Ir al contenido

Ir al índice

Jehovaj sutinta jatunchanachej

Jehovaj sutinta jatunchanachej

“Sutiykitataj jatunchasajpuni wiñaypaj.” (SAL. 86:12, 13.)

1, 2. Cristiano nichikoj iglesiasmanta nisqa, ¿imaynatataj Jehovaj testigosnin Diospa sutinta qhawanchej?

CRISTIANO nichikoj iglesiasqa Diospa sutinta mana oqharinkuchu. Sutʼincharinapaj, kay Revised Standard Version nisqa Bibliaj qallariyninpeqa Diosman ima sutitapis churay, Iglesiapaj “mana allinchu” kasqanta nin.

2 Jehovaj testigosnintajrí Diospa sutinta apasqanchejta, jatunchasqanchejta ima may sumajpaj qhawanchej (Sal. 86:12, 13; Isa. 43:10). Chantapis noqanchejpajqa Diospa sutin imachus niyta munasqanta, llimphuchasqa kananta ima yachay may sumaj (Mat. 6:9). Chaywanpis, Diospa sutinta rejsisqanchej may sumaj kasqanta ¡ni jaykʼaj qonqanachu! Chayrayku kunanqa kinsa tapuykunaman kutichisun: 1) ¿Ima niytataj munan Diospa sutinta rejsiy? 2) ¿Imaynamantataj Dios rikuchin sutin paypaj jinapuni kasqanta? 3) ¿Imaynamantataj Jehovaj sutinpi purisunman?

¿IMA NIYTATAJ MUNAN DIOSPA SUTINTA REJSIY?

3. ¿Ima niytataj munan Diospa sutinta rejsiy?

3 Diospa sutinta rejseyqa mana Jehová sutita uyariyllachu nitaj oqhariyllachu. Astawanqa Biblia nisqanman jina, Jehová imayna Diospunichus kasqanta yachay niyta munan: nisunman ima kʼacha kaykunasniyojchus kasqanta, imatachus ruwayta munasqanta, imaynachus kamachisninwan kasqanta ima. Jehovaqa munaynin juntʼakusqanman jina imayna Dioschus kasqanta pisimanta pisi sutʼinchan (Pro. 4:18). Diosqa ñaupa tatasninchejman sutinta willarqa. Chayrayku Evaqa wawan Cainta nacechikuytawan Diospa sutinta oqharerqa (Gén. 4:1, NM). Chantapis Noé, Abraham, Isaac, Jacob ima Diospa sutinta yachallarqankutaj. Paykunaqa Jehovaj bendicionninta, jarkʼayninta ima japʼisqankupi imayna Dioschus kasqanta aswan sutʼita yacharqanku. Diosqa aswan qhepaman, sutin ima niytachus munasqanta Moisesman astawan sutʼincharqa.

Moisesqa imachus Diospa sutin niyta munasqanta yacharqa, chayraykutaj creeynin sinchʼiyarqa

4. ¿Imaraykutaj Moisés imachus Diospa sutin kasqanta taporqa, imapajtaj chayta yachayta munarqa?

 4 Éxodo 3:10-15 leey. Jehovaqa Moisesman 80 watasniyoj kashajtin kayta kamacherqa: “Kachasqayki Faraonman, Israelpa miraynin wawasniyta Egiptomanta orqhomunaykipaj”, nispa. Moisestaj kʼachamanta kutichispa, imachus sutin kasqanta taporqa. Chaywanpis Diospa sutenqa unayña rejsikorqa. Chantá, ¿imaraykutaj yachashaspa chayta taporqa? Payqa Jehová imayna Dioschus kasqanta yachayta munarqa, Dios kacharichiyta atisqanpi israelitas atienekunankupaj. Imaraykuchus israelitasqa unayña wata runas kasharqanku. Chayrayku ñaupa tatasninkoj Diosnin kacharichiyta atisqanmanta ichapis iskayrayankuman karqa. Chantapis wakenqa Egiptopi kaj dioskunata yupaychasharqanku (Eze. 20:7, 8).

