“Kunampacha ajllakuychej pitachus sirvinaykichejta.” (JOS. 24:15.)

1-3. 1) ¿Imaraykutaj Josué allin ñanta ajllasqanmanta mayta yachakusunman? 2) ¿Imatataj yuyarikunanchej tiyan imatapis ajllashaspa?

IMATAPIS ruwanapajqa ajllayta yachananchej tiyan. Imajtinchus, kausayninchej imaynachus kananta munasqanchejqa chay ajllasqanchejman jina kanqa. Kaypi tʼukurina: uj runa ñanta rishajtin chayllapi iskay ñan rikhurejtin, ¿mayqen ñantataj ajllanqa? Ichapis ujnin ñanqa rinanman chayachenqa, ujnintaj karunchanqa.

2 Bibliaqa ajinapi rikukoj runasmanta parlan, pikunachus imatachus ruwanankuta ajllananku karqa. Sutʼincharinapaj, Cainqa phiñakuyninwan atipachikuytachus chayri phiñakuyninta ñitʼiykukuytachus ajllanan karqa (Gén. 4:6, 7). Josuetaj, Tata Diostachus chayri llulla dioskunatachus sirviyta ajllanan karqa (Jos. 24:15). Josueqa Jehovaj qayllanpi kayta munasqanrayku, cheqa Diosta yupaychayta ajllarqa. Caintaj mana chaytachu maskʼasharqa, chayrayku imatachus ajllasqanqa Jehovamanta astawan karuncharqa.

3 Ichá qanpis wakin kutispi iskay ñanpi jina rikukuspa, ujta ajllanayki kanqa. Ajinapi rikukuspaqa, Jehovata jatunchanaykipaj jina, paymanta mana karunchakunaykipaj jinataj allinta ajllanayki kasqanta yuyarikuy (Hebreos 3:12 leey). Kay yachaqanapi, qhepan yachaqanapiwan, qanchis imasmanta parlarisun, mayqenkunachus Jehovamanta karunchawasunman, chaytataj mana saqenachu.

LLANKʼAY

4. ¿Imaraykutaj llankʼananchejpuni tiyan?

4 Cristianosqa paykunapaj, familiankupajwan llankʼanankupuni tiyan. Bibliaqa chayta mana ruwayta munaj, mana creejmanta nisqaqa aswan mana walejman  tukusqanta nin (2 Tes. 3:10; 1 Tim. 5:8). Arí, kausanapajqa llankʼanapuni tiyan, chaywanpis mana allinta qhawarikojtinchejqa llankʼayninchej Jehovamanta karunchawasunman. ¿Imaynamantá?

5. ¿Imaspitaj tʼukurinanchej tiyan manaraj ima llankʼaymanpis yaykushaspa?

5 Llankʼayta maskʼashasqaykipi tʼukuriy. Mana llankʼay tarikuyta atikullanchu chay suyupi tiyakunki chayqa, ichá imallamantapis llankʼakuyta munawaj. Chaywanpis, chay llankʼay ichá Bibliaj yuyaychasqanman churanakunman. Chayri ashkha horasta llankʼasqayki chayri viajasqayki, cristiano ruwanasniykita pisiyachinman chayri familiaykimanta karunchasunkiman. Jina kajtin, ¿imatá ruwawaj? ¿Chay llankʼayta japʼikullawajchu ichapis mana llankʼayniyoj kanamantaqa chayllapis kasqanta yuyaspa? Mana allinta ajllaspaqa Jehovamanta karunchakuwaj (Heb. 2:1). Chayrayku, uj llankʼayta maskʼashanki chayri waj llankʼayman yaykuyta munashanki chayqa, ¿imataj allinta ajllanaykipaj yanapasonqa?

6, 7. 1) ¿Imasta tariyta munaspataj uj runa llankʼanman? 2) ¿Imataj Jehovaman astawan qayllaykuchisonqa, imaraykú?

6 Rikunchej jina, imatachus kausayninchejpi ruwayta munasqanchejta qhawarikunanchej tiyan. Tapurikuy: “¿Maymantaj chayayta munani kay llankʼayniyoj chayri kay profesionniyoj kaspa?”, nispa. Familiaykiwan khuska Jehovata yupaychanaykipaj chay llankʼayta munanki chayqa, pay yanapasonqa (Mat. 6:33). Jehovaqa, mana llankʼayniyoj rikhurejtinchej chayri qolqemanta pisichikojtinchej, imaynatachus yanapanawanchejta yachan (Isa. 59:1). Biblia nin jina, Jehovaqa “cheqan kajman jina kawsajkunata ñakʼariymantapis librayta yachan” (2 Ped. 2:9).

