj imaraykuchus ima kanantapis saqellasqanta. Sutʼincharinapaj pillapis kʼamiwajtinchej ichá chay rato phiñarparikunchej, nitaj reparanchejchu noqanchej pantashasqanchejta, kʼaminata necesitasqanchejta ima. Diospa Llajtanta Kamachejkunamanta ujnin hermano Karl Klein sutiyoj, experiencianpi nerqa hermano Rutherfordwan kʼarajta kʼamichikusqanta. Watejmanta tinkojtinkutaj hermano Rutherfordqa “¡Imaynalla kashanki!” nispa napaykusqa. Paytaj phiñasqa jinalla kutichisqa. Chayraykutaj hermano Rutherfordqa “pajtataj Kuraj Supaypa tojllaman urmawaj” nisqa. Aswan qhepamantaj hermano Karl nerqa: “Uj hermano ruwayninta juntʼaspa allinninchejpaj yuyaychawasqanchejmanta phiñakuspaqa, Kuraj Supaypa tojllasninman urmasunman”, nispa. *

15. ¿Imamantataj yuyarikunanchej tiyan chʼampaykunapi rikukuspa?

15 Tukuypis chʼampaykunasninchej chay rato chinkananta munanchej, chaywanpis may allin kanman pacienciayoj kayta yachakunanchej. Llakiykunasninchejqa uj trancaderapi sayasqa qhepakuywan kikinchakunman. Ajinapi rikukusqanchejrayku ichá usqhayllata riyta munaspa, mana pacienciakusqanchejrayku ima, waj ñanninta rispa chinkasunman, nitaj horanpichu chayasunman maymanchus risharqanchej chayman. Pacienciakuspa pachallanpi qhepakusunman karqa chayqa, horanpi chayasunman karqa, nitaj chinkasunmanchu karqa. Kikillantaj chʼampaykunapi rikukojtinchej, pacienciata rikuchisunchej, Bibliaj yuyaychaykunasninman jina ruwasunchej chayqa, Jehová aguantanapaj yanapawasunchej.

16. ¿Imaraykutaj Jehová wakin kutis ñakʼarinanchejta saqellantaj?

16 Ichá Jehovaqa ñakʼariykunapi kananchejta saqenman, chaynejta creeyninchejpi sinchʼita sayananchejpaj (1 Pedro 5:6-10 leey). Chantapis yuyarikuna mana Jehovachu llakiykunasninchejmanta juchayoj kasqanta (Sant. 1:13). Astawanpis “enemigonchej Kuraj Supay” juchayoj. Jehová Diosqa llakiykunapi rikukunanchejta saqenman payta yupaychaypi  ñauparinanchejpaj. Chantapis payqa ñakʼarisqanchejta qhawamushan, munakuwasqancheraykutaj ‘pisi pʼunchaykunallata’ ñakʼarinanchejta saqenqa. ¿Llakiykunapi Jehová qhawamushawasqanchejmanta agradecesqachu kashanki? ¿Atienekunkichu Jehová imaynallamantapis yanapasunanpi? (2 Cor. 4:7-9.)

JEHOVÁ BENDECIWANCHEJ

17. ¿Imapajtaj Jehová kay pachata qhawamushan?

17 Chantapis Jehovaqa, kay pachata qhawamushan munayninta ruwajkunata tʼinkananpaj. Profeta Hananí rey Asaman nerqa: “Diosqa sumajta qhawamushan tukuy kay pachata, kallpachananpaj tukuy sonqowan payllapi atienekunku, chaykunata”, nispa (2 Cró. 16:9). Rey Asá, Diospi mana tukuy sonqochu atienekorqa. Noqanchej Jehovaj munayninta tukuy sonqo ruwanapaj kallpachakojtinchej, Payqa kallpachawasunchej, nisunman jarkʼawasun bendeciwasuntaj.

18. Ruwasqasninchejta ni pi qhawashasqanta yuyaspa, ¿imamantá yuyarikusunman? (27 paginapi dibujota qhawariy.)

18 Jehovaqa, kamachisninta allinpaj qhawananpaj ‘allin kajta maskʼanankuta, allin kajta munakunankuta, allin kajta ruwanankuta’ ima munan (Amós 5:14, 15; 1 Ped. 3:11, 12). “Cheqan runasta waqaychan”, bendecintaj (Sal. 34:15). Sifratawan, Fuatawan imaynatachus Jehová yanapasqanpi tʼukurina. Paykunaqa Egiptopi israelita warmista onqokushajtinku yanapaj kanku. Egiptomanta reytaj paykunata kamacherqa qhari wawita nacekojtin wañuchinankuta. Paykunataj Diosta manchachikusqankurayku reyta mana kasorqankuchu, saqellarqanku qhari wawasta kausajta. Chay ruwasqankutataj Jehová qhawasharqa, chayraykutaj “familiasninkuta ashkhayachispa” bendicerqa (Éxo. 1:15-17, 20, 21). Ni pi allin ruwasqasninchejta qhawashasqanta yuyaspapis, yuyarikunachej Jehová allin ruwasqasninchejta qhawamushasqanta, chayraykutaj bendeciwasunchej (Mat. 6:4, 6; 1 Tim. 5:25; Heb. 6:10).

19. ¿Imaynatá uj hermana kausayninpi rikorqa Jehová tukuy imata qhawamushasqanta?

19 Austriapi, Hungría suyumanta tiyakoj hermanaqa kausayninpi Jehová allin ruwasqasninchejta qhawamushasqanta rikorqa. Paymanqa, húngaro qalluta parlaj warmi Bibliamanta yachakuyta munasqanta willasqanku, maypichus tiyakusqantapis. Paytaj chay rato chay warmita maskʼaj risqa, nitaj pitapis taripasqachu. Kutin kutitataj chay warmej wasinman kutisqa, publicacionesta, cartasta, telefononpa numeronta imataj saqesqa. Wakin kutis chay wasipi runa kashasqanta yuyasqa, chaywanpis ni pi llojsimusqachu. Uj wata khuskanniyojtaña rejtintaj uj señora llojsimuspa, suyashasqanta, tukuy ima saqesqanta leerisqanta ima kʼachallamanta nisqa. Quimioterapia tratamientota ruwashasqanraykutaj mana llojsimusqanta nisqa. Kunantaj chay señoraqa Bibliamanta yachakushan. Rikuchej jina Jehová hermanata bendicerqa mana saykʼuspa chay warmej wasinman risqanmanta.

20. ¿Imaraykutaj Jehovaman qayllaykunchej?

20 Kay yachaqanapi yachakunchej jina, Jehovaqa tukuy ima ruwasqasninchejta qhawamushan, sapa uj runaj sonqontataj rejsin. Nitaj ñawillanpichu purichishawanchej, nillataj pantasqasninchejtapis uj listapi jinachu qhelqashan. Astawanpis payman qayllaykunchej yanapayta munawasqanchejrayku, allinninchejta munasqanrayku, allin ruwasqasninchejta bendeciyta munasqanrayku ima.

^ párr. 14 Hermano Karl Klein kay La atalaya 1 de marzo de 1985 nisqapi kausayninmanta willariwanchej.