Ir al contenido

Ir al índice

Ancianos, “saykʼusqasta” kallpachaychej

Ancianos, “saykʼusqasta” kallpachaychej

Ángela, * pichus 30 wata kurajniyoj jina soltera hermana, tumpa mancharisqa kashan. Imajtinchus ancianosta wasinpi suyashan, imatachus ninankutataj yachayta munashan. Payqa llankʼayninpi pʼunchaynintinta kuraj runasta qhawasqanmanta saykʼusqa wasinman chayan, wakin tantakuykunamantaj mana rerqachu. Mana chayllachu, maman onqosqa kasqanmantapis llakisqallataj kashan.

Qan Angelata waturinayki kajtin, ¿imaynatataj payta kallpachariwaj? (Jer. 31:25.) ¿Imaynatataj wakichikuwaj “saykʼusqasta” waturishaspa kallpachanaykipaj?

HERMANOSPA KAUSAYNINKUPI TʼUKURIY

Maykʼajllapis saykʼurpanchejpuni, ichá llankʼayninchejrayku chayri cristiano ruwanasninchejrayku. Profeta Danielqa mosqoypi jina rikusqanta mana entiendespa, “umphupacha karqani” nispa nerqa (Dan. 8:27). Chaywanpis aswan qhepaman, ángel Gabriel yanapananpaj rikhurerqa. Payqa mosqoypi jina rikusqanta sutʼincharqa, mañakuykunasninta Jehová uyarisqanta nerqa, “mayta munakusunki” nispataj kallpacharqa (Dan. 9:21-23). Waj kutipitaj waj angelñataj, Danielta saykʼusqa kashajtin kallpacharqa (Dan. 10:19).

Waturinayki kashan chay hermano imaspichus rikukushasqanpi tʼukuriy

 Chayrayku, saykʼusqa chayri llakisqa hermanota niraj sonqochaj rishaspaqa paypi tʼukuriy. ¿Ima chʼampaykunapitaj rikukushan? ¿Imastaj saykʼuchishanman? ¿Imastataj sumajta ruwashan? Ricardo, pichus 20 wata kurajtaña anciano, nin: “Hermanos imastachus sumajta ruwasqankupi astawanqa yuyani. Chantapis niraj uj hermanoj wasinman rishaspaqa imaspichus rikukushasqanpi allinta tʼukurini, ajinamanta kallpachayta atillani”, nispa. Waj ancianowan waturej rinayki kajtintaj, allin kanman chay hermanoj kausayninmanta parlarinaykichej.

PARLARINANKUPAJ YANAPAYCHEJ

Wakin kuteqa uj hermano imachus sonqonpi kasqanmanta parlayta manchachikunman. Chayrayku, ancianos waturishajtinku mana willariyta atillanmanchu. ¿Imaynatá yanapawaj? Ichapis uyaykipi kusisqa kasqaykita rikuchispa, kallpachanaykipaj jinataj parlarispa. Miguel, pichus 40 wata kurajtaña anciano, hermanosta waturishaspa, jinata nin: “Uj anciano hermanospa wasinkuman rispa, paykunata astawan rejsiyta atisqanqa may sumaj. Chayrayku jamuytapuni munasharqani”, nispa.

Waturishaspaqa allin kanman Diosmanta mañakuspa qallarinayki. Mañakushaspataj chay hermano sumaj imasta ruwashasqanmanta parlariwaj: creeyninmanta, munakuyta rikuchisqanmanta chayri sinchʼita sayashasqanmanta. Apóstol Pabloqa hermanosninpaj mañapushaspa chayta ruwaj (1 Tes. 1:2, 3). Chayqa iskayniykichejta yanapasonqachej, sumajtataj parlarikuyta atinkichej. Chantapis nisqaykeqa sonqonta tiyaykuchinman. Raymundo, pichus unayña anciano, nin: “Wakin kuteqa Diosta yupaychaypi sumajta ruwashasqanchejta qonqarparinchej, chayrayku pillapis chayta yuyarichiwajtinchejqa kallpachakunchej”, nispa.