5. ¿Imaynatataj Jehová sutinmanta astawan sutʼincharqa Moisespa tapuyninman kutichishaspa?

5 ¿Imaynatá Jehová Moisespa tapuyninman kuticherqa? Kayta nerqa: “Nillankitaj israelitasman: NOQA KANI nej Dios qankunaman kachamuwan [...], ñawpa tatasniykichejpa Diosnin”, nispa. * Chaytaj niyta munan Jehovaqa munayninta juntʼananpaj imamanpis tukuyta atisqanta. Chayrayku Jehovaqa 15 versiculopi kayta nerqa: “Kay suteyqa wiñaypaj kay sutiwantaj rejsisqa kasaj wiñaypa wiñaynintimpaj”, nispa. Moisesqa chayta uyarispa tʼukullachá qhepakorqa, creeyninpis astawanrajchá sinchʼiyarqa.

JEHOVAQA SUTIN PAYPAJ JINAPUNI KASQANTA RIKUCHERQA

6, 7. ¿Imaynatataj Jehová nisqanta juntʼarqapuni?

6 Jehovaqa Moiseswan parlasqanmanta pisi tiemponman nisqanta juntʼarqapuni, imajtinchus israelitasta kacharicherqa. Payqa Egiptota chunka ñakʼariykunawan castigarqa chantapis dioskunanku, faraonpis mana atiyniyojchu kasqankuta rikucherqa (Éxo. 12:12). Chaymantataj, Puka Qochata iskayman khallarparerqa, israelitastataj chay chaupinta pasacherqa. Faraontawan, soldadosnintawantaj yakuwan pʼampaykorqa (Sal. 136:13-15). Chantapis, “chay jina jatun manchachikuna chʼin pampasta” llajtan purishajtin, mana wañunankupaj tukuy imata ruwarqa: mikhucherqa, ujyacherqa ima. Israelitasqa chay kutipi ichapis iskay chayri kinsa millones karqanku, chayri astawanrajchus. Mana chayllachu, tukuy chay tiemponpi pʼachanku, jukʼutanku ima mana tukukorqachu (Deu. 1:19; 29:5). Rikunchej jina, Jehovataqa imatachus nisqanta juntʼananpaj ni ima  jarkʼanchu. Profeta Isaiasmanpis qhepaman kayta nerqa: “Noqamin [Jehová, NM] Diosqa kani. Noqamanta jawaqa mana pipis salvaj kanchu”, nispa (Isa. 43:11).

7 Josuepis, pichus Moisespa cuentanmanta israelitasta kamacherqa, Jehová chʼin pampapi tʼukuna imasta ruwasqanta rikullarqataj. Chayrayku, wañuy patapiña kashaspa israelitasman kayta nerqa: “Munani tukuy sonqo, tukuy alma reparanaykichejta Tata Diosqa imatachus nerqa qonasuykichejta, chay allin imasta juntʼasqanta. Ni ima nisqampis qhepakunchu mana juntʼakuspaqa”, nispa (Jos. 23:14). Arí, Jehovaqa imatachus nisqanta juntʼarqapuni.

8. ¿Imaynatataj Jehová kunanpis nisqanta juntʼashan?

8 Jehovaqa kunanpis nisqanta juntʼashallantaj. Payqa Churinnejta nerqa kay qhepa pʼunchaykunapi Reinomanta “tukuynejpi” willakunanta (Mat. 24:14). Chaytaqa tukuy atiyniyoj Dioslla niyta atinman karqa. Chantapis, paylla “mana yachakuyniyoj” kajkunawan chayta ruwachiyta atin (Hech. 4:13). Chayrayku chay willaypi yanapakuspaqa chay profeciata juntʼashanchej. Chantapis Tatanchejta jatunchanchej, kay mañakuy imachus niyta munasqantataj yachanchej: “Sutiyki jatunchasqa kachun. Reinoyki jamuchun, munayniykitaj ruwasqa kachun, imaynachus janaj pachapi, ajinallatataj kay pachapipis” (Mat. 6:9, 10).

