Ir al contenido

Ir al índice

Jehová pakakunanchejqa

Jehová pakakunanchejqa

“Tata Dios, qanmin pakakunayku kanki tukuy tiempopi.” (SAL. 90:1.)

1, 2. ¿Wasinkupi jinachu Diospa kamachisnin kay pachapi kanku, chantá pitaj pakakunanku wasi jina?

 ¿WASIYKIPI jinachu kay pachapi kanki? Mana jina kajtenqa ñaupa tiempomanta runas jinachá kashanki. Paykunaqa Jehovata munakusqankurayku, kay pachapi waj llajtayoj jinalla, forasteros jinallataj karqanku. Sutʼincharinapaj, Diospa wakin cheqa sonqo kamachisnenqa, Canaán jallpʼapi jarakuspalla purej kanku. Chayraykutaj “kay pachapi forasteros, puriskiri runas jinalla kasqankuta” rejsicherqanku (Heb. 11:13).

2 Paykuna jinallataj, ajllasqa cristianospis “janaj pacha llajtayojkuna kaspa” “waj llajtayojkuna, kay pachapi forasteros” kasqankuta rikuchinku (Fili. 3:20; 1 Ped. 2:11). “Waj ovejas” kajkunapis Cristo jinallataj “mana kay pachajtachu kanku” (Juan 10:16; 17:16). Chaywanpis, ¿“mana wasiyoj” jinachu kashanku? Mana, astawanqa sumaj jarkʼachasqa wasipi jina kashanku, mana rikukoj sumaj pakakuna wasipi. ¿Imataj chay pakakuna wasi? Moisés nerqa: “Tata Dios, qanmin pakakunayku kanki tukuy tiempopi”, nispa (Sal. 90:1). * ¿Imaynatá Jehová ñaupa tiempo kamachisninpaj pakakunanku karqa? ¿Imaynamantataj kunanpis llajtanpaj pakakunallantaj? ¿Imaynatataj qhepamanpis Paylla pakakunanchej kanqa?

ÑAUPA KAMACHISNINPAJ PAKAKUNANKU

3. ¿Imawantaj Salmo 90:1 Jehovata kikinchan, imaraykú?

3 Bibliaqa wakin kuti, Jehovata rikusqanchej imaswan kikinchan imaynachus kasqanta yachanapaj. Sutʼincharinapaj, Salmo 90:1 versiculopi Jehovata uj pakakunawan chayri uj wasiwan kikinchan. Uj wasipi tʼukurispaqa munakuy kasqanpi, sonqo tiyasqa,  jarkʼasqa ima tiyakuypi yuyanchej. Jehovataj chay wasiman rijchʼakun. Imajtinchus Payqa munakuymin (1 Juan 4:8). Chantapis sonqo tiyaykuyta qoj Dios kasqanrayku, cheqa sonqo kamachisninta jarkʼan (Sal. 4:8). Kunanqa Abrahampaj, Isaacpaj, Jacobpaj ima pakakunanku kasqanmanta parlarina.

4, 5. ¿Imaynatataj Abrahampaj Dios pakakunan karqa?

4 Jehovaqa Abrahamman kayta nerqa: “Saqey jallpʼaykita, ayllusniykita [...]. Jinaspataj ripuy, noqa rikuchisqayki, chay jallpʼaman”, nispa. ¿Imatataj Abraham ninman karqa chayta uyarispa? Tʼukullachá qhepakorqa, chaywanpis Jehová kayta nisqan sonqocharqachá: “Mirayniykimanta ruwasaj uj jatun nacionta. Bendecisqayki, sutiyki may yuyarisqa kanqa [...]. Qampaj allinta ruwajkunapaj allinta ruwapusaj, qampaj mana allinta ruwajkunatarí maldecisaj”, nispa (Gén. 12:1-3).

5 Jehovaqa chayta nispa Abrahampaj, mirayninpaj ima pakakunanku kananta nisharqa (Gén. 26:1-6). Nisqantataj juntʼarqapuni. Sutʼincharinapaj, Jehovaqa mana saqerqachu Egiptomanta faraón chantá Guerarmanta rey Abimelec Sarawan puñuykunankuta, nitaj Abrahamta wañuchinankutapis. Chantá Isaactawan Rebecatawan kikillantataj jarkʼarqa (Gén. 12:14-20; 20:1-14; 26:6-11). Biblia nin: “Diosqa mana saqerqachu pitapis paykunata llakichinanta, paykunaraykutaj reyesta kay jinata kʼamerqa: Ajllakusqasniytaqa amapuni llankhaychejchu, amataj profetasniytapis imanankichejchu”, nispa (Sal. 105:14, 15).

