Ir al contenido

Ir al índice

Purajmanta sonqochanakunchej

Purajmanta sonqochanakunchej

Juchasapa runas kasqanchejrayku tukuy onqonchej, wakin kutitaj maytapuni. ¿Imataj yanapawasun may onqosqa kaspapis mana llauchʼiyanapaj?

Ñaupajtaqa familianchejmanta kajkuna, amigosninchej, hermanosninchej ima sonqochawasqanchej mayta yanapawanchej.

Uj amigonchej kʼacha parlaywan sonqochawasqanchejqa jampi jina kanman (Pro. 16:24; 18:24; 25:11). Chaywanpis cheqa cristianosqa mana wajkuna sonqochanallawanchejtachu suyanchej. Manaqa noqanchej kikin sayarikunchej “sonqochananchejpaj llakiypi, ñakʼariypi kajkunata, imaynatachus noqanchejpis sonqochasqa karqanchej Diosmanta, ajinata” (2 Cor. 1:4; Luc. 6:31). Antoniomanta parlarina. Payqa México suyupi superintendente de distrito jina sirverqa, kausayninpitaj Bibliaj nisqan cheqapuni kasqanta rikorqa.

Payqa yawarninpi cancerniyoj kasqanta yachaspa maytapuni llakikorqa. Jinapis llakiyninwan mana atipachikunanpaj kallpachakorqa. ¿Imatá ruwarqa? Reinomanta takiykunata yuyarikuspa takirikoj, chaypitaj tʼukurej. Chantapis, mana simi ukhullapichu Diosmanta mañakoj, Bibliatataj leejpuni, chaypis sonqochallajtaj.

Chaywanpis hermanos astawan yanaparqanku. Antonio nin: “Warmiywan noqawan may llakisqa kashajtiykoqa, familiaykumanta kaj uj ancianota Diosmanta mañapunawaykupaj wajyakoj kayku. Ajinamanta sonqochakoj, kallpachakojtaj kayku. Pisi tiemponmanqa familiayku, hermanos ima yanapawasqaykurayku niña anchata llakikorqaykuchu”, nispa. Antonioqa amigosninku munakuyninkuta, khuyakuyninkuta ima rikuchisqankumanta mayta agradecekorqa.

¿Imataj sonqochallawasunmantaj llakiypi tarikojtinchej? Espíritu santo, mayqentachus apóstol Pedro nerqa jina Dios qowanchej (Hech. 2:38). Jesuspa yachachisqasnenqa Pentecostés fiesta 33 watapi ajllasqa kashajtinku, espíritu santota japʼerqanku. Kunanpis espíritu santoqa yanapallawasunmantaj, necesitasqanchejman jinataj mañakusunman. Chayrayku, mana michʼakuspa mañakuna (Isa. 40:28-31).

ÑAKʼAREJKUNAMANTA LLAKIKUNA

Apóstol Pabloqa tukuy imata muchorqa, ashkha kutispitaj wañuy patapi karqa (2 Cor. 1:8-10). Chaywanpis mana wañuyta manchachikorqachu, imajtinchus Jehová yanapananta yacharqa. Pay nerqa: “Yupaychasqa kachun Diosqa, Señorninchej Jesucristoj Tatan, imaraykuchus payqa khuyakoj Tata, tukuy imapi sonqochaj Diostaj. Payqa sonqochawanchej tukuy llakiyninchejpi”, nispa (2 Cor. 1:3, 4). Pabloqa mana llakiyninwan atipachikorqachu. Ñakʼariykunapi rikukusqanqa wajkuna ñakʼarejtinku paykunamanta llakikunanpaj yanaparqa. Chayrayku, wajkunata sonqochayta aterqa.

Antonioqa wapuyariytawan watejmanta qotuchakuykunata waturerqa. Payqa hermanosmanta llakikojpuni. Chaywanpis warminwan khuska onqosqa hermanosta waturimunankupaj, sonqocharimunankupaj ima astawan kallpachakorqanku. Sutʼincharinapaj, sinchʼi onqoyniyoj hermanota waturishaspa, manaña tantakuykunaman riyta munasqanta yacharqa. Pay nin: “Jehovata, hermanosta ima munakojtinpis, onqoyninrayku ni imapaj kasqanta yuyakusharqa”, nispa.

Antonioqa chay hermanota sonqocharinanpaj, qotuchakuypi uj fiestitata ruwashajtinku Diosmanta mañakunanta nerqa. Chay hermanoqa mana chaypaj jinachu kasqanta nispapis mañakuyta ruwarqa. Antonio yuyarikuspa nin: “Kʼachitutapuni mañakorqa, tukuspataj wajpis kanman jina kasharqa, imajtinchus yanapakuyta atisqanta repararqa”, nispa.

Yachanchej jina tukuy ñakʼarinchej, wakin kutitaj sinchʼita. Chaywanpis, Pablo nerqa jina ñakʼariykunaqa wajkunata sonqochanapaj yanapawanchej. Chayrayku, ñakʼarej hermanosninchejmanta llakikusqanchejta rikuchina, Jehová jinataj paykunata sonqochaykurina.