Ir al contenido

Ir al índice

Mana Imapis “Miskʼachiyta” Atiwanchejchu

Mana Imapis “Miskʼachiyta” Atiwanchejchu

“Yachachisqasniykita munakojkunaqa sonqo tiyaykusqallapuni kanku, nitaj imapis paykunata miskʼachiyta atinchu.” (SAL. 119:165.)

1. ¿Imaynatataj uj correj warmi correllaytapuni munasqanta rikucherqa?

MARY DECKER sipasllaraj kashaspa, atipanakuspi correyta qallarerqa. Sumajta corresqanraykutaj kay 1984 watapi atipanakupi 3.000 metrosta correshajtin, atipaspa qori tʼinkata japʼinanta tukuy yuyarqanku. Chaywanpis, wajpa chakinwan miskʼaspa urmarqa, chayraykutaj niña correyta aterqachu. Payqa chaymanta jikʼun jikʼunta waqarikorqa. Chaywanpis, niraj watanman kay 1985 watapi watejmanta correrqa. Chaypitaj ni mayqen correj warmi jina, chayananman pisi tiempollapi chayarqa.

2. ¿Imayna atipanakupitaj cristianos correshanchej, maymantaj chayayta munanchej?

2 Cristianosqa atipanakupi jina correshanchej, chayananchejmantaj ima kajtinpis chayaytapuni munanchej. Mana pisi tiempollapichu chayana kajtinpis, mana ñakʼayllatachu, nitaj samarispa samarispachu correnanchej tiyan. Astawanqa, unayta aguantanapaj atipanakupi jina correshanchej. Apóstol Pabloqa Corintopi cristianosman uj cartata qhelqashaspa, atipanakupi tʼijujkunamanta parlarqa, maypichus atipanaku pujllaykuna ruwakojpuni. Pay nerqa: “Manachu yachankichej atipanakupi tʼijujkunaqa cheqamanta tukuy tʼijunku, chaywampis ujlla tʼinkataqa japʼin atipasqanrayku? Qankunapis kallpakuspa, Cristopaj ruwanaykichejta ruwaychej, imaynatachus atipanakupi tʼijunku tʼinkata japʼinankupaj, ajinata”, nispa (1 Cor. 9:24).

3. ¿Pikunataj wiñay kausayta tʼinkata jina japʼenqanku?

3 Bibliaqa chay atipanakupi correnanchejta niwanchej (1 Corintios 9:25-27 leey). ¿Ima tʼinkatataj japʼisun? Wiñay kausayta. Ajllasqa cristianosqa janaj pachapi, may chhika runastaj Jallpʼapi. Mana atipanakuspi jinachu ujlla tʼinkata japʼin, manaqa chayanankuman  tukuy chayajkuna (Mat. 24:13). Arí, ajinata correspalla wiñay kausayta japʼisunman. ¿Pikunallataj tʼinkata mana japʼinkuchu? Kamachikusqanman jina mana correjkuna chayri mana chayajkuna.

4. ¿Imaraykutaj chayananchejman chayay mana atikullanchu?

4 Chayananchejman chayayqa mana atikullanchu. Chaypajqa mayta kallpachakuna, nitaj qhasipajchu kasqanta reparana. Jesucristolla ni ujta miskʼaspa chayananman chayarqa. Chaywanpis Santiago nerqa: “Tukuyninchej ashkha kutita pantanchej”, nispa (Sant. 3:2). ¡Nisqanqa cheqapuni! Ni pi nisunmanchu mana juchasapa kasqanchejtaqa, nitaj wajkuna pantasqankupis mana urmachinawanchejtaqa. Wakin kuteqa miskʼasunman, chankaykachasunman, kallpanchej pisiyanman, urmasunmantaj. Chaywanpis sayarikuspa ñaupajllamanpuni risunman. Wakin cristianosqa sayarikunankupaj yanapata necesitarqanku. Noqanchejpis, ichá maykʼajllapis chayri ashkha kutispi miskʼaspa urmasun (1 Rey. 8:46).

Urmaspaqa yanapachikuy, sayarikuytaj

URMASPAPIS SAYARISPA CORRELLAYPUNI

5, 6. 1) ¿Imaraykutaj cristianosta ni imapis miskʼachiyta atinchu, imaynatataj sayarikuyta atinku? 2) ¿Imaraykutaj urmaytawan wakin mana sayarikunkuchu?

5 Miskʼajtinchej chayri urmajtinchej imatachus ruwasqanchejqa imayna runachus kasqanchejta rikuchin. Wakenqa pesachikuspa Diosta yupaychallankupuni. Wakintaj mana pesachikuyta munankuchu. Proverbios 24:16 nin: “Cheqan runaqa qanchis kutita urman, chantaqa uj qanchis kutillatataj sayarikun. Sajra runastajrí llakiyman urmachisqa kanqanku”, nispa.

