Ir al contenido

Ir al índice

Mana creente familiaresninchejta yanapana

Mana creente familiaresninchejta yanapana

JESUSQA qhepanta riyta munaj runaman, nerqa: “Kutipuy wasiykiman, ayllusniykiman ima. Paykunamantaj willamuy may jina jatun imastachus Señor khuyasuspa qampaj ruwasqanta”, nispa. Chayta nishajtenqa Jesús Gadarapi kasharqa, ichá Galilea qochamanta inti llojsimoj ura ladonpi. Chay nisqantaj rikuchin Jesús yachasqanta, runas imatachus yachakusqankumanta familiaresninkuman willariyta munasqankutapuni (Mar. 5:19).

Kunanpis wakin lugarespi runasqa, imatachus yachakusqankumanta familiaresninkuman willankupuni. Chayrayku pillapis cheqa Diosta yupaychajman tukuspaqa, familaresninman yachakusqanmanta willarinpuni. Chaywanpis, ¿imaynatá chayta ruwankuman? ¿Imaynatataj waj religionniyoj chayri Diospi mana creej familiaresta Diosta rejsinankupaj yanapankuman? Bibliapeqa yanapanawanchejpaj jina ashkha yuyaychaykuna tiyan.

“MESIASTA TARIYKU”

Ñaupa tiempopi, Andrés ñaupajta yacharqa Jesús Mesías kasqanta. ¿Yuyarikunkichu pimanchus chayta usqhayllata willamusqanta? “Ñawpajta wawqen Simonta tarispa, nerqa: Mesiasta tariyku, nispa. Chayqa Cristo niyta munan”. Chantá Pedrota Jesusman pusarqa, ajinamanta Pedroqa Jesuspa ujnin yachakojninman tukorqa (Juan 1:35-42).

Sojta watanmantaj, Pedroqa Jopepi kashaspa, Cesariaman soldadosta kamachej Cornelioj wasinman rinanpaj kamachisqa karqa. Cornelioj wasinman chayaspa, ¿pikunatataj Pedro tariparqa? Biblia nin: “Cornelio [Pedrota, paywan rejkunata ima] suyasharqa, familianwan, kawsaqesninwan ima”, nispa. Ajinamanta Cornelioqa, familianta yanaparqa Pedroj parlasqanta uyarinanpaj, paykuna kikin imatapis ruwayta ajllanankupaj ima (Hech. 10:22-33).

¿Imatataj Andresmanta Corneliomantawan yachakusunman?

 Andreswan, Corneliowanqa mana familaresninkumanta qonqakaporqankuchu. Andresqa, wauqenta pay kikin Jesusman pusarqa. Corneliotajrí familiaresninta tantaykorqa Pedroj yachachisqanta uyarinankupaj. Chaywanpis ni mayqenninku familiaresninkuta tanqarqankuchu cristianosman tukunankupaj. ¿Imatataj ruwasqankumanta yachakusunman? Noqanchejpis ichá familianchejman Bibliamanta yachakuyta munanankupaj jina parlarisunman chayri hermanosta rejsichisunman. Chaywanpis saqenanchej tiyan paykuna kikinku Diosta sirviyta ajllanankuta. Familiaresninchejta yanaparinapajqa, qhawarina Alemaniamanta uj qhariwarmej kausayninta, pikunachus Petra chantá Jürgen kanku.

Petraqa Jehovaj testigosninwan Bibliamanta yachakorqa, bautizakorqataj. Qosantaj soldadosta kamachej karqa. Payqa, qallariypi warmin cristianaman tukupusqanmanta mana kusikorqachu. Chaywanpis qhepanejman repararqa Jehovaj testigosnin Bibliamanta cheqa kajta yachachisqankuta. Chayrayku paypis bautizakullarqataj, kunantaj anciano jina llankʼashan. Waj religionniyoj familiarta, imaynatachus Diosta rejsinankupaj yanapanamanta, ¿imatataj Jürgen yuyaychan?

