Ir al contenido

Ir al índice

Precursoresqa Dioswan sumajta masichakuyta atinku

Precursoresqa Dioswan sumajta masichakuyta atinku

“May sumajmin Diosninchejman takeyqa.” (SAL. 147:1.)

1, 2. 1) ¿Imataj kanman munasqa amigonchejpi yuyajtinchej, paymantataj parlajtinchej? (Patapi kaj dibujota qhawariy.) 2) ¿Ima tapuykunatataj qhawarisun?

YACHANCHEJ JINA, munasqa amigonchejpi yuyaspa, paymanta parlaspa imaqa payman astawan qayllaykunchej. Jehovawan masichakusqanchejwanpis kikillantaj. Davidqa ovejerito kashaspa chʼisisninpi chʼaskasta qhawarej, Jehová may jatun kasqanpitaj tʼukurej. Chayrayku nerqa: “Qampa ruwasqayki cielota rikuspa, churasqayki killata, chʼaskastawan ima, noqa nini: Imataj runa kasqa paymanta yuyarikunaykipajri? Imataj runa kasqa payta allinta qhawanaykipajri?”, nispa (Sal. 8:3, 4). Apóstol Pablotaj, ajllasqa cristianospaj Dios imatachus nisqanta juntʼashasqanpi tʼukurispa, nerqa: “May jina jatumpuni Diospa qhapaj kaynin, yachaynin, rejsiynimpis”, nispa (Rom. 11:17-26, 33).

2 Runasman willaspaqa Jehovapi yuyanchej, paymantataj parlanchej. Chaytaj Payman astawan qayllaykuchiwanchej. Ashkha precursoresqa Reinomanta astawan willasqankurayku, Jehovata munakusqanku sinchʼiyasqanta reparanku. Qan precursor kanki chay chayri chaypaj kallpachakushanki chayqa, imaynatachus precursor kay Jehovawan sumajta masichakunapaj yanapakusqanpi tʼukuriy. Precursorña kanki chayqa kayta tapurikuy: “¿Imataj yanapawanqa chay sumaj llankʼayta mana saqenaypaj?”, nispa. Niraj precursorchu kanki chaytaj kayta tapurikuy: “¿Imastataj kausayniypi tijrachinay kanman precursor kanaypaj?”, nispa. Kunanqa imaynasmantachus precursor kay Jehovawan sumajta masichakunapaj yanapawasqanchejta qhawarina.

PRECURSOR KAYQA JEHOVAWAN MASICHAKUNAPAJ YANAPAKUN

3. ¿Imaynatataj Diospa Reinonmanta runasman willay yanapawanchej?

3 Diospa Reinonmanta runaswan parlayqa Jehovaman  astawan qayllaykuchiwanchej. ¿Ima textowantaj wasimanta wasi rishaspa runasman astawan willanki? Ichapis kay textoswan: Salmos 37:10, 11; Daniel 2:44; Juan 5:28, 29; chayri Apocalipsis 21:3, 4. Chay textospi nisqanmanta runaswan sapa parlarispa, “tukuy ima allin kaj, kʼacha kaj imaqa patamanta qosqa” kasqanta yuyarikunchej. Chaytaj Diosman astawan qayllaykuchiwanchej (Sant. 1:17).

4. ¿Imaraykutaj runasman willay aswan agradecesqa kanapaj yanapawanchej?

