Ir al contenido

Ir al índice

Ancianos jatun michejkunamanta yachakuychej

Ancianos jatun michejkunamanta yachakuychej

“Cristopis qankunarayku ñakʼarerqa, chayta yachaspa qankunapis kikillantataj ruwanaykichejpaj.” (1 PED. 2:21.)

1, 2. 1) ¿Imaynataj ovejas kanku sumaj qhawasqa kajtinku? 2) ¿Imaraykutaj Jesuspa tiemponpi ashkha judíos mana michejniyoj ovejas jina kasharqanku?

UJ MICHEJ ovejasninta sumajta qhawan chayqa ovejasnin sumajta miran. Ovejasta uywaymanta parlaj uj libro nisqanman jina, uj runa ovejasninta qhatirparillan chayqa ichapis pisi watasninman onqorankuman, qhasi manakajllatataj ovejasta uywakunman. Chaywanpis, sumaj michejniyoj kaj ovejasqa wiritas wiñanku, nitaj onqonkuchu.

2 Qotuchakuy sumaj kananpajpis, Dios churarqa chay michejkunaqa sapa hermanota yanaparinanku tiyan. Yachanchej jina, Jesusqa runasmanta “khuyakorqa, imaraykuchus paykunaqa saqerpayasqa, chʼeqerasqataj kasharqanku, mana michejniyoj ovejas jina” (Mat. 9:36). ¿Imaraykutaj chay runas mana michejniyoj ovejas jina kasharqanku? Imaraykuchus Leyta yachachinanku karqa chay kurajkunaqa puraj uyas, rumi sonqos, mana khuyakuyniyojtaj karqanku. Paykuna Diosta yupaychanankupaj runasta yanapanankumantaqa “llasa qʼepista, mana oqhariy atinasta” qʼepirichej kanku (Mat. 23:4).

3. ¿Imatataj ancianos mana qonqanankuchu tiyan?

3 Kay tiempo ancianosqa jatun ruwayta japʼinku. Imajtinchus qhawanku chay ovejasqa mana paykunajtachu, manaqa Jehovajta, Jesucristojtawan, pichus nerqa “sumaj michej” kasqanta (Juan 10:11). Chay ovejasqa “preciowan” rantisqa karqanku, nisunman “Cristoj qhapaj yawarninwan” (1 Cor. 6:20; 1 Ped. 1:18, 19). Jesusqa ovejasninta munakusqanrayku, paykunarayku kausayninta wañuyman jaywarqa. Chayrayku, ancianosqa mana qonqanankuchu tiyan “jatun Michej” Jesuspa ovejasninta qhawashasqankuta, paymantaj cuentata qonanku kasqanta (Heb. 13:20, 21).

4. ¿Imatataj kay yachaqanapi ukhunchasunchej?

 4 Chayrayku, ¿imayna michejkunataj ancianos kananku tiyan? Qotuchakuymanta hermanosmanqa kayta nikun: “Kurajkunaykichejta kasuychej”, nispa. Ancianosmantaj kayta kamachikun: “Qhawanaykichejpaj churasqa kashanku, chaykunataqa ama qankunajtapis kankuman jinachu kamachiychej”, nispa (Heb. 13:17; 1 Pedro 5:2, 3 leey). Chayrayku, ¿imaynatataj ancianos Jehovaj ovejasninta mana paykunajtapis kankuman jinachu sumajta qhawankuman? Chayta ukhuncharina.

“MAKISNINWAN MARQʼARIKONQA”

5. ¿Imatataj Jehovamanta yachakunchej Isaías 40:11 versiculopi?

5 Jehovamanta parlaspa, profeta Isaías nerqa: “Uj michej jina ovejasninta michenqa; corderosta makisninwan marqʼarikonqa, chay uñachakojtataj alliyllawan pusanqa”, nispa (Isa. 40:11). Chaytaj sutʼita rikuchin qotuchakuypi llauchʼiyasqa kajkunata, urmanankupaj jina kashajkunatapis Jehová yanapasqanta. Imaynatachus uj michej ovejasninta sumajta rejsin, imanarpakojtinkutaj usqhayllata jampiykun, ajinallatataj Jehovapis qotuchakuypi kajkunata sumajta rejsin, may kusiywantaj yanapan. Chantapis, imaynatachus uj michej uñitasta marqʼariykukun, ajinallatataj Jehovapis “khuyakoj Tata” kasqanrayku, llakiypi kashajtinchej noqanchejwan ruwanman. Arí, payqa ima llakiypi rikukushajtinchejpis sonqochawasunchej, kallpachawasunchejtaj (2 Cor. 1:3, 4).

