Ir al contenido

Ir al índice

Dioswan allinpaj qhawachikuna

Dioswan allinpaj qhawachikuna

“Llampʼu sonqoyojtajrí allimpaj qhawasqa kanqa.” (PRO. 29:23.)

1, 2. 1) ¿Imataj niyta munan Bibliapi “allimpaj” chayri jatunpaj qhawasqa rimay? 2) ¿Ima tapuykunamantaj kay yachaqanapi kutichisun?

ALLINPAJ chayri jatunpaj qhawasqa rimaykunata uyarispa, ¿imapitaj yuyanki? ¿Diospa may sumaj ruwasqasninpichu? (Apo. 4:11.) Chayri, ¿qhapaj runas, yuyaysapas chayri jatun imasta ruwajkuna allinpaj qhawasqa kasqankupichu? Bibliapeqa hebreo qallupi “allimpaj” chayri jatunpaj qhawasqa rimay, llasa niyta munan. Unayqa phisu qolqeta valorniyoj metaleswan ruwakoj, aswan llasa kasqanman jinataj astawan valej. Chayrayku, “allimpaj” chayri jatunpaj qhawasqa rimayqa valorniyoj chayri tʼukuna imasmanta parlanapaj oqharikun.

2 Runasqa atiyniyoj kajtin, kapuyniyoj kajtin chayri may rejsisqa kajtin pillatapis allinpaj qhawanku. ¿Jehovarí pikunatataj allinpaj qhawan? Proverbios 22:4 nin: “Llampʼu sonqowan Tata Diosta manchachikusqamanta kay tʼinkas tiyan: Qhapajyay, allimpi qhawasqa kay, kawsay ima”, nispa. Santiagotaj jinata qhelqarqa: “Kʼumuykukuychej Señorpa ñawpaqempi, paytaj pataman oqharisonqachej [chayri allinpaj qhawasonqachej]”, nispa (Sant. 4:10). Chaywanpis, ¿imaynamantataj Jehová allinpaj qhawawanchej? ¿Imataj mana saqenmanchu allinpaj qhawanawanchejta? ¿Imatataj ruwasunman Jehová wajkunatapis allinpaj qhawananpaj?

3-5. ¿Imaynamantá Jehová allinpaj qhawawanchej?

3 Kay 73 Salmota qhelqajqa Jehová paña makinmanta japʼinanta, chantá chhika patapi japʼikapunanta chayri allinpaj qhawananta yacharqa (Salmo 73:23, 24 leey). ¿Imaynamantá Jehová llampʼu sonqo kamachisninta allinpaj qhawawanchej? Tukuy imaymanamanta. Sutʼincharinapaj, munayninta rejsinanchejta saqewanchej (1 Cor. 2:7). Chantá nisqanta uyarinchej, kasukunchej ima chayqa paywan masichakuyta atinchej (Sant. 4:8).

4 Chantapis, Jehovaqa sumaj willaykunata willajta saqewanchej (2 Cor. 4:1, 7). Willaspaqa Payta  jatunchanchej, wajkunatataj yanapanchej, chayrayku pay allinpaj qhawawanchej. Jehová nerqa: “Jatunchawajkunata jatunchallasajtaj”, nispa (1 Sam. 2:30). Chayrayku, paypa ñaupaqenpi, qotuchakuypa ñaupaqenpiwan allinpaj qhawasqa kayta atinchej (Pro. 11:16; 22:1).

5 Jehovapi suyakusun, niwasqanchejtataj kasukusun chayqa qhepaman sumaj kausayta qowasun. Bibliapi nin: “Tata Diosta kasuy, paypi suyakuy, paytaj jatunchasonqa, kay pachata herenciapaj qosonqa. Ñawisniykiwan rikunki sajra runaspa urmasqankuta”, nispa (Sal. 37:34). Arí, wiñaypaj kausayta suyakushasqanchejqa, ¡may sumaj! (Sal. 37:29.)

