Ir al contenido

Ir al índice

Ama yuyayninchejpi kuyuchisqachu kana

Ama yuyayninchejpi kuyuchisqachu kana

“Hermanosníy [...] kayta tukuy sonqo niyku: Ama yuyayniykichejpi usqhayllata kuyuchisqachu kaychej.” (2 TES. 2:1, 2.)

1, 2. ¿Imaraykutaj kay tiempopi chʼaukiyay tukuynejpi tiyan, imasnejtataj chaykuna parlakun? (Patapi kaj dibujota qhawariy.)

KAY tiempopeqa chʼaukiyay, llullakuy ima tukuynejpi tiyan. Chaytaj mana tʼukunapajchu, imajtinchus Biblia nin jina Kuraj Supayqa runasta chʼaukiyashan, kay sajra pachapis atiyninpi kashan (1 Tim. 2:14; 1 Juan 5:19). Kay sajra pachaj tukukuynin qayllapiña kasqanraykutaj, Satanasqa “paypaj pisi tiempollaña kasqanta” yachaspa, aswan phiñasqaraj kashan (Apo. 12:12). Chayrayku, runasqa astawan llullakunku, Diospa kamachisninpa yuyayninkutataj kuyuchiyta munanku.

2 Kay tiempopeqa telepi, radiopi, Internetpi, periodicopi, waj imaspi ima Diospa kamachisninmanta, yachachisqankumanta ima wakin kuti llulla imasta parlakun. Chayraykutaj wakenqa uma muyusqa qhepakunku, creenkutaj chay llulleriosta.

3. ¿Imataj yanapawasun mana chʼaukiyachikunapaj?

3 Diospa Palabranqa mana chʼaukiyachikunapaj yanapawanchej, imajtinchus “may sumaj kashan [...] cheqa kajman kutirichinapaj” (2 Tim. 3:16). Apóstol Pabloqa Tesalonicapi hermanosmanta wakin, llullerioswan chʼaukiyachikusqankuta nerqa. Chayrayku paykunaman nerqa: “Ama yuyayniykichejpi usqhayllata kuyuchisqachu kaychej”, nispa (2 Tes. 2:1, 2). ¿Imatataj yachakusunman Pabloj nisqanmanta? ¿Imaynatataj kay tiempopi yanapawasunman?

TIEMPONPI YUYAYCHAYKUNA

4. ¿Imatataj Pablo Tesalonicapi hermanosman yuyaycharqa, imaynatá noqanchejpis yuyaychaykunata japʼinchej?

4 Apóstol Pabloqa Tesalonicapi hermanosman ñaupaj kaj cartanta qhelqashaspa, Jehovaj pʼunchaynin jamunanmanta parlarqa. Payqa mana munarqachu chay cristianos laqhapi jina kanankuta, manaqa wakichisqa kanankuta. Chayrayku chay cristianosman yuyaricherqa “kʼanchaypa wawasnin” kasqankurayku, “chʼaki sonqo runas jina” yuyayninkupi kanankuta  (1 Tesalonicenses 5:1-6 leey). Noqanchejpis, Jatun Babilonia chinkachisqa kananta suyashanchej, mayqenchus tukuy llulla religioneswan ninakun. Chay kajtintaj Jehovaj jatun pʼunchaynin qallarenqa. Kay tiempopeqa imaynatachus Jehová munayninta juntʼananmanta aswan sutʼitaña entiendenchej. Chantapis, qotuchakuypi sapa kuti yuyaychawasqanchejqa wakichisqa kanapaj yanapawanchej. Chay yuyaychaykunata tukuy sonqo japʼikuspaqa “cheqan sonqowan [chayri allin yuyaywan] Diosta” yupaychayta munallasunpuni (Rom. 12:1).

Pablo cristianosman cartasta qhelqasqanpi sumaj yuyaychaykuna karqa (4, 5 parrafosta qhawariy)

5, 6. 1) ¿Imamantataj Pablo Tesalonicapi cristianosman iskay kaj cartanpi parlarqa? 2) ¿Imatataj Jehová tumpamantawan Jesusnejta ruwanqa, chayrayku imastá tapurikunanchej kanman?

