Ir al contenido

Ir al índice

Tukuy sonqo ruwarqanku Brasilpi

Tukuy sonqo ruwarqanku Brasilpi

KAY watasllaraj Rúbia (1) sutiyoj hermana, pichus 30 watasniyojña, Brasilpa uranejninman Sandrata (2) waturej rerqa, pichus juchʼuy qotuchakuypi precursora jina sirvisharqa. Rubiaqa waturishaspa, uj imata rikusqanrayku tʼukushaj qhepakorqa, chaytaj kausayninta tijracherqa. ¿Imataj karqa? Pay willariwasun.

“¡MANA CREENAYPAJ JINA KARQA!”

“Sandraqa uj warmej wasinman pusawarqa, pimanchus Bibliamanta yachachishasqa. Yachachishajtiykoqa chay warmi Sandraman jinata nerqa: ‘Llankʼayniypeqa, kinsa sipasas Bibliamanta yachakuyta munanku. Chaywanpis, kay wata tukukuykama wajkunamanwan yachachinaykipaj niña tiempoyoj kasqaykirayku suyakunankuta nini’, nispa. ¡Mana creenaypaj jina karqa! Sandraqa ashkha runas Jehovamanta yachakuyta munasqankurayku, suyakunankuta nerqa. Tiyakorqani chaypitaj, Bibliamanta yachakuyta munajta ni ujllatapis tariyta atejchu kani. Chay kuti chay warmej wasinpi kashaspa, chay llajtitapi tiyakoj runasta mayta yanapayta munarqani. Chayrayku, pisi tiemponman jatun llajtamanta Sandra sirvisharqa chay llajtitaman riporqani.”

¿Imaynataj Rubiata rerqa? Pay nin: “Iskay killallapi 15 runasmanña Bibliamanta yachachisharqani. Mana creenapaj jina kajtinpis, pisi tiemponman noqatapis yachakuyta munajkuna suyanawanku karqa”.

WILLAYNINPI TʼUKURERQA

Diegoqa (3) 20 wata kurajniyoj. Payqa, Brasilpa uranejninpi Prudentópolis nisqa llajtitapi sirvej precursoresta waturej rerqa. Chayman risqanqa willayninpi tʼukuricherqa. Pay nin: “Qotuchakuyniypeqa, willanaypaj mana kallpachakojchu kani, killantinpitaj pisi horasllata willaj kani. Chaywanpis, chay precursoreswan kaspa, sumaj risqanta uyarispa ima, noqamanta nisqaqa may kusisqa kashasqankuta sutʼita repararqani. May kusisqasta rikuspataj kayta nikorqani. ‘¡Paykuna jina kayta munayman!’”, nispa. Diegoqa wasinman kutispa precursor kayta qallarerqa.

Qanrí, ¿joven hermanollatajchu kanki? Willayman, tantakuykunaman ima rispapis, ¿Diego jinallatajchu wakin kuti willaspa mana kusiyta tarinki? Jina kajtenqa, ichapis kausayniykipi wakin imasta tijrachiwaj, ajinamanta pisi willajkunalla tiyan chayman ripuspa kusisqa kanaykipaj. Ichapis tukuy ima patapi kausaytaqa mana saqeyta atillankichu. Chaywanpis qan jina jovenesqa, chayta ruwanku. Paykunaqa Jehovata astawan sirvinankurayku, imatachus tariyta chayri ruwayta munasqankuta mana manchikuspa saqenku. Brunomanta parlarina.

¿MUSICOCHU CHAYRI WILLAJCHU?

Brunoqa (4) pichus kunan 28 watasniyojña, tocayta yachakunanpaj may rejsisqa escuelaman yaykorqa. Payqa tocajkunaj directornin kayta munarqa. May sumajta ñauparisqanraykutaj, ashkha kutispi tocajkunata tocachinanpaj wajyarisqa karqa. ¡Sumajchá rinman karqa! Chaywanpis pay nin: “Imapis faltawanman jina karqa. Jehovaman kausayniyta qospapis mana tukuy atisqaytachu ruwashasqayta yacharqani, chaytaj mayta llakichiwarqa. Imaynachus kashasqayta Jehovaman willakorqani, unaytaña payta yupaychaj hermanoswantaj parlarerqani. Sumajta tʼukurispa, willayta ñaupajman kausayniypi churanayta nerqani. Yachakushasqayta saqepuspataj, willajkuna pisilla kanku chayman riporqani”. ¿Allintachu ruwarqa?

