“Tata Dios llojsenqa chay nacionespa contrankupi; imaynatachus chay ñawpa pʼunchaykunapi ruwarqa, ajinata maqanakonqa.” (ZAC. 14:3.)

1, 2. ¿Ima maqanakuytaj qallarinanpajña kashan, chay qallarejtin imatataj Diospa kamachisnin mana ruwanankuchu kanqa?

KAY 1938 watamanta 30 octubre tutapi, Estados Unidosmanta may chhika runas radiopi uj novelata uyarisharqanku. Chay novelapeqa periodistaspis parlashankuman jina, waj mundomanta Jallpʼata chinkachinankupaj jamushasqankuta nerqanku. Chayta uyarejkunamanta ashkhastaj, uj novelalla kasqanta mana repararqankuchu ñaupajmanta chayta willakojtinpis. Chayrayku mancharikorqanku, wakintaj chay waj mundomanta jamojkuna mana imanananpaj tukuy imata ruwarqanku.

2 Kay tiempopeqa uj jatun maqanakuy qallarinanpajña kashan. Chaytaj mana cuentollachu. Chaywanpis may chhika runasqa chaymanta salvakunankupaj mana imatapis ruwashankuchu. Chay jatun maqanakuymantaqa Bibliapi parlan, mana uj novelapichu. Chay maqanakoyqa Armagedón sutikun, maypichus Dios kay sajra pachawan maqanakonqa (Apo. 16:14-16). Chay qallarejtenqa Diospa kamachisnin mana maqanakunankuchu kanqa. Chaywanpis, imachus chaypi kasqanmanta, Jehová jatun atiyninta rikuchisqanmanta ima tʼukushaj qhepakonqanku.

3. ¿Ima profeciatataj ukhuncharisun, imaraykutaj chaymanta yachakunanchej tiyan?

3 Zacarías 14 capitulopi tarikoj profeciaqa Armagedonmanta parlashan. Chay profecía 2.500 watas ñaupajta jinaña qhelqakojtinpis, noqanchejpaj may sumaj (Rom. 15:4). Chay profeciaqa 1914 watapi Cristo janaj pachapi kamachinanpaj churasqa kasqanmantapacha imaspichus Diospa llajtan rikukusqanmanta, imaschus tumpamantawan kananmanta ima astawan parlan. Chantapis chay profecía iskay imasmanta parlan: “uj jatun valle[manta]”, Jerusalenmanta  “chʼuwa jutoj yaku” puririnanmanta ima (Zac. 14:4, 8). Jehovaj kamachisnenqa chay vallepi jarkʼakunanchej tiyan. Yaku imawanchus ninakusqanta yachaspataj, chaymanta ujyana kasqanta entiendenchej, maytataj ujyayta munanchej. Kunanqa chay profeciata astawan ukhuncharina (2 Ped. 1:19-21).

“TATA DIOSPA PʼUNCHAYNENQA” QALLARIN

4. 1) ¿Maykʼajtaj “Tata Diospa” pʼunchaynin qallarerqa? 2) ¿Imatataj Diospa kamachisnin 1914 wata ñaupajta willarqanku, chantá naciones imatá ruwarqanku?

4 Zacarías 14 capituloj qallariyninpi ajinata nin: “Jamushanña Tata Diospa pʼunchaynenqa”, nispa (Zacarías 14:1, 2 leey). ¿Ima pʼunchaymantataj parlashan? “Señorpa pʼunchayni[nmanta]”. ¿Maykʼajtaj qallarerqa? Kay 1914 watapi, Cristo janaj pachapi kamachinanpaj churasqa kashajtin (Apo. 1:10; 11:15). Jehovaj kamachisnenqa aswan ñaupajtaña, 1914 watapi mana judío kajkunaj “pʼunchayninku juntʼakunan[ta]”, chaymantapachataj ni jaykʼaj jina tukuy ima tijrakunanta willarqanku (Luc. 21:24). ¿Imatataj mana judío kajkuna nisunman naciones ruwarqanku? Chay willasqankuta mana kasorqankuchu, astawanqa jallpʼapi kamachejkuna, religionta kamachejkuna ima chay willajkunata asipayarqanku, qhatiykacharqankutaj. Chayta ruwaspaqa Jehovata asipayasharqanku, imaraykuchus chay ajllasqa cristianospis Cristowan khuska kamachenqanku (Heb. 12:22, 28).

