Ir al contenido

Ir al índice

“Kaytataj ruwaychej noqamanta yuyarikunaykichejpaj”

“Kaytataj ruwaychej noqamanta yuyarikunaykichejpaj”

‘Graciasta kospataj tʼantata parterka. Nerkataj: “Cayka cuerpoywan ninacun, kancunaraycu koska. Cayta ruwaychej, miqhuspa nokamanta yuyaricunawayquichejpaj.”’ (1 COR. 11:24, Dios Parlapawanchej [DP].)

1, 2. ¿Imatá apóstoles 33 watapi nisán killa qallarikusqantawan reparankuman karqa?

JERUSALÉN llajtata qhawaj soldadosqa Killa rikhuriyña kasqanta rikorqanku. Jatun juntapi kajkunataj, chayta yachaytawan nisán nisqa mosoj killa qallarisqanta nerqanku. Runas chayta yachanankupajtaj, ninasta japʼicherqanku chayri kachaswan willacherqanku. Apostolesqa Pascua qayllamushasqanta yachaspa, Jesús Pascua ñaupajsituta chayananpaj Jerusalenman riyta munasqanta repararqankuchá.

2 Apostolesqa chay kutipi, Jesuswan Perea japʼiypi kasharqanku, Jordán mayoj ujnin ladonpi. Chaytaj karqa Jesuswan Jerusalenman qhepa kutirayku rinanku kashajtin (Mat. 19:1; 20:17, 29; Mar. 10:1, 32, 46). Judiospa nisán killankoj ñaupaj kaj pʼunchaynin qallarisqanta yachakusqanmantapacha, Pascuaqa 13 pʼunchayninman ruwakunan karqa, 14 nisán Inti yaykupusqantawan qallarejtin.

3. ¿Imaraykutaj cristianospaj Señorpa Cenanta ruwakusqan jatun pʼunchay?

3 Señorpa Cenantaqa Pascuata ruwakoj chay pʼunchayllapitaj ruwakun. Kay watapitaj 14 abrilpi Inti yaykupusqantawan ruwakonqa. Chay pʼunchayqa cheqa cristianospaj, yachakuyta munajkunapajpis jatun pʼunchay kanqa. ¿Imaraykú? Jesús chayta ruwanata kamachisqanrayku. Kay 1 Corintios 11:23-25 versiculospi nin: ‘Señor Jesusta jaywaycunan, chay tuta maquisninwan tʼantata japʼerka. Graciasta kospataj tʼantata parterka. Nerkataj: “Cayka cuerpoywan ninacun, kancunaraycu koska. Cayta ruwaychej, miqhuspa nokamanta yuyaricunawayquichejpaj”, nispa. Miqhuskancumanta quiquillantataj copawan ruwaspa nerka, (DP)’, nispa.

4. 1) ¿Imastá tapurikuna kanman Jesuspa Wañuyninta Yuyarinamanta? 2) ¿Imaynapitaj yachakun ima pʼunchaymanchus urmasqan? ( “2014 watapi Jesuspa Wañuyninta Yuyarinapaj” nisqa recuadrota qhawariy.)

 4 Jesusqa wañuyninta sapa wata yuyarinata kamacherqa, qantaj chay tantakuyman riytachá munashanki. Chayrayku, kaykunata tapurikuy: “¿Imaynatataj chay tantakuypaj wakichikuyman? ¿Imaswantaj Jesuspa wañuyninta yuyarikonqa? ¿Imaynatataj ruwakonqa? ¿Imaraykutaj chay tantakuyta, imaswanchus yuyarikonqa chaykunatapis may sumajpaj qhawanay tiyan?”, nispa.

IMASWANCHUS YUYARIKUSQAN

5. ¿Imasta wakichinankutataj Jesús apostolesninman nerqa Pascuata ruwanankupaj?

5 Jesusqa apostolesninta nerqa Pascuata mikhunankupaj uj jatun cuartota wakichinankuta, nitaj tukuy imawan kʼachanchasqatachu. Astawanpis sumaj llimphuchasqa cuartollachá kanan karqa, wajyarisqa kajkuna yaykunankupaj jina (Marcos 14:12-16 leey). Mikhunankupajqa wakin imasta wakichinanku karqa, jinallataj mana levadurayoj tʼantata, vinotapis. Pascuata mikhusqankutawantaj, Jesusqa tʼantamantawan vinomantawan parlarqa, imajtinchus chaykunawan wañuyninta yuyarikunan karqa.

6. 1) ¿Imatataj Jesús Pascuata ruwaytawan tʼantamanta nerqa? 2) ¿Imayna tʼantataj kanan tiyan Jesuspa Wañuyninta Yuyarinapaj?

