Chʼampaykunapi chayri phutiykunapi rikukojtinchejqa chayllapi yuyayninchej, kallpanchejpis pisiyan, kausaytapis manaña allinpajchu qhawanchej. Rey Davidpis llakiykunarayku ajinapi rikukorqa. ¿Chaynejta imatá ruwarqa? Uj salmota qhelqasqanpi kayta nerqa: “Jatunmanta qhaparispa, Tata Diosmanta khuyakuyninta mañakuni. Ñawpaqempi phutiyniyta willakuni; ñawpaqempi llakiyniyta sutʼinchakuni. Ancha llakisqapuni kashajtiy, Tata Dios, qan ñankunayta rejsinki”, nispa. Arí, Davidqa llampʼu sonqowan Diospa yanapayninta mañakorqa (Sal. 142:1-3).

Davidqa llakiykunapi rikukuspa llampʼu sonqowan Jehovaj yanapayninta mañakorqa

David waj salmospi nillarqataj: “Ujllata Tata Diosmanta mañakuni, chayllatataj maskʼasaj; Tata Diospa wasimpi kakuyllatapuni munani tukuy kawsayniypi, may kʼacha kasqanta tʼukuspa qhawanaypaj”, nispa (Sal. 27:4). Davidqa mana Leví ayllumantachu karqa. Chayrayku Dioswan tinkukuna toldoj pationmanpis mana yaykuyta aterqachu, chay tiempoqa chay toldopi Diosta yupaychakoj. Chaywanpis Davidqa mayta agradecekorqa jawallamantapis qhawayta atisqanmanta, chayllapipunitaj qhepakuyta munarqa, Dios “may kʼacha kasqanta tʼukuspa” qhawananpaj.

Kay Salmo 27:4 versiculopi “kʼacha” nisqa rimayqa hebreo qallupi tʼukurinapaj chayri yuyanapaj may sumaj kasqanta niyta munan. Davidqa tinkukuna toldopi Diosta yupaychakusqanta sumajpajpuni qhawarqa. ¿David jinallatajchu noqanchejpis Diosta yupaychayta may sumajpaj qhawanchej?

DIOSPA WASINTA “TʼUKUSPA QHAWANAYPAJ”

Kunanqa mana runaj ruwasqan toldopichu Jehovata yupaychanchej, manaqa mana rikukoj templonpi, chaytaj ninakun cheqa yupaychaywan. * Chayta “tʼukuspa” chayri may sumajpaj qhawasun chayqa David jinallataj Jehová “may kʼacha kasqanta” rikusun.

Qʼolachina altar chayri bronce altar imawanchus ninakusqanpi tʼukurina, mayqenchus Dioswan tinkukuna toldoj ñaupaqenpi tarikorqa (Éxo. 38:1, 2; 40:6). Chay altarqa Jesucristoj wañuyninta Jehová sumajpaj qhawananta rikucherqa (Heb. 10:5-10). ¿Imaynatá noqanchejtapis chay yanapawanchej? Apóstol Pablo kayta qhelqarqa: “Diospa contrampi kashasparaj, noqanchejqa Churimpa wañuyninnejta Dioswan allinyachisqa karqanchej”, nispa (Rom. 5:10). Jesuspa wañuyninpi creesunchej chayqa Jehová allinpaj qhawawasun, amigontaj kayta atisun (Sal. 25:14).

Juchasninchej pampachasqa kasqanraykutaj, “allin kawsay” kapuwanchej (Hech. 3:19, 20). Kaywan kikincharina, jatun juchayoj runa, wañuchisqa kanan kashajtin juchasninmanta mayta pesachikun, sajra ruwaynintataj saqepun. Uj khuyakuyniyoj Jueztaj chayta rikuspa juchanta qonqayman churapun, niñataj wañuchichinchu. Chayraykutaj juchallikoj runapajqa allin kausay tiyan, maytataj chaymanta kusikun. Jehovaqa chay khuyakuyniyoj Juez jina, imajtinchus juchallikoj runas pesachikojtinkoqa paykunamanta khuyakun, wañunankumantataj libran.

