Ir al contenido

Ir al índice

“Tukuy ruwasqasniykichejmanta tʼinkachisqa kankichej”

“Tukuy ruwasqasniykichejmanta tʼinkachisqa kankichej”

 “Tukuy ruwasqasniykichejmanta tʼinkachisqa kankichej”

REY Asaqa, soldadosninta Judea lomasmanta uj vallenejta pusarqa. Chay vallej jatun pampanman chayaspataj, chaypi rikusqanmanta, tʼukushaj qhepakorqa. Etiopiamanta contrankupi maqanakoj soldados, aswan urapi jarakusharqanku, uj millón jinataj karqanku. Asajpa soldadosninrí khuskan millón jinalla karqa.

Maqanakupi tinkunanta yachaspa, ¿imatá Asá ñaupajta ruwarqa? ¿Soldadosta kamachejkunatachu kamacherqa? ¿Soldadosnintachu kallpacharqa? Chayri, ¿familianmanchu cartasta apacherqa? Mana. Astawanqa, Diosmanta mañakorqa.

Imatachus mañakusqanmanta, imaynapichus chay maqanakuy tukukusqanmanta ima niraj parlashaspaqa, imayna runachus Asá kasqanmanta parlarina. ¿Imaraykutaj Diosmanta mañakorqa? ¿Suyanmanchu karqa Dios yanapananta? Jehová kamachisninta bendecisqanmanta, ¿imatá yachachiwanchej?

¿IMAYNA RUNATAJ ASÁ KARQA?

Israelwan, Judawan iskayman tʼaqakusqankumanta 20 watasña pasarqa. Judapi kajkunataj llulla yupaychaywan qʼalata chajrukorqanku. Asá reyman tukushajtin, 977 watapi Jesús niraj jamushajtin, kamachina wasipipis Canaanmanta llulla diosesninkuta yupaychaj kanku. Chaywanpis Biblia nin jina, Asajpa “ruwasqasnenqa allintaj, cheqantaj Señornin Tata Diospa qhawaynimpi karqa. Waj dioskunaj altaresninkuta chinkacherqa, jinataj loma patapi yupaychana wasista. Rumismanta lantisninkutapis pʼakirarqa, jinallataj Asera lanti kʼullusninkutapis” (2 Cró. 14:2, 3). Chantapis, “phisu warmi jina khuchichakoj tukuy qharista” Judamanta wijchʼorqa. Paykunaqa diosesninkuta yupaychanankupaj qharipura khuchichakoj kanku. Asaqa, mana llulla religionllatachu chinkacherqa, manaqa “tukuy Judá aylluta ñawpa tatasninkoj Señorninku Tata Diosman chimpanankuta kamacherqa, jinataj leyesninta, kamachisqasnintapis juntʼanankuta” (1 Rey. 15:12, 13; 2 Cró. 14:4).

Jehovaqa, Asá sonqo kʼajaywan cheqa yupaychayta jarkʼasqanmanta mayta kusikorqa, allinpi tiyakunankupajtaj yanaparqa. Chayrayku Asá nerqa: “Payta maskʼanchej, paytaj allin kawsayman churawanchej”, nispa. Judapi tiyakojkunaqa, mana chʼajwapi kasqankurayku, llajtankoj perqasninta allincharqanku. Biblia chaymanta nin: “Chay llajtasta allinta oqharerqanku, allintaj paykunata rerqa”, nispa (2 Cró. 14:1, 6, 7).

MAQANAKUY PATAPI

Asaqa, Jehová yanapasqanta rikorqaña, chayrayku jatun maqanakupi tinkunan kashajtin, mana iskayrayaspa Jehovaj yanapayninta maskʼarqa. Bibliaqa, chay kutillapi may chhika soldados kasqankuta nin. Asaqa, Jehová creeyniyoj runasta yanapasqanta yacharqa. Chayrayku yanapayninta mañakorqa. Arí, Jehovapi atienekojtin, Jehovataj yanapajtin, enemigon may atiyniyoj kajtinpis, atipananta yacharqa. Jehovaj sutin sarusqa kayta atisqantapis yachallarqataj. Chayrayku jinata mañakorqa: “Yanapariwayku Señorniyku Tata Dios, qampi suyakusqaykurayku, sutiykipitaj kay soldadoswan maqanakoj jamusqaykurayku. Tata Dios, qanmin Diosniykoqa kanki. Ama saqeychu contraykipi sayaspa, runas imatapis ruwanallankutapuneqa”,  nispa (2 Cró. 14:11). Chayta nispaqa, kaytapis nishanman jina karqa: “Jehová etiopesqa contraykipi maqanakushanku. Ama saqeychu runalla llajtaykita atipananta, sutiykitataj sarunanta”, nispa. Diostaj uyarerqa, imaraykuchus Biblia nin: “Tata Diosqa Asata, Judatawan yanaparqa chay etiopespa contrankuta maqanakupi atipanankupaj, chayraykutaj etiopesqa ayqerikaporqanku”, nispa (2 Cró. 14:12).