6 Apóstol Mateoqa pichus chay Pascua mikhuypi karqa, aswan qhepaman kayta qhelqarqa: “Jesusqa tʼantata oqharispa, Dios Tatanman graciasta qorqa, partispataj yachachisqasninman jaywarqa: Mikhuychej”, nispa (Mat. 26:26). Chay “tʼanta[qa]” mana levadorayoj karqa, Pascuapaj ruwaj kanku ajinapuni (Éxo. 12:8; Deu. 16:3). Chaytaqa trigo jakʼumanta yakuwan chajruspalla ruwakorqa, mana levadurayoj, nitaj kachiyoj, nitaj waj imasniyoj. Mana levadurayoj kasqanraykutaj, tʼantaqa tablalla karqa, pʼakirayta atinapaj jina. Kunanpis qotuchakuymanta ancianosqa mayqen hermanotapis ñaupajmantaña nenqanku, tʼantata trigo jakʼumanta yakuwan chajruspalla ruwananta, aceitewan jawisqa charolitapitaj chayachinanta. Mana trigo jakʼu kajtenqa, arroz jakʼu, grano jakʼu chayri sara jakʼu kanman.

7. ¿Imayna vinotataj Jesús oqharerqa, wañuyninta yuyarinapajpis imayna vinotaj kanan tiyan?

 7 Mateo nillanpuni: “Copata oqharispataj, graciasta qollarqataj, paykunamantaj jaywarqa. Chantá nerqa: Kaymanta tukuyniykichej ujyaychej”, nispa (Mat. 26:27, 28). Jesús copapi vinota oqharisqanqa mana uva chʼirwasqallachu kanman karqa, imajtinchus uva pallana tiempoqa pasaporqaña. Egiptopi ñaupaj kaj Pascuata ruwakushajtenqa mana vinota ujyakorqachu. Chaywanpis Jesusqa Pascuapi vinota ujyayta mana juchacharqachu, astawanpis Señorpa Cenan nisqata ruwashajtin vino karqa. Chayrayku, Jesuspa Wañuyninta Yuyarinapaj tantakuyta cristianos ruwashajtinkoqa vino kallantaj. Chaywanpis, ¿imayna vinotaj kanan tiyan? Ni imawan yapasqa vino, nitaj vinomanta orqhosqa alcoholwan, nillataj qʼapashaj qhoraswanpis. Imajtinchus Jesuspa yawarnin valorniyoj kananpajqa mana imatapis necesitarqachu. Chayrayku ni imawan yapasqa puka vino kanman, rantisqapis chayri wasipi ruwasqapis.

¿IMAWANTAJ TʼANTA, VINO IMA NINAKUN?

8. ¿Imaraykutaj imawanchus tʼanta, vino ima ninakusqanta may sumajpaj qhawanchej?

8 Pablo nisqanman jinaqa mana apostolesllachu Señorpa Cenanta ruwananku karqa, manaqa tukuy cristianos. Chayrayku Corintopi cristianosman qhelqarqa: ‘Caytaka noka quiquiymin Señormanta japʼerkani. Caytataj kancunaman jaywarkayquichej. Señor [Jesús] tʼantata japʼerka. Graciasta kospataj tʼantata parterka. Nerkataj: “Cayka cuerpoywan ninacun, kancunaraycu koska. Cayta ruwaychej, miqhuspa nokamanta yuyaricunawayquichejpaj”’, nispa (1 Cor. 11:23, 24, DP). Chayrayku, cristianosqa Jesuspa wañuyninta sapa wata yuyarinchej, may sumajpajtaj qhawanchej imawanchus tʼanta, vino ima ninakusqantapis.

9. ¿Imatataj runas tʼantamanta pantasqata yuyanku?

9 Ashkha religionniyoj runasqa tʼanta uj milagronejta Jesuspa aychanman tukusqanta yuyanku. Chaywanpis, mana jinachu  kanman. * Imajtinchus, Jesús apostolesninman mana levadurayoj tʼantata qoshajtin, aychanqa nisunman cuerponqa mana imanakorqachu. Payqa cuerponta chay tʼantawan kikinchashallarqa, imaynatachus waj kutispi kikinchaykunawan yachacherqa ajinata (Juan 2:19-21; 4:13, 14; 10:7; 15:1).

10. ¿Imawantaj ninakun Señorpa Cenanpi kaj tʼanta?

