Siriamanta reyqa Diospa profetan Eliseota wañuchiyta munarqa. Chayrayku sumaj jarkʼachasqa perqasniyoj Dotán llajtapi Eliseo kashasqanta yachaspa, tutan chayman kacharqa caballospi soldadosta, maqanakunapaj carretasta, chakipi rej soldadostawan. Sutʼiyananpajtaj Dotán llajtaqa qʼala muyuykusqa karqa (2 Rey. 6:13, 14).

Eliseoj kamachenqa tutamanta llojsimuspa, ashkha soldadosta rikuspa, jinata qhaparerqa: “Ay, wiraqochíy, kunan imanasuntajri?” nispa. Eliseotajrí nerqa: “Ama mancharikuychu, imaraykuchus noqanchejwan kajkuna aswan ashkha kanku, paykunawan kajkunamanta nisqaqa”, nispa. Chantá Diosmanta mañakorqa: “Tata Dios, kunanqa mañakuyki kay kamachiypa ñawisninta kicharinaykita”, nispa. “Jinamanta Tata Diosqa chay kamachimpa ñawisninta kicharerqa, paytaj qhawarispa, chay tukuynin orqosnejpi rikorqa may chhika soldadosta caballospi, nina carretaspi ima Eliseoj muyuynimpi” (2 Rey. 6:15-17). ¿Imatataj chaymanta yachakunchej?

Eliseoqa Siriamanta soldadosta rikuspa, mana mancharikorqachu, imajtinchus Jehovapi atienekorqa, pay jarkʼashasqantataj yacharqa. Kunanqa mana chay jina milagros kananta suyanchejchu. Chaywanpis Jehová llajtanta jarkʼashasqanta sutʼita reparanchej. Chaytaj may chhika soldados caballoswan, nina carretaswan ima jarkʼashawasunman jina. Jehová jarkʼashawasqanchejta creenchej chay, paypipunitaj atienekunchej chayqa “sajramanta” jarkʼawasun, bendicionesnintapis japʼisun (Sal. 4:8). Kunanqa imaspichus Eliseo waj kutispi rikukusqanmanta parlarina.

ELISEOQA ELIASPA KAMACHINMAN TUKUN

Uj kuteqa Eliseo jallpʼata llankʼashajtin, profeta Elías payman qayllaykuspa poncho jina mantonta patanman choqaykorqa. Eliseoqa imachus chay niyta munasqanta yacharqa. Chayrayku fiestata wakicherqa, tatantawan mamantawan muchʼaykuspataj Eliasta sirvej riporqa (1 Rey. 19:16, 19-21). Eliseo Diospaj tukuy atisqanta llankʼayta munasqanrayku,  Jehovaqa ashkha ruwaykunata qorqa, aswan qhepamantaj Eliaspa cuentanmanta profeta kananpaj churarqa.

Eliseoqa sojta watata jina Eliaspa kamachin kashaspa, yakuta makisninman jichʼaj mayllakunanpaj (2 Rey. 3:11). Chay tiempo runasqa makillawan mikhoj kanku. Uj kamachitaj, patronnin mikhuyta tukojtin yakuta makisninman jichʼaj mayllakunanpaj. Chayrayku Eliseo wakin imasta ruwasqanqa pisipaj qhawasqa jina karqa, paytajrí sumajpaj qhawaj.

Kunanpis ashkha cristianosqa imaymanamanta Diospaj astawan llankʼanku. ¿Imaraykutaj chayta ruwanku? Sinchʼi creeyniyoj kasqankurayku, Jehovapajtaj tukuy kallpankuwan llankʼayta munasqankurayku. Sutʼincharinapaj, wakenqa Betelpi llankʼanankupaj chayri tantakuna wasista ruwaypi yanapakunankupaj familiankuta, amigosninkuta ima saqenku. Chay ruwaykunataqa wakin pisipaj qhawankuman. Chaywanpis cristianosqa mana pisipajchu qhawananchej tiyan, imaraykuchus Jehovaqa chay ruwaykunata, sumajpaj qhawan (Heb. 6:10).

ELISEOQA RUWAYNINTA MANA SAQENCHU

Diosqa niraj Eliasta “uj muyoj wayrapi janaj pachaman pusakapunan kashajtin”, Gilgalmanta Betelman kacharqa. Eliastajrí Eliseota qhepakunallanta nerqa. Eliseotaj “mana sapaykita rejta saqesqaykichu”, nispa nerqa. Ñanpipis Eliasqa iskay kutipiwan Eliseota qhepakunallanta nerqa. Eliseotajrí nipuni saqerpayta munarqachu (2 Rey. 2:1-6). Imaynatachus Rut Noemita mana saqerpayta munarqachu, ajinata (Rut 1:8, 16, 17). Arí, Eliseoqa Eliaspa kamachin kananpaj Jehová churasqanta sumajpaj qhawarqa.

Eliseomantaqa ashkhata yachakusunman. Diospa llajtanpi ima ruwaytapis japʼispaqa Jehovata sirvinapaj kasqanta reparana, ajinamanta sumajpaj qhawasun. Imajtinchus Jehovata sirveyqa imamantapis, ¡aswan sumaj! (Sal. 65:4; 84:10.)

