Ir al contenido

Ir al índice

Herencianchejta ama chinkachinachu

Herencianchejta ama chinkachinachu

“Sajra kajta chejniychej, allin kajmantaj kʼaskaychej.” (ROM. 12:9.)

1, 2. 1) ¿Imaynamantá Diosta sirviyta ajllarqanki? 2) ¿Imastá herencianchejmanta tapurikunanchej tiyan?

MAY chhika runas Jehovata sirviyta, Jesucristo jinataj ruwayta ajllasqanchejqa may sumaj (Mat. 16:24; 1 Ped. 2:21). Chayrayku Diosman qokusqanchejtaqa mana pisipajchu qhawanchej. Jehovata sirviytaqa mana Bibliamanta tumpata yachakuspallachu ajllarqanchej, manaqa sumajta ukhunchasparaj. Imastachus yachakusqanchejtaj creeyninchejta kallpacharqa, chaytaj Jehová herenciata qoyta munawasqanchejpi atienekunapaj yanapawanchej. Chay herenciataqa Paymanta, Jesucristomantawan yachakojkuna japʼenqanku (Juan 17:3; Rom. 12:2).

2 Sumaj cristianosllapuni kanapajqa Jehovata kusichinapaj jina imatapis ajllana. Chayrayku, kay yachaqanapeqa kay tapuykunaman kutichisun: ¿Imataj herencianchej? ¿Imaynatataj chay herencianchejta qhawananchej tiyan? ¿Imatá chay herenciata japʼinanchejpaj ruwasunman? ¿Imataj yanapawasun sumaj yuyaywan imatapis ajllanapaj?

¿IMATAJ HERENCIANCHEJ?

3. ¿Ima herenciatataj suyakushanku 1) ajllasqa cristianos 2) “waj ovejas” kajkuna?

3 Ajllasqa cristianosqa “mana ismoj, mana chʼichichasqa, nitaj chinkapoj herenciata” japʼiyta suyakunku, nisunman janaj pachapi Cristowan khuska kamachiyta (1 Ped. 1:3, 4). Chayta japʼinankupajtaj watejmanta nacenanku tiyan (Juan 3:1-3). “Waj ovejas” kajkunapis ajllasqa cristianosta Reinomanta sumaj willaykunata willaspa yanapakushanku. ¿Ima herenciatataj paykuna japʼenqanku? (Juan 10:16.) Paykunaqa Adanwan Evawan chinkachisqankuta japʼenqanku, nisunman paraisopi wiñay kausayta, maypichus manaña ñakʼariy kanqachu, nitaj wañuypis, nitaj qhapariypis (Apo. 21:1-4). Chayrayku Jesusqa ladonpi  kaj ujnin warkhusqa runaman kayta nerqa: “Kunan cheqamanta niyki: Noqawan Paraisopi kanki”, nispa (Luc. 23:43, NM).

4. ¿Ima bendicionestataj kay tiempopiña japʼishanchej?

4 Kay tiempopiña ima bendicionestachus japʼisqanchejpis chay herencianchejmanta kanku. Sutʼincharinapaj, “Cristo Jesusnejta juchamanta kacharichisqa” kasqanchejpi atienekusqanchejrayku sonqo tiyasqa kausakunchej, Dioswantaj masichakunchej (Rom. 3:23-25). Chantapis, Dios imastachus ruwananta Palabranpi niwasqanchejta sutʼita entiendenchej. Jallpʼantinpi hermanosninchejwan munanakusqanchejpis mayta kusichiwanchej. Astawanpis, Jehovaj testigosnin kasqanchejqa may sumaj. Chayrayku Diosmanta herencianchejta, ¡may sumajpaj qhawanchej!

5. ¿Imatataj Diospa kamachisninwan Satanás ruwayta munan, imataj yanapawasun mana urmanapaj?

5 Chaywanpis herencianchejta mana chinkachinapajqa Satanaspa tojllasninmanta jarkʼakunanchej tiyan. Payqa mana munanchu herencianchejta japʼinanchejta, chayrayku imatapis mana allinta ajllananchejpaj tukuy imata ruwan (Núm. 25:1-3, 9). Paypaj pisi tiempollaña kasqanta yachasqanraykutaj, astawanraj urmachiyta munashawanchej (Apocalipsis 12:12, 17 leey). Chayrayku, “Kuraj Supay urmachiyta muna[wajtin]chej” sinchʼita sayanapajqa herencianchejta sumajllapajpuni qhawananchej tiyan (Efe. 6:11). Kunanqa Isaacpa churinmanta imatachus yachakusqanchejta qhawarina.