10 Apóstoles mikhunankupajña kasharqanku chay tʼantaqa, Jesuspa cuerponwan ninakorqa. Chaywanpis, cheqa cristianosqa uj tiempopi yuyarqanku chay tʼanta ajllasqa cristianoswan ninakusqanta, pikunatachus Bibliapi “Cristoj cuerpon” nispa sutichan. ¿Imajtintaj ajinata yuyarqanku? Imajtinchus Jesusqa tʼantata pʼakirarqa, Jesuspa tullusnintaj ni mayqen pʼakisqachu karqa (Efe. 4:12; Rom. 12:4, 5; 1 Cor. 10:16, 17; 12:27). Chaywanpis aswan qhepamanqa Bibliata ukhunchaspa, chay tʼanta Jesuspa aycha cuerponwan ninakusqanta entienderqanku. Arí, Jesusqa “kay pachapi kawsashaspa, [aychanpi] ñakʼarerqa” kurkupi warkhusqa kanankama. Chayrayku, Señorpa Cenanpi kaj tʼantaqa Jesuspa cuerponwan ninakun, mayqenpichus “juchasninchejta” aparqa (1 Ped. 2:21-24; 4:1; Juan 19:33-36; Heb. 10:5-7).

11, 12. 1) ¿Imatá Jesús vinomanta nerqa? 2) ¿Imawantaj ninakun Señorpa Cenanpi kaj vino?

11 Imawanchus tʼanta ninakusqanta yachayqa Jesús imatachus vinomanta nisqanta entiendenapaj yanapawanchej. Bibliapi nin: “Ajinallatataj cenaytawankama, copata oqharispa, nerqa: Kay copaqa mosoj tratomin, yawarniypi ruwasqa”, nispa (1 Cor. 11:25). ¿Chay copachu mosoj trato karqa? Mana. Copamanta parlaspaqa vinomanta parlasharqa. ¿Imawantaj chay vino ninakorqa? Yawarnin jichʼasqa kasqanwan.

12 Marcos nisqanman jinataj, Jesús nerqa: “Kaymin yawarneyqa, mosoj tratomanta yawar, mayqenchus ashkha runasrayku jichʼasqa kanqa, chay”, nispa (Mar. 14:24). Jesuspa yawarnenqa “jichʼasqa ka[r]qa ashkha runaspa juchasninku pampachasqa kanampaj” (Mat. 26:28). Chayrayku, vinoqa Jesuspa yawarninwan ninakun. Chaynejtataj kacharichisqa kayta atinchej, imajtinchus juchasninchejta pampachayta atin (Efesios 1:7 leey).

Apostolesqa Jesuspa yawarninwan ninakoj vinota ujyarqanku mayqenchus tratomanta yawar (11, 12 parrafosta qhawariy)

JESUSPA WAÑUYNINTA YUYARINAPAJ

13. ¿Imaynatá Jesuspa Wañuyninta Yuyarinapaj tantakuyta ruwakun?

13 Jehovaj testigosnin Jesuspa Wañuyninta Yuyarinapaj tantakuyta ruwasqankuman ñaupaj kutirayku rejtiyki, ¿imatá rikunki? Chay tantakoyqa sumaj llimphuchasqa lugarpi ruwakonqa, chaypi kayta munanapaj jinataj kanqa. Ichapis tʼikaswan kʼachanchasqa kanqa, jinapis mana fiestapaj jinachu. Chantapis, uj wakichisqa anciano imatachus Biblia Señorpa Cenanmanta nisqanta, Jesús wañuyninwan kacharichiwasqanchejrayku kausayta atisqanchejta ima sutʼinchanqa, jinallataj may valorniyojpaj qhawanatapis (Romanos 5:8-10 leey). Chantapis, iskay laya suyakuy kasqanta sutʼinchanqa.

14. ¿Ima iskay laya suyakuymantataj Señorpa Cenanpi sutʼinchakun?

14 Uj suyakoyqa ajllasqa cristianospaj, pikunachus pisilla kanku, Cristowan khuskataj janaj pachapi kamachenqanku (Luc. 12:32; 22:19, 20; Apo. 14:1). Ujnintaj may chhika cristianospaj, pikunachus tʼikapacha Jallpʼapi kausakonqanku. Ajinamanta Diospa munaynin Jallpʼapi ruwakonqa, imaynatachus janaj pachapi ruwakushan ajinata. Chaytataj Diosmantaqa mañakushallanchejpuni (Mat. 6:10). Bibliataj  wiñaypaj sumaj kausay kananta nin (Isa. 11:6-9; 35:5, 6; 65:21-23).

15, 16. ¿Imatataj Señorpa Cenanpi tʼantawan ruwakun?

15 Umallirichejqa chaykunamanta sutʼinchaytawan, Jesús apostolesninman kamachisqanman jina ruwanata nenqa. Sutʼincharqanchej jina, mana levadurayoj tʼantata, vinotawan pasachikonqa, chaykunataj umallirichejpa qayllallanpi mesapi kashanqa. Chantá Jesuspa nisqanta Bibliapi leenqa. Mateo nerqa: “Jesuska tʼantata maquisninwan japʼerka. Chaymantataj Diosman graciasta korka. Tʼantata partispataj yachacojcunaman jaywarka. Nerkataj: --Cayta japʼiychej miqhuychejtaj. Cayka cuerpoy ninacun,--nispa” (Mat. 26:26, DP). Rikunchej jina, Jesusqa mana levadurayoj tʼantata partispa apostolesninman jaywarqa. Chayrayku, 14 abril pʼunchaypi Señorpa Cenanta ruwakushajtin, mana levadurayoj partirasqa tʼanta platospi kanqa.