Jürgen nin: “Familiaresninchejtaqa, mana tanqanachu noqanchej jina creenankupaj, nitaj ujllapi tukuy imamanta yachachinachu. Imaraykuchus chayqa, Diosmanta yachakuyta munanankupaj mana yanapanqachu. Astawanpis tiempo pasasqanman jina pisimanta pisilla yachachina. Chantapis allin kanman edadninmanta, pay kikin imasta ruwaj hermanosta rejsichina. Chaytaj yanapanqa Bibliamanta yachakunankupaj”, nispa.

“Familiaresninchejtaqa, mana tanqanachu noqanchej jina creenankupaj, nitaj ujllapi tukuy imamanta yachachinachu.” (Jürgen)

Apóstol Pedro, Cornelioj familiaresnin ima, Bibliaj yachachiyninta chay rato japʼikorqanku. Chaywanpis chay tiempomanta wakin runasqa, mana chay ratochu Diosta rejsiyta ajllarqanku.

¿JESUSPA WAUQESNIN PAYPI CREERQANKUCHU?

Willayninta juntʼashajtin ashkha familiaresnin Jesuspi creerqanku. Sutʼincharinapaj, ichá apóstol Santiago, Juan ima, primosnin karqanku, mamanku Salometaj ichá tian karqa. Salomeqa, ichapis chay ashkha warmismanta “pikunachus kapuyninkuwan Jesusta [apostolesninta ima] yanapaj kanku” chaykunamanta ujnin karqa (Luc. 8:1-3).

Jesuspa wakin familiarninpis paypi mana chay ratochu creerqanku. Sutʼincharinapaj, Jesús bautizakusqanmanta wata kurajninman, ashkha runas uj wasipi tantakorqanku, yachachisqanta uyarinankupaj. “Chayta yachaspataj, familiaresnin jamorqanku Jesusta pusakapunankupaj, nisharqankutaj: Mana yuyaynimpichu kashan, nispa”. Chaymanta qhepamantaj Jesuspa wauqesnin payta tapurerqanku maymanchus rinanmanta, paytaj mana kuticherqachu. ¿Imaraykú? Imaraykuchus wauqesnin paypi “mana creerqankuchu” (Mar. 3:21; Juan 7:5).

¿Imatá Jesús ruwarqa familiaresnin mana yuyayninpichu kashan nejtinku? ¿Imatá chaymanta yachakusunman? Jesusqa, mana phiñarikorqachu. Astawanpis wañuymanta kausarimuspa familianta kallpacharqa, wauqen Santiagomantaj rikhurerqa. Chay jawa Santiago, waj wauqesnin ima, creerqanku Jesús Mesiaspuni kasqanta. Chayrayku paykunaqa, Jerusalenpi apóstoles, waj cheqa sonqo cristianos ima tantasqa kashajtinku chaypi kasharqanku, chaypachataj Dios espíritu santota tʼakaykamorqa. Aswan qhepamantaj, Judas, Santiago ima, Diospa llajtanpi jatuchaj ruwaykunata japʼerqanku (Hech. 1:12-14; 2:1-4; 1 Cor. 15:7).

 WAKENQA MANA CHAY RATOCHU YACHAKUNKU

“Diosmanta yachakunankupaj, pacienciata rikuchiyqa may allinpuni.” (Roswitha)

Jesuspa tiemponpi jina, kunanpis wakin familiaresninchejqa mana chay ratochu yaykunku Diospa llajtanman. Roswithamanta parlarina payqa católica romana karqa, iglesianmantaj mana saqespa rej. Qosanqa 1978 watapi Jehovaj testigonman tukorqa. Roswithaqa, religionnin cheqa kasqanta yuyaspa, qosanpa creeyninman churanakorqa. Watas pasasqanman jinataj qosanman manaña churanakorqachu, Jehovaj testigosnin cheqa kajta yachachisqankuta reparasqanrayku, 2003 watapitaj bautizakorqa. ¿Imaraykutaj Diosmanta yachakuyta munarqa? Imaraykuchus qosan Bibliamanta yachakusqanman jina kausakorqa. Qosan mana phiñakorqachu warmin creeyninman churanakusqanmanta, astawanpis kʼachamanta yanaparqa Diosmanta yachakunanpaj. ¿Imatá Roswitha yuyaychawanchej? Pay nin: “Mayta pacienciakoyqa may allinpuni”, nispa.