“Mana saqerparisqaykichu”

6. ¿Imata ruwanantataj Isaac nerqa Jacobman, imatataj chayta uyarispa Jacob ninman karqa?

6 Jehovaj profetasninmanta ujnenqa Abrahampa allchhin Jacob karqa. Casarakunan tiempo chayamojtin tatan Isaac nerqa: “Qanqa amapuni pusarikunkichu kay Canaán llajtayoj warmista. Manachayqa riy Padan-aramman jatun tatayki Betuelpa wasinman, chaypitaj casarakunki tioyki Labanpa ujnin kaj ususinwan”, nispa (Gén. 28:1, 2). Jacobtaj kasukorqapacha. Canaanpi familianwan sumajta kausakusqanta saqespa, Harán jallpʼaman ashkha kilometrosta ichapis sapan rerqa (Gén. 28:10). Payqa ichapis tapukorqa: “¿Mashkha unaytataj chinkasajri? ¿Chunka makiwanchu tioy japʼikuwanqa, Jehovata munakoj warmitapis tarisajchu?”, nispa. Chaywanpis, Beersebamanta 100 kilometrospi tarikoj Luz nisqa llajtaman chayaspa, niñachá llakikorqachu. ¿Imaraykú?

7. ¿Imatataj Jacobman Dios uj mosqoypi nerqa?

7 Jehovaqa Luz llajtapi uj mosqoypi rikhurispa  Jacobman nerqa: “Noqa qanwan kashani; noqa waqaychasqayki maymampis rejtiyki, kutichimusqaykitaj kay jallpʼaman. Mana saqerparisqaykichu, imatachus qosunay kajta qosunaykama”, nispa (Gén. 28:15). Jacobqa chayta uyarispa, ¡maytachá sonqochakorqa! Chayraykutaj Jehová nisqanta imaynatachus juntʼananta rikuyta munaspa, kusiywanchá rillarqapuni. Qanpis, astawan willanaykipaj waj suyuman riporqanki chayqa Jacob jinachá kasharqanki. Chaywanpis, Jehová ashkha kutispi jarkʼasusqanta rikorqankichá.

8, 9. ¿Imaynasmantataj Jehová Jacobpaj pakakunan karqa, imatá chaymanta yachakunchej?

8 Jacob Harán jallpʼaman chayajtin, tion Labanqa chunka makiwan japʼikorqa. Qhepamantaj iskay ususisninta Leatawan Raqueltawan warmisnin kanankupaj qoporqa. Chaywanpis tiempowanqa sapa kuti pagonta uj jinayacherqa (Gén. 31:41, 42). Jacobqa tukuy chayta muchullarqa, Jehová jarkʼanallanpipuni atienekuspa. Chaytaj ajinapuni karqa, imajtinchus Canaanman kutipushajtin “tiyaporqa ashkha ovejasnin, qhari kamachisnin, warmi kamachisnin, camellosnin, burrosnin, ima” (Gén. 30:43). Jehovaman mayta agradecekuspataj nerqa: “Cheqa kayniykiwan mana khuyanawaykipaj jinachu kani. Noqa Jordán Mayuta chimpamorqani ni imayoj, tojnuy oqharisqalla; kunanqa tiyapuwan iskay jaras”, nispa (Gén. 32:10).

9 Rikunchej jina, Moisés Jehovaman nisqanqa cheqapuni karqa, pay nerqa: “Tata Dios, qanmin pakakunayku kanki tukuy tiempopi”, nispa (Sal. 90:1). Kay tiempopipis kikillanpuni, imajtinchus Jehovaqa “mana uj jinayanchu, nitaj maychus kasqanmanta waj jinaman tukunchu”. Arí, Payqa cheqa sonqo kajkunapaj sumaj pakakunanku (Sant. 1:17). Qhawarina imaynamantachus.

KAY TIEMPO KAMACHISNINPAJ PAKAKUNANKU

10. ¿Imaraykutaj nisunman Jehová pakakunanchej kasqanta?

10 Kaypi tʼukuriy: juzgana wasipi uj yuyaysapa atiyniyoj runaj contranpi sutʼinchashanki. Chay runaqa llulla, runa wañuchi, mana khuyakuyniyojtaj. Chantapis Jallpʼantinmanta ashkha runas paypaj llankʼanku. Sutʼinchayta tukuytawan, ¿mana manchachikuspachu chay juzgana wasimanta ripuwaj? Mana, astawanqa jarkʼasunankutachá mañakuwaj. Jehovaj kamachisnenqa chaytapis ruwashasunman jina, imajtinchus Jehovamanta willashanchej, enemigon Satanaspa contranpitaj sutʼinchashanchej (Apocalipsis 12:17 leey). Chaywanpis, Satanasqa mana chʼinyachiyta atiwanchejchu. Astawanqa Jallpʼantinpi willashallanchejpuni. ¿Imaynatá chayta ruwayta atinchej? Jehová kay qhepa pʼunchaykunapipis pakakunanchej kasqanrayku (Isaías 54:14, 17 leey). Chaywanpis Satanaswan chʼaukiyachikusunman chayqa, Jehová niña pakakunanchej jinachu kanman.

