“Caymin Jehovapa siervosninpa herenciancuka.” (ISA. 54:17, Quechua de Cuzce.)

1. ¿Imatá Jehová mana chinkananta saqerqachu?

“WIÑAYPAJ kawsaj” Jehovaqa wiñay kausayta japʼinapaj imatachus ruwananchejta niwanchej. Chay niwasqanchejtaj mana tijrakonqachu, imaraykuchus “Señorpa palabranrí wiñaynintimpaj kanqa” (1 Ped. 1:23-25). Chaytaj Bibliapi kashan, munakuwasqanchejraykutaj mana chinkananta saqerqachu.

2. ¿Ima chinkanantataj Jehová mana saqerqachu?

2 Diosqa sutin Palabranmanta chinkananta mana saqenchu, chay sutitaqa pay kikin churakorqa llajtan oqharinanpaj. Bibliapeqa “cieloj qallarikuynin, kay pachaj qallarikuynintaj” kasqanmanta parlasqanpi, Jehová suti ñaupaj kutirayku rikhurin (Gén. 2:4, 5). Aswan qhepamantaj, Chunka Kamachiykuna karqa chay pʼalta rumispi, Dios milagronejta ashkha kutista qhelqarqa. Astawanpis ñaupaj kaj kamacheyqa ajinata qallarerqa: “Noqa Jehová Diosniyki kani”, nispa (Éxo. 20:1-17, NM). Rikunchej jina, Tukuy Atiyniyoj Tata Jehovaqa sutin chinkananta mana saqerqachu, Satanás tukuy imaymanamanta chinkachiyta munajtinpis (Sal. 73:28).

3. ¿Imatataj Jehová munarqa k’anchaypi jina kananchejpaj?

3 Jehovaqa Palabranpi cheqa kaj kanallantapuni munarqa. Biblia cheqa kajmanta sutʼita yachachiwasqanchejmantataj mayta kusikunchej (Salmo 43:3, 4 leey). Chayrayku, kay pacha runas llulla yachachiykunarayku laqhapi jina kajtinkupis, noqanchejqa kʼanchaypi jina kashanchej (1 Juan 1:6, 7).

SUMAJ HERENCIA KAPUWANCHEJ

4, 5. ¿Ima sutiwantaj 1931 watamantapacha rejsisqa kanchej?

4 Cheqa cristianosqa sumaj herenciayoj kanchej. ¿Imataj uj herencia? Imatachus uj tata wawanman saqesqan, chaytaj miraymanta miray kallanpuni. Cristianospa herencianchejqa kaykuna kanku: Diospa Palabranta sumajta rejsisqanchej, paymanta,  imatachus ruwayta munasqanmantapis cheqa kajta yachasqanchej, sutinta apasqanchejpis may sumaj.

Jehovaj testigosnin sutiwan 1931 watapi jatun tantakuy ruwakusqanmantapacha rejsisqa kasqanchej may sumaj

5 Ima sutiwanchus rejsisqa kananchejtaqa uj jatun tantakuypi willakorqa. Chaytaj Estados Unidosmanta (Ohio) Columbus llajtapi 1931 watapi ruwakorqa. Chay jatun tantakuypaj wakichikusqanpeqa JW letras rikhurerqa. Uj hermana nerqa: “Hermanosqa imachus chay letras niyta munasqanta mayta yachayta munarqanku”, nispa. Julio killamanta 26 domingo pʼunchaypitaj imachus niyta munasqanta sutʼinchakorqa. Chaypeqa niña Bibliamanta Yachaqajkuna sutiwanchu rejsisqa kananchejta willakorqa, manaqa Biblia nisqanman jina Jehovaj Testigosnin sutiwan (inglespi Jehovah’s Witnesses). Chay kuteqa may kusiy karqa (Isaías 43:12 leey). Uj hermano nin: “Ni jaykʼaj qonqasajchu chaypi kajkuna kusiywan mayta tʼajllarikusqankuta”, nispa. Ni pi chay sutiwan rejsisqa kayta munarqachu, chaywanpis noqanchejpajqa 80 kuraj watastaña chay sutiwan rejsisqa kasqanchej uj bendición. Arí, Jehovaj testigosnin kasqanchejqa, ¡may sumaj!

