Ir al contenido

Ir al índice

Tukuy sonqo ruwarqanku África occidentalpi

Tukuy sonqo ruwarqanku África occidentalpi

Pascal sutiyoj hermanoqa Costa de Marfil suyupi wajcha runas tiyakunku chaypi wiñakorqa, manataj munarqachu wajchallapuni kaytaqa. Atipanaku maqanakupi pujllay gustasqanraykutaj, maypichus chaywan may rejsisqa, qhapajtaj kayta atinanpi tʼukurej. Chay jawa 25 watayoj jina kashaspa, Europaman ripuyta munarqa. Mana documentosniyoj kasqanraykutaj pakayllamanta Europaman yaykuyta yuyarqa.

Payqa 1998 watapi 27 watayoj kashaspa suyunmanta riporqa. Chaypajtaj, Ghana suyunejta chantá Togo, Benín ima suyusnejta rispa, Níger nisqa suyoj Birni Nkonni nisqa llajtanman chayarqa. Risharqa chayman chayananpajtaj, Sahara nisqa chʼin pampanejta autopi rinan karqa. Mediterráneo nisqa mama qochaman chayaspataj, Europaman rej barcoman wichariyta yuyarqa. Chaywanpis, iskay imasrayku Nigerllapi qhepakorqa.

Ñaupajtaqa mana qolqeyoj rikhurisqanrayku karqa. Chantataj, Noé sutiyoj precursorta rejserqa, piwanchus Bibliamanta yachakuyta qallarerqa. Yachakusqan sonqonman chayasqanraykutaj, kausayninta tijracherqa. Diosta sirviyta munaspataj, niña qhapajyayta maskʼarqachu. Chay jawa, 1999 watapi diciembrepi bautizakorqa. Jehovaman agradecekusqanta rikuchinanpajtaj, 2001 watapi Níger suyupi precursor kayta qallarerqa, ima llajtapichus cheqa kajta yachakorqa chaypi. Chayta ajllasqanmanta pay nin: “Kausayneyqa sumaj, nitaj tiempoyta usuchishanichu”, nispa.

AFRICAPI SUMAJTA SIRVISHANKU

Anne-Rakel

Waj hermanospis, Pascal jinallataj Diospaj astawan llankʼaspa kusiyta tarinku. Chaypajtaj Europamanta Africaman riporqanku, pisi willajkunalla tiyan chaypi yanapakunankupaj. Arí, Europamanta 65 hermanos 17 watayojmanta 70 watayojkama, África occidentalpi yanapakushanku: Benín, Burkina Faso, Níger, Togo ima suyuspi. * ¿Imaraykú riporqanku? ¿Imaynataj paykunata rishan?

Dinamarca suyumanta Anne-Rakel sutiyoj hermana nin: “Tatasneyqa Senegal suyupi misioneros karqanku. Paykunataj misionero kaymanta sumajta parlaj kanku, noqapis paykuna jinallataj kayta munarqani”, nispa. Payqa 15 watas ñaupajta, 20 wata kurajniyoj kashaspa Togo suyuman riporqa, makiswan parlaj qotuchakuypi sirvinanpaj. ¿Imataj karqa chayta ruwasqanrayku? Pay nin: “Aswan qhepamanqa sullkʼa hermanay, hermanoy ima Togoman jampullarqankutaj”, nispa.

Albert-Fayettewan Aurelewan

Francia suyumanta Aurele sutiyoj hermano pichus 70 watayoj, nin: “Jubilakusqaymanta phishqa  wataña kashan. Ajllanaytaj karqa Franciallapi tiyakuspa Paraisota suyakuytachus chayri Reinomanta astawan willaytachus”, nispa. Payqa Diospaj astawan llankʼayta ajllarqa. Kunantaj, Albert-Fayette sutiyoj warminwan kinsa watataña Benín suyupi kashanku. Aurele nin: “Kayman Jehovata sirvinaykupaj jampusqaykoqa ancha sumajpuni. [...] Chantapis qocha kantuspi willayku chaykunamanta wakin lugaresqa Paraíso jina”, nispa.