5, 6. 1) Zacariaspa profecian nisqanman jina, ¿imatataj naciones Jerusalén llajtawan, chaypi tiyakojkunawan ima ruwananku karqa? 2) ¿Pikunataj llajtapi tiyakojkunamanta puchojkuna kanku?

5 Zacariasqa imatachus naciones ruwanankuta nerqaña. Pay qhelqarqa: “Jerusalén llajtata japʼikaponqanku”, nispa. Chay llajtaqa Diospa Reinonwan ninakun, llajtayojkunataj manaraj janaj pachaman ripoj ajllasqa cristianos kanku. Paykunaqa chay Reinomanta kanku (Fili. 3:20). Chay llajtataqa ñaupaj kaj guerra mundial kashajtin japʼikaporqanku. Imajtinchus Diospa llajtanta ñaupajman apajkunata, Atlanta llajtapi carcelman wisqʼacherqanku, chaytaj Estados Unidospi tarikun. “Wasisninkupi imas kaj chhikata apakaponqanku” nisqantaj, chay cristianos, waj hermanospiwan qhasimanta ñakʼarichisqa kashajtinku juntʼakorqa. Chantapis, ñakʼarichejkunaqa publicacionesta niña saqenankuta kamacherqanku, Reinomanta willayninkutapis sayachiyta munarqanku, ajinamantataj suwas jina kasqankuta rikucherqanku.

6 Chay cristianosqa pisilla karqanku, enemigosninkutaj contrankupi llullasta parlarqanku, qhatiykacharqanku ima. Chaywanpis cheqa religionta mana chinkachiyta aterqankuchu. Imaraykuchus cheqa sonqollapuni kaj ajllasqa cristianosqa chay llajtapi tiyakojkunamanta puchojkuna kanku.

7. Ajllasqa cristianos cheqa sonqo kasqanku, ¿imata ruwanapajtaj kallpachawanchej?

7 Ñaupaj kaj guerra mundial tukukojtin, ¿tukuynin profeciañachu juntʼakorqa? Mana, imaraykuchus nacionesqa ajllasqa cristianospa contrankupi, jallpʼapi wiñaypaj kausakuyta suyakojkunaj contrankupi ima oqharikullankumanpuni karqa (Apo. 12:17). Sutʼincharinapaj, Diospa llajtanqa iskaj kaj guerra mundial kashajtin sinchʼi qhatiykachasqa karqa. Chay tiempopi ajllasqa cristianos cheqa sonqo kasqankoqa, kay tiempo Jehovaj kamachisninta imallatapis muchunankupaj kallpachan, familiaresninku, compañerosninku, llankʼaj masisninku ima asipayasqankutapis (1 Ped. 1:6, 7). Cheqa cristianosqa maypi tiyakojtinkupis, ni  jaykʼaj jina “sinchʼita” sayayta munanku, contrankupi kajkunamantataj mana manchachikunkuchu (Fili. 1:27, 28). Chaywanpis, kay pachamanta runasqa Diospa llajtanta chejnikunku. Chayrayku, ¿maypitaj jarkʼayta tarinkuman? (Juan 15:17-19.)

JEHOVAQA UJ JATUN VALLETA RIKHURICHIN

8. 1) ¿Imawantaj Bibliapi orqosmanta parlajtin ninakunman? 2) ¿Imawantaj “Olivos” Orqo ninakun?

8 Rikunchej jina, Jerusalén llajtaqa Diospa Reinonwan ninakun. “Jerusalén chimpapi inti llojsimuynejpi kashan, chay Olivos Orqo[rí]”, ¿imawantaj ninakun? ¿Imaraykutaj “iskayman” tʼaqakunan, iskay orqosmantaj tukunan karqa? Chantapis, Jehovaqa hebreo qallupi chay iskayman tʼaqasqa orqosta “orqosniy” nispa nin. ¿Imaraykutaj? (Zacarías 14:3-5 leey.) Bibliapeqa orqosmanta parlajtin, reinoswan chayri gobiernoswan ninakunman. Chantapis bendiciones, jarkʼay ima Diospa orqonmanta jamusqanta nin (Sal. 72:3; Isa. 25:6, 7). Chayrayku, Jehová chakisninta churaykun chay “Olivos” Orqoqa kamachiyninwan ninakun, nisunman tukuy imamanta paylla Kamachej kasqanwan.

9. ¿Imataj “Olivos” Orqo iskayman tʼaqakusqan niyta munan?

