Ir al contenido

Ir al índice

Kapuynenqa pisichikojkunata yanaparqa

Kapuynenqa pisichikojkunata yanaparqa

KAY 49 watapi Pedro, Santiago, Juan ima pikunachus qotuchakuypi “kurajkuna” karqanku, Pablota Bernabetawan nerqanku mana judío kajkunaman willashaspa, wajcha hermanosmanta mana qonqakunankuta (Gál. 2:9, 10). ¿Imaynatá chayta juntʼarqanku?

Pabloj cartasnenqa imaynatachus chayta juntʼasqanta rikuchin. Sutʼincharinapaj, Corinto qotuchakuymanta cristianosman jinata qhelqarqa: “Hermanospaj qolqe tantanataqa qankunapis ruwaychej, imaynatachus Galacia [qotuchakuypi] yachacherqani, ajinata. Sapa semanaj ñawpaj kaj pʼunchaynimpi sapa ujniykichej tʼaqaychej mashkhallatapis ganakusqaykichejman jina. Chayta waqaychaychej, chayamojtiy, amaña qolqeta tantanaykichejpaj. Noqataj chayamuspa, chay pikunatachus ajllankichej, chaykunaman cartasta qosaj, paykunawan Jerusalenman qolqe qosqaykichejta apachinaypaj”, nispa (1 Cor. 16:1-3).

Dios yuyaychasqanman jina Corintoman iskay kaj cartanta qhelqashaspa, imapajchus tantananku kasqanta yuyarichispa nerqa: “Munani tukuypatapis kapunanta. Kapushajtenqa, pisichikojkunaman jaywariyta atinkichej”, nispa (2 Cor. 8:12-15).

Pabloqa Romapi cristianosman 56 wata chaynejpi qhelqarqa, chaypajtaj ashkha qolqetaña tantakorqa. Pablo nerqa: “Jerusalenmanraj rishani jaqaypi kaj hermanosman yanapata apaspa. Macedoniapi, Acayapiwan kaj hermanos qolqeta tantarqanku, Jerusalenpi creejkuna ukhupi wajcha hermanosta yanapanapaj”, nispa (Rom. 15:25, 26). Pabloqa, usqhayllata chayta ruwayta tukucharqa. Imaraykuchus, Jerusalenman chayasqantawan presochajtinku, kamachej Felixman nerqa: “Jerusalenman kutimuni, llajta masisniyman ofrendata apamuspa, Diosmantaj ofrendata qonaypaj”, nispa (Hech. 24:17, Qheshwa Biblia).

Pabloqa Macedoniapi cristianosmanta parlaspa nerqa: “Maytapuni paykuna mañarikuwarqayku chay tantasqanku yanapata japʼinaykuta”, nispa. Chay tiempomanta cristianosqa kʼachas karqanku. Corintopi cristianostapis ajinallataj kanankuta nerqa: “Sapa uj churachun sonqompi yuyasqanman jina, mana llakikuspa, nitaj kamachisqa jinachu, imaraykuchus Diosqa munakun pichus kusiywan qojta”, nispa. ¿Imataj chay qotuchakuykunamanta cristianosta chay jina kʼachas kanankupaj tanqarqa? Pablo nerqa: “Chay yanapata hermanosman qospaqa, mana pisichikullasqankutachu juntʼachinkichej; astawanqa paykuna may chhikata Diosman graciasta qollankutaj”, nispa (2 Cor. 8:4; 9:7, 12). Noqanchejpis kikinta ruwaspa kʼachas kasqanchejta rikuchiyta atillasunmantaj. Jehovataj chayta ruwasqanchejmanta mayta bendeciwasun. ¡Chaytaj may sumaj! (Pro. 10:22.)

IMAYNASMANTÁ YANAPAYTA ATISUNMAN PACHANTINPI WILLAKUNANPAJ

Kay tiempopipis Pabloj tiemponpi jinallataj, wakenqa qolqenkumanta “mashkhallatapis” tʼaqanku “Pachantinpi willakunanpaj” nisqa cajitasman churanankupaj (1 Cor. 16:2). Qotuchakuykunaqa chay qolqeta sapa killa, suyunkupi Jehovaj testigosninpa sucursalninkuman apachinku. Chantapis munanki chayqa, suyuykipi Jehovaj testigosninpa sucursalninllamanña apachiwaj. Ima sutiwanchus apachinayki kasqanta yachayta munaspataj, suyuykej sucursalninman wajyariy. Direccionnintataj kay www.jw.org nisqapi tarinki. Kaykunasta sucursalman apachiyta atiwaj:

MANA IMATA SUYASPALLA QOWAJ

  • Qolqeta qoyta atiwaj, chantapis valorniyoj zarcillosta, walqasta, anillosta chayri waj imasta qoyta atillawajtaj.

