“Diospa munasqa wawasnin kaspa, payta qhawarispa kikinta ruwaychej.” (EFE. 5:1.)

1. 1) ¿Jehovaj ima kʼacha kaykunasninmantataj uj cristiano ukhunchanman? 2) ¿Imaynatá yanapawasun Jehovaj kʼacha kaykunasninmanta yachakuy?

IMAYNACHUS Jehová kasqanpi tʼukurispa, ¿ima kʼacha kaykunasninmantataj yuyarikunki? Ichapis munakuyninmanta, cheqan kayninmanta, yachayninmanta, atiyninmanta ima astawan yuyarikunki. Chaywanpis Jehovaqa ashkha kʼacha kaykunasniyojraj. Uj listata jina ruwaspaqa 40 kurajta yupasunman, chaykunatataj publicacionesninchejpi tukuynintaña sutʼinchakun. Sapallanchejpi chayri familiapi Bibliata ukhunchashaspaqa imaynachus Jehová kasqanmanta, ¡mayta yachakusunman! Chay yachakusqanchejtaj Jehovata aswan sumajpaj qhawanapaj yanapawanchej. Ajinamanta, Jehovaman astawan qayllaykunchej, pay jinataj ruwayta munanchej (Jos. 23:8; Sal. 73:28).

2. 1) ¿Imaynatataj Jehovaj kʼacha kaykunasninta aswan sumajpaj qhawasunman? Sutʼinchay. 2) ¿Imatataj yachakusunchej?

2 ¿Imaynamantataj imatapis aswan sumajpaj qhawasunman? Kaywan kikincharina: ni jaykʼaj llamirisqanchej mikhuna sumaj kasqanta yachanapajqa qʼapaynintaraj muskhirinchej, chantaqa sapa mikhurispa mayta miskʼirichikunchej. Noqanchejpuni waykʼuspataj astawanraj miskʼirichikunchej. Kikillantataj Diospa kʼacha kaykunasninwanpis, mayqellanmantapis astawan yachakuspa, chaypi tʼukurispa, chayman jinataj ruwaspaqa miskʼirichikusun, nisunman aswan sumajpaj qhawasun (Efe. 5:1). Kay yachaqana, qhepan iskay yachaqanaspiwan, Diospa mana ancha rejsisqa kʼacha kaykunasninta aswan sumajpaj qhawanapaj yanapawasun. Chaykunata ukhunchashaspaqa imaynatachus Jehová chay kʼacha kaykunata rikuchisqanta, imaynatachus noqanchejpis rikuchiyta atisqanchejta yachakusun.

 JEHOVAQA CHIMPAYKUNAPAJ JINALLA

3, 4. 1) ¿Imaynataj chimpaykunapaj jina kaj runa? 2) ¿Imaynatataj Jehová chimpaykunapaj jina kasqanta rikuchiwanchej?

3 Ñaupajtaqa chimpaykunapaj jina kaymanta parlarina. Chimpaykunapaj jina kaj runaqa kʼacha, tiempochakun, paywantaj parlarikuyta atikullan. Chaytaj parlasqanpi, imaynatachus napaykuwasqanchejpi, uyanpi, asirisqanpi, waj imaspiwan sutʼi reparakun.

4 ¿Imaynatataj Jehová chimpaykunapaj jina kasqanta rikuchin? Payqa tukuy kaj chhikata Ruwaj kasqanrayku may atiyniyoj kajtinpis, paymanta mañakunanchejta munan, astawanpis tukuy sonqo uyariyta munawanchej (Salmo 145:18; Isaías 30:18, 19 leey). Jehovamanqa maykʼajllapis chayri mayllapipis kashaspa imachus sonqonchejpi kasqanta mana manchachikuspa willakusunman, payqa mana rimaspalla mañakusqanchejta uyariwasun (Sal. 65:2; Sant. 1:5). Bibliaqa payman chimpaykunanchejta munasqanta rikuchiwanchej. Sutʼincharinapaj, Davidqa Jehovamanta parlaspa kayta nerqa: “Kʼacha sonqoyoj runasta qhawan”, nispa. Chantapis Payman nerqa: “Paña makiykeqa mana kachariwanchu”, nispa (Sal. 34:15, Qheshwa Biblia; Sal. 63:8). Profeta Isaiastaj Jehovata uj michejwan kikinchaspa nerqa: “Corderosta makisninwan marqʼarikonqa, chay uñachakojtataj alliyllawan pusanqa”, nispa (Isa. 40:11). Rikunchej jina, Jehovaqa qayllanpi kananchejta munan, imaynatachus uj uña ovejita munakuyniyoj michejninpa marqʼayninpi kakun, ajinata. Arí, Paymanqa ¡mana manchachikuspa chimpaykusunman! ¿Imaynatataj noqanchejpis pay jina kasunman?

