Ir al contenido

Ir al índice

Tukuy sonqo ruwarqanku Noruegapi

Tukuy sonqo ruwarqanku Noruegapi

PASAJ watasllapi Roaldwan warmin Elsebethwan, pikunachus 50 watasniyoj jina kanku, Bergen llajtapi allillanta tiyakusharqanku. Chay llajtaqa Noruega suyupi uj jatun llajta. Paykunaqa, wawasninku Isabelwan Fabianwan ima qotuchakuypi sirvisharqanku. Roaldqa anciano karqa, Elsebethtaj precursora. Isabelwan Fabianwantaj sumaj willajkuna karqanku.

Chay familiaqa karu llajtaman uj semanata willaj rinankuta nerqanku. Chayrayku, kay 2009 watamanta septiembre killapi Roaldwan Elsebethwan, wawanku Fabianwan ima, pichus 18 watasniyoj karqa, mama qochaj kantunpi Finnmark nisqa jallpʼaspi tarikoj Kjøllefjord nisqa llajtaman rerqanku. Chay karu llajtapitaj, waj lugaresmanta jamoj hermanoswan khuska willarqanku. Roald nin: “Ñaupaj pʼunchaykunaqa chay semanapi willanaypaj tiempochakusqaymanta, may kusisqa kasharqani”, nispa. Chaywanpis uj hermanoj tapusqan tʼukullata saqerqa. ¿Imataj karqa?

 MANA SUYASQA TAPUY

Roald nin: “Finnmarkmanta uj precursor Mario sutiyoj, Lakselv llajtitapi qotuchakuyman ripuyta munasqaykutachus manachus tapuwarqayku. Noqaqa chaypi ni yuyallarqanipischu. Chaypeqa 23 willajkuna karqanku, yanapatataj necesitasharqanku”, nispa. Roaldqa chay tapusqanmanta titilla qhepakorqa. Pay nin: “Warmiywanqa pisi willajkuna kan chayman ripuypi yuyarqayku, chaywanpis aswan qhepaman, wawasniyku wasimanta ripojtinkuraj”, nispa. Roaldqa pisi pʼunchaykunata willasqankumanta, chaypi tiyakoj runas Diosmanta mayta yachakuyta munasqankuta repararqa, mana aswan qhepamanrajchu. Roald yuyarikuspa nin: “Mario tapuwasqanta umaymanta mana orqhoyta aterqanichu, ashkha tutastataj ni puñuypis chayawajchu”, nispa. Marioqa Roaldta, familiantawan Kjøllefjord llajtamanta 240 kilometrospi tarikoj Lakselv llajtitaman autopi pusarqa, chay llajtapi juchʼuy qotuchakuyta rejsichinanpaj.

Chay qotuchakuymanta ujnin anciano Andreas sutiyoj chay llajtata, Tantakuna Wasita ima rejsicherqa. Hermanosqa paykuna risqankumanta may kusisqa kasharqanku. Chantapis, Roaldman, Elsebethman ima nerqanku: “Wawasniykichejwan yanapaj jampunaykichejqa sumaj kanman”, nispa. Andreastaj asirispa llankʼaytapis Roaldpaj, Fabianpajwan taripusqantaña nerqa. ¿Imatataj ruwankuman karqa?

¿IMATATAJ RUWARQANKU?

Fabianqa qallariypi kayta nerqa: “Mana kaypeqa tiyaymanchu”, nispa. Payqa juchʼuy llajtitaman ripuyta, qotuchakuyninpi paywan khuska wiñaj amigosninta saqeyta ima mana munarqachu. Chantapis, electricista kananpaj yachakushasqanta niraj tukuchasharqachu. Isabelta telefononejta tapojtinkutaj, pichus 21 watasniyoj karqa, kayta kuticherqa: “¡Chaytapuni munarqani!”, nispa. Chaywanpis pay nin: “Chayllapipuni tʼukurispaqa iskayrayasharqaniña. ¿Amigosniyta faltachaymanchu karqa? ¿Qotuchakuynillaypichu qhepakunay karqa, maypichus allillanta kakusharqani?”, nispa. Elsebethtaj nin: “Jehová kachashawasqaykuta yuyarqani. Chaywanpis wasiypi, mayqentachus chay kutillaraj allincharqayku, imastachus 25 wataspiña tantasqaykupi ima tʼukurerqani”, nispa.

Elsebethwan Isabelwan

Semanata willasqankutawanqa Roaldwan familianwan, Bergenman kutiporqanku. Paykunaqa Lakselv llajtitapi hermanosmanta mana qonqakorqankuchu, paykuna 2.100 kilometrospi jina kajtinkupis. Elsebeth nin: “Jehovamanta mayta mañakorqani. Chay llajtitapi tiyakoj hermanoswantaj parlallajpuni kani. Chantapis, fotosta apachinakoj kayku, imaynachus riwasqaykumantapis willanarikoj kayku”, nispa. Roald nin: “Ripunaykupajqa sumajtaraj tʼukurinay karqa, imawanchus kausakunaykupipis tʼukurinay karqa. Diosmanta mayta mañakoj kani chantapis familiaywan, unaytaña Diosta sirvej hermanoswan ima parlarej kayku”, nispa. Fabiantaj nin: “Ripunaykupi astawan yuyaspa mana ima achakitapis churayta aterqanichu, Jehovamanta mayta mañakorqani, chayman ripunaykupajtaj sonqoy pisimanta pisi aysakorqa”, nispa. ¿Imatá Isabel ruwarqa? Wakichisqa kananpaj qotuchakuyninpi precursora kayta qallarerqa. Sojta killata jina precursora kasqanmanta, Bibliata astawan ukhunchananpaj tiempochakusqanmanta ima wakichisqaña kasqanta reparakorqa.