6 Jehovaqa paypi atienekojkunata uj chʼampayrayku chayri imapi pantasqanrayku miskʼajtinku chayri urmajtinku yanapanpuni. Payqa munakusqanchejta yachasqanrayku tukuy sonqowan payta sirvinallapajpuni yanapawasun. Chaytaj mayta sonqochawanchej. Sajra runastajrí, urmachisqa kaspa manaña sayarikuyta munankuchu, espíritu santonnejta, llajtannejta ima Dios yanapayta munasqantapis qhesachanku. Jehovaj yachachisqanta munakojkunataj  mana jinachu kanku. Ni “imapis paykunata miskʼachiyta atinchu” nisunman wiñay kausayman apaj ñanmanta ni ima orqhoyta atinchu (Salmo 119:165 leey).

7, 8. ¿Imatataj pillapis miskʼajtin ruwanman Dios allillanpajpuni qhawananpaj?

7 Wakin hermanosqa imapipis urmanankupaj jina kasqankurayku, ashkha kutista pantanku. Chaywanpis, sayarikojtinku nisunman sonqomantapacha pesachikojtinku, cheqa sonqowantaj Diosta sirvinankupaj kallpachakojtinku, Jehová paykunata allillanpajpuni qhawanman. Imaynatachus ñaupa Israel llajtanwan ruwarqa ajinata (Isa. 41:9, 10). Proverbios 24:16 versiculopeqa mana urmasqanchejmantachu astawan parlashan, manaqa khuyakoj Diosninchejpa yanapayninwan sayarikuyta atisqanchejmanta (Isaías 55:7 leey). Jehovawan Jesucristowanqa sayarikuyta atisqanchejta yachanku, chayraykutaj sayarikunata niwanchej (Sal. 86:5; Juan 5:19).

8 Atipanakupi correjqa miskʼaspa chayri urmaspa usqhayllata sayarikojtin chayananman chayanmanraj. Wiñay kausayta tarinapaj correjkunaqa “ima pʼunchaychus, ima horachus” chay tukukunanta mana yachanchejchu (Mat. 24:36). Jinapis, mana anchata miskʼasunchu chayqa sumajllatapuni corresun, chayananchejmantaj chayasun. Chantá, ¿imatá ruwasunman mana miskʼanapaj?

¿IMASTAJ MISKʼACHIWASUNMAN?

9. ¿Imastaj miskʼachiwasunman?

9 Kay phishqa imas miskʼachiwasunman: imapipis urmanapaj jina kasqanchej, aychaj sajra munaynin, hermanos mana cheqan kajta ruwasqanku, llakiy chayri chejniy, hermanos pantasqanku ima. Miskʼarqanchej chayqa Jehová may pacienciayoj kasqanta ama qonqanachu. Payqa mana chay ratochu wasanchajkunata jina qhawawanchej.

10, 11. ¿Ima sajra munaynintataj David mana atipayta atillarqachu?

10 Imapipis urmanapaj jina kasqanchejqa uj correjpa ñanninpi rumis rikhurisqanwan kikinchakunman. Rey Davidmanta, apóstol Pedromanta ima parlarispa, iskay miskʼana rumis jina kasqanta reparasun: ujqa sajra munaywan atipachikuy, ujtaj runasta manchachikuy.

11 Davidqa sajra munayninta mana atipayta atillarqachu. Payqa Betsabewan juchallikorqa, uj kutipitaj Nabalpaj mayta phiñarikorqa. Chaywanpis, Jehovata kusichinanpaj kallpachakullarqapuni. Wajkunaj yanapayninwantaj sayarikuyta aterqa (1 Sam. 25:5-13, 32, 33; 2 Sam. 12:1-13).

12. ¿Imaynatataj Pedro miskʼaspapis ñaupajllamanpuni rerqa?

12 Pedroqa Jesusman, Jehovaman ima cheqa sonqo kajtinpis, runata manchachikusqanrayku wakin kutispi mayta pantarqa. Sutʼincharinapaj, runaspa ñaupaqenpi Yachachejninta mana rejsisqanta nerqa, mana uj kutillatachu manaqa kinsa kutita (Luc. 22:54-62). Aswan qhepamantaj, mana cristiano jinachu ruwarqa, imajtinchus mana judío cristianosta pisipaj qhawasqanta rikucherqa. Apóstol Pablorí mana kikintachu yuyarqa. Payqa qotuchakuypi mana tʼaqanakus, nitaj qhawanakus kananta yacharqa. Pedroqa mana allintachu ruwasharqa. Chayrayku, niraj tukuy hermanos Pedroj puraj uya kayninta qhatishajtinku, Pabloqa uyanpi niporqa mana allinta ruwashasqanta (Gál. 2:11-14). ¿Maytachu Pedro chaymanta phiñarikorqa, wiñay kausayman apaj ñanmantapis llojsiporqachu? Mana. Payqa Pabloj yuyaychasqanpi tʼukurispa kasukorqa, ñaupajllamanpunitaj rerqa.