“MANA MUNANICHU RUNAS JATUMPAJ QHAWANAWANKUTA”

6, 7. ¿Imaraykutaj ashkha runas Jesuspi mana creerqankuchu?

6 Rikunchej jina, Jehovaqa allinpaj qhawayta munawanchej. Chaywanpis, ¿imataj mana saqenmanchu allinpaj qhawanawanchejta? Ujqa kanman Diosta mana yupaychaj runaswan allinpaj qhawachikuyta maskʼay chayri nisqankuta aswan allinpaj qhaway. Jesuspa tiemponmanta ashkha kamachejkunaqa chayta maskʼarqanku. Apóstol Juan paykunamanta kayta qhelqarqa: “Llajtapi ashkha kamachejkunaqa Jesuspi creerqanku. Fariseosta manchachikuspalla, mana sutʼita paymanta parlajchu kanku, sinagogamanta ama wijchʼusqa kanankupaj. Runasllaman allin rijchʼayta munarqanku, manataj Diosmanqa”, nispa (Juan 12:42, 43). Aswan allin kanman karqa mana chayta ruwanankoqa.

7 Jesusqa imaraykuchus ashkha runas payta mana uyarisqankuta, paypi mana creesqankuta ima sutʼincharqa (Juan 5:39-44 leey). Israel llajtaqa unayña Mesías chayri Cristo chayamunanta suyasharqa. Danieltaj maykʼajchus chayamunanta nerqaña. Ichapis chayrayku Juan Bautistata willajta rikuspa, ashkha runas jinata tapunakorqanku: “Manachu kay Juanqa Cristo?”, nispa (Luc. 3:15). Jesús willayta qallarishajtintaj, ichapis wakinkuna Mesías chayamuspa yachachishasqanta repararqanku. Diospa Leyninta sumajta rejsejkunatajrí mana Mesiasta jinachu qhawarqanku. Jesustaj imaraykuchus ajina pantasqa kasqankumanta nerqa: “Imaynatataj creeyta atiwajchej, sichus qankunapuralla jatumpaj qhawasqa kayta munaspa, mana maskʼankichejchu uj kʼata Diosmanta jatumpaj qhawasqa kayta?”, nispa.

8, 9. ¿Imaynamantá runaswan allinpaj qhawachikuyta maskʼaspa Dioswan allinpaj qhawachikuyta pisipaj qhawasunman? Sutʼinchariy.

8 Runaswan allinpaj qhawachikuyta maskʼaspaqa Dioswan allinpaj qhawachikuyta pisipaj qhawasunman. ¿Imaynamantá? Chayta kʼanchaywan kikincharina. Yachanchej jina, janaj pachapeqa may chhika chʼaskas tiyan. Tuta janaj pachata qhawarispa may chhika chʼaskas kʼancharishasqanta, ¿kunallanraj rikorqankichu? “Cielopi kajkunaj jatun kaynenqa” simi kichallata saqewanchej (1 Cor. 15:40, 41). Chaywanpis, jatun llajtapi kaspa janaj pachata qhawarejtinchej, ¿kikillantajchu rikukun? Mana. Chay llajtaj kʼanchaykunasnenqa janaj pachapi chʼaskaspa kʼanchayninta mana sutʼita rikojta saqewanchejchu. ¿Imaraykutaj? ¿Callespi, pujllana canchaspi chayri edificiospi kʼanchaykuna astawan kʼancharisqankuraykuchu chayri aswan kʼachitu kasqankuraykuchu? Mana. Astawanqa chay kʼanchaykuna qayllallapi kasqankurayku, Jehovaj ruwasqasninta mana sutʼita rikojta saqewanchejchu. Chʼaskaspa kʼanchayninta sumajta rikunapajqa llajtapi kʼanchaykunata wañuchina kanman chayri llajtamanta llojsina kanman.