NISQANKUTA JUNTʼANANKUPAJ WAKICHIKUNKU

Chay familiaqa ripunankupaj sonqonku astawan aysakusqanman jina, nisqankuta juntʼanankupaj pisimanta pisi wakichikorqanku. Sutʼincharinapaj, Roaldqa sumaj pagasqa llankʼayniyoj kaspapis, watapaj permisota mañakorqa. Chaywanpis, patronnenqa qhepakunanta munaspa sapa iskay semanata llankʼajtin, sojta semanata mana llankʼananta nerqa. Roald nin: “Pisillataña ganakorqani, chaywanpis sumaj riwarqa”, nispa.

Elsebeth nin: “Qosayqa Lakselv llajtitapi wasita maskʼamunayta niwarqa, Bergenpi wasiykutataj alquilanayta. Chaypajqa mayta kallpachakorqayku, tiempochakorqaykutaj, chaytaj mana qhasipajchu karqa. Aswan qhepamanqa wawasniyku khuskan pʼunchayllapaj llankʼayta tarikorqanku, kunantaj mikhunapaj, pasajespaj ima yanapawayku”.

Isabel yuyarikuspa nin: “Ripuyku chay llajtita juchʼuylla kasqanrayku, precursorallapuni kanaypaj llankʼayta mana tariyta atillarqanichu. Wakin kuteqa mana tarinayta yuyarqani”, nispa. Chaywanpis, Isabelqa  khuskan pʼunchaypaj llankʼay kajtin yaykojpacha, ñaupaj watapitaj jisqʼon llankʼaykunaman ima yaykorqa. ¿Imaynataj Fabianta rerqa? Pay nin: “Yachakushasqayta tukuchanaypajqa yachakojmanta llankʼayta tarinay karqa, Lakselv llajtitapitaj tarerqani. Chaymantataj examenta pasaspa, electricista jina khuskan pʼunchaypaj llankʼayta tarikorqani”, nispa.

¿IMATÁ WAJKUNA RUWARQANKU?

Mareliuswan Kesiawan Noruegapi sami ayllumanta warmiman willarishanku

Mareliuswan warmin Kesiawanpis pisi willajkunalla tiyan chayman yanapaj ripuyta munarqanku. Marelius, pichus 29 watasniyoj nin: “Jatun tantakuykunapi precursor kaymanta hermanosta tapurikusqanta, umallirichikusqanta ima uyarispa astawan willayta munarqani”, nispa. Chaywanpis Kesiaqa pichus 26 watasniyoj, mana familianta saqerayta munarqachu. Pay nin: “Familiayta saqeranaypi yuyaspa mayta llakikorqani”, nispa. Chantapis, qosan Mareliusqa wasinkumanta paganankupaj diantinta llankʼaj. Pay nin: “Kausayniykuta tijrachinaykupaj Jehovamanta mayta mañakorqayku. Yanapayninwantaj waj lugarman ripuyta aterqayku”, nispa. Paykunaqa Bibliata astawan ukhunchayta qallarerqanku. Chantá wasinkuta venderparqanku, llankʼayninkuta saqeporqanku, 2011 watamanta agosto killapitaj Alta nisqa llajtaman riporqanku, maypichus precursores jina llankʼashanku. Chay llajtaqa Noruegaj patanejninpi tarikun. ¿Imawantaj kausakunku? Mareliusqa contador jina llankʼan, warmin Kesiataj jatun tiendapi.

Knutwan warmin Lisbethwantaj pikunachus 30 kuraj watasniyoj jina kanku, Anuario libropi pisi willajkunalla tiyan chaypi sirvej hermanosmanta leerqanku, chaytaj sonqonkuta kuyuricherqa. Lisbeth nin: “Chay hermanospa ruwasqankoqa tʼukurichiwarqayku. ¿Waj suyuman ripuyta atisunmanchu?, nispa yuyarqayku. Noqaqa iskayrayarqani, mana noqapaj jinachu kasqanta yuyasqayrayku”, nispa. Jinapis kallpachakorqanku. Knut nin: “Wasiykuta venderparqayku, qolqeta tantarikunaykupajtaj mamaypa wasinman riporqayku. Chantá imaynachus waj lugarpi sirviy kasqanta yachanaykupaj, Bergen llajtapi inglés qotuchakuyman uj watapaj riporqayku. Chaypeqa Lisbethpa mamanwan qhepakorqayku”, nispa. Pisi tiemponmantaj Knutwan, Lisbethwan wakichisqaña kasqankuta reparaspa, Uganda suyuman riporqanku, chaytaj Africapi tarikun. ¿Imawantaj kausakunku precursoresllapuni kanankupaj? Sapa wata Noruega suyuman kutispa iskay killata llankʼanku.