16 Chay tʼantataqa pisi tiempollapi pasachikunanpaj jina wakichikonqa, nitaj waj costumbresta ruwaspachu. Niraj pasachikushajtintaj uj mañakuyta ruwakonqa, chantataj tʼantayoj platosta pasachikonqa. Chay tʼantataqa wakillan chayri ni pi mikhonqachu, imaynachus 2013 watapi Jesuspa Wañuyninta Yuyarinapaj tantakuypi karqa jina.

17. ¿Imatataj vinowan ruwakonqa?

17 Chantataj umallirichejqa imatawanchus Mateo nisqanta sutʼinchanqa. Pay nerqa: “Chanta copata japʼispa Diosman graciasta korka. Ajinaspataj yachacojcunaman jaywaspa nerka: --Tucuyniyquichej cay copamanta ujyaychej. Cay ujyanaka yawarniy ninacun. Jichʼaska canka Diospa mosoj traton atiyniyoj cananpaj. Chayraycu causayniyta churani ashqha runaspa juchasnincuta wiñaypaj khechunaypaj”, nispa (Mat. 26:27, 28, DP). Jesús ruwarqa ajinallatataj, uj mañakuyta ruwakusqantawan vinotañataj pasachikonqa.

18. ¿Imaraykutaj Señorpa Cenanman rinanchej tiyan, wakillan chayri ni pi tʼantata mikhojtinpis, vinota ujyajtinpis?

18 Jesús nisqanman jina, ¿pikunallataj tʼantata mikhonqanku, vinotapis ujyanqanku? Janaj pacha Reinopi kamachenqanku chaykunalla (Lucas 22:28-30 leey; 2 Tim. 4:18). Chayrayku ashkhasqa mana tʼantata mikhonqankuchu, nitaj vinotapis ujyanqankuchu, manaqa qhawajkunalla kanqanku. Chaywanpis chay tantakuyman riytaqa sumajpaj qhawanku. Imajtinchus, chaypi kaspaqa Jesús noqanchejrayku wañusqanta valorniyojpaj qhawasqankuta rikuchinku. Chantapis, Jesuspa wañuyninrayku ima bendicionestachus japʼinankupi tʼukuriyta atinku. Paykunaqa, pikunachus “jatun ñakʼariy tiempomanta” llojsimonqanku, chay “may chhika” runasmanta kayta suyakushanku. Diospa ñaupaqenpitaj cheqan runaspaj qhawasqa kanqanku “pʼachasninkuta yurajyach[isqankurayku], Corderoj yawarnimpi tʼajsaspa” (Apo. 7:9, 14-17).

19. ¿Imaynatataj Señorpa Cenanpaj wakichikusun, chaypi kaspataj imatataj ruwana?

19 Jehovaj testigosnenqa Jallpʼantinpi chay tantakuyta ruwasun. ¿Imaynatataj chaypaj wakichikusun? Semanas ñaupajta tukuy runasta wajyarisun. Chantapis pisi pʼunchaykunallaña kashajtin, imastachus 33 watapi Jesús ruwasqanmanta, imaschus chay pʼunchaykunapi kasqanmanta ima Bibliapi leesun. Chay tantakuypi kanapajqa mayta kallpachakusun, astawanpis niraj takiywan, mañakuywan ima qallarikushajtin chayanapaj. Ajinamanta, chay tantakuyman jamojkunata napaykusun, qallariymantapachataj sumajta uyarisun. Chay tantakuypeqa qotuchakuymanta kaspapis wajyarisqas kaspapis, umallirichej Bibliata leekunanta nejtin Biblianchejpi maskʼana. Astawanpis, chaypi kaspaqa Jesuspa wañuyninmanta tukuy sonqo agradecekusqanchejta rikuchisun, jinallataj kay kamachiyta kasukusqanchejtapis: “Kaytataj ruwaychej noqamanta yuyarikunaykichejpaj”, nispa (1 Cor. 11:24).

^ párrafo 9 Alemaniamanta uj yachayniyoj runa nin: “Jesuspa cuerpon mana imanakusqanta, yawarninpis niraj jichʼasqachu kasqanta rikusqankurayku, [...] chaypi kajkunaqa [nisunman apóstoles] ni imarayku yuyankumanchu karqa cuerpontapuni mikhushasqankuta, nitaj yawarnintapuni ujyashasqankutapis”, nispa. Chantapis, chay runaqa Jesús tʼantamanta, vinomantawan sutʼinchashaspa entiendenapaj jinalla parlasqanta nin, nitaj waj imasta entiendenankuta munasqanta.