Ir al contenido

Ir al índice

Kapuynin Torremanta Qhawaj 2012

Kapuynin Torremanta Qhawaj 2012

Maykʼajchus sapa yachaqana llojsisqanmanta willashan

BIBLIA

 • Kausayninkuta tijracherqa, 1/1, 1/7

 • Religionespa llulla cuentosnin, 15/12

 • Waynaspaj, sipaskunapaj, 1/7

CRISTIANOJ KAUSAYNIN, KʼACHA KAYKUNASNIN IMA

 • Astawan gustachikunapaj jina, yanapachikunapaj jinataj ukhuncharina, 15/1

 • “Aswan yuyayniyoj” kayta maskʼay, 15/6

 • Bibliamanta yachakunaypaj, 1/4, 1/10

 • Casarasqas Diosman astawan qayllaykuychej, 1/1

 • ¿Imaraykutaj cristianos bautizakunku?, 1/7

 • ¿Imatá uj tata, wawanmanta mana karunchakunanpaj ruwanman?, 1/1

 • ¿Imaynatá familias kusisqas kausakunkuman?, 1/1

 • ¿Imaynatá wajkunata yuyaychanki?, 15/3

 • Kʼacha kayta rikuchina, 1/10

 • Mana wasanchanakunapaj documento, 15/12

 • Qʼala runasta qhawaj, ¿qotuchakuymanta qharqosqa kayta atinmanchu?, 15/3

 • “Qhawakuychej fariseospa levadurankumanta”, 15/5

 • Soltero qhepakuyta munajkuna, 15/11

 • Uj wayna tatasninpa creeyninkumanta iskaychakojtin, 1/4

 • Wawasta yachachinapaj, 1/1, 1/4, 1/10

CRISTIANOSPA KAUSAYNINKUMANTA

 • Diosta sirvisqaykupi mayta yachakorqayku (O. Randriamora), 15/6

 • Jehovaqa munayninta ruwayta yachachiwarqa (M. Lloyd), 15/7

 • Machitu hermanos mayta yanapawarqanku (E. Gjerde), 15/5

 • Qanchis chunka watasta judío runaj pʼachanmanta japʼiykukuni (L. Smith), 15/4

 • Sojta chunka watastaña amigos (L. Turner, W. Kasten, R. Kelsey, R. Templeton), 15/10

