Ir al contenido

Ir al índice

Bibliata leeyqa mayta yanapawanchej

Bibliata leeyqa mayta yanapawanchej

“Sonqoypeqa Diospa leynimpi kusikuni.” (ROM. 7:22.)

1-3. ¿Imaynatataj Bibliata leey, nisqanman jinataj ruway yanapawanchej?

UJ PAYA hermanita kayta nerqa: “Sapa paqarin Jehovaman agradecekuni Bibliata entiendenaypaj yanapawasqanmanta”, nispa. Chay hermanaqa tukuynin Bibliata 40 kuraj kutitaña leen, leellaytapunitaj munan. Uj sipas hermanataj, Diospa Palabranta leesqanrayku Jehová kasqanmanta mana iskayrayasqanta nin, astawantaj payman qayllaykusqanta. Pay nin: “Ni jaykʼaj jina may kusisqa kani”, nispa.

2 Apóstol Pedro nerqa: “Imaynatachus ñuñoj wawaqa lecheta munan, ajinallatataj qankunapis munaychej mana imawan chhapusqa Diospa chʼuwa palabranta”, nispa (1 Ped. 2:2, 3). Chaypajqa Bibliata ukhunchana, nisqanman jinataj ruwana. Ajinamanta mana juchachana sonqoyoj kasun, imapajchus kausashasqanchejtapis yachasun. Chantapis, pikunachus Diosta munakunku, yupaychankutaj, chaykunawan sumajta masichakusun. Apóstol Pablo jinataj kayta nisunman: “Diospa leynimpi kusikuni”, nispa (Rom. 7:22). Chaywanpis, imaynatachus astawan yanapachikuyta atisqanchejta qhawarina.

3 Jehovamanta, Jesusmanta ima astawan yachakuspaqa paykunata, runa masinchejtapis astawan munakunchej. Chantapis, kay sajra pacha chinkachisqa kashajtin cheqa sonqo runasta Dios salvananta Bibliapi yachakunchej. Chay sumaj willaykunatataj runasman willayta atinchej. Jehovataj, Palabranpi yachakusqanchejta wajkunaman yachachinapaj kallpachakusqanchejrayku bendeciwasun.

LEENATAJ TʼUKURINATAJ

4. ¿Imataj niyta munan Bibliata “simi ukhullapi” leey?

4 Jehovaqa mana munanchu kamachisnin Palabranta usqhay usqhayllata leerpanankutaqa. Unay tiempo, Josueman nerqa: “Kay libropi Diospa leyninmanta  kajtaqa willaypuni kʼiskimanta. Tuta pʼunchay unanchay [chayri simi ukhullapi leey, NM]”, nispa (Jos. 1:8; Sal. 1:2). Chayqa mana niyta munanchu Génesis libromanta Apocalipsis librokama sapa rimayta simi ukhullapi ninataqa. Astawanqa tʼukurinapaj jina Bibliata leena kasqanta niyta munan. Ajinata leespaqa ima textoschus yanapanawanchejpaj jina, kallpachanawanchejpaj jinataj kasqanta sumajta reparasun. Chay textosta chayri versiculosta chhichispa jina chayri simita kuyuchispa jina allinllamanta leena. Ajinamanta, imatachus leeshasqanchejqa sonqonchejkamapuni chayanqa. ¿Imaraykutaj chayta ruwananchej tiyan? Imaraykuchus Diospa yuyaychaykunasninta sumajta entiendesun chayqa chayman jina kausakuyta munasun.

5-7. ¿Imaynamantataj Bibliata “simi ukhullapi” leey yanapawasunman: 1) Diospa ñaupaqenpi llimphu kanapaj; 2) wajkunata pacienciawan, munakuywan ima parlanapaj; 3) llakiypi rikukuspapis Jehovapi atienekunapaj?

5 Mana allinta rejsisqanchej Bibliaj librosninta, allinllamanta leesun chayqa mayta yanapawasun. Sutʼincharinapaj, uj joven cristianopi tʼukurina: payqa sapallanpi Bibliata leeshaspa Oseas libropi tarikoj profeciasman chayan. Oseas 4:11-13 versiculosta “simi ukhullapi” leeytawan tumpata sayarin (Oseas 4:11-13 leey). ¿Imaraykú? Imaraykuchus yuyarikun yachaywasipi compañerosnin qhariwarmi jina puñuykunanpaj tanqasqankuta. Chay versiculospi tʼukurispataj, jinata yuyan: “Jehovaqa sapalla kashajtinchej juchallikusqanchejtapis qhawamushan. Noqataj mana sonqonta nanachiyta munanichu”, nispa. Chaypi tʼukurispaqa Diospa ñaupaqenpi llimphu kananta nikun.