JEHOVAJ SUTENQA JATUN

Faraonqa mana reparayta munarqachu Jehová atiyniyoj Dios kasqanta

9, 10. ¿Imaynatataj Jehová imachus sutin niyta munasqanta israelitasman astawan sutʼincharqa, imataj chayrayku karqa?

9 Jehovaqa israelitasta Egiptomanta kacharichisqantawan pisi tiemponman, imayna Dioschus kasqanta paykunaman sutʼincharqa. Paykunawan Leypa tratonta ruwaspa dueñonku kasqanrayku, uj qosa jina jarkʼananta nerqa (Jer. 3:14). Israelitastaj warmin jina karqanku, imajtinchus sutinta apanankupaj paykunata ajllarqa (Isa. 54:5, 6). Israelitas Diosta tukuy sonqo kasukojtinku uj sumaj qosa jina paykunapaj kaj, imajtinchus bendicej, jarkʼaj, sonqo tiyasqa kausakunankupajtaj yanapaj (Núm. 6:22-27). Chayrayku, jatun sutenqa chay tiempo runas ukhupi jatunchasqa kaj (Deuteronomio 4:5-8; Salmo 86:7-10 leey). Waj llajtayoj runaspis Jehovata sirviyta ajllarqanku. Chaykunamanta ujnenqa Moabmanta Rut karqa, pichus Noemiman kayta nerqa: “Llajtaykeqa llajtay kanqa, Diosniykipis Diosnillaytaj kanqa”, nispa (Rut 1:16).

10 Jehovaqa 1.500 watasta jina, israelitasman imayna Dioschus kasqanta astawan rikucherqa. Paykuna kʼullukojtinkupis sapa  kuti “khuyakuyniyoj”, “imamantapis mana usqhayta phiñarparikojlla”, may pacienciayojtaj kasqanta rikucherqa (Éxo. 34:5-7). Chaywanpis, mana wiñaypajchu pacienciakunman karqa, imajtinchus israelitasqa Churinta qhesacharqanku, wañucherqanku ima (Mat. 23:37, 38). Chayrayku israelitaspa mirayninkoqa niña Diospa llajtanchu karqanku. Paykunamanta yaqha tukuyninku, chʼaki sachʼa jina Diospa ñaupaqenpi wañusqa karqanku (Luc. 23:31). Aswan qhepamanrí, ¿imaynatataj Diospa sutinta qhawarqanku?

11. ¿Imaraykutaj Diospa sutinta niña oqharikorqachu?

11 Tiempo pasasqanman jina, judiosqa Diospa sutinmanta pantasqata yuyayta qallarerqanku, may santo kasqanraykutaj niña oqharinankuchu kasqanta nerqanku (Éxo. 20:7). Pisimanta pisitaj manañapuni oqharerqankuchu. Jehovataj sutinta pisipaj qhawasqankuta rikuspa, maytachá sonqonta nanachikorqa (Sal. 78:40, 41). Diosqa sutinmanta “may celoso” kasqanrayku, payta qhesachaj runas sutinta apanankuta niña saqerqachu, nitaj allinpajñachu paykunata qhawarqa (Éxo. 34:14). ¿Imatá chaymanta yachakunchej? Diospa sutinta may jatunpaj qhawananchej kasqanta.

DIOSPA SUTINTA APAJ MOSOJ LLAJTA

12. ¿Imaynatataj sutinta apaj mosoj llajta rikhurerqa?