 • “Wiñaypaj sonqo qhallallariy tiyan” (L. Didur), 15/3

JEHOVÁ

 • Diosman qayllaykuy, 1/1, 1/4, 1/7, 1/10

 • ¿Imaraykú Abrahamman wawanta qʼolachinanta nerqa?, 1/4

JEHOVAJ TESTIGOSNINMANTA

 • Colportores, 15/5

 • Diospa llajtanpi escuelas, 15/9

 • Diospa Palabranta mana manchikuspa willarqanku, 15/2

 • Entiendeyta atikunanpaj jina (Torremanta Qhawaj), 15/12

 • “¿Fotota orqhoriwaykumanchu?” (México), 15/3

 • “¿Imaynatá noqa willayta atisaj?” (mana kuyuriyta atinchu), 15/1

 • “Juchʼuy wawaspis” sonqochanku (Rusia, Australia), 15/10

 • Kʼacha kayqa sinchʼi llakiyta thasnun, 15/6

 • Kapuynenqa pisichikojkunata yanaparqa, 15/11

 • “Ni jaykʼaj jina aswan sumaj willaykunata uyarinku” (Canadapi radio), 15/11

 • “Noqamantapis parlallarqankutaj” (libro carrito), 15/2

 • Ñaupa valorniyoj imasninchej, 15/1

 • Qotuchakuypaj revista (Torremanta Qhawaj), 15/1

 • Qotusta waturejkuna, 15/8

 • “Ruwayta munasqay juntʼakun” (precursora), 15/7

 • Sinchʼita sayasqankoqa jatunpaj qhawanapaj (Alemania nazi), 1/1

 • Tukuy sonqo ruwarqanku Brasilpi, 15/10

 • Tukuy sonqo ruwarqanku Ecuadorpi, 15/7

 • Watapi uj kuti tantakuy, 15/8

JESUCRISTO

 • Biblia kutichisqan, 1/7

 • ¿Imatá Jesús niyta munarqa “uj jinatawan apapuy” nispa? (Mt 5:41), 1/7

 • ¿Imaynatá Jesuspa wañuyninta yuyarinanchej tiyan?, 1/4

 • Jesuswan Dioswan, ¿ujllachu kanku?, 1/7

 • Kay tiempopi tarisqanku evangelios, 1/7

 • ¿Pitaj chʼaskata rikhuricherqa?, 1/7

QOTUCHAKUYPAJ YACHAQANAS

 • Arí nisqaykichejta juntʼaychejpuni, 15/10

 • Atienekunapaj jina mayordomos kanchej, 15/12

 • Casado kausayqa Diospa regalon ¿jatunpajchu qhawanki?, 15/5

 • Chʼampayniyoj casarasqaspaj yanapa, 15/5

 • Cheqa cristianosqa Diospa Palabranta jatunpaj qhawanku, 15/1

 • Chureqa Tatanta rejsichiyta munan, 15/4

 • Diosta kasukuy jurasqanwantaj yanapachikunki, 15/10

 • Espíritu santomin chay imasta parlarqa runasnejta, 15/6

 • Forasterosllapuni kanachej, 15/12

 • ¿Imaraykutaj Jehovata sirviyta ñaupajman churana?, 15/6

 • ¿Imayna yuyaytataj rikuchinki?, 15/10

 • ¿Imaynatá kay pachaj tukukuynin chayamonqa?, 15/9

 • Jehová “pay kʼatalla” familianta ujchan, 15/7

 • Jehová cheqamanta kacharichiwanchej, 15/7

 • Jehová perdonayta yachasqanwan ¿imaynatá yanapachikuwaj?, 15/11

 • ¿Jehovaj jatun kayninta lliphipichishankichu?, 15/5

 • Jehovaj paciencianmanta Jesusmanta ima yachakuna, 15/9

 • Jehovaman jaywanasninchejta tukuy sonqo qona, 15/1

 • Jehovaqa “imaschus usqhayta juntʼakunan kasqanta” sutʼinchan, 15/6

 • Jehovaqa “pakaypi kajta” sutʼinchajmin, 15/6

 • Jehovaqa kusisqa llajtanta tantan, 15/9

 • Jehovaqa llajtanta salvayta yachan, 15/4

 • Jehovata tukuy sonqowan yupaychanallapuni, 15/4

 • Jesús jina llampʼu sonqo kana, 15/11

 • Jesús jina rijchʼarisqa kanachej, 15/2

 • Jesuspa apostolesnin jina wakichisqa kana, 15/1

 • Kacharichej Diosta sirvina, 15/7

 • “Kallpachakuy, waputaj kay”, 15/2

 • Kausayniykipi cheqamanta allin risuchun, 15/12

 • Leypi “tukuy yachay, cheqa kajwan” kasqanmanta yachakuna, 15/1

 • Llakiykunata mana manchachikuspa atipana, 15/10

 • “Llampʼu sonqo” kana, 15/11

 • Mana cristiano familiawan tiyakuspapis, kusisqa kayta atikun, 15/2

 • “Munayniykita ruwayta yachachiway”, 15/11

 • Ni yachankichejchu ima pʼunchaychus ima horachus kananta, 15/9

 • “Noqamin qanwan kashani”, 15/8

 • ¿Pimantataj manchachikuymanri?, 15/7

 • Purajmanta perdonanakuychej, 15/11

 • Qhepapi saqesqanchej imasta ama qhawanachu, 15/3

 • Qotuchakuypi uj yuyaylla kananpaj yanapay, 15/2

 • Reinoj kamachiyninpi kajkuna jina kausana, 15/8

 • Reyes, sacerdotestaj tukuy runasta yanapanku, 15/1

 • Runasman usqhayta willanallapuni, 15/3

 • Runasta puñuymanta rijchʼarinankupaj yanapana, 15/3

 • Salvakunapaj Jehová waqaychawanchej, 15/4

 • Satanaspa tojllasninman sinchʼita sayaykuna, 15/8

 • ¡Satanaspa tojllasninpi pajtataj urmawaj!, 15/8

 • Suyakuyninchejpi kusikuna, 15/3

 • “Tiemposta, watastapis” churaj Diospi atienekuna, 15/5

 • “Waj llajtayojkunaqa” cheqa Diosta ujchasqa sirvinku, 15/12

 • Waranqa watasta chantá wiñaypaj allin kausay kanqa, 15/9

 • Wasanchaj kayqa qhepa pʼunchaykunaj señalnin, 15/4

TUKUY IMAMANTA

 • Allin yuyaywan, mana manchachikuspa yanaparqa (Ester), 1/4

 • Anás, pimantachus Bibliaj Evangeliosnin parlan, 1/7

 • Armagedón, 4/1

 • Challwirispa llankʼaynin (ñaupa cristianospa tiemponkupi), 1/10

 • Cristal vasopi jina llullu sullitus, 15/12

 • Diospa llajtanta yanaparqa (Ester), 1/1

 • Diosta munakojkunaj wañuyninkoqa “may jatumpaj qhawasqa”, 15/5

 • Envidia, 15/2

 • ¿Imaraykutaj cristianos creejkunallawan casarakunanku tiyan?, 1/10

 • ¿Imastá ángeles, supaykuna ima ruwanku?, 1/10

 • ¿Imaynatá ñaupa tiempomanta runas cartasta apachej kanku?, 1/10

 • Jatuchaj llakiykuna, ¿Diospa castigonchu?, 1/1

 • ¿Jesuspa tiemponpi wañusqasta pʼampanapaj qenasta tocajchu kanku?, 1/4

 • Layqerios, 1/4

 • ¿Maykʼajtaj Gran Bretañawan Estados Unidoswan, qanchis kaj atiyniyoj gobiernoman tukorqa?, 15/6

 • Milagros, 1/10

 • Natán cheqa yupaychayta jarkʼaj runa, 15/2

 • “Noqa risaj maymanchá rinki, chayman” (Rut), 1/10

 • Olivos may sumajpaj qhawasqa, 1/1

 • Pusaj reyes, 15/6

 • Ruwanasninta juntʼarqa, familianta jarkʼarqa, necesitasqanta ima qorqa (José), 1/7

 • Templopi qolqeta chhalajkuna, 1/1

 • “Tukuy ruwasqasniykichejmanta tʼinkachisqa kankichej”, 15/8

 • ¿Uña wawitasta bautizanachu tiyan?, 1/1