13. ¿Imaynatataj uj onqoy miskʼachiwasunman?

13 Uj onqoypis miskʼachillawasunmantaj. Chayraykutaj ichapis niña ñaupajta jinachu ruwasunman, saykʼurparisunman chayri sayarparisunman. Japón suyumanta  uj hermanaqa bautizakusqanmanta 17 watasninman uj onqoyniyoj rikhurerqa. Chaymanta mayta llakikusqanrayku llauchʼiyaporqa, willaytapis saqeporqa. Chaywanpis, iskay ancianos waturerqanku, kallpacharisqankuraykutaj watejmanta tantakuykunaman rerqa. Pay nin: “Hermanos kʼachamanta japʼikapuwasqankoqa sonqoymanpuni chayawarqa”, nispa. Kunanqa chay hermananchej ñaupajllamanpuni rishan.

14, 15. ¿Imatataj sajra munayninchejta atipanapaj ruwana? Sutʼinchariy.

14 Ashkha cristianosqa aychaj sajra munayninwan atipachikuspa urmanku. Sajra munayninchej urmachiyta munawajtinchejqa yuyayninchej, kausayninchej, Diosta yupaychayninchej ima llimphu kananpaj imallatapis ruwananchej tiyan. Jesusqa makinchejta chayri chakinchejta urmachinayawajtinchej khuchuspa wijchʼunata nerqa. Chayrayku, ¿manachu millay yuyaykunata chayri ruwaykunata wijchʼuna kanman? Imajtinchus chaykunaqa wiñay kausayman apaj ñanmanta orqhowasunman (Mateo 18:8 leey).

15 Uj hermanoqa waynuchitumantapacha qharipura puñuykuyta munayninwan mana atipachikunanpaj kallpachakushan. Payqa cristiano familiapi wiñakuspapis, waj jina kasqanta yuyaspa ni piwan kayta atejchu. Jinapis 20 watasniyoj kashaspa, precursor regular, siervo ministerial ima karqa. Chaywanpis, jatun juchapi urmasqanrayku qotuchakuypi kʼamichikorqa, ancianostaj yanaparerqanku. ¿Imaynatataj sayarikuyta aterqa? Diosmanta mañakuspa, Palabranta ukhunchaspa, wajkunata yanapananpaj tiempochakuspa ima. Kunantaj pay nin: “Wakin kuti chay sajra munayniy rikhurillanpuni, chaywanpis mana atipachikunichu. Jehovaqa mana saqenchu mana sayay atinata tanqasqa kananchejtaqa. Chayrayku, atipayta atisqaytachá Jehová yachan”, nispa. Chantá nillantaj: “Mosoj pachapeqa imastachus muchusqay mana qhasipajchu kasqanta rikusaj. ¡Chaytapunitaj munashani! Chay pʼunchay chayamunankamataj kallpachakullasajpuni”, nispa. Rikunchej jina, payqa wiñay kausayman apaj ñanmanta mana llojsipuyta munanchu.

16, 17. 1) ¿Imataj uj hermanota yanaparqa sajra ruwayta contranpi ruwakusqanta yuyajtinpis? 2) ¿Pi jinataj ruwananchej tiyan mana miskʼanapaj?

16 Hermanos mana cheqan kajta ruwasqankupis miskʼachillawasunmantaj. Franciamanta uj hermanoqa, pichus anciano jina qotuchakuypi llankʼarqa, sajra ruwayta contranpi ruwasqankuta yuyarqa. Chayraykutaj tantakuykunaman, willaymanpis niña rejchu. Chaywanpis, iskay ancianos waturej rerqanku, nisqantataj sumajta uyarerqanku. Chantapis, llakiyninta Jehovaj makinman saqepunanta, payta kusichiy aswan allin kasqanta ima nerqanku. Chay hermanoqa ancianospa yanapayninta japʼikorqa, usqhayllatataj wiñay kausayman apaj ñanman kutinporqa. Kunanqa watejmanta qotuchakuypi mayta llankʼashan.