7 Ashkha qolqeyoj kayta munaspalla llankʼayta munanki chayqa, ichapis chayta tarinki. Chaywanpis, chayraykulla llankʼayqa uj tojlla kanman (1 Timoteo 6:9, 10 leey). Llankʼayninchejta chayri qhapaj kayta ñaupajman churasun chayqa Jehovamanta karunchakusun.

8, 9. ¿Imaynatataj tatas llankʼayta qhawananku tiyan? Sutʼinchay.

8 Qan tata kanki chay, imatachus wawasniykiman yachachishasqaykipi tʼukuriy. ¿Imata ñaupajman churashasqaykitataj wawasniyki rikunku? ¿Llankʼayniykitachu chayri Jehovawan masichakusqaykitachu? Qhapaj kayta chayri may rejsisqa kayta ñaupajman churashanki chayqa, wawasniykipis qan jina ruwankuman, chaytaj mana allinman chayachinman. Chayri niña jatunpajchu qhawasunkuman. Uj sipas jinata nerqa: “Yuyayniyoj kasqaymantapacha tatayqa llankʼaynillanman qokun. Qallariypeqa ni imata faltachinawaykupaj llankʼashasqanman rijchʼakorqa. Chaywanpis, kunanqa niña jinachu. Mana necesitasqayku imasta rantinallanpaj astawan llankʼayninman qokun. Chayrayku, wajkunata kallpachajkuna jina rejsisqa kanaykumantaqa, qhapaj familia jina rejsisqa kayku. Qolqenmanta nisqaqa Diosta yupaychaypi yanapanawaykuta munayman”.

9 Tatas, llankʼayniykichejrayku chayri profesionniykichejrayku ama Jehovamanta karunchakuychejchu. Wawasniykichejmanqa, Dioswan masichakuy aswan sumaj kasqanta rikuchiychej (Mat. 5:3).

10. Imatachus kausayniykipi ajllashaspa, ¿imatarajtaj yachanayki tiyan?

10 Joven kanki chayqa, ichapis imatachus kausayniykipi ruwanaykipi tʼukurishanki. ¿Imataj allinta ajllanaykipaj  yanapasunkiman? Ñaupajtaqa, imatachus ruwayta munasqaykita yachanayki tiyan. Ichapis uj profesionta yachakuyta munanki. Chaywanpis, ¿Jehovata sirvinaykipaj yanapasonqachu chayri karunchasonqachu? (2 Tim. 4:10.) Bancopi qolqeyoj kaspalla chayri negociosninkupi allin rejtillan, ¿kusisqa kajkuna jinachu kayta munanki? Chayri, ¿David jinachu Jehovapi atienekunki? Pay nerqa: “Noqa wayna karqani, kunantaj machuña kani; ni jaykʼajpis kʼacha runataqa wijchʼusqata rikorqanichu, nitaj wawasnintapis khuyayta mañakojtaqa”, nispa (Sal. 37:25). Iskay ñan jina kasqanta yuyarikuy. Ujnenqa Jehovamanta karunchasonqa, ujnintaj aswan kusisqa kanaykipaj yanapasonqa (Proverbios 10:22; Malaquías 3:10 leey). ¿Mayqentataj ajllanki? *

SONQOTA KUSIRICHIY

11. ¿Imatataj Biblia kusirikuymanta nin, imastataj qhawarikunanchej tiyan?

11 Bibliaqa, sonqota kusirichinapaj ruwaykunata mana juchachanchu, nitaj tiempota usuchiylla kasqantachu nin. Apóstol Pabloqa, Timoteoman nerqa “cuerpota ima ruwanaman yachachisqa kallpachayqa” allin kasqanta (1 Tim. 4:8). Chantapis Bibliaqa “asinapaj”, “tusunapaj” ima tiempo kasqanta nin, uj chhikanta samarinatataj yuyaychawanchej (Ecl. 3:4; 4:6). Chaywanpis, chaykunallaman qokoyqa Jehovamanta karunchawasunman. Ajinapi mana rikukunapajqa: imaswanchus chantá mashkha unaytachus kusirikusqanchejta qhawarikunanchej tiyan.

Maychus kajllata, allin imaswantaj kusirikuspaqa aswan sonqo juntʼasqa kanchej, kallpachakunchejtaj

12. ¿Imapitaj tʼukurinanchej tiyan imawanchus kusirikunanchejta ajllashaspa?

