Ir al contenido

Ir al índice

Hermanosninchikmanta ama jaykʼaqpis qunqakunachu

Hermanosninchikmanta ama jaykʼaqpis qunqakunachu

 Hermanosninchikmanta ama jaykʼaqpis qunqakunachu

JAROL, warmin Bety ima ninku: “Chunka wata juntʼata yuyayniykuqa, negociollaykupi kachkarqa, maytataq qhapaqyaykurqayku. Iskayniyku, wawamantapacha Diospa llaqtanpi karqayku. Chaywanpis karunchasqa kachkarqayku, nitaq kutimuyta atichkarqaykuchu”, nispa. *

Marco hermanotaq nin: “Poloniapi kawsay tikrakusqanrayku, politicamanta chʼampaykunarayku ima, mana llamkʼayniyuq rikhurirqani. Ni imanakuyta atichkarqanichu, juk negociota sayachiytataq manchachikurqani, mana chaypaqjina kasqayrayku. Jinapis, Diosmanta mana karunchakuspalla familiayta yanapanayta yuyaspa, juk negociota sayarichirqanipuni. ¡May pantasqa kachkarqani!”, nispa.

Kay tiempopi tukuy ima wichariykuchkasqanrayku, llamkʼay pisiyasqanrayku ima, wakin hermanos, ni imanakuyta atinkuchu. Chayraykutaq, mana allin yuyaywanchu imatapis ruwayta akllanku. Wakinqa, may chhika horasta llamkʼanku, iskay llamkʼayta japʼinku chayri mana wakichisqa kaspalla juk negociota sayachinku. Yuyankutaq, Diosmanta mana karunchakuspalla familiankuta qullqiwan yanapanankuta. Ichá chaytaqa, allin sunquwan ruwanku chayri ruwasqanku allin rinanta yuyanku. Chaywanpis, mana suyachkaptillanku imapis  kasqanrayku, qullqi pisiyasqanrayku chayri wak chʼampaykunarayku, ichá mana yuyasqankumanjinachu imapis lluqsin. Chayrayku wakinqa, qullqita munapayayman urmanku, chayta maskʼanankuraykutaq Diosmanta karunchakunku (Ecl. 9:11, 12).

Wakin hermanosqa, qullqillata mayta maskʼasqankurayku, Bibliata ukhunchanankupaq, tantakuykunaman, willayman ima rinankupaq, manaña tiempochakunkuchu. Jinamanta, Jehovapaq llamkʼayninkuta pisiyachinku, paymantataq karunchakuyta qallarinku. Chantá “creeypi hermanos[manta]” qunqakapunku, pisimanta pisitaq qutuchakuymanta karunchakapunku (Gál. 6:10). Chayrayku, sumaqta qhawarikunanchik tiyan.

¿Imaynatá hermanosninchikta yanapana tiyan?

Tukuyninchik, hermanosninchikman tukuy tiempo munakuyninchikta rikuchisunman (Rom. 13:8). Qutuchakuypiqa, ichá yanapata necesitaq “wajcha” hermano kan (Job 29:12). Ichá mayqin hermanollanchikpis pisichikuchkan. Apóstol Juanqa, kayta ruwananchikta niwanchik: “Kapuyniyoj runachus, hermanonta pisichikojta rikuspa, mana imatapis jaywarin chayqa, Diospa munakuynenqa manapuni paypi kanchu”, nispa (1 Juan 3:17).

Ichá maykʼaqllapis, hermanosta kapuyninchikwan mana michʼakuspa yanaparqanchik. Chaywanpis, wakjinasmantawan hermanosninchikta yanapana tiyan. Wakinkunaqa, sapayakusqankurayku chayri sinchi llakiyniyuq kasqankurayku, yanapata necesitanku. Paykunaqa ichá unqusqas kachkanku, chayri familianku wañupun, manaqa Jehovapaq mana valesqankuta yuyanku. ¿Imaynatá paykunata yanapasunman? Paykunawan parlarispa, nisqankuta sumaqta uyarispa ima. Chayta ruwaspaqa, sunqunkupi kallpachanatachus chayri Jehovaman astawan qayllanankupaq yanapatachus, necesitasqankuta yachasun (1 Tes. 5:14). Chayta ruwaptinchikqa, hermanosjina tukuy sunqu munanakusqanchik astawan wiñanqa.

Ancianosqa, hermanosta khuyakuywan uyarinankupaq, entiendenankupaq, Bibliamanjina kʼachamanta yuyaychanankupaq ima, kallpachakunanku tiyan (Hech. 20:28). Chayta ruwaspaqa, Pablojina ruwanqanku, pichus tukuy hermanosta “munakusqa[nrayku]” may riqsisqa karqa (1 Tes. 2:7, 8).