9 Ajinallatataj, runaswan allinpaj qhawachikuyta maskʼaspaqa Dioswan allinpaj  qhawachikuyta pisipaj qhawasunman. Ashkha runasqa amigosninku chayri familiaresninku imatachus ninankumanta manchachikuspa Reinomanta willayta mana uyariyta munankuchu. Diospa kamachisninrí, ¿maskʼankumanchu wajkunawan allinpaj qhawachikuyta? Uj jovenpi tʼukurina, willanan tiyan chay lugarpeqa tukuy rejsinku, chaywanpis mana yachankuchu Jehovaj testigon kasqantaqa. ¿Manchachikonqachu chaynejpi willayta? Kunantaj, Diosta yupaychaypi ñauparishaj cristianopi tʼukurina, paytaqa mana allin sayasqa kajkuna ñauparishasqanmanta asipayanku. ¿Imatá ruwanqa? ¿Paykuna nisqankuman jinachu ruwanqa? Chayri uj hermano jatun juchapi urmajtin, ¿chay juchanta pakaykonqachu qotuchakuypi ruwaykunasninta qhechunankuta chayri familianta, amigosninta ima llakichinanta manchachikuspa? Jehovawan allinpi kayta maskʼan chayqa, qotuchakuymanta “anciano nisqa kurajkunata” wajyanqa, yanapanankutataj mañakonqa (Santiago 5:14-16 leey).

10. 1) ¿Imataj kanman wajkunawan allinpaj qhawachikuyllamanta llakikojtinchej? 2) ¿Imataj kanqa llampʼu sonqo kajtinchej?

10 Ichapis sumaj cristianos kanapaj kallpachakushanchej, uj hermanotaj yuyaychariwanchej. ¿Imatá ruwasun? Jatunchakoj runas kasun chayqa yuyaychawasqanchejta mana uyarisunchu. Chayrayku, niwasqanchejta japʼikuna, nitaj mana juchayoj rikhuriyta munanachu. ¿Uj hermanota imapipis yanaparejtinchejrí? Sumajta yuyaycharisqanchejmanta, kallpachakusqanchejmanta ima, ¿allinta parlanantachu maskʼasun? Maykʼajllapis ajinapi rikukusun chayqa kayta yuyarikuna: “llampʼu sonqoyojtajrí allimpaj qhawasqa kanqa” (Pro. 29:23).

11. ¿Imatataj yuyananchej tiyan pipis allinta ruwasqanchejta niwajtinchej, imaraykú?

11 Pipis qotuchakuypi kuraj qhawaj kayta munan chayri ancianoña chayqa mana wajkunawan allinpaj qhawachikuytachu maskʼanan tiyan (1 Tim. 3:1; 1 Tes. 2:6). Chantá, ¿imatá ruwanman imatapis allinta ruwasqanta nejtinku? Mana Saúl jinachu ruwanqa, pichus yuyarikuna rumi qotuta sutinpi sayaricherqa (1 Sam. 15:12). Chaywanpis, ¿reparanchu Jehovaj yanapaynillanwan chayta ruwayta atisqanta, Diospa bendicionnillanwantaj imatapis qhepaman ruwananta? (1 Ped. 4:11.) Pipis allinta ruwasqanchejta niwajtinchej, ¿imatá yuyanchej? Chaypi yachasun piwanchus allinpaj qhawachikuyta maskʼashasqanchejta (Pro. 27:21).

“TATAYKICHEJPA” MUNAYNINTA RUWAYTA MUNANKICHEJ

12. ¿Imaraykutaj wakin judíos Jesusta mana uyarerqankuchu?

12 Sajra munayninchejqa Dios allinpaj qhawanawanchejta mana saqenmanchu, imaraykuchus sajra munayninchejwan atipachikuspaqa cheqa kajta mana uyariyta munasunmanchu (Juan 8:43-47 leey). Jesusqa wakin judíos Kuraj Supaypa munayninta ruwayta munasqankurayku, willayninta mana uyarisqankuta nerqa.

