Ir al contenido

Ir al índice

Sonqonchejpa munasqanpitaj urmasunman

Sonqonchejpa munasqanpitaj urmasunman

Biblia nin: “Tukuy imamanta nisqaqa runaj sonqonmin aswan chʼawka, nitaj chaypaj jampi kanchu”, nispa (Jer. 17:9). Sonqonchej imatapis mayta munajtenqa mana qhesachayta atillanchejchu.

Biblia niwanchej: “Sonqomanta llojsimun tukuy sajra yuyaykuna, runa wañuchiykuna, khuchichakuspa qhenchachakuykuna, solteropura khuchichakuykuna, suwaykuna, llulla testigomanta sayaykuna, Diospa contranta rimaykuna ima”, nispa (Mat. 15:19). Sonqonchejqa chʼaukiyawasunman, Diospa juchachasqan ruway allillan kasqantataj yuyachiwasunman. Chantá imatapis ruwasparaj mana allin yuyaywanchu ruwasqanchejta reparasunman. ¿Imataj yanapawasunman ñaupajmanta sonqonchejpi imachus kasqanta yachanapaj?

MAYNATÁ SONQONCHEJPA MUNASQANTA YACHASUNMAN?

¿Imaynatataj Bibliata sapa pʼunchay leey sonqonchejta yanapan?

Bibliata sapa pʼunchay leena, nisqanpitaj tʼukurina.

Apóstol Pablo nerqa: “Diospa Palabranqa kawsayniyoj, atiyniyojtaj; puraj filoyoj espadamanta aswan filo. Chay Palabraqa runaj sonqon ukhukamapuni chayan. Jinallataj yuyasqanta, sonqompi imatachus munasqantapis sutʼita rikuchin allinchus, manachus kasqanta”, nispa (Heb. 4:12). Biblia nisqanman jina qhawarikusun chayqa imachus sonqonchejpi kasqanta yachasun. Bibliata ukhunchashaspaqa yuyayninchejta, ruwayninchejta ima qhawarikuna. Chayrayku, sapa pʼunchay Diospa Palabranta leena, nisqanpitaj tʼukurina. Ajinamanta, Jehová imatachus yuyasqanta yachasun.

Sonqo yuyayninchejta yachachinapajqa Bibliaj yuyaychaykunasninman jina ruwana. Chayta ruwajtinchejqa sonqo yuyayninchej imatapis mana allinta ruwashajtinchej reparachiwasun (Rom. 9:1). Chantapis, Biblia wakin runasmanta parlasqanqa “yachaqakunanchejpaj  ama paykuna jina ruwananchejpaj” (1 Cor. 10:11). Paykunamanta yachakuytaj, mana allin ruwaykunamanta jarkʼawasun. Chantá, ¿imastawantaj ruwasunman?

Diosmanta mañakuspaqa imachus sonqonchejpi kasqanta yachasun

Diospa yanapayninta mañakuna.

Jehovaqa “sonqosta allinta” qhawan (1 Cró. 29:17). Payqa “sonqonchejmanta kurajmin, tukuy imatataj yachan” (1 Juan 3:20). Paytaqa mana chʼaukiyasunmanchu. Imachus llakichishawasqanchejta, imaynachus kashasqanchejta, imatachus munashasqanchejta ima willakusun chayqa Jehová imachus sonqonchejpi kasqanta yachanapaj yanapawasun. Astawanpis, “llimphu sonqota qoway” nispa mañakusunman (Sal. 51:10). Chayrayku, sonqonchejta qhawarikunapajqa Diosmanta mañakunapuni.

Tantakuykunaqa imatachus sonqonchej munasqanta yachanapaj yanapawanchej

Tantakuykunapi allinta uyarina.

