“Señor Diosniyku, qanllamin jatunchanapaj jina kanki, [...] imaraykuchus qanmin tukuy kaj chhikata ruwarqanki.” (APO. 4:11.)

1. ¿Imatataj ruwasunman creeyninchej sinchʼillapuni kananpaj?

ASHKHA runasqa rikusqallankupi creenku. Bibliataj kayta nin: “Mana pipis Diostaqa jaykʼajpis rikorqachu”, nispa (Juan 1:18). Chayrayku, ¿imaynatataj Diospi mana creejkunata yanapasunman? ¿Imatataj noqanchejpis ruwasunman “mana rikukoj” Diospi creesqanchej sinchʼillapuni kananpaj? (Col. 1:15.) Ñaupajtaqa ima llulla yachachiykunachus kasqanta rejsinanchej tiyan, mayqenkunachus Diosmanta cheqa kajta yachakunanchejta mana saqewanchejchu. Chantapis Diospa Palabranta sumajta apaykachananchej tiyan, llulla yachachiykunata thuñinapaj, mayqenkunachus “Diospa yachaynimpa contrampi” oqharikunku, chaykunata (2 Cor. 10:4, 5).

2, 3. ¿Ima iskay yachachiykunataj runas Diosmanta cheqa kajta rejsinankuta mana saqenchu?

2 ¿Ima llulla yachachiytataj tukuynejpi yachachikushan? Kausay jinallamanta rikhurisqanta. Chaytaj, runas Diosmanta cheqa kajta rejsinankuta mana saqenchu. Chay yachachiyta runalla rikhurichisqanrayku Bibliaj nisqanwan churanakun, chaypi creejkunataj mana suyakuyniyoj kanku. Chay jawa, imaraykuchus Jallpʼapi kausasqanchejta mana yachayta atinkuchu.

3 Llulla religionpi kajkunamanta wakintaj, Dios tukuy imata ruwasqanmanta chunka waranqa watas jinallaraj kasqanta ninku, chaypis llulla yachachiyllataj. Chaypi creejkunaqa Dios tukuy imata 24 horasniyoj sojta pʼunchayllapi ruwasqanta ninku, yachayniyoj runas mana jinachu kasqanta nisqankutataj qhesachanku. Paykuna Bibliata jatunpaj qhawasqankuta nejtinkupis, mana cheqatachu parlasqanta yuyachinku, nitaj creenapaj jinachu kasqanta. Chay llulla yachachiypi creejkunaqa ñaupa cristianospa tiemponkumanta wakin runasman rijchʼakunku, pikunachus Diosta tukuy sonqo qhatej kanku, “manataj cheqa yachayman jinachu” (Rom. 10:2). Kausay jinallamanta rikhurisqanta yachachikusqan, 24 horasniyoj sojta pʼunchayllapi  Dios tukuy imata ruwasqanta yachachikusqan imaqa runaspa yuyayninpi sumaj “jarkʼachasqa” wasi jina kanku. ¿Imaynatataj chay yachachiykunata Bibliaj nisqanwan thuñisunman? * Cheqa kajta rejsinapaj kallpachakuspa.

CREEYNINCHEJQA CHEQA KAJPI SAPHICHASQA KASHAN

4. ¿Imapitaj creeyninchej saphichasqa kanan tiyan?

4 Bibliaqa yachayta maskʼanata niwanchej, waqaychanatataj (Pro. 10:14). Jehovaqa creeyninchej cheqa kajpi saphichasqa kananta munan, manataj runaj chayri llulla religionpa yachachiyninpichu (Hebreos 11:1 leey). Chaywanpis, Jehovapi creesqanchej sinchʼi kananpajqa pay kasqantapuni creenanchej tiyan (Hebreos 11:6 leey). Chaytaj mana imapipis creeyllachu. Manaqa allinta ukhunchaspa, “cheqan sonqowan” chayri allin yuyaywantaj tʼukurispa Diospi creenchej (Rom. 12:1).

5. ¿Imaraykutaj Diospi creeyta atinchej?

5 Apóstol Pabloqa Diosta mana rikuspapis imaraykuchus paypi creeyta atisqanchejmanta kayta nerqa: “Diospa mana rikukoj imasnenqa sutʼita rikuchikunku paypa ruwasqasninnejta, kay pacha ruwakusqanmantapacha. Chaykunaqa kanku: Wiñay atiynin, Dios kasqan ima”, nispa (Rom. 1:20). Ashkha runasqa Dios kasqanmanta iskayrayanku, ¿imaynatataj paykunata yanapawaj Pabloj nisqan cheqapuni kasqanta reparanankupaj? Diospa ruwasqasninpi atiynin, yachaynin ima rikukusqanta sutʼincharispa.