Kunanpis Jehovaj kamachisnenqa, atiyniyoj enemigoswan maqanakuypi jina kashanchej. Mana guerrapi jinachu armaswan maqanakunchej. Chaywanpis Jehovaqa, cheqa sonqo kajtinchej, sutintataj jatunchajtinchej, atipanapaj yanapawasun. Sapa uj, kay pachaj sajra yuyayninwan, pantaykunasninchejwan, familianchejta Diosmanta karunchaj imaswan ima maqanakunchej. Imapi rikukojtinchejpis, Asajpa mañakusqan, mayta kallpachawanchej. Payqa Jehovaj yanapayninwan atiparqa, noqanchejtapis paypi atienekojtinchej yanapawasun. Arí, mana pipis Jehovamanta aswan atiyniyojqa kanchu.

KALLPACHAN, YUYAYCHAN IMA

Profeta Azariasqa, Asá maqanakuymanta kutipushajtin taripaj rerqa, kallpacharej, yuyaycharej ima. Nerqataj: “Uyariwaychej, Asa, jinataj tukuy Judamanta kajkuna, Benjaminmanta kajkunapis: Tata Dios qankunawan kanqa, sichus qankuna paywan kashankichej chayqa. Sichus payta maskʼankichej chayqa, payqa tarichikusonqachej. Sichus saqerparinkichej chayrí, paypis saqerpayallasonqachejtaj”. Chantá nillarqataj: “Qankunaqa wapuchakuychej, amataj iskayrayaychejchu, imaraykuchus tukuy ruwasqasniykichejmanta tʼinkachisqa kankichej”, nispa (2 Cró. 15:1, 2, 7).

Chay nisqanqa creeyninchejta kallpachan. Cheqa sonqollapuni Jehovata sirvejtinchejqa, pay noqanchejwan kanqa. Arí, Paymanta qhaparikojtinchej, yanapawasunpuni. Azariasqa, “wapuchakuychej” nerqa. Noqanchejpis, allin kajta ruwanapaj, wapuchakuna, kallpachakunataj. Jehovaj yanapayninwantaj ruwayta atisun.

Asaqa, jatun maman Maacatapis, “kʼullumanta Asera lantita ruwachisqanrayku”, niña reina kananta saqerqachu, lantintataj ruphaykuchimorqa (1 Rey. 15:13). Jehovaqa, mana manchachikuspa chayta ruwasqanrayku, Asata bendicerqa. Noqanchejpis Jehovapipuni atienekuna. Chantá familiaresninchej mana cheqa sonqo kajtinkupis, Jehovaj kamachiykunasninta kasukunapuni. Jinata ruwasun chayqa, Jehová mayta tʼinkawasun.

Diosta wasanchaj israelitasqa, Jehová, Asawan kashasqanta reparaspa, Judaman tiyakoj riporqanku. Asapajtaj chayqa, uj tʼinka karqa. Chay israelitasqa cheqa yupaychayta sumajpaj qhawasqankurayku, wasinkuta saqespa Jehovaj kamachisninwan tiyakoj riporqanku. Chantataj Asawan, Judapi tiyakojkunawan “sumaj tratota ruwarqanku, ñawpa tatasninkoj Señorninku Tata Diosta maskʼanankupaj tukuy sonqonkuwan, tukuy almawan”. “Tata Diostaj paykunawan tarichikusqa, qayllankupi tiyakoj llajtaswantaj allin kawsayta qosqa” (2 Cró. 15:9-15). Noqanchejpis, Jehovata yupaychayta runas ajllasqankuta rikuspa, mayta kusikunchej.

