Ir al contenido

Ir al índice

Apostolesta Diospa espiritun pusarqa kunanpis pusallawanchiktaq

Apostolesta Diospa espiritun pusarqa kunanpis pusallawanchiktaq

 Apostolesta Diospa espiritun pusarqa kunanpis pusallawanchiktaq

“Tukuy imasta ruwanapaj atiyta qoj Espiritoqa ujlla.” (1 COR. 12:11.)

1. ¿Imastataq kay yachaqanapi ukhuncharisun?

PENTECOSTÉS 33 watapi imaschus pasasqanqa, tʼukunapaqjina karqa (Hech. 2:1-4). Diosqa, chay pʼunchaypi espíritu santonta kamachisninman tʼakaykamurqa. Arí, wakjinamantañataq llaqtanta yanapayta qallarirqa. Kimsa yachaqanapiqa, imaynasmantachus Jehová espiritunniqta ñawpa tiempopi kamachisninta yanapasqanmanta ukhuncharirqanchik. Chaywanpis espíritu santoqa, apostolespa tiemponkupi wakjinamantañataq yanaparqa. ¿Imaynatá? Kay tiempopirí, ¿imaynatá yanapawasunman? Chayta ukhuncharina.

“Señorpa kamachin kani”

2. ¿Imaynatá Diospa espíritu santon atiyniyuq kasqanta María rikurqa?

2 Mariaqa, Jerusalenpi espíritu santonta, Dios tʼakaykamunanta nisqanmanjina tʼakaykamuchkaptin, wak chiqa yupaychaqkunawan  khuska tantasqa kachkarqa (Hech. 1:13, 14). Payqa, unay watastaña espíritu santop atiyninta rikurqa. Chantapis 30 watas ñawpaqtajina, niraq casarakuchkaptin Jehovaqa, espíritu santonniqta janaqpachapi kawsakuq Churinpa kawsayninta Mariap wiksanman churarqa (Mat. 1:20).

3, 4. ¿Imatá María rikuchirqa? ¿Imaynatá payjina ruwasunman?

3 ¿Imaptintaq Mariata, Jehová akllarqa? Imaptinchus Mariaqa, Diospa Churinpa maman kananta juk ángel niptin, nirqa: “Noqaqa Señorpa kamachin kani. Diospa munaynin ruwasqa kachun noqapi nisqaykiman jina”, nispa (Luc. 1:38). Chayta nisqanwanqa, imayna sunquyuqchus kasqanta, Diospa munaynintataq tukuy sunqu juntʼayta munasqanta rikuchirqa. Payqa mana tapurqachu, wiksallisqata rikuspa vecinosnin, novion ima imatachus ninankuta. Astawanpis Diospa kamachin kasqanta nirqa, ajinamantataq Jehovallapi tukuy sunqu atienekusqanta rikuchirqa.

4 Ñuqanchikpis wakin kutipi, Diosta yupaychayninchikpi achkha ruwaykuna, mana juntʼayta atinapaqjina kasqantataq reparasunman. Chay kutispi allin kanman tapurikunanchik: “Tukuy ima Jehovap munasqanmanjina kananpaq, ¿pay yanapanawanpi atienekunichu? ¿Niwasqanta ruwayta munasqaytachu rikuchini?”. Jehovaqa, paypi tukuy sunqu atienekuptinchik, kamachiqninchiktajina qhawaptinchik, munaynintataq ruwaptinchik, espíritu santonta quwasunpuni (Hech. 5:32).

Pedroqa espíritu santop yanapayninta japʼirqa

5. ¿Imaynasmantataq Pedro Pentecostés 33 wata ñawpaqta espíritu santop yanapayninta rikurqa?

5 Apóstol Pedroqa, Mariajinallataq espíritu santop yanapayninta Pentecostés 33 wata ñawpaqta rikurqa. Sutʼincharinapaq, Jesusqa, Pedroman, wak apostolesmanwan runasmanta supaykunata wikchʼunankupaq atiyta qurqa (Mar. 3:14-19). Bibliapi, chaymanta mana anchata sutʼinchaptinpis, Pedroqa chay atiywan yanapachikurqa. Chantapis Jesusta kasukuspa Galilea quchapi yaku patata purirqa, chay kutipipis Diospa atiyninta rikullarqataq (Mateo 14:25-29 ñawiriy). Arí, Pedroqa espíritu santop yanapaynillanwan milagrosta ruwarqa. Chaywanpis Diosqa, Pedroman, wak discipulosmanwan, espíritu santonniqta wak imasta ruwanankupaqñataq atiyta qurqa.