6. ¿Imatawantaj cristianos herenciata jina japʼinchej?

6 ¿Imatawantaj cristianos herenciata jina japʼinchej? Ñaupa tiempomanta maychus kajta Bibliapi qhelqakusqanta. Sut’incharinapaj Abrahammanta, Isaacmanta, Jacobmanta ima parlan. Paykunawan familiaresninkuwanqa imaynatachus Jehovata kusichinankumanta parlarejchá kanku. Chayraykuchá Josepis khuchichakuypi mana urmarqachu, ajinamanta mana Diospa contranpi juchallerqachu (Gén. 39:7-9). Ñaupa cristianospa tiemponkupeqa imastachus cristianos ruwananku kasqanta simillawan chayri ruwasqankuwan yachachikoj. Apóstol Pablopis qotuchakuykunaman nerqa imaynatachus Señorpa Cenanta ruwanankuta (1 Cor. 11:2, 23). Kay tiempopitaj “tukuy sonqowan, cheqa kajman jinataj” Diosta yupaychanapaj imatachus ruwananchejqa Palabranpi qhelqasqa kashan (Juan 4:23, 24 leey). Bibliaj yachachiynin tukuyta yanapayta atejtinpis, noqanchejqa aswan sumajpaj qhawananchej tiyan.

7. ¿Jehová imata nisqantaj herencia jinallataj?

7 Kay tiempopi imaynatachus Jehová llajtanta yanapasqanta yachaypis herencia jinallataj (Sal. 118:7). Publicacionesninchejpi chaymanta leespaqa qhatiykachasqa kaspapis mana manchikunchejchu. Herencianchejqa yapakushallanpuni, imajtinchus Jehová kayta niwanchej: “Mana mayqen arma ruwasqankupis qanta chinkachisunampaj jina kanqachu. Pichus contraykita parlajtaqa juezpa ñawpaqempi chʼinyachillankipuni. Chay imasta [chayri herenciata, Quechua de Cuzce (QC)] noqaqa kamachisniyman qoni, atipanakupis noqamanta llojsenqa, nispa nin Tata Diosqa” (Isa. 54:17). Arí, Satanaspa ni ima ruwasqan wiñaypaj ñakʼarichiwasunmanchu.

8. ¿Imatataj kay yachaqanapi, qhepan yachaqanapiwan qhawarisun?

 8 Satanasqa Diospa Palabranta, sutinta ima chinkachiyta munan, cheqa kajtataj pakayta. Chaywanpis Jehovapajqa mana uj enemigo jinachu, imajtinchus payqa ruwayta munasqanta qʼalata phirin. Kay yachaqanapi, qhepan yachaqanapiwan Palabran mana chinkananpaj, sutinta rejsinanchejpaj, cheqa kajta yachananchejpaj ima imatachus Jehová ruwasqanta qhawarisun.

JEHOVAQA PALABRAN CHINKANANTA MANA SAQENCHU

9-11. ¿Imastaj Bibliata mana chinkachiyta atikusqanta rikuchin?

9 Jehovaqa Palabranta ni ima chinkachinanta saqerqachu. Uj católico libro nisqanman jinaqa kay 1229 watapi Toulousepi iglesiata kamachejkuna uj tantakuyta ruwasqankupi, runas qallunkupi Bibliata mana leenankuta kamacherqanku. Kay 1234 watapipis Tarragonapi (España) uj tantakuy ruwakusqanpi, kikillantataj kamachikorqa. Kay 1559 watapitaj, Pablo IV nisqaj libronpi nikorqa iglesia saqejtillan runas qallunkupi Bibliata orqhonankuta, Bibliayoj kanankuta ima. Romapi iglesiata kamachejkunataj ñaupaj kutirayku chayman satʼikorqanku.