12 Ñaupajtaqa imaswanchus kusirikushasqanchejmanta parlarina. Sonqota kusirichinapajqa allin imas tiyan. Chaywanpis, ashkha imasqa Jehovaj chejnisqan ruwaykunaman tanqawasunman: maqanakuyman, layqeriosman chayri khuchichakuyman. Chayrayku, imaswanchus kusirikushasqanchejta allinta qhawarikuna. Tapurikunataj: “¿Imamantaj tanqawan? ¿Sajra runa kaymanchu, wajkunawan atipanakuymanchu chayri suyuta jatunchaymanchu? (Pro. 3:31.) ¿Qolqeyta tukuchinaypaj jinachu? Chayta ruwasqayrayku, ¿wajkuna miskʼankumanchu?  (Rom. 14:21.) ¿Ima laya runaswantaj masichachiwan? (Pro. 13:20.) ¿Sajra kajta ruwayta munanaypajchu tanqawan? (Sant. 1:14, 15.)”.

13, 14. ¿Imaraykutaj mashkha unaytachus kusirikusqanchejta qhawarikunanchej tiyan?

13 Kunantaj, mashkha unaytachus kusirikusqanchejmanta parlarina. Kusirikuyllapi tiemponchejta churasqanchejrayku, ¿niñachu cristiano ruwanasninchejta juntʼanapaj tiempo tiyan? Jina kajtenqa kusirikusqanchejwan mana sonqo juntʼasqachu kasun. Sonqota kusirichinapaj tiemponkuta allinta apaykachajkunaqa sonqo juntʼasqa kanku. ¿Imaraykú? Imaraykuchus ruwanasninkuta juntʼasqankutaña yachaspa, kusirikojtinku sonqonku mana juchachanchu (Filipenses 1:10, 11 leey).

14 Kusirikuyllata munayqa sumaj rijchʼawasunman, chaywanpis Jehovamanta karunchawasunman. Kim sutiyoj hermana, pichus 20 watasniyoj, kausayninpi chayta yachakorqa. Pay nin: “Semana tukukuyta viernespi, sabadospi, domingospiwan wajkunawan kusirikoj rillajpuni kani. Chaywanpis, kunanqa ashkha ruwana kasqanta reparani. Precursora kasqayrayku willaj rinaypaj sojta horas paqarinta jatarikuni, chayrayku niña chaupi tuta pasaykama qhepakuyta atinichu. Sonqota kusirichiy mana juchachu kajtinpis, tiemponchejta qhechuwasunman. Chayrayku, allinta qhawarikunanchej tiyan”, nispa.

15. ¿Imaynatataj tatas, wawasninku maychus kajta kusirikunankupaj yanapankuman?

15 Tatasqa familiankuman necesitasqankuta qonanku tiyan, chantapis Diosta yupaychanankupaj, kusirikunankupaj ima yanapananku tiyan. Chayrayku, qan tata kanki chayqa ama qʼayma sonqo kaychu. Familiaykita sajra ruwaykunamanta jarkʼanayki kajtinpis, sonqota kusirichinapaj allin ruwaykuna kasqanta reparanayki tiyan (1 Cor. 5:6). Tiempowan chay ruwaykunata wakichinki chayqa, familiayki kusirikunanpaj yanapanki. * Ajinamanta qan, wawasniyki ima Jehovaman astawan qayllaykunkichej.

FAMILIANCHEJ JEHOVAMANTA KARUNCHAKOJTIN

16, 17. ¿Ima ñakʼariypitaj ashkha tatas rikukunku, imaynatá Jehová chayta yachan?

16 Tatasqa wawasninkuta mayta munakunku, wawaspis tatasninkuta, Jehovapis llajtanta munakusqanta chay munakuywan kikincharqa (Isa. 49:15). Chayrayku, familianchejmanta pillapis Jehovamanta karunchakojtenqa mayta llakikunchej. Uj hermana, pejpatachus wawan qotuchakuymanta qharqosqa karqa, nin: “Sonqo pʼakisqa qhepakorqani. Waway imaraykuchus Jehovamanta karunchakusqanta mana entienderqanichu. Noqa juchayoj kasqaytataj yuyarqani”, nispa.