Qullqita maskʼananrayku qutuchakuymanta karunchakuq hermano, ¿hermanosninta yanapayta atinmanchu? Mana. Chay tuqllamantaq tukuy urmasunman, qutuchakuymanta ancianospis. ¿Imaynamantá?

Kawsayninchikpi ruwanasqa phutichiwasunman

Nirqanchikjina, familiata uywanapaq mayta llamkʼayqa, anchata phutichiwasunman, Diosta yupaychaytapis saqichiwasunman (Mat. 13:22). Marco nillantaq: “Negocioypi mana allin riwasqanrayku, llamkʼayta wak suyupi  maskʼakamurqani. Qallariypiqa kimsa killallapaq rirqurqani, chaymantá juk kimsa killapaqwan... jinallapi chinkapurqani. Wasiymanqa, musquypijinallaña chayaq kani. Chayrayku warmiyqa, pichus mana cristianachu, may phutisqa kachkarqa”, nispa.

Chaywanpis mana familiallanchu llakiypi rikukurqa. Marco nin: “Manchay ruphaypi jumpʼi suruyta achkha horasta llamkʼaq kani. Llamkʼayniypi runasqa, millayta parlaq kanku, capatazjinataq runata khuyayta llamkʼachiq kanku. Burrutajina llamkʼachiwasqankurayku, sinchi llakiywan japʼichikurqani. Chantapis, allinta qhawakunaypaq mana tiempoy kasqanrayku, ni pita yanapayta atisqayta yuyaq kani”, nispa.

Marcop kawsayninqa, wak suyuman llamkʼaq riypi yuyachkaspa, allinta tʼukurinapaq tanqanawanchik tiyan. Jinapis, ichá wak suyuman ripuspalla familianchikta yanapananchikta yuyanchik. Chaywanpis, ichá astawan chʼampaykunallata yapaykukusunman. Chayrayku tapurikunanchik: “Wak suyuman ripuspa, ¿familiayta Diosman qayllanankupaq, kusisqa kanankupaq ima yanapaymanchu? Chayrí, ¿qutuchakuymantachu karunchawanqa? ¿Manachu hermanosta yanapaymanta jarkʼawanqa?” (1 Tim. 3:2-5).

Chaywanpis, mana wak suyuman ripuspallachu Diosmanta karunchakusunman. Ajinapi Jarolwan Betywan rikukurqanku. Jarol nin: “Ni jaykʼaqpis qhapaqyayta maskʼarqaykuchu. Casarakusqaykutawanqa, juk sumaq lugarpi, mikhuna vendena puestituta churakurqayku. Allin riwasqaykuraykutaq, tumpatawan jatunyachirqayku. Chaywanpis, tantakuykunaman rinaykupaq niña tiempoyku kaqchu. Juk tiempomantaq precursor, siervo ministerial ima, kasqayta saqipurqani. Chantá sumaqta qullqichakuchkasqaykurayku, negocioykuta astawan jatunyachirqayku, mana Diosta yupaychaq runawantaq jukchaykukurqayku. Reparakunaypaqqa, wak suyuspiña achkha qullqimanta contratosta ruwaykuchkarqani. Chantapis manaña wasiypi sayaqchu kani, chayrayku warmiywan, wawaywan ima, pisillataña parlaq kani. Chantá negocioykupi mayta satʼiykukusqaykurayku, Jehovata yupaychayta pisimanta pisi saqirqayku. Qutuchakuymantapis karunchakurqayku, hermanostataq ni yuyarillaqpischu kayku”, nispa.

¿Imatá yachakunchik? Qhapaqyayta maskʼaspaqa, juk tuqllapi urmasunman. Jinamanta ñuqallanchikpi yuyasunman, chantapis “pʼachan[chikta]” chinkachisunman, nisunman cristiano kasqanchikta qunqapusunman (Apo. 16:15). Chayta ruwaspaqa, hermanosmanta karunchakusunman, nitaq yanapayta atisunmanchu.

Imatachus ruwachkasqanchikta qhawarikuna

Ichá ninki: “Ni jaykʼaq chaymanqa chayaymanchu”, nispa. Chaywanpis tukuyninchik, imatachus chiqamanta necesitasqanchikpi tʼukurina tiyan. Pablop nisqanta yuyarikuna: “Kay pachamanqa mana imayoj jamorqanchej, jinallataj ni imata kaymanta apasunchu. Chayrayku mikhunayoj, pʼachayoj kaspaqa, chaywan sonqo juntʼasqa kakunanchej”, nispa (1 Tim. 6:7, 8). Arí, ni mayqin suyupipis kawsayqa kikinchu. Qhapaq suyuspi kawsanapaq imaschus necesitakusqanqa, chaykuna wakcha suyuspiqa qhapaqkunaqllata kapun.