Monikamantañataj parlarina, payqa 1974 watapi bautizakorqa, iskay wawasnintaj chunka watasninman jinaraj bautizakorqanku. Qosan Hansqa creeyninkuman mana churanakojtinpis 2006 watapiraj bautizakorqa. ¿Imatá paykuna yuyaychawanchej? Jehovaman cheqa sonqollapuni kananchejta, creeyninchejpitaj sinchʼita sayananchejta. ¿Imapiwantaj Hansta Diosta rejsinanpaj yanaparqa? Warmin, iskay wawasnin munakuyninkuta rikuchillasqankupuni yanaparqa. Paykunaqa yacharqanku Hans aswan qhepaman Jehovaj testigonman tukunanta.

CHEQA KAJMANTA YACHACHINA

Jesús uj kuti kikincharqa cheqa yachachiyta yakuwan, chaytaj wiñay kausayman apan (Juan 4:13, 14). Chay cheqa yachachiymantataj, familiaresninchej yachakunankuta munanchej. Chaywanpis mana munajtinkoqa mana tanqanachu nitaj ujllapi amichinapaj jina yachachinachu. Cheqa kajmanta yachakuyta munanankoqa, imaynatachus willarinanchejmanta kashan. Biblia nin: “Cheqan runaqa kutichinampaj sumajtaraj yuyaychakun”, “pichus yachaywan unanchajqa parlayta yachan, kʼacha parlasqasnintaj sumajta wajkunata yachachin”, nispa. ¿Imaynatá kay yuyaychayman jina ruwasunman? (Pro. 15:28; 16:23.)

Qosan pay jina creeyniyoj kananta munaj warmeqa, “sumajtaraj yuyaychakun” imaynatachus parlarinanta. Ni jaykʼajtaj qosanmanta astawan yachayniyoj, ni ima pantayniyoj kasqanta yuyanchu. Ajinamanta sumajta yuyaychakuspa parlasqanqa, qosanta kallpachanqa, ujchasqa kausakunankupajtaj mayta yanapanqa. Chayrayku “yachaywan” parlananpajqa, kaykunata tapurikunman: “¿Maykʼajtaj qosaywan Bibliamanta yachakunanpaj parlariyman? ¿Imamantataj qosay parlariyta gustachikun? ¿Imasmantataj leeyta gustachikun? ¿Politicamantachu chayri pelota jaytʼaynamantachu, yachayniyoj runas ruwasqankumantachu? Imatachus yuyasqanta mana pisipaj qhawaspalla, ¿imaynatá Bibliamanta yachakuyta munananpaj yanapayman?”, nispa.

Mana creente familiaresninchejta Bibliamanta yachakunankupaj yanapanapajqa, mana pisimanta pisi sutʼinchayllachu, manaqa yachachisqanchejman jina kausananchej tiyan.

SUMAJTA KAUSAKUSQANCHEJ YANAPANMAN

Jürgen nin: “Bibliaj yuyaychaykunasninman jinapuni kausakuna. Ajinamanta mana creente familiaresninchejqa chayta sutʼita reparanqanku, reparasqankuta mana niwajtinchejpis”, nispa. Hanspis kikillantataj nin: “May allinpuni Bibliamanta yachakusqanchejman jina kausakoyqa. Mana creente familiaresninchejqa, Bibliaj yachachiykunasnin kausayninchejpi yanapawasqanchejtapuni rikonqanku”, nispa. Hansqa warmin bautizakusqanmanta 30 watasninmanraj bautizakorqa. Mana creente familiaresninchejqa sutʼita reparananku tiyan, creeyninchejrayku wakin imasta mana ruwasqanchejqa allinninchejpajpuni kasqanta.

