“Diosqa munakun pichus kusiywan qojta.” (2 COR. 9:7.)

1. ¿Imastataj ashkha runas ruwanku, imaraykú?

RUNASQA aswan sumajpaj qhawasqanku imasta ruwanankupaj, tukuy imata ruwanku. Tatasqa wawasninkuta ñaupajman orqhonankupaj tiemponkuta, qolqenkuta, kallpankuta ima churanku. Atipanaku pujllaykunapi atipayta munaj jovenestaj, amigosninkuwan kusirikuyta qhesachaspa, sapa pʼunchay ashkha horasta wakichikunku. ¿Imaraykú? Suyunkoj sutinpi atipayta munasqankurayku. Jesuspis aswan sumajpaj qhawasqan imasta ruwananpaj, tukuy imata ruwarqa. Payqa qhapaj runa kayta chayri familiayoj kayta atinman karqa. Chaywanpis, Diospa Reinonta kausayninpi ñaupajman churarqa (Mat. 4:17; Luc. 9:58). Yachachisqasninpis Diospa Reinonrayku ashkha imasta saqerqanku. Paykunaqa tukuy atisqankuta ruwanankupaj mayta kallpachakorqanku (Mat. 4:18-22; 19:27). Noqanchejpis, kayta tapurikunanchej kanman: “¿Imatataj kausayniypi ñaupajman churani?”, nispa.

2. 1) ¿Imastataj uj cristiano ruwananpuni tiyan? 2) ¿Imastawantaj wakin cristianos Reinorayku ruwayta atinku?

2 ¿Imastataj uj cristiano ruwanan tiyan Jehovawan sumajta masichakuyta munaspa, allinpaj qhawasqallapunitaj kayta munaspa? Diosmanta mañakunanpaj, Bibliata leenanpaj, familiapi Diosta yupaychananpaj, tantakuykunaman rinanpaj, Diosmanta willananpaj ima tiempochakunan, kallpachakunan ima tiyan (Jos. 1:8; Mat. 28:19, 20; Heb. 10:24, 25). * Mayta kallpachakusqanchejrayku, Jehová bendeciwasqanchejrayku ima Jallpʼantinpi astawan willakushan. Chay jawataj, may chhika runas “maypichus Tata Diospa Templon kashan, chay orqo[man]” wicharishanku (Isa. 2:2). Chaywanpis wakin cristianosqa waj imastawan Reinorayku ruwanku. Wakenqa Betel wasipi llankʼanku, wakintaj Tantakuna Wasista, Jatun Tantakuna Wasista ima ruwaysikunku, wakintajrí jatun tantakuykunata  wakichiypi, sinchʼi wayra chayri waj jatun ñakʼariykuna kajtin yanapakunku. Mana chay ruwaykunaraykuchu wiñay kausayta tarikojtinpis, chaykunata ruwayqa Diospa Reinon ñaupajman rinanpaj yanapan.

3. 1) ¿Imaynataj kausayninchej kanqa Diospa Reinonrayku llankʼajtinchej? 2) ¿Imastá tapurikunanchej kanman?

3 Kay tiempopeqa Diospa Reinonrayku ni jaykʼaj jina llankʼananchej tiyan. May sumajpuni ashkha hermanos Jehovata sirvinankurayku ashkha imasta saqeshasqankoqa (Salmo 54:6 leey). Noqanchejpis paykuna jina Diospa Reinon jamunankama ruwasun chayqa sonqo juntʼasqa kausakusun (Deu. 16:15; Hech. 20:35). Chaywanpis, sapa uj kaykunata tapurikuna kanman: “¿Astawan ruwayta atiymanchu Diospa Reinonrayku? ¿Imaspitaj churashani tiempoyta, qolqeyta, kallpayta, imastachus ruwayta yachasqaytapis? ¿Ima ruwaykunatataj juntʼanaypuni tiyan?”, nispa. Kunanqa, ñaupa israelitas paykunallamanta Jehovaman jaywanasta qosqankumanta imastachus yachakusqanchejta qhawarina. Chayta ukhunchaytaj, Jehovata kusiywan yupaychanallapajpuni yanapawasun.

ISRAELITAS JAYWANASTA QOSQANKU

4. ¿Imaynatataj israelitasta jaywanasta qosqanku yanapaj?

4 Ñaupa tiempo israelitas jaywanasta qosqankoqa Diospa perdonninta tarinankupaj, allinpaj qhawasqa kanankupaj ima karqa. Wakin jaywanastaqa qonankupuni karqa, wakintataj paykunallamanta qoj kanku (Lev. 23:37, 38). Paykunallamanta jaywanasta qoshaspaqa uywata qʼolachiyta atej kanku. Rey Salomón Diosman templota jaywashajtenqa israelitas ashkha jaywanasta Diosman qorqanku (2 Cró. 7:4-6).