BIBLIAWAN KALLPACHARIY

Qanpis apóstol Pablo jina “espíritoj ima yanapaynillantapis” qoyta atinki, nisunman Bibliaj ujnin textollantapis leeripuspa  hermanosta kallpachariwaj (Rom. 1:11). Sutʼincharinapaj, uj sinchʼi llakisqa hermanoqa uj salmista jina pisipaj qhawakushanman. Chay salmistaqa “thanta qara jina wijchʼusqa” kasqanta yuyaspapis, jinata nerqa: “Kamachisqasniykitaqa mana qonqapunichu”, nispa (Sal. 119:83, 176). Chay versiculosta tumpata sutʼinchaytawan, chay hermanoman Diospa kamachiykunasninmanta mana qonqapushasqanta niwaj.

¿Imaynatá niña sonqo kʼajaywan Diosta yupaychaj chayri qotuchakuymanta karunchakoj hermanata yanapawaj? Ichapis, “dracma qolqemanta” ujninta chinkachej warmimanta parlarispa (Luc. 15:8-10). Chay dracmaqa may valorniyoj qolqe walqamantachá tʼakakunman karqa. Chay rijchʼanachinata sutʼinchaytawan, chay hermanata qotuchakuypi may valorniyoj kasqanta reparachiy. Chantataj, Jehovaj ovejitasninmanta kasqanrayku, Jehová mayta munakusqanta yuyarichiy.

Hermanosqa Bibliaj textosninmanta parlariyta mayta munanku, chayrayku ama qanllaqa parlaychu. Kausayninpaj jina uj textota leeripuytawan, uj cheqata ajllaspa imatachus chaymanta yuyasqanta tapuriy. Sutʼincharinapaj, 2 Corintios 4:16 versiculota leeripuytawan, uj anciano kayta tapunman: “¿Maykʼajllapis repararqankichu ñaupajllamanpuni rinaykipaj Jehová kallpachasusqanta?”, nispa. Chay jina tapoyqa “purajmanta kallpachanakunanchejpaj” yanapakun (Rom. 1:12).

Hermanosqa Bibliaj textosninmanta parlariyta mayta munanku

Chantapis uj hermanotaqa pay jinallataj rikukoj runamanta Bibliapi leepuspa kallpachallawajtaj. Ichapis llakisqa kashanman, Ana jina chayri Epafrodito jina, pikunachus wakin kutispi sinchʼi llakisqa karqanku. Paykunataqa ajinapi rikukojtinkupis Jehová may valorniyojllapajpuni qhawarqa (1 Sam. 1:9-11, 20; Fili. 2:25-30). Arí, pillatapis kallpachanaykipajqa Bibliapi wakin runasmanta parlariwaj.

HERMANOSMANTA LLAKIKULLAYPUNI

Hermanosmanta llakikusqaykitaqa mana waturishajtillaykichu rikuchinayki tiyan (Hech. 15:36). Sutʼincharinapaj, niraj ripushajtiyki khuska willanaykichejpaj parlariwajchej. Chantá ichá Bernardo jina ruwallawajtaj. Payqa unayña anciano, waturisqan hermanosta watejmanta rikuspataj, jinata tapurin: “¿Parlarerqanchej chaypi imayna rishasunki?”, nispa. Ajinata ruwanki chayqa astawan yanapanaykitachus manachus reparanki.

Hermanosninchejtaqa jarkʼananchej, entiendenanchej, munakunanchej ima tiyan, astawanraj kay tiempopeqa (1 Tes. 5:11). Chayrayku, niraj paykunata waturej rishaspaqa imaspichus rikukushasqankupi tʼukuriy, Jehovaj yanapayninta mañakuy, ima textostachus leepunaykitataj allinta ajllay. Ajinamanta, “saykʼusqasta” kallpachanaykipaj jina parlariyta atinki.

^ párrafo 2 Mana chaychu sutisnin.