“QHAWAYCHEJ, YACHAYCHEJTAJ TATA DIOSQA KʼACHA KASQANTA”

“Kunanqa aswan ujchasqa kayku.” (Roald)

¿Imaynataj chay hermanosta rerqa? Roald nin: “Bergenmanta nisqaqa kay karu llajtitapi familiaywan khuskallapuni kayku. Kunanqa aswan ujchasqa kayku, wawasniyku Diosta yupaychaypi ñauparishasqankuta rikuytaj mayta kusichiwayku”, nispa. Chantá nillantaj: “Ashkha imasniyoj kaymanta niña llakikuykuchu, niñataj ñaupajta jina chaytapuni necesitasqaykuta yuyaykuchu”, nispa.

 Elsebethqa waj qalluta yachakunan kasqanta repararqa. ¿Imaraykú? Imaraykuchus Lakselv llajtitapi qotuchakuypi kajkunaqa Karasjok llajtitapiwan willanku, mayqenchus sami nisqa aylloj japʼiyninpa chaupinpi tarikun. Chay ayllutaj Noruegaj, Sueciaj, Finlandiaj, chantá Rusiaj patanejninkupi tiyakunku. Elsebethqa paykunaman willananpaj sami qalluta yachakorqa, kunantaj chay qalluta tumpata parlanña. ¿Imaynataj rishan? Pay kusiywan nin: “Sojta runasman Bibliamanta yachachishani. ¡Kaypi kayqa may sumaj!”, nispa.

Fabiantaj precursorña, siervo ministerial ima. Hermanan Isabelwanqa, iskay waynuchusta, uj sipastawan qotuchakuypi astawan llankʼanankupaj yanaparqanku. Kunantaj paykunaqa willayman llojsillankupuni. Astawanpis iskay bautizakunkuña, 2012 watamanta marzo killapitaj precursores auxiliares jina llankʼarqanku. Sipas kajqa Isabelwan Fabianwan yanapasqankumanta mayta agradecekorqa. Fabian nin: “Nisqanqa mayta kusichiwarqa. Wajkunata yanapasqaykita yachayqa, ¡may sumaj!”, nispa. Isabel nin: “Kay lugarpi willaspaqa Salmo 34:8 nisqan juntʼakojta rikuni. Arí, qhawani, yachanitaj Jehová kʼacha kasqanta. Astawanpis, kaypi sirveyqa mana amichikunapaj jinachu”, nispa.

Mareliuswan warmin Kesiawanqa kapusqallankuwan kausakuspapis kusisqa kashanku. Riporqanku chay qotuchakuypeqa nisunman Alta llajtitapi, 41 willajkunaña tiyan. Marelius nin: “Ñaupaj watasmanta nisqaqa may kusisqa kayku, imajtinchus kausayniykuta tijrachiyku. Kaypi precursores jina sirvisqaykumanta Jehovaman agradecekuyku. Ni imapis astawanqa kusichiwaykumanchu”, nispa. Kesiataj nin: “Jehovapi tukuy sonqo atienekuyta yachakuni, paytaj may munakuywan qhawawayku. Chantapis, familiaresniymanta karupi kasqay paykunawan khuska karikusqaykuta aswan jatunpaj qhawanaypaj yanapawan. Kayman jampusqaykumanta mana pesachikunichu”, nispa.

Knutwan Lisbethwan Ugandamanta uj familiaman yachachishanku

¿Imaynataj Knutta warmin Lisbethtawan Ugandapi rishan? Knut willariwanchej: “Kay llajtitaman, imaynatachus kaypi runas kausakusqankuman ima mana yachakuyta atillarqaykuchu. Wakin kuteqa wijsa nanaywan kayku, chantapis wakin kutilla yaku, luz ima kan. Chaywanpis, ashkha runasman Bibliamanta yachachiyku”, nispa. Lisbeth nin: “Tiyakushayku chaymanta 30 minutosman jinalla ashkha llajtitas tiyan, maykunapichus ni jaykʼaj willakorqachu. Chayman rispaqa Bibliata leej runaswan tinkuyku, Bibliamanta yachachinaykutataj mañawayku. Chay jina llampʼu sonqo runasman yachacheyqa, ¡may kusiypuni!”, nispa.

Kamachejninchej Jesucristo janaj pachamantapacha qhawarimuspa, qallarisqan llankʼayta aswan lugaresman chayachishasqanchejta rikuspa maytachá kusikun. Diospa llajtanpi kajkunataj, tukuy sonqowan chayta ruwaspa mayta kusikunku. Imaraykuchus, Jesús kamachisqanta juntʼashanku, pay nerqa: “Tukuy laya runasta yachachisqasniyman tukuchimuychej”, nispa (Mat. 28:19, 20).