Tantakuykunapi yachachikusqanta sumajta uyarisun chayqa imachus sonqonchejpi kasqanta yachasun. Ichapis mana tukuy tantakuykunapichu mosoj yachachiykuna kanqa. Chaywanpis, Bibliaj yuyaychaykunasninta aswan allinta entiendenapaj, chantapis imachus sonqonchejpi kasqanta qhawarikunapaj, ruwasqanchejta tijrachinapaj ima yanapawanchej. Hermanosninchej tapuykunaman kutichisqankupis yanapallawanchejtaj (Pro. 27:17). Tantakuykunaman mana rispaqa ruwanasnillanchejpi yuyasun, manataj imatapis allintachu ajllasun (Pro. 18:1). Chayrayku tapurikuna: “¿Tantakuykunaman rinipunichu, chaykunawantaj yanapachikunichu?”, nispa (Heb. 10:24, 25).

¿MAYMANTAJ SONQONCHEJ AYSAWASUN?

Chʼauka sonqonchejqa mana allinman chayachiwasunman. Chayrayku, tawa imasmanta parlarina: kapuyniyoj kayta maskʼaymanta, machachej ujyanasmanta, pikunawanchus masichakusqanchejmanta, imawanchus kusirikusqanchejmanta ima.

Kapuyniyoj kayta maskʼay.

Tukuypis necesitasqanchej kapunawanchejta munanchejpuni. Chaywanpis, Jesusqa kapuyniyoj kaymanta anchata llakikuy mana allinchu kasqanta nerqa. Ujnin rijchʼanachinanpeqa uj qhapaj runamanta parlarqa. Payqa niña cosechasnintaqa maymanpis waqaychayta atisqachu. Chayraykutaj, pirwasninta phaskaspa, aswan jatuchajta ruwasqa. Yuyayninpitaj payqa nisqa: “Almáy, kunanqa ashkhaña tiyapusunki kapuyniyki, sumaj jallchʼasqa unay wataspaj; samarikullayña, mikhuy, ujyay, kusikuytaj”, nispa. Chaywanpis, imachus kausayninwan kananmanta qonqapusqa, imajtinchus chay chʼisipacha wañupunan kasqa (Luc. 12:16-20).

Machuyasqanchejman jinaqa qolqe tantaymanta anchata llakikusunman, qhepaman chaywan kausakunata yuyaspa. Llankʼananchejraykutaj niña tantakuykunaman risunmanchu, qotuchakuypi ruwaykunasninchejtapis niña allintachu juntʼasunman. Ajinata yuyaymantaqa jarkʼakunanchej tiyan. Jovenesllaraj kanchej chaytaj, Jehovapaj astawan llankʼay aswan sumaj kasqanta reparasunman. Chaywanpis, niraj precursores kashaspa qolqetaraj tantayta munasunman. Chayta yuyanamantaqa, ¿manachu aswan sumaj kanman Diospa ñaupaqenpi  qhapaj kananchej? Imajtinchus, mana yachanchejchu imachus qʼaya kausayninchejwan kanantaqa.

Machachej ujyanas.

Proverbios 23:20 nin: “Amapuni machakojkunawan tantakuychu”, nispa. Pillapis machachej ujyanastapuni munarin chayqa ichapis sapa kuti ujyasqan allillan kasqanta yuyanman. Chantapis, mana machaykunanpajchu manaqa sonqonta kusirichinallanpaj ujyasqanta ninman. Ajinata yuyashanchej chayqa imachus sonqonchejpi kashasqanta qhawarikunanchej tiyan.

Pikunawanchus masichakusqanchej.

Yachaywasipi, llankʼaypi, willayninchejpipis Diosta mana yupaychajkunawan tinkunchejpuni. Chaywanpis, paykunawan masichakoyqa mana allinchu kanman. Ichapis, kʼacha runas kasqankuta yuyaspa paykunawan masichakusqanchej allillan kasqanta nisunman. Chaywanpis Biblia nin: “Ama chʼawkiyachikuychejchu. Sajra runaswan pureyqa kʼacha ususta chinkachin”, nispa (1 Cor. 15:33). Imaynatachus uj chhika qonchu yakitulla chʼuwa yakuta chʼichichan, ajinallatataj Jehovata mana yupaychajkunawan masichakuypis, Diosta yupaychayninchejta chʼichichanman. Paykuna jinataj yuyayta, pʼachallikuyta, parlayta, ruwayta ima qallarisunman.