17 Ajinapi rikukushanki chayqa, Jehová imaynatachus ñakʼarishasqaykita yachan. Paypis, “mayta sonqonta” nanachikorqa ñaupaj kaj runa Payman churanakojtin chantá niraj Jatun Para kashajtin may chhika runas Payman churanakojtinku (Gén. 6:5, 6). Mana chay jina llakiypi rikukojkunaqa imaynapunichus chay llakiy kasqanta ichá mana entiendenkumanchu. Chaywanpis, familianchejmanta pillapis qharqochikusqanrayku Jehovamanta karunchakoyqa mana allinchu kanman. ¿Imataj chay jina llakiyta muchunaykipaj yanapasonqa?

18. ¿Imaraykutaj tatas wawanku Jehovamanta karunchakojtin mana juchachakunankuchu tiyan?

18 Familiaykimanta pillapis qharqosqa  kasqanmanta, ama juchachakuychu. Jehovaqa payta sirviytachus manachus ajllakojta saqewanchej. Chantá, familiamanta bautizasqa kajkunaqa “sapa ujpis ruwananta ruwanan tiyan” (Gál. 6:5). Jehovaqa juchallikojta ruwasqanmanta juchachan, manataj qantachu (Eze. 18:20) Ama wajkunatapis juchachaychu. Astawanpis, Jehová llajtanpi kʼamiwasqanchejta jatunpaj qhaway. Kuraj Supayman sinchʼita sayaykuy, amataj qotuchakuyta qhawaj ancianosmanchu (1 Ped. 5:8, 9).

Qharqochikoj familiayki Jehovaman kutirikunanta suyayqa mana juchachu

19, 20. 1) ¿Imaynatataj qharqochikoj wawaspa tatasnin llakiyninkuta muchunkuman? 2) ¿Imatá chay tatas suyankuman?

19 Jehovapaj phiñakunki chayqa, paymanta karunchakunaykipaj ñantapis ajllashawaj jina kanqa. Familiaykimanta nisqaqa Jehovata astawan munakusqaykita wawayki reparanan tiyan. Chayrayku, chay llakiyta muchunaykipajqa Jehovawan masichakusqaykita sinchʼiyachiy, hermanosmantapis ama karunchakuychu (Pro. 18:1). Jehovaman tukuy llakiyniykita willakuy (Sal. 62:7, 8). Ama maskʼaychu qharqochikojwan imaynallamantapis parlariyta, ichapis telefononejta chayri Internetnejta (1 Cor. 5:11). Jehová Diospaj astawan llankʼay (1 Cor. 15:58). Chunka sojtayoj parrafopi parlasqanchej hermanaqa, kayta nerqa: “Diosta yupaychaypi tiempoyta churanay tiyan, Jehovawan masichakusqaytapis sinchʼiyachinay tiyan. Ajinamanta, waway Jehovaman kutirikojtin yanapayta atisaj”, nispa.

20 Biblia nin: “Munakuyniyoj runaqa pacienciayoj”, nispa (1 Cor. 13:4, 7). Chayrayku, wawayki Jehovaman kutirikunanta suyayqa mana juchachu. Astawanpis, sapa wata ashkha runas juchankumanta pesachikuspa Jehovaj llajtanman kutinpunku. Jehovataj mana phiñasqallapunichu qhepakun, astawanqa “perdonanapaj wakichisqa” kashan (Sal. 86:5).

ALLINTA AJLLAY

21, 22. ¿Imatataj kausayniykipi ajllanki?

21 Jehovaqa tukuyta ajllajta saqewanchej (Deuteronomio 30:19, 20 leey). Chaywanpis, allinta ajllayta yachananchej tiyan. Cristianosqa kaykunata tapurikuna kanman: “¿Allin ñantachu rishani? Llankʼayniy, sonqota kusirichisqay chayri familiayta munakusqay, ¿Jehovamanta karunchanawantachu saqeni?”, nispa.

22 Tata Dios munakuwasqanchejqa ni jaykʼaj tukukunchu. Paymanta karunchakunchej chayqa mana allin ñanta ajllasqanchejrayku (Rom. 8:38, 39). Chaywanpis, mana ajinapi rikukunanchejchu tiyan. Ni imarayku Jehovamanta karunchakunachu. Qhepan yachaqanapi tawa imasmantawan parlarisun, mayqenkunapichus Jehovaman qayllaykuyta munasqanchejta rikuchinanchej tiyan.

^ párrafo 10 Astawan yachayta munaspaqa Waynaspata sipaskunapta tapukuyninku iskay kaq libropi 38 yachaqananta qhawariy.

^ párrafo 15 Kay ¡Despertad!, noviembre 2011 watamanta, 17-19 paginaspi aswan yuyaychaykunata tarinki.