5. ¿Imatataj wajcha runaspis ruwayta atej kanku?

5 Jehovaqa mana tukuychu kikinta qoyta atisqankuta yacharqa. Chayrayku, sapa uj atisqanman jina qonanta suyaj. Leypi nisqanman jina israelitasqa uywasta jaywananku karqa, yawarnintataj suruchinanku karqa. Imajtinchus chay jaywanasqa “sumaj jamoj imaspa llanthullan” karqa, mayqenkunachus Jesusnejta jamunman karqa (Heb. 10:1-4). Jehovataj kʼacha kasqanrayku, atisqallankuta mañaj. Sutʼincharinapaj, uj israelita uj ovejata chayri wakata mana qoyta atejtenqa cuentanmanta iskay tortolasta jaywayta atej. Ajinamanta wajchas  kajkunapis, kusiywan Diosman jaywayta atej kanku (Lev. 1:3, 10, 14; 5:7). Mana kikin uywastachu jaywananku kajtinpis, Jehovaqa paykunallamanta jaywanasta qojkuna iskay imasta juntʼanankuta suyaj.

6. ¿Imastataj juntʼanan karqa jaywanata qoj, imaraykutaj chay kamachisqata juntʼananpuni karqa?

6 Ñaupaj kaj: israelitasqa sumajnin kajta qonanku karqa. Jehová jaywasqanku uywasta allin ñawiwan qhawananpajqa mana iman imanasqa kanan karqa (Lev. 22:17-20). Uj uywa imanasqa kajtintaj, mana allinpajchu qhawaj. Iskay kaj: pichus jaywanata qojqa Ley nisqanman jina mana chʼichipaj qhawasqachu kanan karqa. Chʼichipaj qhawasqa kajtintaj, ñaupajtaqa Tata Dioswan allinyakunanpaj, jucharayku qʼolachinata chayri juchayoj kasqanmanta jaywanata qonan karqa (Lev. 5:5, 6, 14, 15). Chʼichipaj qhawasqa kashaspa allinyakuy jaywanata mikhojqa wañuchisqa kanan karqa. Chay jaywanatapis paykunallamanta apaj kanku (Lev. 7:20, 21). Chaywanpis Diospa ñaupaqenpi llimphu kajtin, jaywasqantaj ni iman imanasqa kajtenqa kusisqa, sonqo juntʼasqataj kayta atej (1 Crónicas 29:9 leey).

KAY TIEMPO JAYWANAS

7, 8. 1) ¿Imatataj japʼinku Reinorayku tukuy atisqankuta ruwajkuna? 2) ¿Imatá tukuy cristianos Jehovaman qoyta atinchej?

7 Kay tiempopipis ashkha hermanosqa Jehovapaj tukuy sonqo llankʼanku, chaytaj Jehovata mayta kusichin. Paykunapis, wajkunata yanapasqankurayku sonqo juntʼasqa kanku. Uj hermanoqa Tantakuna Wasista ruwaypi yanapakun, jinallataj sinchʼi wayra chayri waj jatun ñakʼariykuna kajtinpis. Paytaj chayrayku may kusisqa kasqanmanta nin: “Hermanosqa Tantakuna Wasiyoj kaspa, jinallataj sinchʼi wayra chayri waj ñakʼariy kajtin yanapasqa kaspa may chhikata kusikunku, agradecekunkutaj. Chayta rikuspataj, yanapakusqay mana qhasipajchu kasqanta reparani”, nispa.

Israelitas jaywanasta paykunallamanta qosqankoqa imastachus kunan ruwasqanchejwan kikinchakun (7-13 parrafosta qhawariy)

8 Jehovaj llajtanqa Diospa Reinonmanta willayta ñaupajman churan. Kay 1904 watapi, hermano Charles Taze Russell qhelqarqa: “[Uj cristianoqa] reparanan tiyan tiemponmanta, imastachus ruwayta atisqanmanta, qolqenmanta waj imasninmanta ima Señor mayordomota jina churasqanta. Sapa ujtaj kallpachakunan tiyan imastachus ruwayta yachasqanwan Patronta  jatunchananpaj”, nispa. Jehovapaj tukuy atisqanchejta ruwaspaqa ashkha bendicionesta japʼinchej, chaywanpis kallpachakunanchej tiyan (2 Sam. 24:21-24). Chayrayku kayta tapurikuna kanman: “¿Atiymanchu tiempoyta, kapuyniyta, kallpaytapis aswan sumajta apaykachayta?”, nispa.

Australia Betelpi hermanos

9. ¿Imatataj yachakunchej Lucas 10:2-4 versiculospi Jesús yuyaychasqanmanta?