6. ¿Imastataq Pedro ruwarqa espíritu santop yanapayninwan Pentecostés 33 watapi, aswan qhipamanpis?

6 Pedro, wak discípulos ima, Pentecostés fiestapi, espíritu santop yanapayninwan, Jerusalenman riqkunap qallusninkupi parlayta atirqanku. Chantá Pedroqa, sayariytawan chaypi tantasqa kaqkunap ñawpaqinkupi parlayta qallarirqa (Hech. 2:14-36). Payqa aswan ñawpaqta mana allinta tʼukuriqchu, manchachikuqtaq. Chaywanpis chay kutipaqqa, qhatiykachasqa kaptin mana manchachikuspa willanallanpaqpuni espíritu santo kallpacharqa (Hech. 4:18-20, 31). Chantapis espíritu santoqa mana yachasqan imasta sutʼincharqa (Hech. 5:8, 9). Chantá juk wañusqata kawsarichinanpaq atiyta qurqa (Hech. 9:40).

7. ¿Jesuspa ima yachachiykunasnintataq espíritu santowan bautizasqa kaspa, Pedro sutʼita entienderqa?

7 Pedroqa, Pentecosés ñawpaqtaña Jesuspa yachachiykunasninta entienderqa (Mat. 16:16, 17; Juan 6:68). Chaywanpis wakin yachachiykunataqa, niraq sutʼita entienderqachu. Nisunman Cristo kimsa pʼunchaymanta espiritujina kawsarimunanta, janaqpachapitaq kamachinanta (Juan 20:6-10; Hech. 1:6). Chantapis wakin runas espiritusman tukunankuta chantá janaqpachamanta kamachimunankuta mana entiendellarqataqchu. ¿Maykʼaqtaq chaykunata entienderqa? Espíritu santowan bautizasqa kaspa, janaqpachaman ripunanta yachaspataq.

8. ¿Ima yachachiykunatataq akllasqa cristianos, “waj ovejas” ima yachakuyta atinku?

 8 Jesuspa discipulosninqa, espíritu santota japʼisqankutawan, achkha yachachiykunata aswan sumaqta entienderqanku. Chantapis Diospa yuyaychasqanmanjina, Griego Qillqasqasta qillqarqanku, chaypitaq Jehovap munayninmanta tʼukuna imasta qillqarqanku (Efe. 3:8-11, 18). Kay tiempopiqa, akllasqa cristianos, “waj ovejas” ima chay yachachiykunallatataq ukhunchanchik (Juan 10:16). Espíritu santo, Diospa Palabranta entiendenanchikpaq, yanapawasqanchikta, ¿jatunpaq qhawasqanchikta rikuchinchikchu?

Pabloqa espíritu santowan juntʼa karqa

9. ¿Imatá espíritu santop yanapayninwan Pablo ruwarqa?

9 Pentecostesmanta watanmanjina, wak runapis espíritu santowan akllasqa karqa. Payqa, Saulo karqa, aswan qhipamantaq apóstol Pablojina riqsisqa karqa. Espíritu santo Pabloman achkha imasta ruwananpaq yachayta qusqanqa, ñuqanchiktapis yanapawanchik. Sutʼincharinapaq, Bibliap 14 librosninta qillqananpaq yuyaycharqa. Chantapis Pedrotajinallataq, janaqpachapi mana wañuspa kawsayta, mana ismuq cuerpoyuq kayta suyakuymanta entiendenanpaq, chaymanta sutʼita qillqananpaqtaq yanaparqa. Chantapis unqusqasta sanoyachinanpaq, supaykunata wikchʼunanpaq, wañusqasta kawsarichinanpaq ima yanaparqa. Chaywanpis espíritu santoqa, juk sumaq ruwayta ruwananpaq atiyta qullarqataq. Ñuqanchiktapis chay ruwayta ruwananchikpaq kallpachawanchik, chaytaq mana milagroniqtachu.

10. ¿Imaynatá espíritu santo Pablota allinta parlananpaq yanaparqa?

10 Pabloqa Chipre churupi kachkaspa, espíritu santowan juntʼachisqa karqa. Mana manchachikuspataq juk layqata juchacharqa. Chay churupi kamachiqqa, Pablop parlasqanta allinta uyarirqa “maytataj tʼukorqa Señorpa yachachiyninmanta”, chiqa kaqtataq yachakuyta munarqa (Hech. 13:8-12). Pabloqa, chiqa kaqmanta willanapaq Diospa espíritu santonpa yanapayninta necesitakusqantapuni yacharqa (Mat. 10:20). Chayrayku aswan qhipamanqa, Efesomanta cristianosman, allinta parlananpaq Diospa yanapayninta mañapunankuta nirqa (Efe. 6:18-20).