10 Bibliaqa mayta chinkachiyta munajtinkupis kay tiempokama kashallanpuni. Kay 1382 wata chaynejpi John Wyclef, yanapajkunasninwan khuska inglés qalluman ñaupaj kutirayku Bibliata tijracherqanku. William Tyndalepis tijrachillarqataj, pitachus 1536 watapi wañucherqanku. Payqa uj postepi warkhusqa kashaspa jinata qhaparisqa: “¡Señor, Inglaterramanta reypa ñawisninta kichariy!”, nispa. Chaymantataj sipiytawan qʼolaykucherqanku.

11 Bibliata may chhika runas chinkachiyta munajtinkupis nipuni atinkuchu. Sut’incharinapaj, kay 1535 watapi Miles Coverdale tijrachisqan Biblia orqhokorqa. Payqa William Tyndale Mosoj Testamentota chantá Génesis libromanta Crónicas librokama tijrachisqanman jina ruwarqa. Chantapis, Bibliaj waj cheqasninta tijrachillarqataj latín qallupi Biblia qhelqasqa kasqanman jina, Martín Lutero alemán qalluman tijrachisqanman jina ima. Kay tiempopeqa ashkha runas Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras nisqa Biblia kasqanmanta mayta agradecekunku, imaraykuchus sutʼita parlan, ima qalluspichus Biblia qhelqakusqanman jinataj tijrachisqa kashan, runasman willanapajpis mayta yanapakun. ¡Mayta kusikunchej ni Satanaspis ni runaspis Bibliata chinkachiyta atisqankumanta!

¿IMAYNAMANTATAJ DIOSPA SUTIN MANA CHINKANCHU?

William Tyndale jina ashkha runas Diospa Palabranrayku wañuchisqa karqanku

12. ¿Imaynatataj Traducción del Nuevo Mundo nisqa Biblia Diospa sutin mana chinkananpaj yanapan?

12 Jehovaqa Bibliamanta sutin chinkananta mana saqenchu, chaypajtaj Traducción  del Nuevo Mundo nisqa Biblia mayta yanapan. Tijrachinapaj Comisionqa sutinta maychus kananman churapunankupaj mayta llankʼarqa, Biblia ima qalluspichus qhelqasqa kasqanpi rikhurisqanman jina. Hebreopi Qhelqasqaspeqa 6.973 kutista rikhurin, Griegopi Qhelqasqaspitaj 237 kutista. Kunanqa Traducción del Nuevo Mundo nisqa Biblia 116 kuraj qalluspiña tiyan, 178.545.862 Bibliasmanta astawan orqhokun.

13. ¿Imaraykutaj nisunman runa kasqanmantapacha Diospa sutin oqharikusqanta?

13 Diospa sutintaqa runa kasqanmantapacha oqharikorqa. Adanwan Evawanqa Diospa sutinta yacharqanku, oqharerqankutaj. Noepis Diospa sutinta oqharillarqataj, pay nerqa: “Jehová, Sempa Diosnin, bendeciska cachun. Canaantaj Sempa camachin cachun”, nispa (Gén. 4:1; 9:26, QC). Diospis ajinata nerqa: “Ñoka Jehová cani, chayka sutiymin. Mana wajman gloriayta konichu”, nispa. Chantá nillarqataj: “Ñoka Jehová cani, nitaj waj cantajchu. Ñoka jawa mana waj dios canchu”, nispa (Isa. 42:8; 45:5, QC). Jehovaqa sutin chinkananta mana saqerqachu, ajinamanta tukuy runas rejsinankupaj. Noqanchejpajqa sutinta oqhariy, Testigosnintaj kay may sumaj, may jatunpajtaj qhawanchej, ¿icharí? (Sal. 20:5.)

14. ¿Bibliallapichu Diospa sutin tarikun? Sutʼinchay.