5 Pabloqa Tesalonicapi hermanosman ñaupaj kaj cartanta apachisqanmanta pisi tiemponman, iskay kaj cartanta apacherqa. Chay cartapitaj, “sonqonkupi Diosta qhesachajkunata, pikunachus Señorninchej Jesucristoj evangeliontapis mana kasojkunata” juzgananpaj Jesús jamunanta nerqa (2 Tes. 1:6-8). Chay cartanmanta iskay kaj capitulopi sutʼinchasqanman jina, qotuchakuymanta wakenqa Jehovaj pʼunchaynin chayamushasqantaña yuyarqanku (2 Tesalonicenses 2:1, 2 leey). Chay cristianosqa Jehovaj munayninmanta pisillata yacharqanku. Pablopis ajinapuni kasqanta reparaspa, nerqa: “Kunanqa wakillanta yachanchej, wakillantataj sutʼinchanchej. Maypachachus allin juntʼasqa yachay jamonqa chaypacha, pisi yachayninchej tukukaponqa”, nispa (1 Cor. 13:9, 10). Chaywanpis Pablo, Pedro, jinallataj chay tiempomanta waj ajllasqa cristianos yuyaychasqankuta japʼikusqankurayku sinchʼita sayayta aterqanku.

6 ¿Imatataj Pablo chay cristianos pantasqata yuyasqankuta cheqanchananpaj nerqa? Manaraj Jehovaj pʼunchaynin chayamushajtin Diospa contranpi sinchʼita oqharikojkuna, jinallataj “Diosta mana kasoj juchasapa” runapis rikhurinanta. * Chantataj, pikunachus chaykunawan chʼaukiyachikorqanku chaykunata, maychus tiemponpi Jesús chinkachinman karqa. ¿Imaraykutaj chayta ruwanman karqa? Pablo nerqa: “Imaraykuchus cheqa kajta mana japʼikorqankuchu chaynejta salvasqa kanankupaj”,  nispa (2 Tes. 2:3, 8-10). Noqanchejpis, kaykunata tapurikuna kanman: “¿Sumajpajchu cheqa yachachiykunata qhawani? ¿Yachanichu imastachus Jehová llajtannejta kunallanraj publicacionesninchejpi sutʼinchasqanta?”, nispa.

PIKUNAWANCHUS MASICHAKUNATA SUMAJTA AJLLANA

7, 8. 1) ¿Ima chʼampaykunapitaj ñaupa cristianos rikukorqanku? 2) ¿Imapitaj kay tiempo cristianospis rikukunchej?

7 Cristianosqa Diospa contranpi oqharikojkunamanta, yachachisqankumanta ima qhawakunanku karqa, chaywanpis mana chaykunallamantachu. Pabloqa Timoteoman qhelqarqa: “Qolqe munakoyqa tukuy imaymana sajra kajpa saphin. Chayta munapayaspa, wakenqa cheqa creeymanta tʼaqakorqanku, ashkha imaymana llakiykunawantaj ñakʼarerqanku”, nispa (1 Tim. 6:10). Chantapis, “aychaj ruwasqasnenqa” uj chʼampayllataj kanman karqa (Gál. 5:19-21).