ANCIANOS CHIMPAYKUNAPAJ JINA KANANKOQA MAY SUMAJ

5. ¿Imaraykutaj ancianos chimpaykunapaj jina kananku tiyan?

5 Jallpʼantinpi sonqo kʼajaywan willaj ashkha hermanosta, hermanasta ima, ancianosmanta parlaspa kunallanraj kayta tapukorqa:  “¿Imaynataj ancianos kanankuta munawaj?”, nispa. Ashkhastaj: “Chimpaykunapaj jina kanankuta munayman” nispa kuticherqanku. Tukuy cristianos chimpaykunapaj jina kananchej kajtinpis, ancianosqa astawanraj kallpachakunanku tiyan (Isa. 32:1, 2). Uj hermanaqa imaraykuchus ancianos chimpaykunapaj jina kanankumanta parlaspa, jinata nerqa: “Uj anciano chimpaykunapaj jina kajtenqa waj kʼacha kaykunasnintapis sumajpaj qhawayta atikullan”, nispa. Chay nisqantaj ajinapuni. Chaywanpis, ¿imaynatataj chimpaykunapaj jina kasqankuta rikuchinkuman?

6. ¿Imatá ancianos ruwankuman chimpaykunapaj jina kanankupaj?

6 Chimpaykunapaj jina kanankupajqa wajkunamanta llakikusqankuta rikuchinanku tiyan. Uj anciano qotuchakuypi waynuchitusmanta, kurajkunamanta ima llakikusqan, yanapananpajtaj imatapis ruwasqanqa sutʼi reparakun (Mar. 10:13-16). Carlos, pichus 12 watayoj, kayta nerqa: “Ancianosqa Tantakuna Wasi punkupi asirispa tukuyta napaykunku. Chaytaj mayta gustawan”, nispa. Chaywanpis ancianosqa mana simillamantachu chimpaykunapaj jina kasqankuta ninanku tiyan, manaqa ruwasqankuwan rikuchinanku tiyan (1 Juan 3:18). ¿Imaynamantá?

7. ¿Imaraykutaj solapa tʼipakusqanchej runaswan parlarinapaj may sumaj, imatá chaymanta yachakunchej?

7 Uj hermanomanta parlarina. Payqa waj suyupi jatun tantakuy ruwakusqanmanta solapan tʼipasqa wasinman avionpi kutipusharqa. Pasajerosta yanapaj runataj, hermanoj solapanpi “Reinoyki jamuchun” nishajta leerqa. Chayrayku hermanoman nerqa: “Arí, jamuchun. Chaymanta yachaytapuni munani”, nispa. Ratonmantaj parlarerqankupuni, revistastapis kusiywan qhepachikorqa. Qanpis ajinapi rikukorqankichá. ¿Imaraykutaj solapasninchejta tʼipakusqanchej runaswan parlarinapaj may sumaj? Imaraykuchus runasman kaytapis nishasunman jina: “Parlarikunapaj chimparimullaway, maymanchus rishasqaytapis tapurillaway”, nispa. Ajinamanta, runasqa imapichus creesqanchejmanta parlariyta munasqanchejta sutʼita reparanku. Ancianospis, hermanosman sutʼita rikuchinanku tiyan chimpaykunapaj jina kasqankuta. ¿Imaynasmantá chayta rikuchinkuman?

8. ¿Imaynasmantataj ancianos wajkunamanta llakikusqankuta sutʼita rikuchinkuman, imaynatataj hermanos chayta qhawanku?

8 Hermanosmanta llakikusqanchejtaqa ichapis asirispa, qʼapirispa chayri kʼachamanta napaykuspa rikuchisunman. Chaywanpis, ¿pikunataj chayta ñaupajta ruwananku tiyan? Mateo libropi nisqanman jina, Jesusqa yachachisqasninwan tantakushaspa “qayllaykuspa, paykunata” parlapayarqa (Mat. 28:18). Ancianospis qayllaykuspa hermanosta parlapayananku tiyan. ¿Imaynatataj qotuchakuymanta hermanos chayta qhawanku? Uj precursora, pichus 88 watayoj, nerqa: “Tantakuna Wasiman chayajtiy ancianos kusiywan napaykuwajtinku, kallpachariwajtinku ima astawan paykunata munakuni”, nispa. Waj hermanataj nerqa: “Uj anciano tantakuyman chayajtiy kusiywan napaykuwasqanqa may sumaj noqapajqa”, nispa.