13, 14. 1) ¿Imatataj ñojtunchej ruwayta atin, chaywanpis runas ujllapi parlajtinku imatataj mana ruwayta atinchejchu? 2) ¿Imaynapitaj yachasunman pitachus uyariyta munasqanchejta?

13 Wakin kuteqa uyariyta munasqallanchejta uyarinchej (2 Ped. 3:5). Jehovaqa wakin imasta mana uyariyta ajllanapaj jina ruwawarqanchej. Kunitan kayta ruway: ¿imastataj sonajta uyarishanki? Ichapis chaykunamanta wakinta mana reparasharqankichu. ¿Imaraykú? Imaraykuchus ashkha imasta ujllapi uyariyta chayri reparayta atejtiykipis, ñojtuyki uj imallapi yuyanaykipaj yanapashasorqa. Chaywanpis, runas ujllapi parlajtinkoqa mana tukuyninta allinta uyariyta atinchejchu. Iskay runasta parlajta uyarispaqa ujllata sumajta uyariyta atinchej. ¿Pitataj uyarisun? Pitachus uyariyta munasqanchejta. Judiosqa Kuraj Supaypa  munayninta ruwayta munasqankurayku Jesusta mana uyarerqankuchu.

14 Proverbios libroqa yachaymanta, wampu kaymanta ima parlan. Iskaynintaj, uyarichikuyta munaspa ujllapi wajyawasqanchejta nin (Pro. 9:1-5, 13-17). ¿Mayqentataj uyarisun? Chayqa pitachus kusichiyta munasqanchejmanta kanqa. Jesuspa ovejasnin kanchej chayqa wajyasqanta uyarispa, qhepanta risun (Juan 10:16, 27). Jesusqa qhepanta rejkuna “wajkunaj parlasqankuta mana rejsisqankurayku”, “cheqa kajmanta” kasqankuta nerqa (Juan 10:5; 18:37). Llampʼu sonqowan Jesuspa qhepanta rejkunataqa Dios allinpaj qhawan (Pro. 3:13, 16; 8:1, 18).

“QANKUNA UMATA OQHARINAYKICHEJPAJ”

15. ¿Imaraykutaj Pabloj ñakʼarisqan wajkuna umata oqharinankupaj karqa?

15 Jehovaj munayninta ruwallasunpuni chayqa wajkunatapis Dios allinpaj qhawananpaj yanapasun. Apóstol Pabloqa Efesopi cristianosman kayta qhelqarqa: “Mañakuykichej, qankunarayku ñakʼarisqaymanta ama qʼenaqakunaykichejta, imaraykuchus chay ñakʼarisqayqa qankuna umata oqharinaykichejpaj”, nispa (Efe. 3:13). ¿Imatataj Pablo niyta munarqa? ¿Imaraykutaj ñakʼarisqan paykuna umata oqharinankupaj kasqanta nerqa? Imaraykuchus chʼampaykunapi rikukuspapis hermanosninta yanapashallarqapuni. Ajinamantataj, Diosta sirviy aswan sumaj kasqanta rikucherqa. Pablo ñakʼariykunapi kaspa llauchʼiyanman karqa chayqa, Jehovawan masichakusqanta, willayninta, suyakuyninta ima pisipaj qhawachinman karqa. Sinchʼita sayasqanwanqa cristiano kausayta sumajpaj qhawacherqa. Chantapis, Cristoj yachachisqasnin kanapaj imatapis saqesqanchej mana qhasichu kasqanta rikucherqa.

16. ¿Ima chʼampaykunapitaj Pablo Listrapi kashaspa rikukorqa?