8 Apóstol Pabloqa Tesalonicapi hermanosta mayta yanapayta munarqa. Imajtinchus “llulla apóstoles” paykuna ukhupi rikhurinkuman karqa, “cheqa kajta qʼewispa creejkunata paykunaj qhepankuta pusanankupaj” (2 Cor. 11:4, 13; Hech. 20:30). Éfeso qotuchakuymanta hermanosqa “sajra runastapis mana rikuyta” aterqankuchu. Chayrayku Jesusqa allinta ruwashasqankuta nerqa. Efesopi hermanosqa “apóstoles kayku, nispa nejkunatapis pruebaman churaspa, llullas kasqankuta sutʼiman” rikhurichimorqanku (Apo. 2:2). Pabloqa Tesalonicapi hermanosman iskay kaj cartanpi kayta nerqa: “Kunanqa, hermanos, qankunata kamachiyku Señorninchej Jesucristoj sutimpi, tʼaqakunaykichejta mayqen hermanopis mana trabajayta munajmanta”, nispa (2 Tes. 3:6, 10). Arí, paykunaqa mana trabajayta munajkunamanta tʼaqakunanku karqa. Jina kajtin, astawanrajchá tʼaqakunanku karqa Diospa contranpi oqharikuyta munajkunamantaqa. Imajtinchus chay runaswan masichakuspaqa mana allinman chayankuman karqa, chayraykutaj qhesachanankupuni karqa. Kay tiempopipis jinallatataj ruwananchej tiyan (Pro. 13:20).

9. ¿Imaraykutaj sumajta qhawarikuna pillapis Bibliaj mana sutʼinchasqan imasmanta parlajtin chayri Diospa llajtanpa contranpi rimayta qallarejtin?

9 Manchay ñakʼariy tiempoqa qayllitapiña kashan, jinallataj kay sajra pachaj tukukuyninpis. Chayrayku, imatachus Pablo Tesalonicapi hermanosman yuyaychasqanqa mayta yanapawasunman. Mana munasunmanchu “Diospa qhasilla kʼacha yanapayninta” japʼisqanchej qhasipaj kanantaqa. Jina kajtenqa janaj pachapi chayri kay jallpʼapi wiñay kausayta chinkachisunman (2 Cor. 6:1). Chayrayku, sumajta qhawarikuna pillapis tantakuypi Bibliaj mana sutʼinchasqan imasmanta parlajtin chayri Diospa llajtanpa contranpi rimayta qallarejtin (2 Tes. 3:13-15).

JAPʼIKUYCHEJ YACHAQAKORQANKICHEJ CHAYTA

10. ¿Ima yachachiytataj Tesalonicamanta hermanos japʼikunanku karqa?

10 Tesalonicapi hermanosman Pablo nerqa: “Sinchʼita sayaychej, japʼikuychejtaj, noqaykumanta yachaqakorqankichej, chay yachachisqaykuta”, nispa (2 Tesalonicenses 2:15 leey). ¿Imataj chay yachaqakusqanku karqa? Mana llulla religionpi yachachikusqanchu karqa, mayqentachus Diospa Palabranpipis tarikushanman jina yachachikoj. Astawanqa Jesusmanta, Pablomanta, wajkunamanta ima yachachiykunata japʼisqanku karqa. Chaykunamanta wakintaj Diospa Palabranpi tarikun. Pabloqa Corintopi hermanos allinta ruwasqankumanta kayta nerqa: “Mayta kusikuni tukuy imapi noqamanta yuyarikusqaykichejmanta, yachachisqayman jina ruwasqaykichejmantapis”,  nispa (1 Cor. 11:2). Chay yachachiykunataj Jehovamanta, Jesusmanta ima jamusqanrayku, atienekunankupaj jina karqa.

11. ¿Imaynasmantataj chʼaukiyachikojkuna Jehovamanta karunchakunkuman?

11 Pablo hebreosman cartanta qhelqasqanpeqa, ichapis uj cristiano mana creejman tukupunanmanta, ñiñataj sinchʼita sayananmanta parlarqa (Hebreos 2:1; 3:12 leey). Chaypitaj, karunchakuy rimayta iskay kutita oqharerqa. Chay karunchakuytaj iskaynejmanta kanman. Ujqa pisimanta pisi kanman. Pisimanta pisi karunchakoj cristianoqa Jehovamanta mana reparayllata karunchakunman. Ujtaj ruwasqasninrayku Jehovamanta karunchakapunman. Pikunachus chʼaukiyachikunku chaykunaqa chay iskaynejmanta karunchakuyta atinkuman, imajtinchus cheqa kajpi atienekusqanku pisiyananta saqenku.