12 Jehovaqa Jeremiasnejta uj mosoj llajtawan “mosoj tratota” ruwananta nerqa. Chantapis “tukuy rejsiwanqanku, sullkʼamanta kurajninkukama” nerqa (Jer. 31:31, 33, 34). Chay profeciaqa Pentecostés fiesta 33 watapi juntʼakuyta qallarerqa, maypachachus Dios paykunawan uj mosoj tratota ruwarqa. Chay mosoj llajtaqa nisunman “Diospa nacionnin Israel” judíos, mana judíos ima karqanku. Paykunataqa “paypata kanankupaj” ajllakorqa, nisunman sutinta apanankupaj. Chayrayku payqa “noqaypata kanku” nispa nerqa (Gál. 6:16; Hechos 15:14-17 leey; Mat. 21:43).

13. 1) ¿Imaraykutaj ñaupa cristianos Diospa sutinta oqharisqankuta nisunman? 2) ¿Jatunpajchu qhawanki Diospa sutinmanta willayta atisqaykita?

13 Paykunaqa Diospa sutinta apasqankurayku, sutinta oqharejpuni kanku. Imaraykuchus Hebreopi Qhelqasqaspi Diospa sutin rikhurej. * Chayrayku, apóstol Pedropis Pentecostés fiesta 33 watapi, judiosman chantá judiosman tukojkunaman parlashaspa Diospa sutinta ashkha kutista oqharerqa (Hech. 2:14, 20, 21, 25, 34, NM). Jehovaqa ñaupa cristianospa willayninkuta bendicerqa sutinta jatunpaj qhawasqankurayku. Kunanpis sutinta jatunpaj qhawaspa runasman willajtinchej, atikojtintaj Bibliankupi sutinta rikuchejtinchej bendecillawanchejtaj. Ajinamanta Diospa sutinta runasman rejsichinchej, chaytaj noqanchejpajqa ¡may sumaj! Diospa sutinta rejsejkunataj paywan masichakuyta qallarinkuman, wiñaypajtaj yupaychayta atinkuman.

14, 15. Diospa contranpi oqharikojkuna rikhurejtinpis, ¿imatá Jehová ruwarqa sutin mana chinkananpaj?

14 Aswan qhepamanqa Diospa contranpi oqharikojkuna, cristiana qotuchakuyta llulla yachachiykunawan chʼichichayta qallarerqanku, apóstoles wañupusqankumanta qhepamantaj astawanraj (2 Tes. 2:3-7). Chay llulla yachachejkunaqa judíos yachachisqankuman jinallataj, Diospa sutinta mana oqharikunanchu kasqanta nerqanku. Chaywanpis, ¿saqenmanchu karqa Jehová sutin chinkananta? ¡Ni imarayku! Imaynatachus ñaupa tiempopi Diospa sutin  nikusqanta mana yachajtinchejpis, sutenqa mana chinkanchu. Imajtinchus, tiempo pasasqanman jina ashkha Bibliaspi rikhurerqa, Bibliamanta yachaj may rejsisqa runaspis qhelqallarqankutaj. Sutʼincharinapaj, 1757 watapi Charles Peters qhelqarqa Jehová sutita oqhariy ima rimaymantapis aswan sumaj kasqanta, imayna Dioschus kasqanta rikuchisqanrayku. Chantapis, Hopton Haynes 1797 watapi qhelqasqan libropi 7 capitulonpi, kay jinata qallarerqa: “JEHOVÁ sutitaqa judíos oqharerqanku DIOSPAJ, pitachus paykunalla yupaychaj kanku, imaynatachus Cristo, Apostolesninpis yupaychaj kanku ajinata”, nispa. Chantá Henry Grew (1781-1862) Diospa sutinta mana oqharillarqachu, manaqa pisipaj qhawasqa kasqanta, llimphuchasqa kananta ima repararqa. Chantapis George Storrs (1796-1879), Charles T. Russell ima, pikunachus khuska llankʼarqanku, Diospa sutinta oqharillarqankutaj.