CHEQA YUPAYCHAYTA SUMAJPAJ QHAWANA

Davidqa Diospa wasinpi Jehovata yupaychanapaj imastachus ruwakusqanta rikoj: Diospa llajtan tantakusqanta, Leyta leekusqanta, runasman yachachikusqanta, inciensota qʼoshñichikusqanta,  imastachus sacerdotes, levitas ima ruwasqankutapis (Éxo. 30:34-38; Núm. 3:5-8; Deu. 31:9-12). Kay tiempopipis chayman rijchʼakoj imasta ruwakullantaj.

Arí, kunanpis ñaupa tiempopi jinallataj “may jina sumajpuni wawqepura uj sonqolla kʼachata” kausakusqanchejqa (Sal. 133:1). Jallpʼantinpi hermanosqa astawan yapakushan (1 Ped. 2:17). Chantapis tantakuykunapeqa Bibliata leekun, sutʼinchakuntaj. Jehovataj sumaj wakichisqa yachachiykunata llajtannejta qowanchej. Chantapis ashkha publicaciones kapuwanchej, mayqenkunatachus familiapi Diosta yupaychashaspa chayri sapallanchejpi ukhunchasunman. Diospa Llajtanta Kamachejkunamanta ujnin hermano, kayta nerqa: “Diospa Palabranpi, imachus niyta munasqanpi ima tʼukurisqayrayku, jinallataj yachayta, sumaj yuyayta ima maskʼasqayrayku ashkha imasta yachakuni, kusisqataj kani”, nispa. Arí, sonqonchejman “yachay yaykojtin, yachayqa may jina miskʼichus kasqanta” reparanchej (Pro. 2:10).

Chantapis mañakusqanchejqa ñaupa tiempopi jinallataj sapa pʼunchay miskʼi qʼapay jina Diosman chayan. Arí, Jehovapajqa chay mañakuykuna inciensoj qʼapaynin jina (Sal. 141:2). Mayta sonqochakunchej llampʼu sonqowan mañakusqanchejta Jehová tukuy sonqo uyarisqanta yachaspa.

Moisesqa kayta mañakorqa: “Tata Diosqa allin ñawiwan noqanchejta qhawachun. Tata Dios, makisniykoj ruwasqasninta sayachipuwayku ari”, nispa (Sal. 90:17). Jehovaqa sonqo kʼajaywan runasman willajtinchej, bendeciwanchej (Pro. 10:22). Ichá pillatapis Jehovata rejsinanpaj yanaparqanchej. Chantapis ichá runaman willashallanchejpuni mana uyariwajtinchejpis, onqosqa, sonqo nanasqa chayri qhatiykachasqa kajtinchejpis (1 Tes. 2:2). Chaykunapi rikukojtinchejpis, Jehovaqa “allin ñawiwan” qhawawanchej, kallpachakusqanchejraykutaj sonqo juntʼasqa kashan.

Davidqa jinata takirikorqa: “Qanmin Tata Dios, tukuy imay kanki; kawsayniy makisniykipi kashan, bendicionesniykiwan juntʼa kani. [...] Sumaj herenciamin noqaman chayawajqa”, nispa (Sal. 16:5, 6). Davidqa mayta agradecekorqa Jehovata sirviyta atisqanmanta, ñaupaqenpitaj allinpaj qhawasqa kasqanmanta. Noqanchejpis ichá David jinallataj llakiykunapi rikukushanchej, jinapis ashkha bendicionesta japʼillanchejtaj. Chayrayku Jehovata kusiywan yupaychanallapuni, mana rikukoj templontataj sumajllapajpuni qhawana.

^ párrafo 6 Kay La Atalaya revistapi 1996, 1 julio, 14-24 paginasta leeriy.