9 Tiemponchej. Publicacionesta waj qallusman tijrachiy, imprimiy, jinallataj Tantakuna Wasista ruway, jatun tantakuykunata wakichiy, sinchʼi wayra chayri waj ñakʼariykuna kajtin yanapay, waj ruwaykunatapis ruwayqa ashkha tiempopaj. Chaywanpis uj pʼunchayqa 24 horasnillayoj. ¿Imatá ruwasunman tiempota mana usuchinapaj? Jesús yachachisqasninta willaj kachashajtin nerqa: “Ñanta rishaspaqa, ama sayaychejchu runasta napaykunaykichejpaj”, nispa (Luc. 10:2-4). ¿Imatá chaywan niyta munasharqa? Bibliamanta uj yachaj runa nin: “Israelpi napaykoyqa, mana umata kʼumuyllachu, chayri qʼapiriyllachu karqa, manaqa mayta abrazakoj kanku, pampaman qonqorikoj kanku, waj imasta ima ruwaj kanku, chayta ruwanapaj may unayta qhepakoj kanku”, nispa. Jesusqa mana machu machu kanankutachu yachachisqasninman nisharqa. Astawanqa pisi tiempoyojlla kasqankuta reparanankuta munarqa, chay tiemponkutataj aswan sumaj kajta ruwanapaj churanankuta (Efe. 5:16). Reinorayku astawan llankʼanapaj, ¿imaynatataj chay yuyaychayman jina ruwasunman?

Kenia (África) llajtapi Tantakuna Wasipi hermanos

10, 11. 1) ¿Imastá ruwakun qolqeta qosqanchejwan? 2) ¿Imaynatá yanapawasunman 1 Corintios 16:1, 2 versiculopi yuyaychakusqan?

10 Qolqenchej. Diospa Reinonmanta willakunanpajqa ashkha qolqe necesitakun. Sapa wata, may chhika qolqe gastakun qotuchakuykunata waturejkunapi, precursores especialespi, misionerospi ima. Chantapis, kay 1999 watamantapacha 24.500 Tantakuna Wasis kurajña wajcha suyuspi ruwakun, 6.400 Tantakuna Wasiswanrajtaj ruwakunan tiyan. Sapa killataj, 100 millones Torremanta Qhawaj, ¡Despertad! revistas orqhokun. Chaykunataj, munasqanchejman jina qolqeta qosqanchejwan ruwakun.

11 Apóstol Pabloqa qolqeta churanapaj imaynatachus tʼaqanata yuyaycharqa (1 Corintios 16:1, 2 leey). Dios yuyaychasqanman jina Corintopi hermanosman kayta nerqa: “Sapa semanaj ñawpaj kaj pʼunchaynimpi sapa ujniykichej tʼaqaychej mashkhallatapis ganakusqaykichejman jina”, nispa. Arí, paykunaqa mana semana tukukuypi puchusqanmantachu qolqeta tʼaqananku karqa. Kunanpis, atisqanchejman jina mashkhatachus qonanchejta ñaupajmantaña tʼaqanchej (Luc. 21:1-4; Hech. 4:32-35). Jehovataj chayta ruwasqanchejta sumajpaj qhawan.

Comité Regional de Construcción nisqamanta yanapakoj hermano, Tuxedo llajtapi (Nueva York, Estados Unidos)

12, 13. ¿Imatataj wakin kuti yuyasunman, chaywanpis imaynatá Jehová yanapawasun?

12 Kallpanchej, ruwayta yachasqanchej ima. Kallpanchejta, ruwayta yachasqanchejta ima Reinorayku churajtinchej, Jehovaqa yanapawanchej. Payqa kallpanchej pisiyajtin kallpachanawanchejta nin (Isa. 40:29-31). ¿Imatá ruwasunman uj llankʼaypaj mana wakichisqachu kasqanchejta manaqa wajkuna aswan wakichisqa kasqankuta yuyajtinchej? Jehová imaynatachus Bezaleelta, Aholiabtawan yanaparqa, ajinata yanapayta atiwasqanchejta yuyarikuna (Éxo. 31:1-9). (11 paginapi dibujota qhawariy.)

13 Jehovaqa sumajnin kajta qonanchejta munan, ruwananchejpaj jina kashajtintaj ama mana ninachu (Pro. 3:27). Jehovaqa Jerusalenmanta judíos templota watejmanta jatarichishajtinku, paykunaman nerqa: “Allinta reparakuychej kawsasqaykichejta”, nispa. Nisunman chay llankʼayrayku imastachus ruwashasqankupi tʼukurinanku karqa (Hag. 1:2-5). Paykunaqa waj imasta ruwakusharqanku, niñataj allin kajta ñaupajmanchu  churasharqanku. Noqanchejpis kaykunata tapurikuna kanman: “¿Jehovaj munayninta ruwaytachu kausayniypi ñaupajman churashani? ¿Allintachu reparakunay tiyan imaynatachus kausasqayta, ajinamanta kay qhepa pʼunchaykunapi Reinorayku astawan llankʼanaypaj?”, nispa.