Brunoqa Guapiara llajtitaman riporqa, mayqenchus São Paulomanta 260 kilometrospi jina kashan, chaypitaj 7.000 runas tiyakunku. Chaypeqa tukuy imapis waj jina karqa, pay nin: “Waseqa juchʼuysitu karqa, chantapis heladera, tele, Internet ima mana karqachu. Chaywanpis, fruta sachʼas huerta kapuwarqa, chayqa mana wasiypi kapuwajchu”. Brunoqa juchʼuy qotuchakuypi sirverqa. Semanapi uj kutitataj bolsonninman publicacionesta, mikhunata, ujyanata ima churaykuspa, motonpi karu llajtitaman willaj rej, chay lugarpeqa sumaj willaykunata ni jaykʼaj runas uyarisqankuchu. Pay nin: “Chunka pusajniyoj runasmanpuni Bibliamanta yachachej kani. Chay runas kausayninkuta tijrachisqankuta rikoyqa, may sumaj karqa. Ajinamanta, imachus faltawasqanta tarisqayta reparakorqani: Arí, Jehovata sirviyta ñaupajman churaspa kusiyta tarini. Ni imapis ajinata kusichiwanmanchu karqa”. ¿Imawantaj Bruno Guapiarapi kausakoj? Pay asirispa nin: “Guitarrata tocayta yachachispa”. Rikunchej jina Brunoqa, ¡musicollapuni kakushan!

“QHEPAKUNALLAY KARQA”

Marianaj (5) kausaynenqa Brunoj kausayninman rijchʼakorqa. Marianaqa niraj 30 watasniyojchu, abogada jina llankʼaspataj sumajta ganakoj. Chaywanpis mana kusisqachu kausakoj. Pay nin: “Kausayneyqa ‘wayrata japʼiyta munay jinalla’ karqa” (Ecl. 1:17). Ashkha hermanos, precursora kananta nerqanku. Marianataj allinta tʼukurispa kinsa amigasninwan, Biancawan (6) Carolinewan (7) Julianawan (8) ima, Barra do Bugres nisqa llajtitaman uj qotuchakuyta yanapaj riporqanku. Chaytaj Boliviaj qayllanpi kashan, wasinkumantataj may chhika kilometrospi. ¿Imataj karqa?

Mariana nin: “Noqaqa kinsa killallapaj rerqani. Kutinpunayña kajtintaj, 15 runasman Bibliamanta yachachisharqani, chay runastaj ñauparinankupaj maytaraj yanapata necesitarqanku. ¿Imaynatataj ripunayña kasqanta niyman karqari? Mana aterqanichu. Chayrayku qhepakunallay karqa”. Payqa kinsantin amigasninwan qhepakorqa. Kunanqa Mariana aswan kusisqa kashan. Pay nin: “Jehová noqanejta runasta yanapasqanta, chantapis tiempoyta, kallpaytawan allin ruwaykunapaj churashasqayta yachaspa, sonqoy tʼikarin”. Caroline imaynachus sientekusqankumanta nin: “Jehovata sirvinaypaj tukuy atisqayta ruwaspa, sapa tuta sonqo juntʼasqa puñuykukuni. Bibliamanta yachachishani chay runasta yanapanaypaj astawan kallpachakuni, ñauparisqankuta rikuytaj, may sumaj. Bibliaqa ‘qhawaychej, yachaychejtaj Tata Diosqa kʼacha kasqanta’ nispa nin. Chaytaj jinapuni kasqanta rikuni” (Sal. 34:8).

Arí, Jehovaqa maytachá kusikun, Jallpʼantinmanta astawan jóvenes karu lugaresman Reinomanta sumaj willaykunata willaj tukuy sonqo ripusqankuta rikuspa (Sal. 110:3; Pro. 27:11). Chay jovenesqa ajinata ruwasqankurayku, may chhika bendicionesta japʼinku (Pro. 10:22).