Ir al contenido

Ir al índice

¡Ama saykʼuychu!

¡Ama saykʼuychu!

¿Unaytañachu suyakushanki qosayki chayri warmiyki qanwan khuska Diosta yupaychananta?

Chayri ¿maytachu llakikorqanki Bibliamanta yachakojniyki mana ñauparisqanmanta?

 Gran Bretañamanta wakin runasmanta parlarisunchej, chaytaj imaraykuchus mana saykʼunayki kasqanta rikuchisonqa. Chantapis, mana ñauparejkunata imaynatachus yanapanaykita yachanki, chaytaj “tʼantaykita yaku pataman churay” jina kanman (Ecl. 11:1).

JEHOVATA YUPAYCHAYTA AMA SAQEYCHU

Ñaupajtaqa Jehovata yupaychayta ama saqeychu. Cheqa kajpi sinchʼita sayay, Jehovamantaj qayllaykuy (Deu. 10:20). Georginaqa chayta ruwarqa. Pay 1970 watapi Jehovaj testigosninwan Bibliamanta yachakuyta qallarishajtin, qosan Kyriacos mayta phiñarikorqa. Warmin niña yachakunanpajtaj tukuy imata ruwarqa. Jehovaj testigosnin wasinman yaykunankuta mana saqejchu, publicacionesnintapis wijchʼupoj.

Georgina tantakuykunaman riyta qallarejtintaj astawanraj phiñarikorqa. Uj kuteqa, Tantakuna Wasiman chʼajwata rikhurichiyta munaspa rerqa. Uj hermanataj griego qalluta aswan sumajta parlasqanta reparaspa, waj qotuchakuymanta griegota parlaj hermanota wajyarqa jamuspa yanaparinanpaj. Kyriacosqa chay hermano kʼacha kasqanmanta tʼukushaj qhepakorqa, Bibliamantapis yachakuyta qallarerqa. Chaywanpis uj mashkha killasninman saqeporqa.

Georginaqa kinsa watatawan qosan churanakusqanta muchorqa. Bautizakunan pʼunchayqa Jehovamanta mayta mañakorqa qosan mana saqerpananpaj, imajtinchus bautizakojtin saqerpananta nisqa. Hermanos jatun tantakuyman pusanankupaj rejtinkutaj, qosan kayta nerqa: “Rishallaychej, kunitan qhepaykichejta autoykupi jamusqayku”, nispa. Kyriacosqa chay paqarin jatun tantakuypi kaspa warminta bautizakojta rikorqa.

Georginaqa qosan 40 watasmantaraj bautizakusqanta rikorqa

Chaymantapachataj Kyriacosqa niña anchata churanakorqachu, kausaynintapis mayta tijracherqa. Kyriacosqa Tantakuna Wasiman ñaupaj kutirayku risqanmanta 40 watasninman jina bautizakorqa. ¿Imataj bautizakunanpaj yanaparqa? Pay nin: “Warmiy sinchʼita sayasqanmanta mayta kusikuni”, nispa. Georgina nin: “Qosay churanakuwajtinpis mana Diosniyta sirviyta saqeymanchu karqa, astawanpis Jehovamanta mañakullarqanipuni, nitaj saykʼorqanichu”, nispa.

CRISTIANO JINA KAUSAKUY

Cristiana jina kausakusqaykipis qosaykita yanapallanmantaj. Apóstol Pablo tukuy cristianasman kayta nerqa: “Warmis, sapa ujpis qosaykichejwan kʼumuykukoj sonqoyoj kaychej. Ajinamanta Diospa palabrampi mana creejkunapis, warmisninkoj sumaj kawsayninta rikuspa, mana parlasqalla Señorman kutirikunkuman kawsayniykichejta, kʼumuykukoj kasqaykichejtapis rikusqankurayku”, nispa (1 Ped. 3:1, 2). Christineqa chay yuyaychayta kasukusqanrayku, qosan Señorman kutirikusqanta rikorqa. Pay 20 watas ñaupajta jina Jehovaj testigonman tukushajtin, qosan Johnqa mana Diospi creejchu. Payqa mana ima religionmanpis chhapukuyta munajchu. Jinapis warmin Jehovaj testigon kayta sumajpaj qhawasqanta repararqa. John nin: “Kusisqa kasqanta rikorqani, payqa wapu warmiman tukorqa, chaytaj jatun chʼampaykunapi mayta yanapawarqa”, nispa.

Christineqa ni jaykʼaj qosanta tanqarqachu religionninman yaykunanpaj. Qosan nin: “Christineqa religionninmanta parlawajtin phiñakunayta repararqa. Chayrayku munasqayman jina pisimanta pisi yachakunayta saqewarqa”, nispa. Christineqa Torremanta Qhawaj chayri ¡Despertad! revistaspi Diospa ruwasqasninmanta chayri yachayniyoj runas nisqankumanta parlajtin qosanman rikuchispa nej: “Qhawarí, kay revistaqa sumajpuni kashan”, nispa.

Johnqa jubilakusqantawan huertanta allinchaspa kaj. Aswan tiempoyoj kasqanraykutaj kausaypi tʼukurispa kaykunata tapukoj: “¿Ajinallamantachu runa rikhurerqa? ¿Imapajtaj ruwasqa karqanchejri?”, nispa. Uj pʼunchayqa uj hermano paywan parlarishaspa taporqa: “¿Bibliamanta yachakuyta munawajchu?”, nispa. John nin: “Diospi creeyta qallarishasqayrayku, ya nerqani”.