AMA ESAÚ JINAQA KANACHU

6, 7. ¿Pitaj Esaú karqa, ima herenciatataj japʼinman karqa?

6 Tawa waranqa watas ñaupajta jina Isaacwan Rebecawanqa ujllapi iskay wawayoj karqanku: ujnenqa Esaú karqa, ujnintaj Jacob. Paykunaqa wiñasqankuman jina mana kikinchu karqanku, nitaj kikin imastachu ruwarqanku. “Esaúqa campo runa kaspa, monte animalesta sumajta japʼiyta yacharqa”, “Jacobtajrí may sonqo tiyaykusqa runa karqa; payqa jarallapipuni kakuyta munaj” (Gén. 25:27). Bibliata tijrachej Robert Alter nisqanman jina, “may sonqo tiyaykusqa runa” nispaqa, “juntʼa sonqo chayri mana juchayoj” niyta munan.

7 Esauwan Jacobwan 15 watayoj kashajtinku, jatun tatanku Abraham wañuporqa. Chaywanpis, Jehová imatachus Abrahamman nisqanqa mana qonqayman churasqachu karqa. Imajtinchus, Isaacman kikillantataj aswan qhepaman nerqa, nisunman Abrahampa mirayninnejta Jallpʼantinmanta tukuy naciones bendecisqa kanankuta (Génesis 26:3-5 leey). Ajinamanta sutʼincharqa Mesías, nisunman Génesis 3:15 versiculopi parlasqan warmej miraynin, Abrahampa familianmanta jamunanta. Esautaj Isaacpa kuraj churin kasqanrayku chay herenciata japʼinman karqa. Chaywanpis, ¿sumajpajchu Esaú chay herencianta qhawarqa?

Pajtataj herenciaykita chinkachiwaj

8, 9. 1) ¿Imatataj Esaú herencianwan ruwarqa? 2) ¿Imatá Esaú qhepaman reparakorqa, chayrayku imatá ruwarqa?

8 Uj pʼunchay Esauqa monteta risqanmanta saykʼusqa chayamuspa Jacob “waykʼusharqa” chayta rikuspa, jinata nerqa: “Chay puka mikhuyniykimanta uj chhikata qoriway ari; yarqhaywan wañushaniña”, nispa. Jacobtaj nerqa: “Kuraj churi kaspa japʼinaykita vendeway”, nispa. ¿Imatá Esaú ruwarqa? Mana creenapaj jina kajtinpis, pay nerqa: “Ima allintaj kawanqa kuraj churi kaspa  japʼinay tiyapunawanri?”, nispa. Arí, Esauqa uj mikhuna platorayku kuraj churi kaspa japʼinanta qhesacharqa. Jacobtaj, juntʼanantapuni yachananpaj nerqa: “Kunampacha juray qonawaykita”, nispa. Esautaj chay rato jurarqa. Chantataj “Jacobqa tʼantata jaywarqa, chuwismanta waykʼusqa mikhunatawan. Esautaj mikhuykuspa, ujyaykuspataj sayariytawan riporqa. Ajinata Esauqa kuraj churi kaspa, japʼinanta pisipaj qhawarqa” (Gén. 25:29-34).

9 Isaac wañupunantaña yuyashajtin, Rebecaqa Esaú kuraj churi kaspa japʼinanta Jacobman vendepusqanta juntʼachinanpaj yanaparqa. Esautaj mana allintachu ruwasqanta reparakuspa tatanman nerqa: “Noqamampis qollawaytaj bendicionniykita ari, tatay [...]. Kunanqa manachu ima bendicionllatapis puchuripuwarqanki?”, nispa. Tatantaj Jacobtaña bendecisqanta nerqa, chayrayku Esauqa “ujtawan jatunmanta qhaparispa, mayta waqallarqapuni” (Gén. 27:30-38).

10. ¿Imatá Esaumanta, Jacobmanta ima Jehová yuyarqa, imaraykú?

10 Rikunchej jina, Esauqa Jehovaj bendicionninta japʼiyta munananmantaqa munaynillanta ñaupajman churarqa. Kuraj churi kaspa japʼinantapis pisipaj qhawarqa, nitaj Jehovata munakorqachu. Astawanpis, mana tʼukurerqachu chay ruwasqan mirayninpajpis mana allinchu kananpeqa. Jacobtajrí mana jinachu karqa. Payqa herencianta sumajpaj qhawarqa. Chayrayku warmita maskʼakushaspapis tatanpa yuyaychasqanman jina ruwarqa (Gén. 27:46–28:3). Chaypajqa pacienciakunan, kallpachakunan ima karqa. Chaywanpis kasukusqanrayku Mesiaspa ñaupa tatan karqa. ¿Imatá Esaumanta, Jacobmanta ima Jehová yuyarqa? Profeta Malaquiasnejta kayta nerqa: “Noqa Jacobta munakorqani, Esautataj chejnerqani”, nispa (Mal. 1:2, 3).