11. ¿Imaynatá Diospa espiritun Pablota yanaparqa?

11 Pablotaqa espíritu santo wakin lugarespi parlaqta saqirqa, chaywanpis wakin lugarespiqa jarkʼarqa. Chantapis misionerojina viajachkaptin yanaparqapuni (Hech. 13:2; Hechos 16:6-10 ñawiriy). Kay tiempopipis Jehovaqa, Jallpʼantinpi willakunanpaq espíritu santonwan yanapachkallantaq. Ñuqanchikpis Jehovata kasukusqanchikrayku, Pablojina chiqa kaqmanta mana manchachikuspa, kusiywantaq willamunapaq kallpachakunchik. Espíritu santoqa, kay tiempopi mana unay tiempopijinapunichu yanapawanchik. Chaywanpis chiqa kaqta yachakuyta munaqkunaman chayananchikpaq yanapachkallawasqanchiktapuni yachanchik (Juan 6:44).

“Imaymana ruwaykuna”

12-14. ¿Diospa espíritu santon tukuy kamachisnintachu kikinta yanapan? Sutʼinchariy.

12 Jehová apostolespa tiemponkupi akllasqa  cristianosta bendecisqanqa, mayta kallpachawanchik. Pabloqa Corintopi tiyakuq cristianosman cartanta qillqachkaspa, imastachus nisqanta qhawarina, pay nirqa: “Imaymana atiykuna tiyan, chayta qoj Espiritutajri ujllapuni. Evangeliopeqa imaymana sirviykuna tiyan; chaywampis uj Señorllata sirvinchej. Jinallataj Diospaj imaymana ruwaykuna tiyan; chaywampis uj kʼata Dioslla tukuy imata ruwan tukuypi”, nispa (1 Cor. 12:4-6, 11). Rikunchikjina, espíritu santoqa, imatachus ruwakunan kasqanmanjina, wakjinamanta sapa cristianota yanapanman. Chantapis Cristop “juchʼuy tropa[nta]”, “waj ovejas[ninta]” ima yanapan (Lucas 12:32; Juan 10:16). Chaywanpis qutuchakuymanta kaqkunata mana tukuytachu kikinta yanapan.

13 Sutʼincharinapaq, ancianosqa, espíritu santoniqta sutichasqa kanku (Hech. 20:28). Chaywanpis mana tukuy akllasqa cristianoschu ancianos kanku. Kaytaq Diospa espiritunqa, wakjinasmanta yanapayta atiwasqanchikta rikuchiwanchik.

14 Jehovaqa, akllasqa cristianosta paypa wawasnin kasqankuta sutʼita rikuchin. Chaytataq espíritu santonniqta ruwan, chay espiritunllawantaq kʼata Churintapis wañuymanta kawsarichimurqa, janaqpachapitaq ni jaykʼaq wañunanpaq kawsayta qurqa (Romanos 8:11, 15 ñawiriy). Chantapis chayllawantaq tukuy ima kaqta ruwarqa (Gén. 1:1-3). Chantá Bezaleelta tinkukuna toldota ruwananpaq, Sansonta tʼukuna imasta ruwananpaq, Pedrota yaku patanta purinanpaq ima chay kikin espiritunllawantaq yanaparqa. Chaywanpis Diospa espiritun juk kamachinta yanapasqanqa, wak kamachinta akllasqanwan mana kikinchu. Arí, Diospa espiritun akllasqanqa, ni imawan kikinchakunchu. Chaytataq Jehovalla ruwayta atin.

15. ¿Espíritu santonwan bautizakullaqapunichu? Sutʼinchariy.

15 Rikunchikjina Jehovaqa, unay tiempomantapachaña Jallpʼapi chiqa sunqu kamachisniyuq. Paykunatataq espíritu santonniqtapuni tukuy imaymanamanta yanapan. Chantapis qharista, warmista ima, espíritu santowan bautizaspa akllakusqanqa, Pentecostés 33 watamantapacha qallarirqa. Chaytaqa mana wiñaypaqchu ruwanqa. Chaywanpis Jehovaqa, kamachisninman espíritu santonta munayninta wiñaypaq ruwanankupaq qullanqapuni.

16. ¿Imastataq cristianos espíritu santop yanapayninwan ruwachkanku?