Chaywanpis Azariasqa kayta yuyaycharqa: “Sichus [Jehovata] saqerparinkichej chayri, paypis  saqerpayallasonqachejtaj”, nispa. Noqanchejqa, ni jaykʼaj ajinapi rikukuyta munasunmanchu, chayqa llakiyllata apamuwasunman (2 Ped. 2:20-22). Bibliaqa, Jehová imaraykuchus ajinata yuyaychasqanta mana ninchu, Asatajrí mana uyarerqachu.

“WAMPU RUNA JINA RUWANKI”

Asá 36 watastaña Judapi kamachisqanmanta, Israelpa reynin Baasaqa, Judajpa contranpi oqharikorqa. Sutʼincharinapaj, Jerusalenmanta pusaj kilometrospi Ramá llajtata astawan jarkʼachaykucherqa, ichapis runasnin, Asajpa kamachiyninman Diosta yupaychaj mana ripunankupaj. Asaqa ñaupaj kutipi, etiopeswan maqanakunanpaj Jehovapi atienekorqa, kunantaj runasllapi atienekorqa. Payqa, Siriamanta reyman uj regalota apacherqa, Israelpa contranpi oqharikunanta mañaspa. Sirios wakiyta qallarejtinkutaj, Baasaqa Ramá llajtapi ruwachishasqanta saqeporqa (2 Cró. 16:1-5).

Jehovaqa, Asaman profeta Hananinejta, mana allintachu ruwasqanta nerqa. ¿Imatá Asá yuyarikunan karqa? Etiopesta atipananpaj Jehová yanapasqanta, “sumajta qhawamusha[sqanta] tukuy kay pachata, kallpachanampaj tukuy sonqowan payllapi atienekunku, chaykunata” ima. Chaywanpis, ichá mana allintachu yuyaycharqanku, chayri Baasajpa soldadosnin mana imapis kasqanta yuyaspa, ichá sapallanmanta atipananta yuyarqa. Imayna kajtinpis payqa, runaj yuyaynillanpi atienekorqa, mana Jehovapichu. Chayrayku Hananí nerqa: “Wampu runa jina ruwanki. Chayrayku kunanmanta ñawpajmanqa wañuchinaku maqanakus contraykipi kallanqapuni”, nispa (2 Cró. 16:7-9).

Asataj mayta phiñarikuspa, chay profetata carcelman wisqʼaykuchimorqa (2 Cró. 16:10). ¿May chhika watastaña cheqa sonqo kasqanraykuchu, ni pej ima ninan kasqanta yuyanman karqa? Chayri, ¿machuyasqanraykuchu niña reparakunman karqa? Bibliaqa, mana chayta sutʼinchanchu.

Asaqa, 39 watastaña kamachishaspa, chakisninmanta sinchʼita onqoykorqa. Jinapis “chay onqoynimpi mana Tata Diosmanchu rerqa, manachayqa jampejkunaman”. Chaytaj Jehovawan niña sumajtachu masichakusqanta rikuchin. Ajinapitajsina wañuporqa, 41 watastaña kamachisqanmanta (2 Cró. 16:12-14).

Chaywanpis, kʼacha kaykunasninmanta, sonqo kʼajaywan Diosta yupaychasqanmanta ima, astawan yuyarikunchej. Asaqa, ni jaykʼaj Jehovata sirviyta saqerqachu (1 Rey. 15:14). ¿Imatá kausayninmanta yachakunchej? Jehová imaynatachus yanapawasqanchejpi tʼukurina kasqanta. Chayqa, chʼampaykuna rikhurejtin, paypi atienekunapaj yanapawasun. Chantapis ama yuyanachu, watastaña Diosta yupaychasqanchejrayku, Bibliaj yuyaychaykunasninta niña necesitasqanchejtaqa. Jehovaqa, pantajtinchej cheqanchawasunpuni. Chaytataj, llampʼu sonqowan japʼikuna. Cheqa sonqosllapuni kasun chaytaj, Jehová mana saqerpawasunchu. Chantapis Jehovaqa, tukuy kay pachata sumajta qhawamushan, paypi atienekojkunata kallpachananpaj. Jehovaqa, atiyninwan mayta yanapayta munawanchej. Arí, noqanchejtapis Asata jinallataj yanapawasun.

[9 paginapi sutʼinchaynin]

Jehovaqa, cheqa sonqo kajtinchej atipanapaj yanapawasun

[10 paginapi sutʼinchaynin]

Allin kajta ruwanapajqa wapuchakuna, kallpachakunataj