6. ¿Imaynatataj uj anciano Jehová jina sumaj michej kanman?

6 Qotuchakuymanta ancianosqa Tatanchej Jehovamanta mayta yachakunkuman. Imaynatachus Jehová ovejitasninmanta llakikun, ajinallataj ancianospis hermanosmanta llakikunanku tiyan. ¿Imaraykú? Imaraykuchus ima chʼampaykunapichus rikukushasqankuta, imaspichus usqhayllata yanapananku kasqanta ima yachaspaqa paykunata kallpachayta, yanapayta ima atenqanku (Pro. 27:23, 24). Chayrayku, ancianosqa hermanoswan parlarinankupaj tiempochakunankupuni tiyan. Paykuna mana hermanospa kausayninkuman satʼikojtinkupis, allinta reparanku qotuchakuypi imaschus kasqanta, llauchʼiyasqa kajkunatataj yanaparinku (Hech. 20:35; 1 Tes. 4:11).

7. 1) ¿Imaynapitaj Ezequielpa, jinallataj Jeremiaspa tiemponpi Jehovaj ovejasnin rikukorqanku? 2) ¿Imatataj ancianos yachakunkuman Jehová chay tiempo michejkunata kʼamisqanmanta?

7 Ezequielpa, jinallataj Jeremiaspa tiemponmanta Diospa llajtanta michejkunapi tʼukurina. Jehovaqa paykunata kʼamerqa ovejasninta mana allinta qhawapusqankurayku. Chayrayku Pay nerqa: “Ovejasniytaqa campopi kaj imaymana kʼita phiña animales japʼispa, mikhuykorqanku mana michejniyoj kasqankurayku. Michejkunayqa ovejasniyta mana maskʼamorqankuchu. Paykuna allin mikhusqa kanallankumanta dakorqanku, ovejasniytatajrí mana michipuwarqankuchu”, nispa. Arí, chay tiempo Jehovaj llajtanqa ñakʼarisharqa, michejkunanku paykunallamanta llakikushasqankurayku (Eze. 34:7-10; Jer. 23:1). Jehovaqa kikillantaj qhesachan kay tiempo llulla religionta kamachejkunatapis. Chayrayku, ancianosqa Jehovaj ovejasninta sumajta qhawananku kasqanta yuyarikunanku tiyan.

“NOQA JINA RUWANAYKICHEJPAJ”

8. ¿Imaynatataj ancianos hermanosta yuyaychashaspa Jesús jina ruwankuman?

8 Pantaj runas kasqankurayku, qotuchakuymanta wakenqa imatachus Dios paykunamanta suyasqanta ichapis mana sumajta entiendeyta atillankumanchu. Chay jawa, ichapis Bibliaj yuyaychaykunasninmanta  wakinta mana kasukunkumanchu chayri mana wiñay tukusqa cristiano jinachu imatapis ruwankuman. Ancianostaj chayta reparaspa Jesús jina kananku tiyan. Payqa yachachisqasnin mayqenninkuchus Reinopi aswan kurajpaj qhawasqa kananmanta siminakushajtinku, paykunawan pacienciakorqa. Chantapis, phiñarikunanmantaqa paykunata yachachillarqapuni, llampʼu sonqo kanankutapis yuyaychallarqapuni (Luc. 9:46-48; 22:24-27). Astawanpis, chakisninkuta mayllaspa llampʼu sonqo kanankuta yachacherqa. Kay tiempo ancianospis llampʼu sonqosllataj kananku tiyan (Juan 13:12-15 leey; 1 Ped. 2:21).

9. ¿Imaynatataj Jesús yachachisqasninpa yuyayninkuta cheqancharqa?

9 Jesusqa mana Juan jinachu, nitaj Santiago jinachu yuyarqa. Paykuna Reinopi aswan kurajpaj qhawasqa kayta mañakojtinku, Jesusqa paykunaman nerqa: “Qankuna yachankichej, sapa llajtapi kamachejkunaqa atiyninkuta rikuchispa, munayninkuman jina runasta apaykachanku. Ajinallatataj kurajkunapis atiyninkuwan runasninkuta kamachillankupuni. Qankuna ukhupirí mana jinachu kanan tiyan. Pichus qankunamanta kurajpaj qhawasqa kayta munajqa tukuypa kamachin kanan tiyan”, nispa (Mat. 20:25, 26). Arí, apostolesqa “munayninkuman jina” hermanosta apaykachayta qhesachananku karqa.