DIOSPA RUWASQASNINPI ATIYNIN RIKUKUN

6, 7. ¿Imaynatataj iskay jarkʼachas kasqan Diospa atiyninta rikuchin?

6 Diospa atiynenqa kausanallanchejpajpuni iskay jarkʼachasta ruwasqanpi sutʼi rikukun. Ujqa atmósfera sutikun, ujtaj campo magnético. * Atmósfera nisqa jarkʼachaqa aireta qowanchej, chantapis Jallpʼaj jawanpi nina chhankas phawaykachashanku, chaykunamanta jarkʼawanchej. Chay chhankasqa Jallpʼawan tinkuspa ashkha imasta thuñinman. Chaywanpis atmósfera nisqaman chayaspa tʼunarakapun, chayraykutaj tutaspi kʼacha kʼanchaykuna rikhurin.

7 Ujnin jarkʼachataj campo magnético nisqa. Chaytaj Jallpʼaj sonqonmanta llojsin. Imajtinchus chay ukhupeqa fierro parisqa, waj imaspiwan kan. Chay ukhumanta wayra jina Jallpʼaj jawanman llojsimuspataj Jallpʼata qhataykun. Chay jarkʼachaqa intej kʼajayninmanta, waj imasninpis tʼojamusqanmanta jarkʼawanchej, manataj saqenchu ruphaykunawanchejta. Chay mana allin kʼajay Jallpʼaman chayamojtenqa mana kausay kanmanchu, chaywanpis chay jarkʼachaqa chay kʼajayta japʼikapun, wakintataj kutichipun. Chay jawataj, Jallpʼaj patanejninpi chayri uranejninpi imaymana colores tutapi rikhurin. Arí, ¡Jehovaj atiynenqa chay jinapuni! (Isaías 40:26 leey.)

JALLPʼAPI TUKUY IMA KASQANQA DIOSPA YACHAYNINTA RIKUCHIN

8, 9. ¿Imapitaj Diospa yachaynin sutʼi rikukun?

8 Diospa yachaynenqa Jallpʼapi kausay kanallanpajpuni imatachus ruwasqanpi sutʼi rikukun. Sutʼincharinapaj, uj jatun llajtapi tʼukuriy. Chay llajtaqa jatun perqawan muyuykusqa kashan. Chay perqataj mana saqenchu yakuta jawamanta apamunankuta, nitaj qʼopata jawaman wijchʼunankutapis. Jina kajtenqa qʼalatachá qʼopa chay llajtaman juntʼaykunman, nitaj kausanapaj jinachu kanman. Jallpʼaqa chay llajtaman  rijchʼakun. Imaraykuchus, yakutaqa mana jawamantachu apakamun, nitaj qʼopatapis Jallpʼamanta orqhoyta atikunchu. Jinapis, Jallpʼanchejpeqa kausay kunankama kallanpuni. Imajtinchus, kausay kananpaj Jallpʼallataj tukuy imata mosojyachiyta atin.

9 Kunantaj imaynatachus aire mana tukukusqanpi tʼukurina. Tukuy kausajkuna airetaqa samanchej, chʼichi airetataj wijchʼunchej. Chaywanpis aireqa ni jaykʼaj tukukunchu, nitaj atmósfera nisqa jarkʼachapis chay chʼichi airewan juntʼaykunchu. ¿Imaraykú? Imaraykuchus qʼomer laqhesniyoj plantasqa chay chʼichi aireta wijchʼusqanchejta, yakuta, intej kʼanchayninta, waj imastawan chʼonqanku. Chaymantataj kausananchejpaj imastachus necesitasqanchejman, llimphu aireman ima tukuchinku. Noqanchejtaj chay llimphuchasqa aireta watejmanta samanchej. Rikunchej jina, Jehovaqa tukuy laya plantasta ruwarqa, chaynejtataj “tukuyman kawsayta qon, samayta” ima (Hech. 17:25). ¡Chaymá tʼukunapajqa!

10, 11. ¿Imaynatataj puka chʼejchi pilpintu, chujcha suwa ima Jehová sumaj yachayniyoj kasqanta rikuchin?

10 Dios may yachayniyoj kasqanqa tukuy laya animalesta, khuritusta ima ruwasqanpi rikukullantaj. Yachakusqanman jinaqa Jallpʼantinpi may chhika laya tiyan, iskay millones jina chayri pachaj millones jina (Salmo 104:24 leey). Chaykunamanta wakillantapis rejsirispaqa Jehová sumaj yachayniyoj kasqanta rikusun.