4 May chhika runasta llakiypi, mana yanapayniyojtaj kashasqankuta rikuspa, cheqa kajta rejsisqanchejmanta astawan agradecekunchej. Kay pacha runasqa sumajta, kusisqataj kausakunankupaj mana sumaj yanapata tariyta atinkuchu. May chhika runastaj, imachus qhepaman kananmanta llakikunku, nitaj suyakuyniyojchu kanku. Paykunaqa sonqo juntʼasqa kausakuyta munanku. Religionniyoj kajkunapis ni Bibliataqa sumajta rejsinkuchu. Chayrayku Ninivemanta runas jina kanku (Jonás 4:11 leey). Runasman astawan willaspaqa kausayninku mana allinchu kasqanta sutʼita rikunchej, Jehovaj llajtanpi kajkunatajrí mana ajinapichu kashasqankuta (Isa. 65:13). Chaywanpis Jehovaqa mana llajtallanmantachu llakikun, payqa tukuy runas sonqochasqa, suyakuyniyojtaj kanankuta munan. Chayta reparaspataj Jehová may kʼachapuni kasqanta yuyarikunchej (Apo. 22:17).

5. ¿Imaynatataj wajkunata yanapay chʼampayninchejpi yanapawanchej?

5 Wajkunata yanapayqa mana llakiyninchejwan atipachikunapaj yanapawanchej. Uj precursora regular Trisha sutiyoj, tatasnin divorciakushajtinku ajinapuni kasqanta rikorqa. Pay nin: “Ni jaykʼaj jina sinchʼi llakisqa kasharqani”, nispa. Uj pʼunchayqa ancha llakisqa kasqanrayku ni wasimantapis llojsiyta munarqachu. Jinapis, kinsa wawitasman Bibliamanta yachachej rerqa, pikunachus familiankupi llakiypi tarikusharqanku. Tatankoqa paykunata saqerpasqa, kuraj wauqenkutaj mayta estropeaj kasqa. Trisha nin: “Llakiyneyqa paykunaj llakiyninkumanta nisqa ni imapis karqachu. Bibliamanta yachachishajtiytaj, ñawisitusninkupi kusirikusqankuta rikorqani. Noqataj chay wawitasnejta Jehová yanapashawasqanta repararqani”, nispa.

6, 7. 1) ¿Imaynatataj creeyninchej wiñan Bibliamanta yachachejtinchej? 2) Bibliamanta yachakojkunaj kausayninku allinyasqanta rikuspa, ¿imaynatataj Diospa yachayninta qhawanchej?

6 Wajkunaman Bibliamanta cheqa kajta yachacheyqa creeyninchejta sinchʼiyachin. Apóstol Pabloqa chay tiempopi wakin judiosman, mana yachachisqankuman jinachu kausasqankurayku nerqa: “Qanqa wajkunaman yachachishaspa, manachu qan kikiykita yachachikunki?”, nispa (Rom. 2:21). Precursorestajrí mana chay judíos jinachu kanku. Imaraykuchus paykunaqa runasman kʼiskimanta willanku, Bibliamantataj yachachinku. Chaywanpis, chayta sumajta juntʼanankupajqa sapa runaman yachachej rinankupaj wakichikunanku tiyan, wakin kutitaj tapuykunaman kutichinankupaj sumajta ukhunchananku tiyan. Uj precursora Janeen sutiyoj nin: “Wajkunaman yachachispaqa cheqa kaj sonqoypi, yuyayniypi ima astawan saphichakusqanta reparani. Chaytaj creeyniyta wiñachin”, nispa.

7 Bibliamanta yachakojkunaj kausayninku allinyasqanta rikuspaqa Diospa yachayninta aswan sumajpaj qhawanchej (Isa. 48:17, 18). Chaytaj, noqanchejtapis Bibliaj yuyaychayninman jinallapuni ruwanapaj tanqawanchej. Uj precursora Adrianna sutiyoj nin: “Runaspa kausaynenqa yachaynillankupi atienekusqankurayku, may llakiy. Chaywanpis Jehovaj yachayninpi atienekuyta qallarejtinku, kausayninku allinyasqan sutʼi rikukun”, nispa. Waj precursortaj  Phil sutiyoj nin: “Jehová runaspa kausayninta tijrachiyta atisqanta rikunchej, sapallankumantataj mana aterqankuchu”, nispa.