Christineqa qosan cheqa kajta japʼikunanpaj 20 watasta mana saykʼuspa Jehovamanta mañakorqa, chaytaj mana qhasichu karqa imajtinchus qosanqa bautizakorqa. Kunanqa iskayninku Jehovata yupaychashanku. Qosan nin: “Cheqa kajta japʼikunaypajqa testigos kʼachas kasqanku, warmiy Jehovaj testigon kasqan ima yanapawarqa. Imajtinchus payqa mana wasanchawanchu, atienekunapaj jina, nitaj allinnillantachu maskʼan”, nispa. Christineqa 1 Pedro 3:1, 2 versiculospi nisqanman jina ruwarqa, allintaj rerqa.

 MUJUTA TARPUSQANCHEJ WATASNINMANRAJ POQONMAN

Bibliamanta yachakoj, imapis kasqanrayku niña qallariypi jinachu yachakuyta munanman chay, ¿imatá ruwasunman? Rey Salomón qhelqarqa: “Tutamanta mujuta tarpunki, chʼisiyaykuytapis ama tiyaykullaychu, imaraykuchus mana yachankichu mayqenchus aswan allin kananta, kaychus, jaqaychus, chayri iskayninchus allin kananta”, nispa (Ecl. 11:6). Wakin kuteqa watasninmanraj cheqa kajta mujuta jina tarpusqanchej poqonman, Bibliamanta yachakojtaj Jehovaman qayllaykunan kasqanta reparanman (Sant. 4:8). Chaytaj mana suyashajtillanchej kanman.

Ajina karqa Alicewan, pichus Indiamanta Inglaterraman riporqa, 1974 watapitaj Bibliamanta yachakuyta qallarerqa. Payqa hindi qalluta parlaspapis, inglés qalluta chʼuwitata parlayta munarqa. Aliceqa ashkha watasta Bibliamanta yachakorqa, inglés qotuchakuymanpis wakin kuti rerqa. Yachakushasqan cheqa kasqanta yachaspapis, may sumaj kasqanta ni repararqachu. Astawanqa qolqe japʼiyllapi yuyaj, fiestasmanpis rillajpuni. Tiempowantaj yachakushasqanta saqeporqa.

Aliceqa 30 watasninman jina Stellaman, piwanchus Bibliamanta yachakuyta qallarisqa, uj cartata qhelqarqa. Chaypi nerqa: “Kusikunkichá pasaj jatun tantakuypi Bibliamanta yachakojniyki bautizakusqanta yachaspa, pitachus 1974 watapi yachachej kanki. Qanqa mayta yanapawarqanki, cheqa kajtataj mujuta jina noqapi tarporqanki. Chay kutipi Diosman qokunaypaj mana wakichisqarajchu kajtiypis sonqoypi, yuyayniypi ima japʼerqani”, nispa.

Alice, Stellaman cartata qhelqasqanpi jinata nerqa: “Kusikunkichá pasaj jatun tantakuypi Bibliamanta yachakojniyki bautizakusqanta yachaspa, pitachus 1974 watapi yachachej kanki”

¿Imaraykutaj bautizakorqa? Aliceqa 1997 watapi qosan wañupusqanmanta sinchʼita llakikusqa, chayraykutaj Diosmanta mañakuyta qallarisqa. Niraj chunka minutosninmantaj panjabí qalluta parlaj iskay hermanas punkunta takasqanku. Chantataj, ¿Wañusqas kawsarimunankuta suyasunmanchu?, nisqa tratadota saqesqanku. Aliceqa Dios uyarisqanta reparaspa, Jehovaj testigosninwan tantakunanta nikusqa. Payqa anotana maukʼa cuadernitonpi, Stella panjabí qotuchakuypa direccionninta qosqanta tarisqa. Tantakuna Wasiman rejtintaj hermanosqa paywan may kʼachas kasqanku. Pay yuyarikun: “Hermanos noqawan kʼachas kasqankoqa mayta yanapawarqa, llakiyniypis pisiyarqa”, nispa.

Aliceqa tukuy tantakuykunaman riyta qallarerqa, watejmanta Bibliamanta yachakorqa chantá panjabí qalluta parlayta, leeyta ima sumajta yachakorqa. Kay 2003 watapitaj bautizakorqa. Stellaman cartata qhelqasqanta jinata tukucharqa: “Mayta agradeceyki 29 watas ñaupajta cheqa kajta mujuta jina noqapi tarpusqaykimanta, mayta yachachiwasqaykimantapis”, nispa.

“Mayta agradeceyki 29 watas ñaupajta cheqa kajta mujuta jina noqapi tarpusqaykimanta, mayta yachachiwasqaykimantapis.” (Alice)

¿Imatataj paykunamanta yachakunchej? Bibliamanta yachakoj unaypiraj cheqa kajta japʼikojtinpis yachakuyta munan, llampʼu sonqotaj chayqa Jehová cheqa kajpa mujunta sonqonpi wiñachiyta atisqanta. Jesusqa ujnin rijchʼanachinanpi nerqa: “Mujoqa pʼutumuspa, tuta pʼunchay wiñan, mana paypa [chayri tarpojpa] yachasqallan. Jallpʼaqa kikillanmanta ñawpajta pʼutumoj yurata wiñachin, qhepanta espigachin, chantá sumaj granota espigapi poqochin”, nispa (Mar. 4:27, 28). Mujoqa pisimanta pisi “kikillanmanta” wiñan. Reinomanta willajkunaqa imachus mujuwan kananta mana yachanchejchu. Chayrayku tarpunallapuni, ichapis ashkhata oqharisun.

Chantapis Diosmanta mañakuyta ama saqeychu. Georginawan Christinewanqa chayta ruwarqanku. Sichus qan “mana saykʼuspa Diosmanta mañaku[nki]puni”, suyakullankipunitaj chayqa, yaku pataman churasqayki “tʼantaykita” “uj mashkha” pʼunchayninman tarikapullanki (Rom. 12:12; Ecl. 11:1).