Imaynachus chujcha suwaj ñawisitun kasqanqa Diospa yachayninta rikuchin. Kay dibujopitaj jatunyachisqa kashan (11 parrafota qhawariy)

11 Puka chʼejchi pilpintumanta parlarina. Ñojtitonqa lapiceroj puntan chhikitallan. Chaywanpis 3.000 kilometrosta jina riyta atin. ¿Imaynatataj chayta ruwayta atin? Intej puriyninwan yanapachikuspa. Jehovaqa ñojtitunta ruwarqa inti mana kikillanpichu qhepakojtinpis, mana chinkaspa riyta atinanpaj jina. Chujcha suwapis tʼukuchillawanchejtaj, imajtinchus sapa ñawisitunpeqa 30 waranqa ñawisitus jina tiyan. Chaywanpis ñojtitonqa chay tukuyninnejta rikusqanta reparayta atin, jinallataj muyuyninpi imitallapis kuyurisqanta.

12, 13. Ukhunchejpi células nisqa imayna ruwasqachus kasqankumanta, ¿imataj astawan tʼukuchisunki?

12 Ukhunchejpi células nisqa imayna ruwasqachus kasqankoqa astawan tʼukunapajraj. Sutʼincharinapaj, cuerponchejpeqa 100 billones jina células tiyan. Sapa celulapitaj ADN nisqa tiyan, chaypitaj imaynachus cuerponchej kanan qhelqasqa jina kashan.

13 Kay ADN nisqapi, imaspunichus qhelqasqa jina kashasqanta entiendenapajqa CD nisqawan kikincharina. CD nisqapeqa uj phatu libroj paginasninpi qhelqasqa kasqanta waqaychakuyta atikun. Chaytaj tʼukunapaj jina, imajtinchus CD nisqaqa  sillpʼitalla. Chaywanpis, ADN nisqamanta uj grano mujitu jinallapi uj billón CD nisqaspi imaschus kasqanta waqaychayta atikunman. Chayri ADN nisqamanta uj cucharitallawan, Jallpʼantinpi runas kasqankumanta 350 kutistawanraj ruwayta atikunman.

14. ¿Imatataj Jehovamanta nisunman imatachus yachayniyoj runas sutʼiman orqhosqankuta yachaspa?

14 Rey Davidqa imaynachus uj runaj cuerpon kanan, uj libropi jina qhelqasqaña kashasqanta nerqa. Jehovamantaj, jinata nerqa: “Ñawisniykeqa imaynatachus ukhuy ruwakushajtin rikorqaña, tukuy chay imastaj libroykipi qelqasqaña karqanku, chaykunataj tukuynimpuni ruwasqas karqanku”, nispa (Sal. 139:16, Qheshwa Biblia). Davidqa cuerpon imaynachus ruwasqa kasqanpi tʼukurispa, Jehovata jatunchayta munarqa. Noqanchejpis imastachus yachayniyoj runas sutʼiman orqhosqankuta yachaspa, David jina tʼukulla qhepakunchej. Pay nerqa: “Jatunchayki, imaraykuchus tʼukunapaj jina ruwawarqanki; chaytaqa sumajta yachani”, nispa (Sal. 139:14). Arí, tukuy ima kajqa Dios kasqantapuni rikuchiwanchej, runastaj mana chayta reparankuchu.

RUNA MASINCHEJTA DIOSTA JATUNCHANANKUPAJ YANAPANA

15, 16. 1) ¿Imaynatataj publicacionesninchej runasta Jehovamanta yachakunankupaj yanapan? 2) “¿Jinallamantachu chayri ruwasqachu?” nisqa yachaqanamanta, ¿mayqentaj astawan tʼukuchisorqa?

15 ¡Despertad! nisqa revistaqa ashkha watastaña runasta yanapashan, Diospa ruwasqasninta ukhunchaspa paymanta yachakunankupaj. Ujnin revistaqa septiembre 2006 watapi orqhokorqa, sutichakorqataj “¿Existe un Creador?”, nisqa. Chay revistaqa wakichisqa karqa kausay jinallamanta rikhurisqanpi creejkuna, jinallataj Dios tukuy imata 24 horasniyoj sojta pʼunchayllapi ruwasqanpi creejkunapis cheqa kajta yachanankupaj. Uj hermana, Estados Unidos sucursalman jinata qhelqarqa: “Kay revistata jaywariypeqa allin riwarqayku, biologiamanta uj profesora 20 revistasta mañakorqa. Sapa yachakoj revistayoj kananpaj”, nispa. Waj hermanotaj kayta qhelqarqa: “Diosmanta unaytaña willani, 1940 watamantapacha, 75 watasniyojña kani, chaywanpis ni jaykʼaj kay jina kusiytaqa tarerqanichu kay ¡Despertad! revistata jaywarispaqa”, nispa.