6 Uj cristianapiñataj tʼukurina. Payqa Joel librota leerishaspa Joel 2:13 versiculoman chayan (Joel 2:13 leey). Chay versiculosta “simi ukhullapi” leespataj, imaynatachus Jehová jina ruwananpi tʼukurin, imajtinchus chaypi nin: “Tata Diosqa may khuyakuyniyoj, wawa sonqotaj. Payqa may pacienciayoj, tukuy munakuyniyojtaj”, nispa. Chayraykutaj qosanta, wajkunata ima niña asipayaspa jina imatapis ninanta, niñataj sonqota nanachinapaj jina parlananta nikun.

7 Kunantaj uj tatapi tʼukurina. Payqa mana llankʼayniyoj rikhurispa warminmanta, wawasninmanta ima llakisqa kashan. Nahúm 1:7 versiculota “simi ukhullapi” leespataj mayta sonqochakun, imajtinchus chaypi Jehovamanta nin: “Llakiypi kajkunaj pakakunankoqa, waqaychan paypi atienekojkunata” nispa. Jehová may munakuywan waqaychawasqanchejta reparaspataj, niña anchata llakikunchu. Chantá 15 versiculota kikillantataj leen (Nahúm 1:15 leey). Chaypitaj, llakiypi kaspapis sumaj willaykunata willaspa Jehovapi atienekuyta atisqanta reparan. Chayrayku, llankʼayta maskʼaspallapunipis semanapi willayman rinanta nikun.

8. ¿Ima sumaj yachachiytataj Bibliata leeshaspa tarerqanki?

8 Chay sumaj yachachiykunaqa mana entiendey atinaman rijchʼakoj Bibliaj librosninmanta orqhosqa kashan. Chaywanpis Oseas, Joel, Nahúm libros sonqochanapaj jina kasqanta reparaspa, waj versiculostapis “simi ukhullapi” leeyta munasun. Chay profetaspa qhelqasqankupeqa ashkha yachayta, sonqochayta ima tarisun. Bibliaj waj librosninpipis pʼampasqa qolqe jina sumaj yachay tiyan. Chayrayku, tukuynin Bibliata leeshaspaqa chay yachayta tarinapaj kallpachakuna. Chaytaj kausayninchejpi yanapawasun, creeyninchejtataj sinchʼiyachenqa.

ENTIENDENAPAJ KALLPACHAKUNA

9. ¿Imaynatataj Bibliaj nisqanta aswan sumajta entiendesunman?

9 Bibliataqa sapa pʼunchay leena, sumajta entiendenapajtaj kallpachakuna. Chayrayku, Bibliapi leesqanchej runasmanta, lugaresmanta, imaschus kasqanmanta ima  astawan yachanapaj, Jehová llajtannejta publicacionesta qowasqanchejpi ukhunchana. Bibliapi leesqanchej imaynatachus kausayninchejpi yanapanawanchejta yachayta munanchej chaytaj, uj ancianota chayri sumaj wakichisqa hermanota tapukusunman. Kunanqa leesqanchejta entiendey imaraykuchus sumaj kasqanta reparanapaj Apolosmanta parlarina. Payqa ñaupa cristiano karqa, cheqa kajta entiendenanpajtaj yanapata necesitarqa.

10, 11. 1) ¿Imaynatataj Apolosta yanaparqanku aswan sumajta willananpaj? 2) ¿Imatá Apolosmanta yachakunchej? (“¿Kunallanraj sutʼinchakusqanman jinachu yachachishanki?”, nisqa recuadrota qhawariy.)

10 Apolosqa judío karqa, “Diosmanta Qhelqasqatapis allinta yachaj”, “tukuy sonqotaj maychus kajta willaspa yachachej Jesusmanta. Chaywampis payqa Juanpa bautismollanta rejserqa”. Chayrayku, bautizakuymanta mana allintachu yachachisharqa. Priscilawan Aquilawantaj, pikunachus qhariwarmi cristianos karqanku, Efesopi ajinata yachachishasqanta uyarispa Apolosman “yachacherqanku aswan sutʼita Diospa ñanninmanta” (Hech. 18:24-26). ¿Imaynatataj chay yachachisqanku Apolosta yanaparqa?