Angelesqa Diospa kamachisninta yanapanku, jarkʼanku ima

11. ¿Imatá Abrahammanta, Isaacmanta, Jacobmanta ima yachakunchej?

11 ¿Imatawantaj Abrahammanta, Isaacmanta, Jacobmanta ima yachakusunman? Paykunaqa Canaán jallpʼapi tiyakuspapis mana chaypi tiyakoj runas jinachu karqanku; sajra millay kausayninkutapis chejnerqanku (Gén. 27:46). Chantapis, imatachus ruwanankuta chayri mana ruwanankuta yachanankupaj mana uj listata jinachu necesitarqanku. Paykunaqa Jehová imatachus chejnisqanta, imatachus munakusqanta ima yachallarqanku. Chantapis Jehová pakakunanku kasqanrayku mana chay tiempo runas jinachu karqanku. Paykunamantaqa mayta yachakusunman. Qanrí, ¿paykuna jinachu pikunawanchus  masichakunaykita, imawanchus kusirikunaykitapis ajllanki? Qotuchakuymanta wakin hermanosqa wakin imasta ruwaspa kay pachapi wasinkupi jina kasqankuta rikuchinku. Qan tumpallatapis jinata yuyashanki chayqa, Jehovaj yanapayninta mañakuy. Kayta ama qonqaychu: kay pachaqa Satanaspa makinpi kashan, chayrayku runasqa mana khuyakuyniyoj kanku, munaynillankutataj maskʼanku (2 Cor. 4:3, 4; Efe. 2:1, 2).

12. 1) ¿Imaynatá Jehová kamachisninta yanapan? 2) ¿Imatá yuyanki Jehová yanapawasqanchejmanta?

12 Kuraj Supaypa tojllasninpi mana urmanapajqa Jehová tukuy imaymanamanta yanapayta munawasqanchejta japʼikuna. Chay yanapastaj kanku tantakuykuna, familiapi Diosta yupaychana, ancianosta “regalosta” jina qowasqanchej ima, pikunachus sonqochawanchej, chʼampaykunata atipanapajpis yanapawanchej (Efe. 4:8-12). Hermano George Gangasqa, pichus ashkha watasta Diospa Llajtanta Kamachejkunamanta karqa, jinata qhelqarqa: “[Diospa kamachisninwan] kaspaqa, familiaywanpis wasiypi kashayman jina kani”, nispa. ¿Qanpis kikillantatajchu niwaj?

13. ¿Imatataj Hebreos 11:13 versiculota ukhunchaspa yachakunchej?

13 ¿Imatawan paykunamanta yachakusunman? Paykunaqa mana chay tiempo runas jinachu karqanku.  Ñaupaj kaj parrafopi rikorqanchej jina, runas ukhupi “forasteros, puriskiri runas jinalla kasqankuta” rejsicherqanku (Heb. 11:13). Qanrí, ¿rikuchishankichu mana kay pacha runas jinachu kayta munasqaykita? Chayqa mana atikullanchu. Chaywanpis Diospa yanapayninwan, waj cristianospa yanapayninkuwan ima atinki. Chantapis mana qanllachu ajinapi kashanki, Jehovata yupaychajkunaqa tukuyninchej maqanakupi jina kashanchej (Efe. 6:12). Chaywanpis, Jehovapi atienekojtinchej, paytaj pakakunanchej kajtin atipayta atisunchej.

14. ¿Ima llajtatataj Jehovaj kamachisnin suyakushanchej?

14 Chantapis, Abraham jina mana rikukoj tʼinkata suyakuna (2 Cor. 4:18). Apóstol Pabloqa Abrahammanta parlaspa jinata qhelqarqa: “Abraham suyasharqa jaqay sumaj cimientosniyoj llajtata, mayqentachus Dios wakicherqa, sayacherqataj, chayta”, nispa (Heb. 11:10). Chay llajtaqa Diospa Reinon, Abrahamtaj chay Reinota suyakunan karqa. Noqanchejtajrí mana suyakunanchejchu tiyan, imajtinchus janaj pachapi kamachishanña. Chantapis, Biblia nisqanman jinaqa tumpamantawan  Jallpʼata kamachenqa. Qanrí, ¿kausayniykiwan rikuchinkichu chay Reino kasqanpipuni creesqaykita? ¿Ñaupajmanchu Diospa Reinonta kausayniykipi churanki, kay pachaman jina kausaytapis qhesachankichu? (2 Pedro 3:11, 12 leey.)