12. ¿Imastaj ashkha tiempota qhechuwasunman?

12 Tesalonicamanta wakin hermanosqa ajinapichá rikukorqanku. ¿Imatá kay tiempomanta nisunman? Ashkha imas tiempota usuchinapaj kasqanta. Kaypi tʼukurina, runasqa tiempota usuchinku Internetnejta wajkunawan masichakuspa, celularnejta chayri Internetnejta mensajesta apachinakuspa, sonqota kusirichispa chayri atipanaku pujllaykunamanta yachaymanpuni rispa. Noqanchejtapis chay ruwaykunaqa ashkha tiempota qhechuwasunman, niñataj tukuy sonqochu Diosta yupaychasunman. Chayraykutaj niña tiempo kanmanchu Diosmanta mañakunapaj, Palabranta ukhunchanapaj, tantakuykunaman, willaymanpis rinapaj. ¿Imatá ruwasunman yuyayninchejpi mana kuyuchisqachu kanapaj?

YUYAYNINCHEJTA JARKʼANA

13. 1) Pedro nisqanman jina, ¿imaynataj runas kananku karqa? 2) ¿Imataj yanapawasun qhepa pʼunchaykunapi kashasqanchejta mana qonqanapaj?

13 Mana qonqakunanchejchu tiyan “qhepa pʼunchaykunapi” kausashasqanchejta, mana creejkunawan masichakuypis mana allinchu kasqanta. Chaytaj creeyninchej sinchʼillapuni kananpaj yanapawasun. Apóstol Pedro kay tiempomanta parlaspa nerqa: “Asipayajkuna jamonqanku, aychankoj sajra munayninman jina kawsaspa. Nenqankutaj: Maytaj Cristoj jamusaj nisqanri? Ñawpa tatasniyku wañusqankumantapacha kunankamaqa tukuy ima, qallariypi jina imaynachus karqa, pachallampuni kakushan”, nispa (2 Ped. 3:3, 4). “Qhepa pʼunchaykunapi” kashasqanchejta mana qonqanapajqa Diospa Palabranta sapa pʼunchay leena, ukhunchanataj. Diospa contranpi oqharikojkuna rikhurinankuta nikusqanqa unayña juntʼakuyta qallarerqa, kunankamapis juntʼakushallanpuni. Jinallataj, “Diosta mana kasoj juchasapa runaqa”, Diospa kamachisninpa contranpi oqharikushallanpuni. Chayrayku, Jehovaj pʼunchaynin qayllitapiña kasqantaqa mana qonqananchejchu tiyan (Sof. 1:7).

Willayman rinapaj sumajta wakichikoyqa mana yuyayninchejpi “kuyuchisqachu” kanapaj yanapakun (14, 15 parrafosta qhawariy)

14. ¿Imaynatataj runasman willasqanchej yanapawanchej?

14 Rijchʼarisqallapuni kanapaj, nitaj yuyayninchejpi kuyuchisqachu kanapajqa “Diospa reinon evangeliomanta” willananchejpuni tiyan. Jesucristoqa qotuchakuypa Uman kasqanrayku, yachachisqasninman kayta kamacherqa: “Rispa, tukuy laya runasta yachachisqasniyman tukuchimuychej. [...] Yachachimuychej paykunaman imatachus noqa kamacherqaykichej, chayta paykunapis kasunankupaj”, nispa. Chayta ruwasqankutaj paykuna kikinta yanapanman karqa (Mat. 28:19, 20). Chayrayku noqanchejpis tukuy sonqo willananchej tiyan. Tesalonicamanta hermanosqa mana tanqasqa jinallachu willarqanku, nitaj juntʼanankuraykullachu yachacherqanku. Pablo paykunaman nerqa: “Ama thasnuychejchu Espíritu Santoj kʼajayninta. Diosmanta sutʼinchasqataqa ama pisipaj  qhawaychejchu”, nispa (1 Tes. 5:19, 20). Chantapis, profeciasta ukhunchasqanchej, runasman chayta willarisqanchejpis, ¡may sumaj!