11 Apolosqa Efesopi willaytawan Acayaman rerqa. Biblia nin: “Acayaman chayaspataj payqa, Diospa qhasilla kʼacha yanapayninnejta creejkunata mayta yanaparqa. Tukuypa ñawpaqempi sumaj atiywan parlaspa, judiosta atiparqa, Diosmanta Qhelqasqanejta rikuchispa Jesusqa Cristopuni kasqanta”, nispa (Hech. 18:27, 28). Rikunchej jina, payqa imaynatachus cristianos bautizakunankumanta sumajtaña sutʼinchaj. Chayraykutaj, mosojllaraj kajkunata astawan ñauparinankupaj “mayta yanaparqa”. Noqanchejpis, Apolos jinallataj Bibliapi leesqanchejta entiendenapaj kallpachakunchej. Chaywanpis, uj hermano aswan  sumajta yachachinapaj yuyaychariwajtinchejqa Apolos jina llampʼu sonqowan chayta japʼikuna, agradecekunataj. Ajinamanta, aswan sumajta willayta atisun.

YACHAKUSQANCHEJWAN WAJKUNATA YANAPANA

12, 13. ¿Imaynatataj Bibliamanta yachakojkunata ñauparinankupaj Bibliaj yuyaychaykunasninwan yanapasunman? Sutʼinchay.

12 Noqanchejpis Priscila jina, Áquila jina, Apolos jina ima runa masinchejta yanapasunman. Bibliamanta yachakuyta munaj runata ñauparinanpaj yanaparispa maytachá kusikunki. Anciano kanki chaytaj, uj hermano llakiypi kashajtin Bibliawan yuyaycharisqayki mayta yanapasqanmanta agradecekusojtin maytachá kusikullankitaj. Arí, Diospa Palabranwan wajkunata kausayninkupi yanaparispa sonqo juntʼasqa kanchej, maytataj kusikunchej. * Chayrayku, chayta ruwanapaj mayta kallpachakuna.

13 Eliaspa tiemponmanta ashkha israelitasqa pitachus yupaychanankumanta iskayrayarqanku. Profeta Elías imatachus paykunaman yuyaychasqanqa, ajinallapitaj rikukoj Bibliamanta yachakojta ñauparinanpaj yanapanman (1 Reyes 18:21 leey). Chayri, ¿imaynatá yanapasunman Bibliamanta yachakuyta munaj runata amigosninta chayri familiaresninta manchachikojtin? Jehovata sirviyta ajllananpaj Isaías 51:12, 13 (leey) nisqanpi tʼukurichisunman.

14. ¿Imataj yanapasonqa Bibliaj textosninta necesitajtiyki yuyarikunaykipaj?

14 Rikunchej jina, Bibliaqa sonqochawanchej, cheqanchawanchej, kallpachawanchejtaj. Chaywanpis ichá kayta tapukunki: “¿Imaynatá Bibliaj textosninta umaypi japʼiyman?”, nispa. Chaypajqa sapa pʼunchay Bibliata leey, nisqanpitaj tʼukuriy. Ajinamanta, Bibliata astawan rejsinki, necesitajtiykitaj espíritu santo chay yachakusqaykita yuyarichisonqa (Mar. 13:11; Juan 14:26 leey). *

15. ¿Imataj yanapasonqa Diospa Palabranta astawan entiendenaykipaj?

15 Chantapis Salomón jina, Jehovamanta jatun yachayta, allin yuyayniyoj kaytapis mañakuy, Diosta yupaychaypi ruwanasniykita sumajta juntʼanaykipaj (2 Crón. 1:7-10). Ñaupa profetasqa imachus Jehovaj munaynin kasqanta sutʼita yachanankupaj Diospa Palabranta “tapukorqanku, kʼuchi kʼuchillatataj watorqanku”. Qanpis kikillantataj ruway (1 Ped. 1:10-12). Apóstol Pabloqa Timoteoman yuyaycharqa “creena kajpa nisqasninwan”, “cheqa yachachiywan ima, mikhunawan jina sumaj kallpachasqa” kananta (1 Tim. 4:6). Qanpis kikillantataj ruwanki chayqa, wajkunata yanapanaykipaj wakichisqa kanki, creeyniykitaj astawan sinchʼiyanqa.

DIOSPA PALABRANQA JARKʼAWANCHEJ

16. 1) ¿Imaynatataj Bereapi tiyakoj cristianosta yanaparqa “sapa pʼunchay Diosmanta Qhelqasqata allinta qhawaspa” waturisqanku? 2) ¿Imaraykutaj Bibliata sapa pʼunchay leenanchej tiyan?

16 Bereapi tiyakoj judiosqa “sapa pʼunchay Diosmanta Qhelqasqata allinta qhawaspa” waturej kanku. Paykunaqa Pablo sumaj willaykunata willasqanta, Diospa Palabranmanta rejsisqankutawan kikincharqanku. Pabloj yachachisqan cheqapuni kasqanta reparaspataj “ashkhas creerqanku” (Hech. 17:10-12). Rikunchej jina, Bibliata sapa pʼunchay leeyqa Jehovapi creesqanchejta sinchʼiyachin. “Creespaqa yachanchej, imapichus suyakushanchej, chayta japʼinanchejtapuni”,  chaytaj mosoj pachaman yaykunapaj yanapawasunchej (Heb. 11:1).