16 Pablo sonqo kʼajaywan willasqan, sinchʼita sayasqanpis waj cristianosta maytachá kallpacharqa. Hechos 14:19, 20 versiculospi nin: “Wakin judíos chayamorqanku Antioquiamanta, Iconiomantawan, paykunataj runasta yachaykuchispa chʼajwata jataricherqanku. Chantá Pablota rumiswan chʼanqaykorqanku. Wañusqa kasqanta yuyaspataj, [Listra] llajtamanta jawaman qhatatarqanku. Creejkunaqa Pabloman qayllaykusqankutawan, payqa jatarispa, ujtawan llajtaman yaykorqa paykunawan khuska. Qʼayantintaj Bernabewan khuska Derbeman riporqa”, nispa. Pablomantaqa, ¡mayta yachakusunman! Imajtinchus, yaqha wañuchejtinkupis qʼayantenqa jatarispa 100 kilometrostapuni chakipi rerqa.

17, 18. 1) ¿Timoteo yacharqachu Pablo Listrapi ñakʼarisqanmanta? Sutʼinchay. 2) ¿Imaynatá Pablo sinchʼita sayasqan Timoteota yanaparqa?

17 Hechos libropi mana sutʼita nejtinpis,  ichapis Timoteoqa Pablota yanapajkunamanta ujnin karqa. Pabloqa payman nerqa: “Qanqa yachallankipuni imatachus yachachisqayta, [...] imaynatachus Antioquiapi, Iconiopi, Listrapi ima ñakʼarerqani, chayta. Chaywampis chay tukuymanta Señorqa librawarqapuni”, nispa. Pablotaqa Antioquiamanta qharqorqanku, Iconiopi wañuchiyta munarqanku, Listrapitaj rumiswan chʼanqaykorqanku (2 Tim. 3:10, 11; Hech. 13:50; 14:5, 19).

18 Timoteoqa ima ñakʼariykunatachus Pablo muchusqanta sumajta yacharqa. Chaytaj maytachá yanaparqa. Astawanpis, Pablo Listraman kutishajtin, Timoteoqa sumaj sayasqa cristianoña karqa, chayrayku “Listrapi, Iconiopi tiyakoj hermanosqa allinta parlaj kanku Timoteomanta” (Hech. 16:1, 2). Tiempowantaj jatun ruwaykunata japʼinanpaj wakichisqaña karqa (Fili. 2:19, 20; 1 Tim. 1:3).

19. ¿Imaynatataj sinchʼita sayasqanchej wajkunata yanapanman?

19 Noqanchejpis Jehovaj munayninta ruwallasunpuni chayqa wajkunata yanapayta atisun, astawanpis jovenesta, Diospa sumaj kamachisnin kanankupaj. Paykunaqa imaynatachus runaspa ñaupaqenpi parlasqanchejta, imaynatachus willasqanchejta, ñakʼariykunata muchusqanchejta ima qhawanku. Chayrayku, “tukuy imapi ñakʼarishaspapis” Pablo jina mana qʼewakunachu. Ajinamanta wajkunata kallpachasunchej, paykunapis cheqa sonqollapuni kaspa “salvacionta tarinankupaj, wiñay kusiytawan” (2 Tim. 2:10).

Jovenesqa machitu cristianos sinchʼita sayasqankuta qhawanku

20. ¿Imaraykutaj Diospa ñawisninpi jatunpaj qhawasqa kayta maskʼanallapuni?

20 ¿Tukuycharí “uj kʼata Diosmanta jatumpaj qhawasqa kayta” maskʼanallanchejpuni tiyan? (Juan 5:44; 7:18; Romanos 2:6, 7 leey.) Jehovaqa “allinta ruwaspa sayajkunaman wiñay kausayta qonqa, pikunachus maskʼanku Diospa ñawisnimpi jatumpaj qhawasqa kayta”. Chantapis, ruwasqanchejwanqa wajkunapis cheqa sonqollapuni kanankupaj, wiñay kausayta tarinankupaj ima yanapasunman. Chayrayku, Dioswan allinpaj chayri jatunpaj qhawachikunallapuni.