9 ¿Imataj “Olivos” Orqo iskayman tʼaqakusqan niyta munan? Jehová uj mosoj gobiernota sayarichisqanta. Chay gobiernoqa Diospallatataj. Chaywanpis, Jesucristoj makinman churan. Chayrayku, Jehovaqa Olivos Orqo iskay orqosman tukojtin “orqosniy” nispa nin (Zac. 14:4, NM). Arí, iskaynin orqosqa Jehovajpata kanku.

10. ¿Imawantaj iskaynin orqospa chaupinpi rikhurej “jatun valle” ninakun?

10 Olivos Orqo iskayman tʼaqakojtenqa khuskan patanejpi, khuskantaj uranejpi qhepakun. Jehovataj chay iskaynin orqosman chakisninta churaykun, chay chaupipitaj “uj jatun valle” kicharikun. ¿Imawantaj chay valle ninakun? Diospa kamachisnin Jehovaj kamachiyninpi, Cristoj kamachiyninpiwan jarkʼayta japʼisqankuwan. Ajinamanta, Jehovaqa cheqa religionta ni pi chinkachinanta rikuchin. Chaywanpis, ¿maykʼajtaj chay orqo iskayman tʼaqakorqa? Kay 1914 watapi, maypachachus mana judío kajkunaj pʼunchayninku juntʼakorqa, Diostaj janaj pachapi Cristoj kamachiyninta sayaricherqa. Chantá, ¿maykʼajtaj Diospa kamachisnin chay valleman ayqeyta qallarerqanku? Chayta qhawarina.

VALLEMAN AYQEYTA QALLARIKUN

11, 12. 1) ¿Maykʼajtaj Jehovaj vallenman ayqeyta qallarikorqa? 2) ¿Imataj rikuchin Jehová llajtanta jatun atiyninwan jarkʼashasqanta?

11 Jesusqa yachachisqasninman nerqa: “Tukuy runaj chejnisqan kankichej noqaj sutiyrayku”, nispa (Mat. 24:9). Kay 1914 watamantapachataj aswan chejnisqa karqanku. Chay watapeqa kay sajra pachaj tukukuynin qallarerqa. Ajllasqa cristianostaqa enemigosnin mana chinkachiyta aterqankuchu, ñaupaj kaj guerra mundial kashajtin sinchʼita qhatiykachajtinkupis. Kay 1919 watapitaj Jatun Babiloniamanta kacharichisqa karqanku, mayqenchus tukuy llulla religioneswan ninakun (Apo. 11:11, 12). * Chay watamantapachataj chay jatun valleman ayqeyta qallarikorqa.

12 Jehovaqa chay watamantapacha Jallpʼantinmanta tukuy kamachisninta chay vallenpi jarkʼashan. Ashkha watastaña Jehovaj testigosninpa publicacionesninkuta mana saqenankuta kamachinku,  ashkha suyuspitaj willayninkuta sayachiyta munanku. Chaywanpis, naciones imata ruwajtinkupis, ni jaykʼaj cheqa religionta chinkachiyta atenqankuchu. Jehovaqa llajtanta jatun atiyninwan jarkʼashan (Deu. 11:2).

13. ¿Imaynatataj Jehovaj vallenpi jarkʼakunchej, imaraykutaj chaypi qhepakunanchej tiyan?

13 Jehovaj qayllallanpipuni, cheqa kajpitaj sinchʼi sayasqa kasun chayqa Jehová, churin Jesucristo ima jarkʼawasunchej. Diosqa ni ima, nitaj ni pi paymanta karunchanawanchejta saqenqachu (Juan 10:28, 29). Jehovaqa paypa kamachiyninman, Cristoj kamachiyninman ima cheqa sonqollapuni kanapaj yanapayta munawanchej. Manchay ñakʼariy tiempo may qayllitapiña kasqanraykutaj, Jehovaj vallenpi qhepakunanchej tiyan.

MAQANAKUNAN PʼUNCHAY QAYLLAPIÑA

14, 15. Jehová enemigosninwan maqanakushajtin, ¿imataj kanqa jatun vallenpi mana kajkunawan?

14 Satanasqa kay sajra pacha tukukunankama, Diospa llajtanman churanakullanqapuni, aswan sinchʼitataj chayta ruwanqa. Chaywanpis tumpamantawanqa Diospa llajtanta chinkachiyta munaspa oqharikonqa. Chaypitaj Jehová enemigosninpa contrankupi maqanakoj llojsenqa. Chaymantataj Satanás niña ujtawan oqharikonqachu. Chay kutipeqa Jehovalla Tukuyta Kamachej kasqan sutʼi rikukonqa (Zac. 14:3).