“Bibliaj nisqanman jina kausakoyqa may allin. Ajinamanta mana creente familiaresninchejqa Biblia kausayninchejpi yanapawasqanchejta rikonqanku.” (Hans)

Apóstol Pedroqa, mana creente qosasniyoj cristianasman sumaj yuyaychaykunata qorqa. Pay nerqa: “Ajinallatataj, qankunapis warmis, sapa ujpis qosaykichejwan kʼumuykukoj sonqoyoj kaychej. Ajinamanta Diospa palabrampi mana creejkunapis, warmisninkoj sumaj kawsayninta rikuspa, mana parlasqalla Señorman kutirikunkuman kawsayniykichejta, kʼumuykukoj kasqaykichejtapis rikusqankurayku. Kʼachita kasqaykichejqa ama jawallamanta kʼachanchakuypichu kachun, ama ancha sumajtapuni ñajchʼakuywanchu, nitaj qori kʼachanchanasta churakuywanchu, nitaj may valorniyoj  pʼachaswanchu. Manachayqa, kʼachanchakuyniykichejqa sonqoykichej ukhupi kachun. Chay mana tʼojrayaj kʼachanchakoyqa rikuchikun llampʼu sonqoyoj kʼacha kaypi. Chayqa Diospa ñawpaqempi may jatumpaj qhawasqa”, nispa (1 Ped. 3:1-4).

Pedroqa, uj qosa warminpa sumaj kausayninta rikuspa Diosta yupaychajman tukunanta nerqa. Christaqa, Pedro yuyaychasqanman jinapuni ruwananpaj kallpachakushan, 1972 watapi bautizakusqanmantapacha. Qosan uj tiempota Jehovaj testigosninwan Bibliamanta yachakuspapis, manaraj Jehová Diosta sirviyta ajllanchu. Chaywanpis Jehovaj testigosninpa wakin tantakuykunaman rin, hermanoswanpis allinta apanakun, hermanostaj mana tanqankuchu Jehovaj testigonman tukunanpaj. ¿Imatataj Christa ruwashallanpuni qosan, Diosta sirviyta munananpaj?

Christa nin: “Diosta yupaychallaytapuni munani. Chaywanpis kallpachakullasajpuni yachakusqayman jina kausakunaypaj, qosay Diosmanta yachakuyta munananpaj. Chantapis pay imata ruwanayta munajtin Bibliaj yachachiyninwan mana churanakojtenqa kasukuni. Imatachus qosay ajllasqanta jatunpaj qhawani, Jehovaj makinmantaj chayta saqeni”, nispa.

Christaj ruwasqanqa, pay jina ruwanapaj yanapawasunman. Payqa, cristiano ruwanasninta allinta juntʼan, willayman llojsin, tantakuykunamanpis rin. Chantapis qosanman munakuyninta rikuchin, yachantaj qosan imastachus paymanta suyasqanta. Mana creente familiaresniyoj kaspaqa, Christa jina ruwana. Bibliaqa, ‘tukuy imapaj tiempo kasqanta’ nin. Chaytaj ninayan mana creente familianchejpaj, astawanraj qosanchejpaj chayri warminchejpaj tiempochakunata. Khuska kaspaqa astawan parlarikuyta atinchej, chaytaj qosata chayri warmita mana sapallan, mana qonqarparisqa kananpaj nitaj celosakunanpaj yanapan (Ecl. 3:1).

BIBLIAMANTA YACHAKUNANTA SUYALLAYPUNI

Holger nin: “Mana creente familiarqa, payta munakusqanchejta, Diosmanta mañapusqanchejta ima yachananqa may allin”, nispa. Holgerpa tatanqa waj familiaresninmanta nisqaqa 20 watasninmanraj bautizakorqa. Christataj nin: “Qosay Bibliamanta yachakunanta suyakushallanipuni, Jehovaj munayninta ruwananpaj”, nispa. Arí, mana creente familiaresninchejmanta mana yuyanachu paykuna ni jaykʼaj Diosta yupaychanankuta. Chayrayku mana saykʼunachu paykunata yanapaspa.

Mana creente familiaresninchejwanqa allintapuni kausakuna. Ajinamanta paykunata cheqa kajmanta yachakunankupaj yanapasun. Chayrayku tukuy tiempo “llampʼu sonqowan”, paykunata sumajpaj qhawana (1 Ped. 3:15).