10. 1) ¿Imaynatataj Jesús ancianos kanankuta munan? 2) ¿Imatá ancianos Pablomanta yachakunkuman?

10 Jesusqa ancianos pay jinallataj hermanoswan kanankuta munan. Chayrayku, ancianos patrones jina kanankumantaqa hermanosta sirvinanku tiyan. Apóstol Pablopis llampʼu sonqo kasqanta rikucherqa. Chaynejta Efesopi ancianosman kayta nerqa: “Qankuna allinta yachankichej, Asiaman chayamusqaymantapacha imaynatachus qankuna ukhupi kawsakusqayta. May llampʼu sonqowan”, nispa. Pabloqa ancianos llampʼu sonqos kanankuta, hermanostapis yanaparinankuta munarqa. Chayrayku kaytawan nerqa: “Chay tukuy ruwasqaywan yachacherqaykichej pisichikojkunata yanapayta”, nispa (Hech. 20:18, 19, 35). Corintopi hermanosman qhelqashajtinpis nerqa: “Mana noqaykoqa creesqaykichejmanta patrones jinachu kayta munayku; astawanqa qankunata yanapayta munayku kusisqa kanaykichejpaj”, nispa (2 Cor.1:24). Arí, ancianosqa mayta yachakunkuman Pablo llampʼu sonqo kasqanmanta, sumajta llankʼasqanmanta ima.

“CHEQA KAJ PALABRA[MANTA] CHʼIPAKUNAN TIYAN”

11, 12. ¿Imaynatataj uj anciano uj hermanota yanapanman imatapis allinta ajllananpaj?

11 Uj ancianoqa yuyaychashaspa “cheqa kaj palabrata yachaqakusqanmanta chʼipakunan tiyan” (Tito 1:9). Chaytataj “llampʼu sonqowan” ruwanan tiyan (Gál. 6:1). Uj anciano hermanosta imatachus ruwanankuta ninanmantaqa, imaynatachus sonqonkuta kuyurichinanpi tʼukurinan tiyan. Uj hermanota imatapis ajllananpaj yanapashaspaqa Bibliaj yuyaychaykunasninpi tʼukurinanta ninman, jinallataj publicaciones imatachus chaymanta nisqanta, chay hermanowan ukhuncharinman. Chantapis tʼukurinanta ninman, imatachus ajllayta munasqan Jehovawan allinpi kananpaj yanapananpichus manachus. Manaraj imatapis ajllashaspataj, Diospa yanapayninta mañakunanta ninman (Pro. 3:5, 6). Chaywanpis, ancianoqa chay imasta ruwaytawan hermano ajllakunanta saqenan tiyan (Rom. 14:1-4).

12 Ancianosqa Bibliaj nisqanman jinapuni yuyaychananku tiyan. Chay jawa Bibliata sumajta rejsinanku tiyan, yachachiyninpitaj  atienekunanku tiyan. Ajinamanta, kamachisqa kasqankuman jinalla imatapis ruwanqanku. Ancianosqa Diospa ovejasninta michejkunalla kanku, qotuchakuymanta sapa ujtaj Jehovaman, Jesusman ima cuentata qonan kanqa (Gál. 6:4, 5, 7, 8).

“KʼACHATA KAWSAYCHEJ”

Ancianosqa familiankuta wakichinku willaj rinankupaj (13 parrafota qhawariy)

13, 14. ¿Imastataj hermanos ancianosmanta yachakunkuman?

13 Apóstol Pedroqa qotuchakuymanta ancianosman kayta nerqa: “Qhawanaykichejpaj churasqa kashanku, chaykunataqa ama qankunajtapis kankuman jinachu kamachiychej, manachayqa qankuna kʼachata kawsaychej”, nispa (1 Ped. 5:3). ¿Imaynatataj uj anciano chay yuyaychayman jina ruwanman? Uj hermano qotuchakuypi “kuraj qhawaj kayta” munajtenqa iskay imasta juntʼanan tiyan. Ñaupaj kaj: “sumaj yuyayniyoj” kanan tiyan, nisunman Diospa yuyaychaykunasninta sumajta entiendenan tiyan, chayman jinataj kausakunan tiyan. Chantapis, chʼampaykuna kajtenqa sonqo tiyaykusqallapuni, niraj imatapis ruwashaspataj sumajtaraj tʼukurin. Iskay kaj: “wasimpi familianta allinta qhawanan tiyan”, nisunman sumaj tatataj sumaj qosataj kanan tiyan. Imajtinchus “pichus wasimpi kajkunata mana allinta qhawayta atejqa manallataj kuraj qhawaj jina Diospa [qotuchakuynintapis] qhawayta atenqachu” (1 Tim. 3:1, 2, 4, 5). Qotuchakuymanta hermanostaj, ancianos chay iskay imasta ruwajtinku paykunapi atienekuyta atillanku.