  • Chaypajtaj uj cartata qhelqanayki tiyan, mana ni imata suyaspalla apachishasqaykita sutʼinchaspa.

QOSPA MAÑAKAPUYTA ATIWAJ

  • Qolqeta qoyta atiwaj. Chaytataj necesitaspaqa mañakapuyta atiwaj.

  • Chaypajtaj uj cartata qhelqanayki tiyan, mañakapuyta atisqaykita sutʼinchaspa.

ÑAUPAJMANTA WAKICHIKUSPA KAY JINASMANTA QOWAJ

Kunanqa imaynasmantachus Reinomanta pachantinpi willakunanpaj yanapayta atisqaykita yachanki, chaytataj mana qolqellawanchu nitaj valorniyoj imasllawanchu ruwawaj. Qan yanapayta munanki chayqa suyuykipi sucursalmanraj imaynasmantachus yanapakuyta atikusqanta yachanaykipaj wajyay. Chantapis, mana tukuy suyuspichu kikin leyesta juntʼakun, nitaj impuestosta kikintachu pagakun. Chayrayku, chaymanta allinta yachajkunata tapukuy imaynamantachus yanapayta atisqaykita ajllanaykipaj.

Seguros: Seguro de vida nisqaman qolqeta churasqaykita chayri jubilacionniykipaj tantashasqayki qolqeta, Jehovaj testigosninpa sucursalnin japʼinanpaj uj documentota ruwawaj.

Bancopi qolqeykimanta: Bancoman qolqeta churasqayki documentota, jubilacionniykipaj ruwasqayki documentota ima sucursalpa sutinman churanaykipaj uj documentota (fideicomiso) ruwawaj chayri wañupojtiyki suyuykej leyesninman jina chay qolqeta orqhokapunanpaj.

Bono nisqa, uj empresapi churasqayki qolqe: Chay qolqeta Jehovaj testigosninpa sucursalninman qoyta atillawajtaj, mana imata suyaspalla. Chantapis, wañupojtiyki chay qolqeta japʼikapunanpaj uj documentota ruwawaj.

Inmuebles (wasi, jallpʼa...): Vendekunanpaj jina wasita, jallpʼata ima Jehovaj testigosninpa sucursalnin japʼikapunanpaj qoyta atillankitaj mana imata suyaspalla chayri wañupunaykikama chayllapipuni tiyakunaykita qhelqawaj.

Qosqayki qolqemanta renta: Qolqeykita chayri bancoman churasqayki qolqemanta documentota, Jehovaj testigosninpa sucursalninman pasapunanpaj uj documentota ruwawaj. Chaymantataj sapa wata uj rentata wañupunaykikama qosunkuman, (chayri pimanchus qonankuta ninki chayman). Chantapis, qolqeykimanta impuestota pisillataña pagankiman.

Testamentos, fideicomisos ima: Qolqeta, chayri waj kapuyniykita Jehovaj testigosninpa sucursalninman, uj notariowan documentota ruwachispa herenciata jina chayri fideicomisopi saqeyta atinki. Kay jinamanta imatapis qoyqa, imatachus qoshanki chaymanta impuestosta pisiyachinman.

Rikunchej jina, ajinasmanta yanapayta munajkunaqa, ñaupajmanta wakichikunanku tiyan. Pachantinpi willakunanpaj yanapayta munajkunapajqa inglespi, castellanopi ima, kay Donaciones planificadas para favorecer el servicio del Reino en todo el mundo nisqa folleto wakichikun. Kay folletotaj, kunan chayri aswan qhepaman imaynasmantachus qolqeta, waj imastawan qoyta atikusqanta sutʼinchashan. Ichapis mana chay folletopi tukuy ima nisqanchu suyuykipaj jina kanman, imaraykuchus sapa suyupi mana kikin leyeschu tiyan nitaj impuestosta kikintachu pagakun. Chayrayku, kay folletota leeriytawan, abogadosniykita tapurikuy. Ashkha runasqa sumaj willaykuna pachantinpi willakunanpaj yanapanku, impuestostapis pisillataña paganku. Kay folleto suyuykipi tiyan chayqa qotuchakuyniykipi secretariomanta mañakuwaj.

Astawan yachayta munaspaqa, kay Oficina de Donaciones Planificadas nisqaman chayri suyuykimanta sucursalman qhelqay chayri wajyariy.