17 Tukuy cristianosqa Jesucristo jina ruwananchej tiyan, mana juchasapa runas jinachu. Jehovaqa qotuchakuypa Uman kananpaj Jesusta ajllarqa, “ñawisnintaj nina larway jina”. Chayrayku, qotuchakuypi imachus kasqanta sumajta yachan, mana rikuyta atisqanchejtapis rikun (Apo. 1:13-16). Jesusqa noqanchejman mana cheqanchu rijchʼawasqanchej, jinapunichus manachus kasqanta yachan. Qotuchakuypi chʼampaykunatapis maychus tiemponpi, cheqan kajman jinataj allinchan. Chayrayku, ni jaykʼaj saqenachu uj hermanoj ruwasqan chayri ajllasqan miskʼachinawanchejtaqa.

18. ¿Imaynatataj llakiyta chayri chejniyta muchuyta atisunman?

18 Iskay imaswanraj miskʼachiwasunman: llakiy chayri chejniy chantá hermanos pantasqanku. Jesusqa ujnin rijchʼanachinanpi tarpoj runamanta parlarqa. Chaypitaj,  “Diospa Palabranrayku llakiy, chejniy jamojtin” wakinta urmachinanta nerqa. Chay llakiy chayri chejniy familiamanta, vecinosmanta chayri gobiernosmanta jamojtin, “mana allin saphichasqa” kajta nisunman creeypi mana sinchʼi sayasqa kajta urmachinman (Mat. 13:21). Chaywanpis, Jehovaj qayllallanpipuni kajtinchejqa Reinomanta yachakusqanchej creeyninchejta sinchʼiyachenqa, uj sumaj saphichasqa sachʼa jinataj sinchʼita sayasunchej. Chayrayku, chʼampaykuna mayta matʼiykuwajtinchejqa Diosmanta mañakuna, chantapis sumaj imaspi chayri jatunchanapaj jina imaspi yuyana (Filipenses 4:6-9 leey). Jehová kallpachawasqanchejwanqa llakiyta chayri chejniyta muchuyta atillasun, nitaj chayraykoqa miskʼasunchu.

Chayanaykiman chayanaykipaj ni ima jarkʼasunanta saqeychu

19. ¿Imatá ruwasunman wajkuna pantasqanku mana miskʼachinawanchejpaj?

19 Wakin hermanosqa wajkuna pantasqankurayku wiñay kausayman apaj ñanmanta llojsipunku. Paykunaqa wajkuna mana allintachu ruwashasqankuta yuyaspa miskʼarqanku (1 Cor. 8:12, 13). Noqanchejrí, pillapis sonqonchejta nanarpachiwajtinchej, ¿cheqa kajta saqepunapaj jinachu mayta phiñakusun? Bibliaqa ama pitapis juzganata, astawanqa perdonanapaj wakichisqa kanata yuyaychawanchej (Luc. 6:37). Wajkuna imatapis ruwasqanku mana allinchu rijchʼawajtinchejqa tapurikuna: “¿Yuyasqayman jinachu wajkunata juzgani? ¿Hermanos juchasapa kasqankuta yachashaspachu imapi pantajtinku urmasaj?”, nispa. Jehovata munakusqanchejqa wajkuna imata ruwajtinkupis, chayananchejman chayanapaj yanapawasun.

CORRELLAYPUNI

20, 21. ¿Imatataj ruwayta munanki wiñay kausayta japʼinaykipaj?

20 ¿Maymanchus chayanaykiman chayaytapunichu munanki? (2 Tim. 4:7, 8.) Jina kajtenqa Bibliata, publicacionesninchejta ima ukhunchay, ajinamanta imaschus miskʼachisunanpaj jina kasqanta yachanki. Chantapis, Diosmanta espíritu santonta mañakuy, chayqa ñaupajllamanpuni rinaykipaj kallpachasonqa. Wiñay kausayta japʼinapaj correjkunaqa, urmaspapis chayri miskʼaspapis, sayariytawan watejmanta correyta atillankumanpuni. Miskʼasqankumantapis mayta yachakunkuman.

21 Bibliaqa wiñay kausayman apaj ñanpi kajkuna mayta kallpachakunanku kasqanta nin. Mana uj automan wicharispa chukusqalla chayachinawanchejta suyay jinachu. Astawanqa atipanakupi correjkuna jina, sapa uj correnanchej tiyan. Chayananchejman qayllaykusqanchejman jinataj, “sonqo tiyaykusqallapuni” kanapaj Jehová yanapawasun (Sal. 119:165). Tukukuykama chayanapaj kallpachakusun chayqa Jehová bendeciwasun, mana kunallanchu manaqa wiñay wiñaynintinpaj (Sant. 1:12).