17, 18. 1) ¿Imaynatataj uj cristianoj sonqonta jarkʼan Jehovapi atienekusqan, munakuyniyojtaj kasqan? 2) ¿Imaynatataj suyakuyninchej jarkʼawanchej?

17 Pablo kayta qhelqarqa: “Noqanchejrí sutʼi pʼunchaypa wawasnin kaspa, chʼaki sonqo runas jina yuyayninchejpi kana. Creeywan, munakuywantaj pʼachallikuna kachun jarkʼakuna fierro pecherawan jina, salvasqa kayta suyakuytataj monterata jina churakuna”, nispa (1 Tes. 5:8). Imaynatachus uj soldado maqanakupi kashaspa sonqonta pecherawan jarkʼakun, ajinallatataj noqanchejpis sonqonchejta jarkʼana mana juchapi urmanapaj. Diospa nisqasninpi mayta atienekusun chantapis Diosta, runa masinchejta ima munakusun chayqa sumaj pecheratapis churakushasunman jina kanqa. Ajinata sonqonchejta jarkʼaspaqa mana Jehovata phiñachinanpaj imatapis ruwasunchu.

18 Pabloqa “salvasqa kayta suyakuytataj monterata jina churakuna” kasqanta nerqa. Ñaupa tiempo soldadoqa mana monterayoj kajtin maqanakupi wañoj. Chaywanpis uj sumaj monteraqa imapis umanman chayajtin jarkʼaj. Noqanchejpis Diospa Palabranta ukhunchaspa, Jehová salvanawanchejpi suyakunchej. Suyakuyninchej sinchʼi kajtintaj Diospa contranpi oqharikojkunaj thautisqankuta qhesachayta atillasun, mayqenkunachus kanrena onqoy jina kanku (2 Tim. 2:16-19). Chantapis suyakuyniyoj kasqanchejrayku, Jehovaj chejnisqan imasta mana ruwasunchu.

MANA WAÑUNAPAJ YANAPAWANCHEJ

19, 20. ¿Imaraykutaj Diospa Palabranta may valorniyojpaj qhawanchej, imaynatataj chayta rikuchinchej? (“Jehovaqa imatachus necesitasqaytapuni qowan” nisqa recuadrota leeriy.)

19 Kay sajra pachaj tukukuynin aswan qayllitapiña kasqanrayku, Diospa Palabranpi astawan atienekunanchej tiyan. Yuyaychaykunasnenqa mana allin ruwaykunata qhesachanapaj, mana juchapi urmanapaj ima yanapawanchej. Bibliapi sonqochayta, kallpachayta ima tarisqanchejqa Satanás, sajra pachanpis tojllasta churawasqanchejta atipanapaj yanapawanchej. Jehová Palabranpi yuyaychaykunata qowasqanchejwantaj kausayman apaj ñanllapipuni kasunchej.

20 Diosqa “munan tukuy runas salvasqa kanankuta, cheqa kajtataj rejsinankuta”. Jehovaj kamachisnintaj chaykunamanta kanchej. Chantapis pikunamanchus willanchej, yachachinchejtaj, chaykunapis salvasqa kayta atinkuman. Chaywanpis salvasqa kayta munajkunaqa cheqa kajta rejsinanku tiyan (1 Tim. 2:4). Chayrayku, tukukuy pʼunchaypi mana wañunapajqa Bibliata leena, nisqantataj kasukuna. Chayta sapa pʼunchay ruwaspataj, Diospa Palabranta may valorniyojpaj qhawasqanchejta rikuchinchej (Juan 17:17).

^ párrafo 12 Bibliaj yuyaychaykunasnenqa mana pitapis munajta mana munajta imatapis ruwachinapajchu, nitaj juchachanapajchu. Astawanqa imaynatachus Jehová noqanchejwan may kʼacha, pacienciakuntaj noqanchejpis ajinallataj yachakojkunawan kana (Sal. 103:8).

^ párrafo 14 Uj textomanta wakin rimaykunallata yuyarikojtiyki, ima libropichus ima capitulopichus chayri ima versiculopichus kasqantataj mana yuyarikojtiyki, ¿imatá ruwawaj? Wakin Bibliaspeqa índice chayri concordancia nisqa tukukuyninpi tiyan, chay yuyarikusqayki rimaykunata chaypi maskʼawaj.