CHIMPAYKUNAPAJ JINA KANANKU TIYAN, TIEMPOCHAKUNANKUTAJ TIYAN

9, 10. 1) ¿Imatataj Jehovamanta yachakusunman? 2) ¿Imaynatataj ancianos hermanospaj tiempochakunkuman?

 9 Chaywanpis, mana tiempoyojlla kajtinchejqa mana pipis parlarej chimpamuwasunchu. Jehovamanta mayta yachakusunman, payqa “mana karupichu kashan sapa ujninchejmanta” (Hech. 17:27). ¿Imaynamantataj ancianos hermanospaj tiempochakusqankuta rikuchinkuman?  Niraj tantakuykuna qallarishajtin chayri tukukusqantawan joveneswanpis kuraj hermanoswanpis parlarinankupaj tiempocharikuspa. Uj precursor nerqa: “Uj anciano imaynachus kashasqayta tapuriwaspa uyarinawanpaj qheparikojtenqa, noqamanta llakikusqanta reparani”, nispa. Waj hermanataj, pichus 50 watasta jinaña Jehovata sirvishan, nerqa: “Tantakuy tukukojtin ancianos noqawan parlarinankupaj tiempocharikojtinkoqa, sumajpaj qhawawasqankuta reparani”, nispa.

10 Ancianosqa waj ruwanasninkutapis juntʼanallankutaj tiyan. Chaywanpis, tantakuykunapeqa hermanoswan parlarinankupaj tiempochakunankupuni tiyan.

JEHOVAQA TUKUYTA ALLINPAJ QHAWAN

11, 12. 1) ¿Imataj niyta munan tukuyta allinpaj qhaway? 2) ¿Imaynatataj Jehová tukuyta allinpaj qhawanata yachachiwanchej?

11 Kunanqa Jehová tukuyta allinpaj qhawasqanmanta parlarina. ¿Imataj niyta munan tukuyta allinpaj qhaway? “Mana pitapis pisipaj qhaway, tukuyta uj rejllata qhaway” niyta munan. Ajina runas kanapajqa wajkuna may valorniyoj kasqankuta yuyana, ruwasqanchejwantaj chayta rikuchina. ¿Imaraykú? Imaraykuchus ajina kajtillanchej ni pita pisipaj qhawasunchu. Griegopi Qhelqasqaspeqa mana wakillantachu allinpaj qhaway rimaykuna “mana uyasta japʼikoj kay” niyta munan, nisunman wajkunamanta nisqaqa mana ujllatachu allinpaj qhaway niyta munan (Hech. 10:34, 35, Kingdom Interlinear). Tukuyta allinpaj qhawaj runaqa mana wajkunaj rijchʼayninkutachu chayri qhapajchus wajchachus kasqankutachu qhawan, manaqa imayna runachus kasqankuta.

12 Jehovaqa ni pi jina tukuyta allinpaj qhawan, chayrayku paymanta mayta yachakusunman. Bibliaqa paymanta nin: “Mana wakillantachu allimpaj qhawan” chantapis “tukuyta uj rejllata qhawan”, nispa (Hechos 10:34, 35; Deuteronomio 10:17 leey). Chaytaj Moisespa tiemponpi sutʼi rikukorqa.

Zelofehadpa ususisnenqa Jehová tukuyta allinpaj qhawasqanta sutʼita rikorqanku

(13, 14 parrafosta qhawariy)

13, 14. 1) ¿Ima chʼampaypitaj Zelofehadpa ususisnin rikukorqanku? 2) ¿Imaynatataj Jehová tukuyta allinpaj qhawasqanta rikucherqa?

 13 Israel llajta Sumaj Jallpʼaman yaykunanpajña kashajtin, phishqa sipaskuna uj chʼampaypi rikukorqanku. ¿Imataj chay chʼampay karqa? Tatanku Zelofehadqa wañuporqa, wawasnintaj herencia jallpʼata mana japʼiyta aterqankuchu. ¿Imaraykú? Imaraykuchus chay tiempopeqa qhari wawaslla herencia jallpʼata japʼej kanku. Tatankutaj mana qhari wawayojchu karqa (Núm. 26:33, 52-55). Ajina kajtin, ¿waj familiaresninkumanchu chay herenciata qopunkuman karqa, wawasnintaj warmis kasqankuraykuchu mana herenciayoj qhepakunkuman karqa?