Clodomirwan warmin Lysianewanpis, 16 watas ñaupajta Franciamanta Benín suyuman riporqanku. Qallariypeqa familiankuta, amigosninkuta ima mayta faltacharqanku, yuyarqankutaj mana yachaykukuyta atinankuta. Jinapis yachaykakaporqanku, kusisqataj kashanku. Clodomir nin: “Kay 16 wataspeqa sapa wata uj runata yanapayku bautizakunanpaj”, nispa.

Lysianewan Clodomirwan, Bibliamanta yachacherqanku chaykunamanta wakinwan

Johannawan Sebastienwan

Sebastienwan warmin Johannawanpis, Franciamanta Benín suyuman 2010 watapi riporqanku. Sébastien nin: “Qotuchakuypeqa ashkha llankʼana tiyan. Kaypi Jehovapaj llankʼaspaqa tukuy imata usqhayllata yachakushayku”, nispa. ¿Imaynatá runas willayninkuta uyarinku? Johanna nin: “Runaqa Diosmanta mayta yachakuyta munan. Mana willashajtiykupis, callepi Bibliamanta tapoj chimpamuwayku, publicacionestataj mañakuwayku”, nispa. ¿Imaynatá qhariwarmi kausayninkupi chayman ripusqanku yanapan? Sébastien nin: “Astawan ujchawayku. Warmiywan khuska ashkha kutispi pʼunchaynintinta willayqa kusapuni”, nispa.

Ericwan warmin Katywantaj, Benín suyoj patanejninpi precursores jina llankʼashanku, maypichus pisi runaslla tiyakunku. Paykunaqa chunka watas ñaupajta, Franciapiraj tiyakushajtinku, pisi willajkunalla tiyan chaypi yanapakuymanta publicacionesta leerqanku, Diospaj astawan llankʼaj hermanostataj tapukoj kanku. Waj suyuman ripunankupaj sonqonku aysakusqanraykutaj, 2005 watapi riporqankupuni. Chay watamantapacha, Testigos astawan yapakusqankuta rikunku. Eric nin: “Pasaj iskay watapeqa Tanguiéta nisqa llajtapi jisqʼon willajkunalla karqa, kunantaj 30 willajkunaña kayku. Domingospeqa 50 chayri 80 runas tantakuyman jamunku. ¡Chaytaj jatun kusiy!”, nispa.

Katywan Ericwan

ATIPANAPAJ JINA CHʼAMPAYKUNA

Benjamin

Marie-Agnèswan Michelwan

¿Ima chʼampaykunatataj paykuna atipananku tiyan? Anne-Rakelpa sullkʼan Benjaminqa 33 watayoj kashan. Payqa 2000 watapi, Dinamarca suyu pi kashaspa Togo suyupi sirvej misionerowan parlarerqa. Benjamin nin: “Precursor kayta munasqayta nejtiy, payqa ‘¿Manachu Togopi precursor jina sirviyta munawaj?’ nispa tapuwarqa. [...] Chay kuteqa manaraj 20 watayojchu karqani. Chaywanpis iskay hermanasniy chaypiña sirvisharqanku, chaytaj yanapawanman karqa”, nispa. Chay jawa, allinta tʼukurispa Togo suyuman riporqa. Chaywanpis uj chʼampay karqa: francés qalluta mana parlayta yacharqachu. Pay nin: “Sojta killatapuni ñakʼarerqani, ñakʼayllata runawanqa entiendechikoj kani”, nispa. Jinapis tiempowan francesta yachakorqa, kunantaj Benín sucursalpi sirvishan, yanapakuntaj Departamento de Envíos chantá Departamento de Computadoras nisqapi.

Ericwan Katywanqa, pikunamantachus parlarqanchejña, niraj Benín suyuman ripushajtinku Franciapi waj qallupi kaj qotuchakuyta yanapakusharqanku. ¿Kikillantajchu Africapi sirviypis kanman karqa? Katy nin: “Mana allin wasisituta tariyta aterqaykuchu. Mana luzniyoj, nitaj pilayoj wasipi ashkha killasta tiyakorqayku”, nispa. Ericpis nillantaj: “Vecinosniykoqa tutakama musicataqa sinchʼita waqachej kanku. Pacienciakunaykutaj, yachakunaykutaj karqa”, nispa. Jinapis kayta yuyanku: “Niraj anchata willakunchu chaypi willayqa may sumajpuni, imastachus saqesqaykumantapis aswan ashkha bendicionestaraj japʼiyku”, nispa.