16 Kay 2008 watamantapacha, ¡Despertad! revistapeqa “¿Jinallamantachu chayri ruwasqachu?” (¿Casualidad o diseño?) nisqa yachaqanata ashkha kutistaña orqhokun. Chay yachaqanaspeqa tukuy ima may sumaj ruwasqa kasqanta, runataj chayta rikuspa yachapayayta munasqanta ima sutʼinchashan. Kay 2010 watapitaj, ¿Es la vida obra de un Creador? nisqa mosoj folletota orqhokorqa, chaytaj runas Jehovata jatunchanankupaj wakichikorqa. Chay folletoqa sumaj dibujosniyoj, yanapawasuntaj Jehovaj ruwasqasninmanta agradecekunapaj. Sapa yachaqanaj tukukuyninpi tapuykunaqa leerisqanchejpi allinta tʼukurinapaj wakichikun. ¿Chay folletowan wasimanta wasi, callespi chayri mayllapipis willashaspa parlarerqankiñachu?

17, 18. 1) Tatas, ¿imaynatataj wawasniykichejta yanapawajchej imapichus creesqankumanta sutʼinchanankupaj? 2) ¿Imaynatataj familiapi Diosta yupaychashaspa mosoj folletoswan yanapachikushankichej?

17 Tatas, Familiapi Diosta Yupaychanapaj Chʼisipi, ¿chay folletota wawasniykichejwan ukhunchankichejñachu? Chayta ruwajtiykichejqa wawasniykichej Diospi astawan creenqanku. Ichapis wawasniykeqa yachaywasipiraj kashanku. Chaypeqa kausay jinallamanta rikhurisqanta yachachinku. Chantapis yachayniyoj runas, profesores, chaykunamanta videosta wakichikusqan,  telepi, peliculaspi ima, chay yachachiy cheqapuni kasqanta creechiyta munanku. Chay nisqankuwan mana apachikunankupajqa El origen de la vida. Cinco cuestiones dignas de análisis, nisqa folletowan paykunata yanapaychej, mayqenchus 2010 watallapitaj orqhokorqa. Jinallataj ¿Es la vida obra de un Creador? nisqa folletopis wawasniykichejta yanapanqa sumajta tanteyayta yachanankupaj (Pro. 2:10, 11). Chantapis, yachaywasipi yachachikusqanta mana creellanqankuchu, manaqa sumajta tʼukurenqanku.

Tatas, wawasniykichejta creeyninkumanta sutʼinchanankupaj yachachiychej (17 parrafota qhawariy)

18 El origen de la vida nisqa folletoqa wawas maychus kajta tʼukurinankupaj wakichisqa kashan. Imajtinchus wakin kuteqa yachayniyoj runas tullusta, waj imasta ima tarisqankuta ninku, chaykunawantaj kausay jinallamanta rikhurisqanta yuyachiyta munanku. Chay folletoqa chay nisqanku cheqachus manachus kasqanpi tʼukurinankupaj yanapanqa. Chantapis, jinapuni kasqanta nejkunaman imaynatachus kutichinankupaj wakichenqa. Tatas, wawasniykichejqa imaraykuchus Diospi creesqankuta sutʼinchayta atinanku tiyan, qankunataj chay iskay folletoswan yanapayta atinkichej (1 Pedro 3:15 leey).

19. ¿Imatataj tukuy cristianos ruwayta atinchej?

19 Diospa llajtan publicacionesta orqhosqanpi Jehovaj ruwasqasninmanta leespaqa, imaynachus pay kasqanta reparanchej. Chaykunata yachaspataj, Jehovata tukuy sonqo jatunchayta munanchej (Sal. 19:1, 2). Arí, Jehová tukuy kaj chhikata ruwasqanrayku, Payta jatunchay, yupaychaypis noqanchejpajqa may sumaj (1 Tim. 1:17).

^ párrafo 3 24 horasniyoj sojta pʼunchayllapi Dios tukuy imata ruwasqanta creejkunawan parlarinaykipaj, ¿Es la vida obra de un Creador? nisqa folletopi 24-28 paginasninta qhawariy.

^ párrafo 6 Kay 6, 7 parrafospi nisqanta astawan entiendenapaj ¿Es la vida obra de un Creador? nisqa folletoj dibujosninta qhawariy 6, 7 paginaspi.