16 ¿Imastataq Diospa kamachisnin espíritu santop yanapayninwan ruwachkanku? Apocalipsis 22:17 nin: “Espirituwan, noviawan ninku: Jamuy, nispa. Chayta uyarejpis nillachuntaj: Jamuy, nispa. Chʼakichikojqa jamuchun, munajtaj, kawsay yakumanta qhasilla ujyachun”, nispa. Cristianosqa espiritup yanapayninwan kawsay yakumanta ukyayta munaqkunata wakyarinku. Akllasqa cristianosqa chay ruwaypi ñawpaqpi kachkanku, wak ovejasmanta kaqkunataq paykunata yanapanku. Ajinamanta tukuyninku espíritu santowan yanapachikuchkanku. Chantapis “Dios Tataj sutimpi, Churej sutimpi, Santo Espíritoj sutimpiwan” Jehovaman qukuspa bautizakunku (Mat. 28:19, 20, Qheshwa Biblia). Tukuyninkutaq espíritu santo yanapananta, puquynintataq wiñachinanta saqinku (Gál. 5:22, 23). Chantapis llimphu kawsayniyuq kanankupaq, espíritu santowan yanapachikullankutaq (2 Cor. 7:1; Apo. 7:9, 14).

Espíritu santota mañakunallapuni

17. ¿Imaynatá Diospa espiritun ñuqanchikpi kachkasqanta rikuchinchik?

17 Chayrayku, janaqpachapi chayri kay jallpʼapi wiñaypaq kawsakuyta suyakuptinchikpis, Jehová Diosqa tukuyman “chay may sumaj” atiyta quwanchik. Chaytaq chiqa sunqusllapuni kananchikpaq, tʼinkata japʼinanchikpaq ima yanapawasun (2 Cor. 4:7). Runasqa, wakin kutispi Diospa reinonmanta  allin willaykunata willallasqanchikraykupuni asipayawanchik. “Cristoj sutinrayku[...] kʼumuykachachisqa” kasqanchikta yuyarikuna. Chaywanpis willallasunpuni chayqa “kusikuyniyoj” kasun, ajinamanta “Diospa jatun atiyniyoj Espiritun” ñuqanchikpi kachkasqanta rikuchisun (1 Ped. 4:14).

18, 19. ¿Imaynatá Jehová espíritu santonniqta yanapawasun? ¿Imatataq ruwasun?

18 Tukuy sunquwan Diosmanta mañakusun chayqa, espíritu santota regalotajina japʼisun, chaytaq allin imasta ruwananchikpaq, Jehovata tukuy sunqu sirviyta munananchikpaq kallpachawasun. Bibliaqa nin: “Diosqa qankunaman churan munanaykichejta, ruwanaykichejtataj paypa kʼacha munayninrayku”, nispa. Chayrayku salvakunanchikpaqqa, “Diosta manchachikuspa astawan kallpa[chakunallapuni]”. ¿Imaynatá chayta ruwasun? Espíritu santop yanapayninpi atienekuspa, “wiñay kawsayta qoj palabra[mantataq]” japʼikuspallapuni (Fili. 2:12, 13, 16).

19 Espíritu santopi tukuy sunqu atienekusunchik chayqa, tukuy sunqullataq cristiano ruwanasta kamachiwasqanchikta ruwasun. Sapa kuti aswan allinta ruwanapaq kallpachakusun, Jehovap yanapaynintataq maskʼasun (Sant. 1:5). Payqa Palabranta entiendenapaq, chʼampaykunata atipanapaq, allin willaykunata willanapaq ima yanapawasun. Diosmanta espíritu santonta mañakuchkaspa kayta yuyarikuna: “Mañakuychej, qosonqachejtaj; maskʼaychej, tarinkichejtaj; punkuta takaychej, kicharimusonqachejtaj” (Luc. 11:9, 13). Arí, Jehovamanta espíritu santonta mañakunallapuni, unay tiempomantapachajina qunallawanchikpaqpuni.

¿Sutʼinchayta atiwaqchu?

• ¿Imatataq Mariajina ruwasunman bendicionesta japʼinapaq?

• ¿Imaynasmantá Diospa espíritu santon Pablota yanaparqa?

• ¿Imaynasmantá kay tiempopi espíritu santo yanapawanchik?

[Tapuykuna]

[24 paginapi dibujo/foto]

Pabloqa espíritu santop yanapayninwan supaykunata runasmanta wikchʼurqa

[26 paginapi dibujo/foto]

Diosqa espiritunta akllasqa cristianosman, wak ovejasman ima quwanchik