“MAÑAKUWAY IMATACHUS MUNASQAYKITA QAMPAJ RUWAPUSUNAYPAJ”

Ñanta rishajtinku Eliasqa Eliseoman nerqa: “Mañakuway imatachus munasqaykita qampaj ruwapusunaypaj, amaraj qanmanta Tata Dios tʼaqashawajtin”, nispa. Eliseotaj kayta mañakorqa: “Noqa mañakuyki espirituykimanta uj jinatawan qonawaykita”, nispa. Chay mañakusqanqa Salomón mañakusqanman rijchʼakorqa (1 Rey. 3:5, 9; 2 Rey. 2:9). Israel llajtapi kuraj wawaqa, hermanosninmanta nisqa uj jinatawan herenciata japʼej (Deu. 21:15-17). Eliseopis kuraj wawan jina kayta chayri Eliaspa cuentanmanta profeta kayta mañakusharqa. Chantapis Eliaspa espiritunta, nisunman imaynachus Elías karqa ajina kayta mañakorqa, pay jina mana manchachikuspa Jehovata sirvinanpaj (1 Rey. 19:13, 14).

Eliastaj chayta mañakojtin kayta nerqa: “Mana qoyta atinata jina mañakunki. Chaywampis sichus qayllaykimanta oqharisqa kashajta rikuwanki chayqa, ajina kanqa, manachayrí mana”, nispa (2 Rey. 2:10). Eliasqa ajinata nispa Dioslla Eliseoman mañakusqanta qoyta atisqanta rikucherqa. Chayta japʼinanpajtaj, payllawanpuni kanan karqa.

ELISEOJ RIKUSQAN

¿Qorqachu Dios Eliseoman imatachus mañakusqanta? Biblia nin: “Paykuna ajinata parlaspa rishajtillanku, nina carreta nina caballosniyoj ujllata rikhurimuspa, paykunata tʼaqarparerqa. Chantá Eliasqa uj muyoj wayrapi janaj pachaman wichariporqa. Eliseotaj Eliasta ripojta rik[orqa]”, nispa. * Ajinamanta, Jehovaqa Eliseoj mañakusqanman kuticherqa. Imajtinchus Eliseoqa Eliasta qayllanmanta oqharisqa kasqanta rikorqa. Chay jawataj Eliaspa espiritunmanta uj jinatawan japʼerqa, cuentanmantataj profeta karqa (2 Rey. 2:11-14).

Eliseoqa Eliaspa urmaykamusqan mantonta oqharispa, churaykukorqa. Chay mantoqa Eliseoña Diospa profetan kasqanta rikucherqa. Chaytaj aswan sutʼi karqa jordán mayupi yakuta wajtaspa iskayman tʼaqajtin.

Eliseoqa Elías muyoj wayrapi janaj pachaman wicharishajtin, tʼukullachá qhepakorqa. Imajtinchus nina carreta nina caballosniyoj ujllata rikhurimorqa. Chaykunaqa sutʼita rikucherqa Jehová Eliseoj mañakusqanman kutichisqanta. Kay tiempopeqa Dios mañakuyninchejman kutichishawajtinchej  mana nina carretata nina caballosniyojta rikunchejchu. Chaywanpis Jehová munayninta juntʼananpaj atiyninta apaykachashasqanta sutʼita reparanchej. Chantapis Jallpʼapi llajtanta bendecisqanta rikusqanchejqa carretanta purishajta rikuy jina (Eze. 10:9-13).

Eliseoqa Jehová may atiyniyoj kasqanta ashkha kutispi rikorqa. Astawanpis Diospa espiritunnejta 16 milagrosta ruwarqa, Eliasmanta uj jinatawan. * May chhika soldadosta caballospi, nina carretaspi ima ujtawan rikusqanqa Dotanpi kashajtin karqa.

ELISEO JEHOVAPIPUNI ATIENEKUN

Eliseoqa Dotán llajtapi Enemigosninwan muyurisqa kajtinpis mana kharkaterqachu. Imaraykuchus Jehovapi sinchʼita atienekorqa. Noqanchejpis kikillantataj Jehovapi atienekuna. Chayrayku, Diospa espíritu santonta mañakuna sinchʼi creeyniyoj kanapaj, espirituj poqoynintataj kausayninchejpi rikuchinapaj (Luc. 11:13; Gál. 5:22, 23).

Dotanpi imachus kasqanqa Eliseota yanaparqa Jehovapi, angelesninpiwan atienekunanpaj. Imaraykuchus Eliseoqa rikorqa Dios angelesninwan chay llajtata muyuykuchispa enemigosninmanta jarkʼashasqanta. Chantapis Jehovaqa Eliseota, kamachintawan salvarqa enemigosninta ciegoyachispa (2 Rey. 6:17-23). Eliseoqa chay kutipi, waj kutispipis creeyniyoj kasqanta rikucherqa, Jehovapitaj sinchʼita atienekorqa.

Noqanchejpis, Eliseo jinallataj Jehovapi atienekuna (Pro. 3:5, 6). Ajinallamanta, Diosninchej khuyakuwasun, bendeciwasuntaj (Sal. 67:1, 2). Jehová mana may chhika soldadosta caballospi, nina carretaspi ima kachamuwajtinchejpis jarkʼashawanchej, “manchay ñakʼariy” tiempopipis jarkʼallawasuntaj (Mat. 24:21; Apo. 7:9, 14). “Imaraykuchus Diosmin jarkʼakuwajninchejqa”, chaytataj ni jaykʼaj qonqakunachu (Sal. 62:8).

^ párrafo 16 Eliasqa mana Jehová angelesninwan tiyakun chay janaj pachamanchu wicharerqa. Astawan yachanaykipaj qhawariy La Atalaya 15 septiembre 1997, página 15.

^ párrafo 19 Qhawariy kay La Atalaya 1 agosto 2005, página 10.