15 Chayrayku 1931 wataqa Diospa llajtanpaj sumaj karqa, imajtinchus chay watakama Bibliamanta Yachaqajkuna sutillawan rejsisqa karqanku. Chaywanpis chay watapeqa Biblia nisqanman jina Jehovaj testigosnin sutiwan rejsisqa kanankuta nerqanku (Isa. 43:10-12). Ajinamanta, tukuy runasman rikucherqanku paykunalla Diospa sutinta apaj llajta kasqankuta, sutintataj jatunchasqankuta (Hech. 15:14). Chaytaj Jehová imatachus Malaquías 1:11 versiculopi nisqanta yuyarichiwanchej, chaypi nin: “Tukuy kay pachapi sutiyta jatumpaj qhawanku”, nispa.

JEHOVAJ SUTINPI PURIY

16. ¿Imaraykutaj Diospa sutinpi puriy may sumaj?

16 Profeta Miqueas kayta qhelqarqa: “Waj nacionesqa dioskunankoj sutinkupipis purichunku; noqanchejrí Señorninchej Tata Diospa sutimpi purisunchej wiñaypaj”, nispa (Miq. 4:5). Bibliamanta Yachaqajkunaqa Jehovaj sutinta apayta atisqankuta may sumajpaj qhawarqanku. Chantapis, ñaupaqenpi allinpaj qhawasqa kasqankuta yacharqanku (Malaquías 3:16-18 leey). Qanrí, ¿imaynatá chayta qhawanki? ¿Maytachu kallpachakushanki Jehová “Diospa sutimpi” purinaykipaj? ¿Imatachus chaypaj ruwanayki kasqanta yachankichu?

17. ¿Ima niytataj munan Diospa sutinpi puriy?

17 Diospa sutinpi purinapajqa kinsa imasta ruwana. Ñaupaj kaj: Diospa sutinta rejsichina, imajtinchus Jehovaj “sutinta oqharispa Diosnimpaj rejsikapojqa salvasqa” kananta yachanchej (Rom. 10:13). Iskay kaj: Diospa kʼacha kaykunasninta kausayninchejpi rikuchina, astawanpis munakuyta (1 Juan 4:8). Kinsa kaj: Diospa kamachiykunasninta kasukuna, Tatanchejpa sutinta ni imaynamanta pisipaj qhawachinapaj (1 Juan 5:3). Qanrí, ¿wiñaypajchu puriyta munanki “Señorninchej Tata Diospa sutimpi”?

18. ¿Imaraykutaj Jehovaj sutinta jatunpaj qhawajkuna imachus qhepaman kananmanta mana manchachikunkuchu?

18 Jehovaj sutinta pisipaj qhawajkunaqa tumpamantawan pichus Jehová kasqanta yachanqanku (Eze. 38:23). Chay runasqa faraón jina ninku: “Pitaj kasqa chay Tata Dios, noqa paypa nisqanta kasunaypaj[?]”, nispa. Faraonqa ñakʼarisparaj pichus Jehová kasqanta yacharqa (Éxo. 5:1, 2; 9:16; 12:29). Noqanchejtajrí, munasqanchejrayku Jehovata rejsiyta ajllarqanchej. Chantapis sutinta apasqanchejta, kasukoj llajtanmanta kasqanchejta ima may sumajpaj qhawanchej. Chayrayku, imachus qhepaman kananmanta mana manchachikunchejchu. Salmo 9:10 versículo juntʼakunanpitaj atienekunchej, chaypi nin: “[Sutiykimanta] rejsisojkunaqa, Tata Dios, qampi atienekusunku, imaraykuchus maskʼasojkunataqa ni jaykʼaj saqerparinkichu”, nispa.

^ párrafo 5 Jehová suteqa hebreo qallumanta tijrachispa, “Pay Imachus Necesitakusqanman Tukun” niyta munan.

^ párrafo 13 Jehovaj sutenqa Hebreopi Qhelqasqaspi kasharqa, mayqentachus ñaupa cristianos apaykachaj kanku. Chantapis, Jehovaj sutenqa Septuaginta nisqata copiakusqanpi rikhurillanmantaj kasqa, mayqentachus Hebreopi Qhelqasqasmanta griegoman tijrachikorqa.