14 Diospa sutenqa mana Bibliallapichu tarikun. Moabita Rumimanta parlarina, mayqentachus Dhiban (Dibón) nisqa lugarpi tarikorqa, Wañusqa Qochamanta 21 kilometrosninpi inti llojsimuyninpi. Chay rumipeqa Israelmanta rey Omrij sutin qhelqasqa kashan, Moabmanta rey Mesá Israelwan maqanakusqanmanta imatachus nisqan ima (1 Rey. 16:28; 2 Rey. 1:1; 3:4, 5). Chaywanpis, chay rumipeqa Diospa sutin rikhurin Hebreo qallumanta tawa letraspi qhelqasqa YHWH, mayqenchus Tetragrámaton sutikun. Chay letrasqa Cartas de Lakís nisqapi ashkha kutista rikhurillantaj. Chaykunaqa kʼanallas jina kanku, Israelpitaj tarikorqa.

15. ¿Imataj Septuaginta, imaraykutaj ruwakorqa?

15 Bibliata tijrachiyta qallarejkunaqa Diospa sutin mana chinkananpaj yanaparqanku. Judiosqa Babiloniaman apasqa karqanku, chaypitaj Jesús niraj jamushajtin 607 watamantapacha 537 watakama karqanku. Chaywanpis ashkhasqa mana Judaman, nitaj Israelman kutiporqankuchu. Chay tiempollapitaj ashkha judíos Egipto japʼiypi tarikoj Alejandría llajtaman riporqanku. Paykunataj Hebreopi Qhelqasqas griegoman tijrachikunanta necesitarqanku, chaypi chay qalluta parlakusqanrayku. Griegoman tijrachikusqantaqa aswan qhepaman tukuchakorqa, mayqenchus Septuaginta sutikun. Chayta copiakusqanmanta wakinpitaj Diospa sutin hebreopi qhelqasqa kashan.

16. ¿Imaynatataj Libro de Salmos de la Bahía nisqapi Diospa sutinta oqharikorqa? Sut’inchay.

16 Diospa sutenqa Libro de Salmos de la Bahía nisqapi rikhurillantaj. Chaytaj América del Norte japʼiypi ñaupaj kaj libro karqa. Qallariypeqa 1640 watapi orqhokorqa, maypichus Salmos libro hebreo qallumanta chay tiempopi parlakoj inglés qalluman tijrachisqa kashan. Diospa sutintaj Salmo 1:1, 2 versiculospi rikhurin, maypichus nin “kusisqa runaqa” mana sajra runaspa yuyaychayninpi purisqanta, “manaqa Iehovah leyninpi” mayta kusikusqanta. Diospa sutinmanta astawan yachakusunman kay El nombre divino que durará para siempre nisqa folletopi.

JEHOVAQA CHEQA KAJ CHINKANANTA MANA SAQENCHU

17, 18. 1) ¿Imataj cheqa kaj niyta munan? 2) ¿Imataj “evangelioj cheqa” kaynin?

17 Noqanchejqa “cheqa Señor Tata” Jehovata kusiywan sirvinchej (Sal. 31:5). ¿Imataj  cheqa kaj? Imapis jinapuni kasqan. Biblia ima qalluspichus qhelqakusqanpeqa “cheqa kaj” niyta munan mana llulla kasqan, cheqan kasqan, atienekunapaj jinataj kasqan.

18 Jehovaqa Bibliaj cheqa yachachiynin kanallanpajpuni tukuy imata ruwarqa. Kunanpis chayta yachakunanchejpaj yanapashallawanchejpuni (2 Juan 1, 2). Cheqa kajtaqa astawan entiendeshanchej, imaraykuchus “cheqan runaspa ñanninkoqa sutʼiyamuyta inti llojsimushaj jina, pʼunchayamusqanman jinari astawan kʼancharin” (Pro. 4:18). Jesuspa nisqan cheqapuni kasqanta yachanchej, payqa Diosmanta mañakushaspa nerqa: “Nisqasniykeqa cheqapuni kanku”, nispa (Juan 17:17). Jehovaj Palabranpeqa “evangelioj cheqa” kaynin tarikun, nisunman imaspichus cristianos creesqanchej (Gál. 2:14). Wakin yachachiykunaqa kaykuna kanku: Jehovaj sutinmanta, paylla kamachej kasqanmanta, Cristo kausayninta qosqanmanta, wañusqas kausarimunankumanta, Reinomanta ima. Kunanqa chay yachachiykunata Satanás mana pakaykunanpaj imatachus Dios ruwasqanta qhawarina.