8. ¿Imaynatataj hermanoswan khuska willay yanapawanchej?

8 Waj hermanoswan khuska willaspaqa kallpachakunchej (Pro. 13:20). Precursoresqa waj hermanoswan kʼiskimanta willanku. Chaytaj “purajmanta kallpachanakunan[kupaj]” yanapan (Rom. 1:12; Proverbios 27:17 leey). Uj precursora Lisa sutiyoj nin: “Llankʼaypeqa atipanakuyllamanta llakikunku, envidianakunkutaj; cuento qʼepis kanku, millaytarajtaj parlankupis. Chantapis, paykunapuni imapipis ñaupajpi kayta munanku. Wakin kutitaj cristiano kasqanchejrayku asipayakunku. Hermanoswan khuska willaspatajrí, mayta kallpachakunchej. Noqaqa pʼunchaynintinta willaytawan, wasiman kusisqa kutipuni, may saykʼusqa kaspapis”, nispa.

9. ¿Imaraykutaj qhariwarmi precursores kay sumaj?

9 Qhariwarmi precursores kaspaqa aswan ujchasqa kanku (Ecl. 4:12). Madeline, pichus qosanwan khuska precursores kanku, nin: “Qosaywan noqawanqa parlarikuykupuni imaynachus willaypi riwasqaykumanta chayri Bibliata leesqayku imaynatachus willaypi yanapanawaykumanta. Khuska precursores kasqaykurayku, watas pasasqanman jina aswan ujchasqa kayku”, nispa. Jinallatataj Trisha nin: “Mana manu rikhurinaykupaj parlasqaña kayku, chayrayku mana qolqeraykoqa chʼajwaykuchu. Chantapis, yachakuyta munajkunaman khuskapuni kutiyku, Bibliamanta yachachejpis. Chaytaj, qhariwarmi aswan kʼachata kausakunaykupaj yanapawayku”, nispa.

Precursorllapuni kayqa sonqo juntʼasqa kausakunapaj yanapakun (9 parrafota qhawariy)

10. ¿Imaynatá Diospa Reinonta ñaupajman churay, yanapaynintataj rikuy yanapawanchej?

 10 Diospa Reinonta ñaupajman churasqanchejrayku yanapawasqanchejta, jinallataj mañakuyninchejtapis uyarisqanta rikuspa, paypi astawan atienekunchej. Tukuy cristianos Jehovapeqa atienekunchej. Chaywanpis, precursoresqa Jehovapi atienekuspalla precursorllapuni kayta atisqankuta sutʼita rikunku (Mateo 6:30-34 leey). Uj hermano Curt sutiyoj precursor jina llankʼan, warminpis precursorallataj. Chantapis chay hermanoqa wakin kuti qotuchakuykunata waturin. Payqa wasinmanta iskay hora khuskanniyojpi kaj qotuchakuyta waturej rinan karqa. Autonkupeqa chay qotuchakuyman rinallankupaj gasolina karqa, kutinpunankupajtaj mana, llankʼayninmanta pagontataj semananmanraj japʼinan karqa. Curt nin: “Rinaykumanta iskayrayarqani”, nispa. Paykunaqa Jehovamanta mañakuytawan rinankuta nerqanku, pay yanapananpitaj atienekorqanku. Llojsinankupajña kashajtintaj, uj hermana wajyaspa uj regalota qoyta munasqanta nerqa. Chaytaj mashkhatachus gasolinapaj necesitasqankupuni kasqa. Curt nin: “Chaykunata kausayninchejpi sapa kuti rikuspaqa Jehová yanapayta atiwasqanchejta aswan sutʼita rikunchej”, nispa.

11. ¿Ima bendicionestataj precursores japʼinku?