ATISQANCHEJMAN JINA QOSQANCHEJ

14, 15. 1) ¿Imatá wajcha suyuspi tiyakoj hermanosmanta yachakunchej? 2) ¿Imatataj ruwaytapuni munanchej?

14 Ashkha hermanosqa wajcha suyuspi tiyakunku. Diospa Llajtantaj, chay hermanosta yanapananpaj mayta kallpachakun (2 Cor. 8:14). Chaywanpis, chay hermanosqa kapuyninkumanta qoyta munallankutaj. Jehovataj, maytachá kusikun pisi kapuyniyoj kajtinkupis kusiywan qosqankuta rikuspaqa (2 Cor. 9:7).

15 Africamanta ujnin wajcha suyupi wakin hermanosqa, tarpusqankumanta uj cheqata tʼaqanku, chaypi poqosqanta vendesqankutataj Reinomanta willakunanpaj churanku. Chay suyupi uj Tantakuna Wasi ruwakunan karqa. Chay hermanostaj chaypi ruwaysikuyta munarqanku, chaywanpis tarpuy tiempopipuni ruwakunan karqa. ¿Imatá chay hermanos ruwarqanku? Pʼunchaypeqa Tantakuna Wasita ruwaypi yanapakorqanku, tutanpitaj tarporqanku. ¡Chay ruwasqankoqa tʼukunapaj jina! Paykunaqa ñaupa tiempo Macedoniapi tiyakoj cristianos jina kasqankuta rikucherqanku, pikunachus “may wajchas kashaspapis” pisichikoj hermanosta yanapakuyta munarqanku (2 Cor. 8:1-4). Noqanchejpis, paykuna jinallataj “ima kapuykunatachus” Jehová qowanchej, chayman jina qoyta munanchej, ashkhapis pisipis kachun (Deuteronomio 16:17 leey).

16. ¿Imatá ruwasunman imastachus qosqanchejta Jehová allinpaj qhawananpaj?

16 Israelitasqa paykunallamanta jaywanasta qosqankuta, Jehová allinpaj qhawananta munarqanku. Noqanchejpis, imastachus qosqanchejta allinpaj qhawananta munanchej. Chaywanpis, ¿imaraykutaj Jehová qosqanchejta qhesachanman? Wakin imasta mana juntʼashasqanchejrayku. Sutʼincharinapaj, familianchejta Diosta yupaychayninkupi chayri waj imaspi mana yanapajtinchej, ¿ima allintaj kanman wajkunata yanapanarayku tiemponchejta, kapuyninchejta ima churay? ¿Manacharí Jehová chayta ruwasqanchejta allinpajchu qhawanman? Chayta ruwaspaqa mana kapuwasqanchejmanta Jehovaman qoshasunman (2 Corintios 8:12 leey). Chantapis Jehovawan astawan masichakunallapuni (1 Cor. 9:26, 27). Astawanpis, Biblia yuyaychasqanman jina kausakusun chayqa, Jehovaman imastachus qosqanchejmanta sonqo juntʼasqa kasun, paytaj kusiywan chayta japʼikonqa.

SUMAJ JAYWANAS

17, 18. ¿Imaynatá qhawanchej Diospa Reinonrayku ashkhata llankʼaj hermanosta chantá imapitaj tʼukurinanchej kanman?

17 May chhika hermanosqa Diospa Reinonrayku ashkhata llankʼanku. Chayrayku paykunaqa Jehovaj ñaupaqenpi “chʼajchusqa” jaywana jina kanku (Fili. 2:17). Chayta ruwasqankurayku paykunataqa sumajpaj qhawanchej. Chantapis, pikunachus Reinoj llankʼayninta ñaupajman apanku chay hermanospa warminkuta, wawasninkuta ima yanapasqankumanta anchatapuni agradecekunchej.

18 Ashkhataraj Diospa Reinonraykoqa llankʼananchej tiyan. Chayrayku, imaynasmantachus astawan llankʼananchejpi tʼukurina, Jehovamantataj yanapata mañakuna. Chayta ruwasqanchejraykutaj ashkha bendicionesta kay tiempopi japʼisun, “jamoj pʼunchaypitaj” nisunman mosoj pachapi astawanraj (Mar. 10:28-30).

^ párrafo 2 Torremanta Qhawaq revistata 15 enero 2012, páginas 21-25, “Jehovaman jaywanasninchikta tukuy sunqu quna” nisqa yachaqanata leeriy.