14 Chay phishqa sipaskunaqa Moisespaman rispa kayta nerqanku: “Tataykoj sutin  chinkapunman ayllun ukhumanta mana qhari wawan kasqanrayku, chaytaj mana allinchu kanman”, nispa. Chayraykutaj nerqanku: “Noqaykumampis qowayku jallpʼata ari, tataykoj wawqesnimpa jallpʼanku ukhupi”, nispa. ¿Imatá Moisés ruwarqa? ¿Ni imata ruwayta atikusqantachu nerqa? Mana. Astawanpis “Tata Diosman willarqa chay warmispa mañakusqankuta” (Núm. 27:2-5). Jehová Diostaj Moisesman kuticherqa: “Zelofehadpa ususisnenqa cheqanta parlanku. Qoy ari jallpʼata tatankoj wawqesnimpa jallpʼanku ukhupi; tatankoj herencian jallpʼaqa paykunaman chayachun”, nispa. Paykuna ajinapi rikukusqankurayku, Jehovaqa uj kamachiyta ima orqhorqa, chayrayku Moisesman nerqa: “Sichus mayqen wañupun mana churita saqespa chayqa, chay herencianta ususin japʼikapuchun” nispa (Núm. 27:6-8; Jos. 17:1-6). Chaymantapachataj, ajinapi rikukoj israelitasta chay kamachiy yanaparqa.

15. 1) ¿Imaynatataj Jehová tukuy kamachisninta qhawan, astawanpis mana piniyojkunata? 2) Jehová tukuyta allinpaj qhawasqanta, ¿imaynatá waj kutispi rikucherqa?

15 Jehová chayta ruwasqanqa may sumajpuni karqa. Payqa chay warmista, waj israelitasta jinallataj allinpaj qhawasqanta rikucherqa (Sal. 68:5). Chaywanpis mana chay kutillapichu chayta ruwarqa, manaqa ashkha kutispiwan (1 Sam. 16:1-13; Hech. 10:30-35, 44-48).

JEHOVÁ JINA KAYTA ATISUNMAN

16. ¿Imatataj ruwasunman Jehová jina tukuyta allinpaj qhawanapaj?

16 ¿Imaynatá Jehová jina tukuyta allinpaj qhawasunman? Rikorqanchej jina, wajkuna may valorniyoj kasqankuta yuyaspalla paykunata allinpaj qhawasun. Ichapis tukuyta allinpaj qhawasqanchejta yuyanchej. Chaywanpis, ichá mana allintachu reparakushasunman. Chayrayku, ¿imaynatá yachasunman tukuytachus manachus allinpaj qhawasqanchejta? Jesusqa imatachus runas paymanta yuyasqankuta yachananpaj, amigosninta taporqa: “Runasqa, Runaj Churinta pi kasqantataj ninku?”, nispa (Mat. 16:13, 14). ¿Manachu noqanchejpis kikillantataj ruwasunman? Uj amigonchejta imaynachus kasqanchejta tapurisunman. ¿Imatá ruwasunman chay amigonchej wajkunata layankurayku, kapuyninkurayku, imayna qhawasqachus kasqankurayku ima mana allinpajchu qhawasqanchejta niwajtinchej? Yuyayninchejta tijrachinapaj Jehovaj yanapayninta mañakuna, ajinamanta pay jina tukuyta allinpaj qhawanapaj (Mat. 7:7; Col. 3:10, 11).

17. ¿Imaynasmantataj tukuyta allinpaj qhawasqanchejta rikuchinchej?

 17 Qotuchakuypeqa Jehová jina tukuyta allinpaj qhawasqanchejta rikuchisunman. ¿Imaynamantá? Tukuy hermanoswan kʼachas kaspa, paykunata jatunpaj qhawaspa ima. Sutʼincharinapaj, wajkunata wasinchejman wajyarikuyta munaspaqa tukuy laya hermanosninchejta wajyarikunchej, waj lugarmanta kajkunata, wajchasta, mana tatasniyojta, viudosta, viudasta ima (Gálatas 2:10; Santiago 1:27 leey). Chantapis Reinomanta willaspaqa sumaj willaykunata tukuyman willanchej, ima suyumanta kajtinkupis. Chayrayku, publicacionesninchej 600 qalluspi jinaña kasqanmanta mayta kusikunchej. Chaytaj, tukuyta allinpaj qhawasqanchejta sutʼita rikuchin.

18. ¿Imaynatataj Jehová jina chimpaykunapaj jina kasqaykita, tukuytataj allinpaj qhawasqaykita rikuchiwaj?

18 Arí, Jehová chimpaykunapaj jinalla kasqanpi, tukuytataj allinpaj qhawasqanpi tʼukurispaqa aswan sumajpaj payta qhawanchej. Chayraykutaj kikinta ruwayta munanchej, hermanosninchejwan kashaspa, jinallataj willashaspapis.

“Tata Diosqa payta wajyakojkunaj qayllampi kashan.” (Sal. 145:18) (9 parrafota qhawariy)

“Tata Diosqa [...] tukuyta uj rejllata qhawan.” (Deu. 10:17) (17 parrafota qhawariy)