JEHOVAQA CHEQA KAJ PAKAYKUSQA KANANTA MANA SAQENCHU

19, 20. ¿Pitaj Nimrod karqa, imatataj mana ruwayta aterqachu?

19 Jatun Para kasqanmanta qhepaman kayta nikoj: “Nimrod jina wapu, Tata Diospa ñawpaqempi [chayri contranpi] animalesta japʼej”, nispa (Gén. 10:9). Nimrodqa Jehovaj enemigon karqa, Satanastataj yupaychaj. Jesuspa enemigosninpis Satanasllatataj yupaycharqanku. Chayrayku Jesús nerqa: “Qankunaqa tataykichej Kuraj Supaymanta kankichej, chay tataykichejpa munaynintataj ruwayta munankichej. Payqa [mana] jaykʼajpis cheqapeqa sayanchu”, nispa (Juan 8:44).

20 Nimrodqa Babelta, waj llajtastawan kamachej, mayqenkunachus Tigris chantá Éufrates mayus kantupi tarikorqanku (Gén. 10:10). Ichapis pay ruwachisharqa Babel llajtata, uj torretawan Jesús niraj jamushajtin 2269 wata chaynejpi. Jehovaqa runas Jallpʼantinpi miranankuta munarqa, chaywanpis chay torreta ruwaj runasqa chayman churanakuspa, jinata nerqanku: “Kunanqa ruwanachej uj llajtata, uj torretawan janaj pachaman chayanampaj. Ajinamanta noqanchej sumaj atiyniyoj nisqa kasunchej, amataj tukuynejman chʼeqerananchejpaj”. Chaywanpis mana chayta ruwayta aterqankuchu, imajtinchus Jehovaqa parlayninkuta chajrorqa, chay torreta ruwayta munajkunataj Jallp’antinman chʼeqerasqa karqanku (Gén. 11:1-4, 8, 9). Satanasqa tukuy runas payta yupaychanankupaj uj religionta jatarichiyta munarqa, nitaj aterqachu. Tiempo pasasqanman jinataj runas Jehovata yupaychallarqankupuni. Kay tiempopitaj Payta yupaychajkuna yapakushallanpuni.

21, 22. 1) ¿Imaraykutaj cheqa religión ni jaykʼaj chinkananpaj jinachu rikukusqanta nisunman? 2) ¿Imatataj qhepan yachaqanapi ukhuncharisun?

21 Cheqa religionqa ni jaykʼaj chinkananpaj jinachu rikukorqa. Imaraykuchus Yachachejninchej Jehovaqa Palabranpi cheqa kaj chinkananta mana saqerqachu, sutinta tukuy runas yachanankupajpis tukuy imata ruwarqa, kunankamataj cheqa kajta yachachishallawanchejpuni (Isa. 30:20, 21). Diosta munasqanman jina sirvispaqa kusisqa kanchej. Chayrayku, cheqa kajllapi creena, Jehovapi, espíritu santonwan yuyaychawasqanchejpitaj tukuy sonqo atienekuna.

22 Qhepan yachaqanapeqa imaynatachus llulla yachachiykuna rikhurisqanta, Biblia chaykunata sutʼiman orqhosqanta ima ukhuncharisun. Chantapis, Jehová cheqa kajta yachachiwasqanchejta qhawarisun. Chaytaj noqanchejpaj sumaj bendición, herencia jinataj.