Michelwan warmin Marie-Agnèswanqa Franciallamantataj kanku, 60 watayoj jinataj kashanku. Paykunaqa Benín suyupi phishqa watataña kashanku. Qallariypeqa mancharisqa kasharqanku. Michel nin: “Wakenqa waj suyuman ripuy, waskha warkhus­qa patanta carretillapi riy jina kasqanta niwarqayku. Ajinapuni kajtinpis, noqaykupajqa Jehovapis chay carretillata tanqashanman jina karqa. Paypaj astawan llankʼanaykupaj riporqayku, Paytajrí ni jaykʼaj saqerpariwaykuchu”, nispa.

WAKICHIKUNA

Pisi willajkunalla tiyan chayman ripojkunaqa ñaupajmantaña wakichikunata ninku. Arí, tiempowan wakichikuna yachaykukunapaj, pisi qolqellawan kausakunapaj ima, Jehovapitaj atienekuna (Luc. 14:28-30).

Sébastien kaytawan nin: “Niraj ripushajtiykoqa iskay watatapuni qolqeta tantarikorqayku. Chaypajtaj sonqota kusirichinapaj imaspi pisillata gastanaykuta, nitaj mana necesitasqayku imasta rantinaykuta nerqayku”, nispa. Paykunaqa Benín suyupi yanapakunallankupajpuni, sapa wata Europaman kutispa  uj mashkha killasta llankʼakunku. Chay qolqewantaj, watantinta chay suyupi precursores kanku.

Marie-Thérèse

África occidentalmanqa 20 soltera hermanas jinaña yanapakoj ripunku. Ujnenqa Marie-Thérèse sutikun. Payqa Franciapi pasajero autota apaykachaspa llankʼaj, 2006 watapitaj Níger suyupi precursora kayta munaspa, uj watapaj permisota mañakorqa. Rispataj, chaypi sirviyta munasqanta repararqa. Pay nin: “Franciaman kutispa patronniyta wakin killasllata llankʼanayta nerqani, chaytaj allin rijchʼarqa. Kunantaj, mayo killamanta agostokama Franciapi pasajero autota apaykachaspa llankʼani, septiembremanta abrilkamataj Nigerpi precursora kani”, nispa.

Saphira

Diospa Reinonta ñaupajman churajtinchejqa Jehová ni imata pisichiwasunchu (Mat. 6:33). Franciamanta Saphira sutiyoj soltera hermanamanta parlarina. Payqa 30 watayoj jina kashan, Benín suyupitaj precursora jina sirvin. Kay 2011 watapeqa, qolqesituta tantarikunanpaj Franciaman llankʼaj kuterqa, Africapi sirvispa sojta watata juntʼananpaj. Pay nin: “Viernes karqa, chay pʼunchaykamallataj llankʼanay karqa. Chaywanpis iskay semanatawanraj Franciapi qhepakunay karqa, Beninpi watatawan kanaypajtaj chunka pʼunchaytawanraj llankʼanay karqa. Chayta Jehovaman willarqani. Chayllapi, llankʼayta munajkunapaj oficinamanta wajyamuwarqanku, wajpa cuentanmanta iskay semanata llankʼanaypaj”, nispa. Saphiraqa lunesta chay llankʼayman rerqa, pejpa cuentanmantachus llankʼanan karqa pay yachachinanpaj. Saphira nin: “Tʼukunapaj jina uj hermana kasqa, Precursorespaj Escuelaman rinanpajtaj chunka pʼunchaypaj permisota mañakusqa. Patronnintaj, cuentanmanta llankʼananpaj waj kajtillan permisota qonanta nisqa. Chay hermanapis Jehovamanta mañakullasqataj. Jehovataj iskayniykuta uyariwarqayku”, nispa.

SONQO JUNTʼASQA KAUSAKUNKU

África occidentalman yanapaj ripojkunamanta wakin hermanosqa chayllapiña qhepakapunku, wakintaj uj mashkha watasta sirviytawan suyunkuman kutipunku. Kutipojtinkupis risqankoqa kausayninkupi yanapashallanpuni. Paykunaqa Jehovata sirvispalla sonqo juntʼasqa kayta atikusqanta yachakunku.

^ párrafo 6 Benín sucursal chay tawantin suyusta umachan, chay suyuspitaj francesta parlakun.