15. ¿Imasmantataj familiapi Diosta yupaychashaspa parlarisunman?

15 Tukuychá familianchejtapis yanapayta munanchej sumajta willanankupaj. Chayrayku, ashkha hermanosqa familiapi Diosta yupaychashaspa willaymanta parlarinankupaj tiempochakunku. Chay kutispi sumaj kanman parlarinanchej imaynatachus runas uyarinankupaj jina willaymanta, imamantachus qhepan kutipi parlariymanta, runas yachakuyta munanallankupajpuni imatachus ruwaymanta, maykʼajchus kutiymantapis. Chantapis, ashkha hermanosqa familiapi Diosta yupaychashaspa tantakuykunapaj wakichikunku, ajinamanta tapuykunaman kutichinankupaj. ¿Noqanchejpis kikinta ruwasunmanchu? Tantakuykunapi tapuykunaman kutichejtinchejqa creeyninchej sinchʼiyanqa, nitaj yuyayninchejpi usqhayllata kuyuchisqachu kasun (Sal. 35:18). Arí, familiawan Diosta yupaychayqa Bibliapi mana sutʼinchakusqan imasmanta yuyasqanchejman jinalla mana parlanapaj yanapawasun, nitaj iskayrayanapaj.

16. ¿Imataj ajllasqa cristianosta yanapan mana yuyayninkupi kuyuchisqachu kanankupaj?

16 Jehovaqa tiempo pasasqanma jina, llajtanman Bibliaj profeciasninta astawan sutʼinchan. Chaypi tʼukurispataj, qhepaman may sumaj tʼinka suyawasqanchejpi astawan atienekunchej. Ajllasqa cristianosqa Cristowan khuska janaj pachamanta kamachimonqanku. Chay suyakuyninkutaj paykunata yanapan mana yuyayninkupi kuyuchisqachu kanankupaj. Tesalonicapi hermanosman Pablo qhelqasqanqa paykunapaj jinapuni, pay nerqa: “Qankunamanta Diosman graciasta qonaykupuni tiyan, Señorpa munakusqasnin hermanosníy, imaraykuchus Diosqa qankunata qallariymantapacha ajllakusorqachej [...], Espíritu Santo qankunata llimphuchaspa Diospaj tʼaqasusqaykichejrayku, cheqa kajta creesqaykichejraykutaj”, nispa (2 Tes. 2:13).

17. ¿Imaraykutaj kallpachawanchej 2 Tesalonicenses 3:1-5?

17 Jallpʼapi wiñaypaj kausayta suyakojkunapis, mana yuyayninkupi kuyuchisqachu kanankupaj kallpachakunanku tiyan. Jallpʼapi kausakuyta suyakushanki chayqa Pablo Tesalonicapi ajllasqa cristianosman qhelqasqanta leespa mayta kallpachakunki (2 Tesalonicenses 3:1-5 leey). Chayta nisqanmanta anchatapuni agradecekunchej. Arí, Tesalonicapi hermanosman qhelqasqanqa runas yuyasqankuman jinalla parlasqankuta chayri thautisqankuta qhesachanapaj yanapawanchej. Kay sajra pachaj tukukuynin qayllitapiña kasqanraykutaj, chay yuyaychaykunamanta astawanraj agradecekunchej.

^ párrafo 6 Pabloqa Hechos 20:29, 30 versiculospi nerqa: “Chay runasqa qankuna ukhullamantataj rikhurenqanku, cheqa kajta qʼewispa creejkunata paykunaj qhepankuta pusanankupaj”, nispa. Chaytaj, tiempo pasasqanman jina sutʼi rikukorqa, imajtinchus religionta kamachejkunawan runaswanqa niña uj qotu jinachu karqanku. Kay 201 watamanta 300 wata chaykama sutʼi rikukorqa “Diosta mana kasoj juchasapa runaqa” cristiano nichikojkunata kamachejkunawan ninakusqan (qhawariy La Atalaya 1 febrero 1990, páginas 10-14).