11 Precursoresqa Jehovapaj astawan llankʼaspa, paymantaj astawan qayllaykuspa, yuyasqankumantapis aswan ashkhataraj bendecisqa kasqankuta rikunku (Deu. 28:2). Jinapis, precursor kayqa mana atikullanchu. Yachanchej jina, juchasapa kasqanchejrayku, sajra pachapi kausakusqanchejrayku ima tukuyninchej chʼampaykunapi rikukunchej. Wakin precursoresqa chay sumaj llankʼayta uj tiempopaj saqenanku karqa. Chaywanpis, precursoresllapuni kanankupaj chʼampaykunata atipayta atinkuman. ¿Imataj yanapanman chay sumaj llankʼayta mana saqenankupaj?

¿IMAYNATATAJ PRECURSORLLAPUNI KAWAJ?

12, 13. 1) ¿Imatataj uj precursor ruwanman horasninta mana juntʼayta atejtin? 2) ¿Imaraykutaj precursores Bibliata sapa pʼunchay leenankupaj, sapallankupi ukhunchanankupaj, tʼukurinankupaj ima tiempota tʼaqananku tiyan?

12 Precursoresqa ashkha ruwanasniyoj kanku. Tukuy ruwanasninkuta juntʼaytataj mana atillankumanchu. Chayrayku, chaykunata juntʼanankupajqa sumajta tiemponkuta wakichinanku tiyan (1 Cor. 14:32, 33, 40). Uj precursor horasninta mana juntʼayta atinchu chayqa, imaspichus tiemponta churashasqanta qhawarikunan tiyan (Efe. 5:15, 16). Sumaj kanman kaykunata tapurikunan: “¿Mashkha tiempotataj kusirikuni? ¿Imatataj ruwayman mana munaynillaywan atipachikunaypaj? ¿Llankʼayniyta pisiyachiymanchu?”, nispa. Yachanchej jina, ashkha ruwanasniyojña kaspapis waj imastawan ruwayta munasunman. Chayrayku precursoresqa sumajta qhawarikunanku tiyan, imatapis tijrachinanku kajtintaj chayta tijrachinankupacha tiyan.

13 Precursoresqa Bibliata sapa pʼunchay leenankupaj, sapallankupi ukhunchanankupaj, tʼukurinankupaj ima tiempota tʼaqanankupuni tiyan. Chayta juntʼanankupajtaj mayta kallpachakunanku kanqa, jinallataj mana waj ruwaykunapi tiemponkuta usuchinankupajpis (Fili. 1:10). Uj precursorpi tʼukurina, payqa pʼunchaynintinta willasqanmanta wasinman kutipun. Chantataj, chay semanapi tantakuypaj chay chʼisi wakichikunanta nikun. Chaywanpis celularninpi mensajesta leeyta qallarispa, kutichej churakun. Chaymantataj, teleta japʼichispa uj peliculata qhawayta qallarin. Chantá waj canalestawanraj maskʼaj churakunpis. Chaykamataj, mana reparasqallanta iskay horaña pasan, nitaj wakichikuytaqa qallarillanpischu. ¿Imatá chaymanta yachakunchej? Atipanakuspi correjkunaqa correllaytapuni munaspa, sumajta mikhunanku  tiyan. Kikillantataj precursorespis, chay llankʼayllapipuni kanankupajqa Bibliata ukhunchayman yachasqa kananku tiyan (1 Tim. 4:16).

14, 15. 1) ¿Imaraykutaj precursores kapusqallankuwan kausakunanku tiyan? 2) ¿Imatataj uj precursor ruwanan tiyan chʼampaykunapi tarikuspa?

14 Unaytaña precursores kajkunaqa kapusqallankuwan kausakunankupaj kallpachakunku. Jesusqa yachachisqasninman chayta ruwanankutapuni nerqa (Mat. 6:22). Paypis kapusqallanwan kausakorqa, chayraykutaj willayninta sumajta juntʼayta aterqa. Chaynejta kayta nerqa: “Atojkunajtaqa qaqapi juskʼusninku tiyan, pʼisqospis thapasniyojllataj kanku. Runaj Churimpatarí, mana maypi samarikunallampajpis kapunchu”, nispa (Mat. 8:20). Sichus uj precursor Jesús jina ruwayta munan chayqa kapusqallanwan kausakunan kasqanta yuyarikunan tiyan. Imajtinchus ashkha imasniyoj kaspaqa chaykunata sumajta japʼinanpaj, allinchananpaj, wajta rantinanpaj ima tiempochakunan kanqa.

