Ir al contenido

Ir al índice

¿Yuyarikunkichu?

¿Yuyarikunkichu?

¿Kay killasmanta Torremanta Qhawaj revistasta leerqankichu? ¿Kay tapuykunaman kutichiyta atiwajchu?

¿Ima llulla cuentopitaj runas creenku, imaynatá cristianos chayta qhawanchej?

Bibliata kichariytawan mayqen versiculollatapis leesqankupi yanapata tarinankuta yuyanku. Cheqa cristianostaj mana chayta ruwankuchu. Astawanqa Diospa yachayninta, yuyaychayninta ima tarinapaj Bibliata ukhunchanku (15/12, página 3).

¿Imamantá Biblia parlashan “kay pachaqa tukukapushan” nispa?

Chayta nispaqa Diospa munayninta mana ruwajkunamanta parlashan (1 Juan 2:17). Kay Jallpʼa, cheqa sonqo runaspis mana chinkachisqachu kanqanku (1/1, páginas 5-7).

¿Imanejtataj Abel ‘wañusqaña kaspapis, parlashallanpuni’? (Heb. 11:4.)

Creeyninnejta parlashan. Payqa tukuy runasmanta creeyninta ñaupajta rikucherqa. Chay creeyninmantataj kunanpis yachakullasunmanpuni (1/1, página 12).

¿Imastaj Jehovamanta karunchawasunman?

Kaykuna: llankʼayninchej, imawanchus kusirikusqanchej, qharqochikoj familiaresninchej, runaj ruwasqasnin, onqoykuna, qolqe, jatunchakuy ima (15/1, páginas 12-21).

¿Imatá yachakunchej Moisés llampʼu sonqo runa kasqanmanta?

Payqa unayña kamachej kasqanmanta umata oqharinanmantaqa Jehovapi atienekorqa, mana pay kikillanpichu. Noqanchejpis autoridadniyoj kaspa chayri imatapis allinta ruwayta yachaspa, ni jaykʼaj umata oqharinachu. Astawanqa Jehovapi atienekuna (Pro. 3:5, 6) (1/2, página 5).

¿Maypitaj tiyakonqanku kausarimojkuna?

Wakenqa cielopi kausanankupaj jatarimonqanku, paykunataj 144.000 kanku. May chhika runastaj, paraíso Jallpʼapi wiñaypaj kausanankupaj jatarimonqanku (1/3, página 6).

¿Imataj niyta munarqa israelitas “sonqonkupi mana circuncidasqa” kasqanku? (Jer. 9:26.)

Paykunaj sonqonkoqa ancha rumiyasqa, mana kasukojtaj karqa. Imastachus ruwasqanku, yuyasqankupis Jehovaj ñaupaqenpi mana allinchu karqa. Chayrayku sonqonkumanta sajra kajta orqhonanku karqa (Jer. 5:23, 24) (15/3, páginas 9-10).

¿Imaynatataj Jesús sonqo juntʼasqa kausakorqa?

Payqa Diospa munayninta ruwananpaj kausarqa, Tatanta tukuy sonqo munakorqa, runastapis. Chantá Tatan munakusqanta, paywan sonqo juntʼasqa kasqanta ima yacharqa. Chaykunata ruwaspataj sonqo juntʼasqa kausakorqa (1/4, páginas 4-5).

¿Pikunataj Jallpʼapi Jehovaj llajtan kanku?

Diospa llajtanta kamachejkuna, sucursalesta kamachejkuna, waturejkuna, qotuchakuymanta ancianos, qotuchakuykuna, willajkuna ima (15/4, página 29).

¿Sajra kasqantachu rikuchin Diospa juiciosnin?

Jehovaqa mana munanchu juchasapa runa wañunantaqa (Eze. 33:11). Ñaupa tiempopi rikuchisqanman jina, Diosqa munakuyninrayku niraj pitapis castigashaspa, sajra ruwayninmanta kutirikunanta nin. Chaytaj, juicio pʼunchayninpi salvasqa kananchejta rikuchiwanchej (1/5, páginas 5-6).

Wañuchisqa kananpaj jina juchayoj kajkunata ¿warkhuykuspachu israelitas wañuchej kanku?

Mana. Waj llajtasllapi chayta ruwaj kanku. Hebreopi Qhelqasqasta qhelqakushasqan tiempopeqa sinchʼi juchayoj runasta wañuchejraj kanku, ichapis rumiswan chʼanqaykuspa (Lev. 20:2, 27). Chaymantaraj uj kurkuman chayri uj sachʼaman warkhuykoj kanku, chaywantaj israelitasqa mana ajina runa kanankuta reparaj kanku (15/5, página 13).

¿Imaraykú runas allin kausayta mana apamuyta atinkuchu?

Imajtinchus runaqa kausayninmanta mana dueñochu, nitaj kausayninpi imatachus ruwananta niyta atinchu (Jer. 10:23). Kay pachaqa Satanaspa atiyninpi kashan, chayrayku runasqa ni jaykʼaj allin kausayta apamuyta atenqankuchu (1 Juan 5:19) (1/6, página 16).