11. 1) ¿Imatataj Esaumanta yachakunchej? 2) ¿Imaraykutaj Pablo Esauj ruwasqanta khuchichakuywan khuskacharqa?

11 ¿Imatataj Esaumanta yachakunchej? Apóstol Pablo cristianosman nerqa: “Ama pipis khuchichakoj runa kachunchu nitaj Diosmanta imasta pisipaj qhawachunchu Esaú jina. Payqa uj mikhunaraykulla imachus kuraj kaj churiman chayajta chhalarparerqa”, nispa (Heb. 12:16). Noqanchejpis chay nisqanta kasukuna. Arí, sajra munayninchejwan mana atipachikunapaj, nitaj herencianchejta chinkachinapaj Diosmanta imasta jatunpaj qhawana. Chaywanpis, ¿imaraykutaj Pablo Esauj ruwasqanta khuchichakuywan khuskacharqa? Imaraykuchus Esaú jina sajra munayninchejwan  atipachikusunman chayqa khuchichakuypi urmasunman, ajinamantataj Diosmanta imasta pisipaj qhawasqanchejta rikuchisunman.

SONQONCHEJTA WAKICHINA

12. 1) ¿Imaynatá Satanás urmachiyta munawanchej? 2) ¿Pikunaj kausaynintaj yanapawasunman juchaman tanqasqa kajtinchej?

12 Diospa kamachisnenqa khuchichakuypi mana urmanapaj mayta kallpachakunchej. Astawanpis Jehovamanta mañakunchej juchaman tanqasqa kaspa, ama urmajta saqenawanchejta (Mat. 6:13). Chaywanpis Satanasqa kay sajra pachapi cheqa sonqo kayta munajtinchejpis, urmachinawanchejpaj tukuy imata ruwashan (Efe. 6:12). Kay pachaj diosnin kasqanrayku, sajra munayninchejwan atipachikunapaj jina kasqanchejta yachaspa, tojllasta churawanchej (1 Cor. 10:8, 13). Chayrayku khuchichakuypi urmanaykipaj jina imapis kajtin, ¿imatá ruwanki? ¿Esaú jinachu chayri José jinachu ruwanki? Esauqa mana tʼukurispalla “uj chhikata qoriway ari; yarqhaywan wañushaniña” nerqa, Jacobpa churin Josetajrí Potifarpa warmin paywan puñuykuyta munajtin ayqekorqa (Génesis 39:10-12 leey).

13. 1) ¿Imaynatataj ashkha cristianos José jina ruwanku? ¿Imaynatataj wakin Esaú jina ruwanku? 2) ¿Imatataj ruwasunman mana Esaú jina kanapaj?

13 Ashkha hermanosninchejqa Esaú jinachus chayri Jacob jinachus ruwanankuta ajllananku karqa. Yachaywan ajllasqankuraykutaj, Jehovata kusicherqanku (Pro. 27:11). Chaywanpis wakenqa Esaú jina ruwaspa herenciankuta pisipaj qhawasqankuta rikucherqanku. Astawanpis sapa wata may chhika hermanos, hermanas ima khuchichakusqankurayku sinchʼita kʼamichikunku chayri qotuchakuymanta qharqochikunku. Chayrayku, niraj juchaman tanqasqa kashaspa sonqonchejta wakichina (Sal. 78:8). ¿Imatá ruwasunman juchaman tanqasqa kaspa mana urmanapaj, allin kajtataj ajllanapaj? Iskaymanta parlarina.

TʼUKURIY WAKICHIKUYTAJ

Jehovaj yachayninta maskʼaspaqa juchapi mana urmanapaj wakichikunchej

14. ¿Ima tapuykunapi tʼukuriytaj “sajra kajta” chejninapaj, “allin” kajtataj ruwanapaj yanapawasun?