Imawanchus kusirikusqanchej.

Runaqa sonqota kusirichinapaj tukuy imata rikhurichin, chaykunamanta ashkhataj cristianospaj mana allinchu. Pabloqa millay imasmanta “ama parlarillaychejpischu” nispa nerqa (Efe. 5:3). ¿Imataj kanman millay imasta qhawanapaj chayri uyarinapaj sonqonchej aysawajtinchej? Ichapis yuyasunman tukuy kusirikuyta necesitasqanchejta, imawanchus kusirikuytataj sapa uj ajllanan kasqanta. Chaywanpis, Pabloj yuyaychasqanta kasukuna, nitaj qhawasqanchejwan chayri uyarisqanchejwan sonqonchejta chʼichichanachu.

SONQONCHEJPA YUYAYNINPI MOSOJMAN TUKUYTA ATISUNMAN

Sonqonchejwan chʼaukiyachikusqanchejrayku mana allin ruwasqanchej allillan kasqanta yuyanchej chayqa, sonqonchejpa yuyayninpi mosojman tukuyta atisunman (Efe. 4:22-24). Kunantaj, iskay hermanosmanta parlarina.

Miguelqa * kapuyniyoj kaymanta imatachus yuyasqanta tijrachinan karqa. Pay nin: “Warmiywan wawaywan tiyakuyku chay suyupeqa kunallanraj rikhurisqan imasta chayri sumajnin kajtapuni rantina kasqanta yuyakun. Chayrayku, tukuy ima kapunawaykupaj mayta llankʼarqani, qolqe munapayayman mana urmanayta yuyaspalla. Chaywanpis, kay pachaj imasninta maskʼay mana tukukoj ñan jina kasqanta repararqani. Chayrayku, yuyasqayta imatachus sonqoy munashasqanta tijrachinaypaj Jehovamanta yanapata mañakorqani. Chantapis, familiaywan paypaj astawan llankʼayta munasqaykuta willarqani. Ajinamanta, kapuwasqallaykuwan tiyakunaykupaj kausayniykuta tijrachiyta aterqayku, willajkuna necesitakun chaymantaj riporqayku. Pisi tiemponmantaj precursores kayta qallarerqayku. Kunantaj kusisqa kanapaj mana ashkha imasniyojchu kanata reparayku”, nispa.

Leonardopis imachus sonqonpi kasqanta qhawarikuspa, pikunawanchus masichakushasqanta repararqa. Pay nin: “Llankʼayniyrayku waj suyusmanta mayoristaswan tantakunaypuni karqa. Chay tantakuykunapeqa tomakojpuni, jinapis chayman riyta munajpuni kani. Ashkha kutispi yaqhapuni machaykoj kani, chaymantataj pesachikoj kani. Chayrayku, sonqoyta qhawarikunay karqa. Bibliaj yuyaychaykunasnin, ancianos yuyaychawasqanku ima, Diosta mana yupaychajkunawan anchata masichakushasqayta reparachiwarqa. Kunanqa chay mayoristaswan negociota ruwanaypaj telefononejllataña parlani, ajinamanta pisita paykunawan tinkuni”, nispa.

Imatachus sonqonchej munasqanta mana chʼaukiyakuspa qhawarikuna. Chayta ruwashaspataj Jehovaj yanapayninta mañakuna. Payqa sonqonchej “ukhupi pakasqa kajtapis” yachanpuni (Sal. 44:20, 21). Chantapis, uj espejopi jina qhawarikunapaj Palabranta qowanchej (Sant. 1:22-25). Publicacionespi, tantakuykunapi yuyaychakusqanpis mayta yanapawanchej. Chay yanapaswanqa sonqonchejta jarkʼayta atisun, Diosta kusichinapaj jinataj imatapis ruwasun.

^ párrafo 18 Mana chaychu sutisnin.