15 ¿Imataj kanqa Jehovaj jatun vallenpi mana kajkunawan? Zacarías 14:6 versiculopi nin: “Chay pʼunchaypeqa mana ima kʼanchaypis kanqachu, tukuy imataj titilla kashanqa”, nispa (NM). Chay profeciapeqa paykunapaj “mana ima kʼanchaypis” kananta nin, nisunman Jehová paykunata mana allinpajchu qhawanqa. Astawanpis chay pʼunchaypeqa “caballos, mulas, camellos, burros jinataj tukuy uywaspis”, mayqenkunachus nacionespa maqanakuna armasninkuwan ninakun, titilla kanqanku nisunman maqanakunapaj manakajlla kanqa. Chantapis, chay profeciapeqa Jehová wañuchej onqoywan “castiganqa” nispa nin. Imaynapunichus chay kananta mana yachajtinchejpis, enemigosninta chʼinyachenqa. Chay pʼunchaypeqa “ñawisninkupis ñawi tʼoqosnillankupi ismuykaponqa, qallusninkupis simisninku ukhullapi qʼetayaykaponqa”. ¿Imataj chay niyta munan? Nisqankuwan niña ñakʼarichiyta atiwasqanchejta, nitaj imatapis Diospa contranpi niyta atisqankuta (Zac. 14:7, 12, 15). Satanasqa Jallpʼapi ashkha soldadosniyoj maqanakunanpaj wakichisqa kanqa. Chaywanpis, Jehovaqa maypi kajtinkupis paykunata chinkachenqa (Apo. 19:19-21). Jeremías 25:32, 33 nisqan jinapuni kanqa, chaypi nin: “Pikunatachus Tata Dios chay pʼunchaypi wañuchenqa, chaykunaqa kay pachaj ujnin kantumanta ujnin kantukama mastʼalla kanqanku”, nispa.

16. Jehovaj maqanakuna pʼunchaynin qayllitapiña kasqanta yachaspa, ¿imastá tapurikunanchej tiyan chantá imatá ruwananchej tiyan?

16 Jatun maqanakuykunapeqa tukuy ñakʼarinku, atipajkunapis. Wakin runasqa, mana wasiyoj, mana imayojtaj rikhurinku. Nitaj kausaypis allinchu, mikhunapis pisiyan. Manchay ñakʼariy tiempopi ajinapi rikukusun chay, ¿imatá ruwasun? ¿Sinchʼi mancharisqachu kasun? ¿Niñachu Diosman cheqa sonqo kasun? ¿Mana suyakuyniyoj kajkuna jinachu llakiywan atipachikusun? Ajinapi mana rikukunapajqa Jehovaj vallellanpipuni kana, pay salvayta atiwasqanchejpitaj atienekuna (Habacuc 3:17, 18 leey).

 “CHʼUWA JUTOJ YAKU” PURIRENQA

17, 18. 1) ¿Imawantaj “chʼuwa jutoj yaku” ninakun? 2) ¿Imawantaj Wañusqa Qocha, Jatun Qocha ima ninakunku? 3) ¿Imatataj ruwayta munanki?

17 Armagedón maqanakuy qhepataqa Cristoj kamachiyninmanta “chʼuwa jutoj yaku” purirenqa. ¿Imawantaj chay yaku ninakun? Jehová wiñay kausayta tarinanchejpaj tukuy imata qowasqanchejwan. Chantá, ¿imawantaj chay profeciapi qochas ninakun? “Wañusqa Qocha”, “Jatun Qocha[wanqa]” runaswan ninakun. Wañusqa Qochaqa wañuymanta kausarimojkunawan, Jatun Qochataj Armagedón maqanakuypi “may chhika” runas mana wañonqankuchu chaykunawan (Zacarías 14:8, 9 leey; Apo. 7:9-15). Iskaynin qotustaj, wañuymanta kacharichisqa kanqanku “kawsaj yakuyoj chʼuwa” mayumanta ujyajtinku (Apo. 22:1, 2).

Jehovaj vallenpi jarkʼakuna, chayllapipunitaj qhepakuna

18 Jehová jarkʼawasqanchejrayku, kay sajra pacha chinkachisqa kashajtin mana wañusunchu, mosoj pachanmantaj yaykusun. Chayrayku, tukuy naciones chejniwajtinchejpis Diospa Reinonman cheqa sonqo kana, Jehovaj vallenpitaj jarkʼakuna.

^ párrafo 11 Apocalipsis... ¡se acerca su magnífica culminación!, nisqa libropi 169, 170 paginasninta leeriy.