15 Precursoresqa yuyarikunanku tiyan Diospa qhasilla kʼacha yanapayninrayku precursor kasqankuta, manataj wajkunamanta aswan sumaj kasqankuraykuchu. Chayrayku, precursoresllapuni kanankupajqa Jehovapi atienekunanku tiyan (2 Cor. 4:7). Imajtinchus chʼampaykunaqa rikhurenqapuni (Sal. 34:19). Ajinapi tarikuspataj, chay sumaj llankʼayninkuta usqhayllata saqepunankumantaqa Jehovaj yanapayninta maskʼananku tiyan, yanapanantapis saqekunanku tiyan (Salmos 37:5 leey). Jehová yanapasqanta rikuspaqa Tatankuta jina qhawaspa, payman astawan qayllaykonqanku (Isa. 41:10).

¿ATIWAJCHU PRECURSOR KAYTA?

16. ¿Imatataj ruwanayki tiyan precursor kayta munaspa?

16 Precursores jina bendicionesta japʼiyta munanki chayqa Jehovaman chayta willay (1 Juan 5:14, 15). Chantapis, unaytaña precursores kajkunawan parlariy. Chantá precursor kanaykipaj jina ruwaykunata juntʼay. Chayta ruwarqanku Keith chantá Erika sutiyoj qhariwarmi. Paykunaqa waj qhariwarmis jina, diantinta llankʼaj kanku, casarakuytawantaj uj wasita, mosoj autota ima rantikorqanku. Paykuna ninku: “Chay imasniyoj kaspa sonqo juntʼasqa kausakunaykuta yuyarqayku, nitaj ajinachu karqa”, nispa. Keith mana llankʼayniyoj rikhurispa, precursor auxiliar kayta qallarerqa. Pay nin: “Precursor kaspaqa runasman willaspa kusisqa kasqanchejta yuyarikorqani”, nispa. Paykunaqa uj qhariwarmi precursoreswan masichakuyta qallarerqanku, pikunachus kapusqallankuwan kausakuy, precursorestaj kay may sumaj kasqanta reparacherqanku. ¿Imatataj Keith, Erika ima ruwarqanku? Paykuna ninku: “Imastachus ruwayta munasqaykumanta uj listata ruwakorqayku. Qhelqasqaykutataj heladeraman kʼaskaykucherqayku, uj ruwayta juntʼasqaykutawantaj marcaykoj kayku”, nispa. Tiempowantaj, precursores kayta aterqanku.

17. ¿Imaraykutaj precursor kanapaj kausayninchejpi imatapis tijrachiy may sumaj?

17 Qanrí, ¿atiwajchu precursor kayta? Manaraj precursor kayta atinkichu chayqa Jehovaman astawan qayllaykuy. ¿Imaynamantá? Willayman astawan llojsispa. Diosmanta mañakuspa tʼukuriytawantaj, ichapis reparanki precursor kanaykipaj kausayniykipi imatapis tijrachinayki kasqanta. Chaywanpis, precursor kaspaqa aswan kusisqa kanki. Chantapis Diospa Reinonta ñaupajman churasqaykirayku, sonqo juntʼasqa kanki (Mat. 6:33). Willayman rispaqa wajkunata yanapay may sumaj kasqanta rikunki. Astawantaj atinki Jehovapi yuyayta, paymanta parlayta ima. Ajinamanta, Paywan sumajta masichakunki, sonqontataj kusichinki.