14 Chantapis, ancianos willaypi ñaupajpi kajtinkoqa hermanos mayta yachakunkuman. Jesuspis ajinata ruwarqa, payqa Jallpʼapi kashaspa sumaj willaykunata willayta ñaupajman churarqa. Jinallataj, yachachisqasninman imaynatachus willanankuta yachacherqa (Mar. 1:38; Luc. 8:1-3). Kay tiempopipis qotuchakuymanta hermanosqa ancianoswan willaspa mayta kusikunku, paykunata tukuy sonqo willasqankuta rikusqankurayku, sumajta yachachisqankumantataj ashkhata yachakusqankurayku. Arí, qotuchakuymanta kajkunaqa ancianos ashkha ruwanasniyoj kajtinkupis tiemponkuta, kallpankuta ima willanankupaj tukuy sonqo churasqankuta rikuspa, kikillantataj ruwayta munanku. Chantapis, ancianos tantakuykunapaj wakichikusqankumanta, chaypi tapuykunaman kutichisqankumanta, Tantakuna Wasita llimphuchaspa, allinchaspa ima yanapakusqankumantapis, mayta yachakullankutaj (Efe. 5:15, 16; Hebreos 13:7 leey).

Ancianosqa willaypi ñaupajpi kasqankuta rikuchinku (14 parrafota qhawariy)

“PISI KALLPASTAPIS” KALLPACHAYCHEJ

15. ¿Imaraykutaj ancianos hermanosta waturinku? Sutʼinchariy.

15 Uj sumaj michejqa ujnin ovejitan imanarpakojtin chayri onqorpajtin usqhayllata jampiykun. Ancianospis, qotuchakuymanta uj hermano llakiypi tarikojtin chayri llauchʼiyasqa kajtin, usqhayllata  yanaparinanku tiyan. Chantapis machitu hermanosta, onqosqasta ima yanaparinkuman, astawanpis Bibliawan kallpacharinkuman, sonqocharinkumantaj (1 Tes. 5:14). Jovenestaj, ichapis “waynas imaymana sajra ruwayta munanku” chay imasman tanqasqa kankuman chayri waj chʼampaykunapi rikukunkuman (2 Tim. 2:22). Chayrayku, ancianosqa qotuchakuymanta hermanosta waturimunankupuni tiyan. Ajinamanta, imaspichus rikukushasqankuta yachanqanku, Bibliaj yuyaychaykunasninwantaj kallpachariyta atenqanku. Ancianos hermanosta usqhayllata yanapajtinkoqa mana chʼampayninku jatunyanqachu.

16. ¿Imatataj ancianos ruwananku tiyan uj hermano chʼampaypi rikukojtin?

16 Chaywanpis, ¿imatá uj hermano ruwanman jatun chʼampaypi rikukojtin, chayraykutaj Jehovamanta karunchakunanpaj jina kajtin? Santiago kayta qhelqarqa: “Qankuna ukhupi mayqellampis onqosqa chayrí sonqompi saykʼusqa kashanman chayqa, [qutuchakuymanta] anciano nisqa kurajkunata wajyachun, Diosmanta paypaj mañapunankupaj”, nispa (Sant. 5:14, 15). Chay hermano ancianosta mana wajyan chaypis, ancianosqa ajinapi rikukushasqanta yachaspa usqhayllata yanapananku tiyan. Arí, ancianosqa hermanos chʼampaypi kashajtinku, paykunapaj, paykunawan khuska ima Diosmanta mañakunku, yanaparinkutaj. Ajinamanta sumaj michejkuna kasqankuta rikuchinku, imajtinchus Diospa kamachisninta kallpachanku (Isaías 32:1, 2 leey).

17. ¿Imataj kanqa ancianos “jatun Michej” Jesús jina ruwajtinku?

17 Ancianosqa, Diospa llajtanpi ruwanasninkuta juntʼashaspa “jatun Michej” Jesús jina ruwanankupaj mayta kallpachakunku. Paykunaqa qotuchakuy allin kananpaj, hermanos Diosman cheqa sonqollapuni kanankupaj ima yanapanku. Chayta ruwasqankuraykutaj Jehovata agradecekunchej, paytataj jatunchanchej, pichus ni pi jina may jatun Michej.