14 Ñaupajtaqa juchaman urmajtinchej imaspichus rikukunanchejpi tʼukurina. Jehovata astawan munakuspaqa herenciata qowasqanchejta aswan sumajpaj qhawasun. Pitapis munakuspaqa mana sonqonta nanachiyta munanchejchu. Astawanqa kusichinapaj jina imatapis ruwayta munanchej. Chayrayku, sajra munayninchejwan atipachikojtinchej imaspichus rikukunanchejpi, wajkunatapis ñakʼarichinanchejpi tʼukurina. Kaykunatataj tapurikuna: “¿Atillasajpunichu Jehovawan masichakuyta sajra munayniywan atipachikojtiy? ¿Llakichisajchu familiayta, qotuchakuymanta hermanostapis? ¿Miskʼachisajchu wajkunata?”, nispa (Fili. 1:10). Kaykunatawan tapurikusunman: “¿Uj rato kusirikunaypajchu juchallikusaj, chaymantataj ñakʼarisaj? ¿Esaú jinachu imatachus ruwasqayta reparakuspa mayta waqayta munani?”, nispa (Heb. 12:17). Chay tapuykunapi tʼukureyqa “sajra kajta” chejninapaj, “allin” kajtataj ruwanapaj yanapawasun (Rom. 12:9). Astawanpis, Jehovata mayta munakusqanchejrayku herencianchejta mana chinkachinapaj mayta kallpachakusun (Sal. 73:28).

15. ¿Imataj yanapawasun kay sajra pachaj tojllasninpi mana urmanapaj?

15 Chantapis, juchapi mana urmanapaj wakichikuna. Jehovaqa kay sajra pachaj tojllasninpi mana urmanapaj tukuy imata qowanchej, ajinamanta paywan  masichakusqanchejta jarkʼanapaj. Chaypajtaj Bibliata ukhunchana, tantakuykunaman rina, runasman willana, Diosmantataj mañakuna (1 Cor. 15:58). Jehovamanta tukuy sonqo mañakuspa chayri tukuy sonqo willaspaqa juchapi mana urmanapaj wakichikunchej (1 Timoteo 6:12, 19 leey). Arí, sinchʼita sayayta munanchej chayqa noqanchej kallpachakunanchej tiyan (Gál. 6:7). Chaymantaqa Proverbios 2 capitulopi astawan sutʼinchashan.

MASKʼALLAYPUNI

16, 17. ¿Imaynatá imatapis allinta ajllayta yachasunman?

16 Proverbios 2 capituloqa niwanchej yachayniyoj, allin yuyayniyojtaj kanapaj kallpachakunata. Chaykunataj imachus allin, imatajchus mana allin kajta ajllanapaj chantapis sajra munayninchejwan mana atipachikunapaj yanapawanchej. Chaywanpis, kallpachakojtillanchej chaytaqa ruwayta atisun. Biblia nin: “Wawáy, kay nisqasniytachus japʼikunki chayqa, kamachisqasniyta sonqoykipi waqaychay. Yachaytaqa uyariy; yuyayniyoj kayman sonqoykita jayway. Tukuy kallpaykiwan mañakuy yuyayta, sumaj yachaytawan. Sichus chay imasta qolqeta jina maskʼawaj, qolqe pʼampasqata jinataj chayqa, chaypacha, entiendenki imachus Tata Diosta manchachikuna kasqanta, tarinkitaj imaynatachus Diosta rejsina kasqanta. Tata Diosmin qon yachaytaqa; tukuy yachaykuna, sumaj yuyayniyoj kaypis siminmanta llojsimun”, nispa (Pro. 2:1-6).

17 Arí, imatapis allinta ajllayta yachanapajqa Proverbios libropi nisqanman jina ruwananchej tiyan. Sichus Jehovaj nisqasninwan yanapachikusun, Diospa yanapayninta mañakullasunpuni, Diospa yachayninta qolqe pʼampasqata jina maskʼasun ima chayqa juchaman tanqasqa kaspa sinchʼita sayasun.

18. ¿Imatataj ruwayta munanki, imaraykú?

18 Jehovaqa mayta kallpachakojkunaman qon yachayta, sumaj yuyayniyoj kaytapis. Chaykunata mayta maskʼajtinchej, chayman jinataj ruwajtinchej Jehovawan astawan masichakusunchej. Ajinamantataj juchaman tanqasqa kashajtinchej mana urmallasunchu. Chantapis Jehovaj qayllallanpipuni kajtinchej, payta manchachikojtinchejtaj juchapi mana urmanapaj kallpachakusunchej (Sal. 25:14; Sant. 4:8). Dioswan sumajta masichakuspa, yuyaychawasqanchejman jinataj ruwaspaqa allin kajta ajllaspa sonqonta kusichisun, herencianchejtapis mana chinkachisunchu.