TUKUKUY QAYLLAMUSHAJTIN JEHOVÁ PAKAKUNANCHEJ KANQA

15. ¿Imataj kanqa kay pachapi atienekojkunawan?

15 Kay sajra pachaj tukukuynin qayllaykamusqanman jina, tukuy nanaykunasnin yapakullanqapuni (Mat. 24:7, 8). Manchay ñakʼariy tiempo kashajtintaj astawanraj yapakonqa. Ichapis kay pachapi kaj imasqa thuñisqa, tʼustisqa ima kanqa, runastaj mayta mancharikonqanku (Hab. 3:16-18). Ni imanakuyta atispataj, “qaqa juskʼuspi, orqo juskʼuspi ima” pakakuyta maskʼanqanku (Apo. 6:15-17). Chaywanpis, ni mayqen juskʼupis, ni gobiernopis, nitaj jatuchaj empresaspis jarkʼayta atenqachu.

16. ¿Imaynatataj qotuchakuyta qhawananchej tiyan, imaraykú?

16 Jehovaqa kamachisninpaj pakakunallankupuni kanqa. Chayrayku profeta Habacuc jina nisunchej: “Chay tukuywampis Tata Diosta yupaychasajpuni”, “kusiywan juntʼa kasaj Salvawajniy Tata Diosrayku”, nispa (Hab. 3:17, 18). ¿Imaynasmantataj Jehová pakakunanchej kanqa chay ñakʼariy tiempopi? Chaytaqa rikuspachá yachasun. Chaywanpis, “may chhika” runasmanta kajkunaqa israelitaspa tiemponkupi jina, sumaj wakichisqallapuni kanqanku, Diospa kamachiykunasnintapis japʼikullanqankupuni (Apo. 7:9; Éxodo 13:18 leey). Chay kamachiykunataqa ichapis qotuchakuynejta qokonqa. Isaías 26:20 (leey) versiculopi “wasiykichejman yaykuychej” nisqa profeciaqa, pachantinpi Jehovaj testigosninpa waranqa waranqa qotuchakuykuna kasqanwansina ninakun. Chayrayku, ¿jatunpajchu tantakuykunata qhawanki? ¿Jehová qotuchakuynejta imatachus kamachiwasqanchejta kasukunkipachachu? (Heb. 13:17.)

17. ¿Imaynamantataj Jehová wañupoj kamachisninpajpis pakakunanku?

17 Niraj manchay ñakʼariy qallarishajtin wañupojkunapajpis Jehovaqa pakakunallankupuni kanqa. Abraham, Isaac, Jacob ima wañupusqankumanta qhepaman, Jehovaqa Moisesman kayta nerqa: “Noqa ñawpa tatasniykej Diosnin kani, Abrahampata, Isaacpata, Jacobpatawan”, nispa (Éxo. 3:6). Jesustaj chayllatataj nispa kaytawan nerqa: “Diosqa mana wañusqaspa Diosninchu, manachayqa kawsajkunajta. Paypajqa tukuy kawsashanku”, nispa (Luc. 20:38). Jehovapajqa wañusqa kamachisnin kausashankumanrajpis jina, imaraykuchus paykunata kausarichimonqapuni (Ecl. 7:1).

18. Mosoj pachapi, ¿imaynamantataj Jehová llajtanpaj pakakunan kanqa?

18 Mosoj pachaqa kaysitupiña kashan, chaypitaj Jehovaqa waj jinamantañataj llajtanpaj pakakunan kanqa. Apocalipsis 21:3 nin: “Kunanqa Diospa tiyakuynin runas ukhupi kashan, paytaj paykunawan khuska tiyakonqa”, nispa. Qallariypeqa Jehová Jesucristonejta jallpʼapi kamachisninwan tiyakonqa, nisunman kamachimonqa. Waranqa watas tukukojtintaj, Jesusqa Diospa munayninta Jallpʼapi juntʼaytawan Reinota Tatanman qoponqa (1 Cor. 15:28). Chaymantapachataj runasqa mana juchayoj kanqanku, niñataj Jesús Dioswan allinyachinanta necesitanqankuchu, imaraykuchus Jehová paykunawan kanqa. Rikunchej jina, ¡may sumaj kausay suyashawanchej! Chaykamataj ñaupa tiempo Diospa kamachisnin jina ruwana. Arí, Jehovata pakakunanchejta jina qhawana.

^ párrafo 2 Quechua de Cuzce Bibliapi Salmo 90:1 nin: “Señor, kan tiyacunaycu carkanqui tucuy runa-mitapi”, nispa.