Qhapaq chayri wakcha suyupi tiyakuspapis, Pablop nisqanta yuyarikuna. Pay nirqa: “Qhapajyayta munajkunarí sajra munaywan atipachikuspa, tojllapi jina urmanku imaymana pierdechej wampu munapayaykunaman. Chaykunaqa runasta mana allin kawsayman tanqaykunku, chinkaymantaj”, nispa (1 Tim. 6:9). Juk tuqllataqa, animalesta jap’inapaq churakun. ¿Imatá ruwasunman “pierdechej wampu munapayaykuna[wan]”, juk tojllawanjina mana japʼichikunapaq?

Kawsayninchikpi imastachus ñawpaqman churananchikta sutʼita yachayqa, Diosta yupaychaypi ruwanasninchikta juntʼanapaq tanqawanchik. Chaykunamanta jukqa, Bibliata sapallanchikpi ukhunchay. Ajinata yachakuspa, chaymanjina ruwanapaq Diosmanta mañakuptinchik ima, “ruwanapaj atiyniyoj ka[sun], sumaj  wakichisqataj” wakkunata yanapanapaq (2 Tim. 2:15; 3:17).

Chay wataspiqa, Jarolta ancianos yanaparqanku, iñiynintapis kallpacharqanku, chaytaq kawsayninta tikrachinanpaq tanqarqa. Jarol nin: “Ancianosqa, juk kuti Bibliamanjina juk qhapaq waynamanta parlariwarqanku. Chay waynaqa, wiñay kawsayta munarqa, chaywanpis mana kapuyninta saqiyta munarqachu. Chantá paykunaqa, kʼachallamanta niwarqanku: ‘¿Manachu kayjinallatataq qampis ruwachkankiman?’, nispa. Chay niwasqankuqa, pantachkasqayta reparachiwarqa, imatachus ruwanaytataq rikuchiwarqa”, nispa (Pro. 11:28; Mar. 10:17-22).

Jarolqa, kawsayninpi allinta tʼukurispa, jatun negocionta saqipurqa. Iskay watanmanqa, familianwan khuska, watiqmanta Dioswan allinpi kachkarqa. Kunantaq, ancianojina qutuchakuypi llamkʼachkan. Pay nin: “Hermanos negocionkuman mayta satʼiykukusqankurayku, Diosmanta karunchakuyta qallariptinkuqa, kawsayniypi rikusqaywan paykunata yuyaychani. Yuyarichinitaq, Diosta mana yupaychaqkunawan negociota sayachiyqa, mana allinchu kasqanta. Imaraykuchus paykunaqa, qullqita astawan maskʼayman, mana allin ruwayman ima, tanqankuman. Chaykunata qhisachaytaq, mana atikullanchu”, nispa (2 Cor. 6:14).

Marcopis, wanasparaq yachakurqa. Wak suyupi llamkʼaspa, familianman achkha qullqita apachiq. Chaywanpis Diosmanta, hermanosmanta ima, karunchakurqa. Aswan qhipamanqa, kawsayninpi allinta tʼukurillarqataq. Pay nin: “May unaytapuni, jatun imasta Barucjina maskʼachkarqani. Chaywanpis, Jehovaman sunquyta kicharispa llakiyniyta willakurqani. Kunanqa, maychus kasqanta kapuyniyuq kaymanta yuyani”, nispa (Jer. 45:1-5). Marcoqa, ‘allin ruwayta’ japʼinanpaq, nisunman ancianojina llamkʼananpaq kallpakuchkan (1 Tim. 3:1).

Llamk’ayta maskʼakuq, wak suyuman riypi yuyachkaq hermanosman, Marco jinata yuyaychan: “Wak suyupi kaspaqa, chay rato kay saqra pachap tuqllasninman urmasunman. Chay suyup qallunta mana yachaspataq, ni piwan parlariyta atinchikchu. Ichá qullqiyuq kutimusunman, chaywanpis Dioswan watiqmanta allinpi kanapaq, ichá achkha watasraq pasanqa”, nispa.

Llamkʼayninchikmanta, hermanosta yanapaymanta ima, maychus kasqanta yuyaspaqa, Jehovata kusichisun. Chantapis, allin yuyayniyuq kasqanchikta rikuchisun, wakkunataq ñuqanchikjina ruwayta munanqanku. Phutisqa kaqkunaqa, yanapananchikta, khuyakunanchikta, allin kawsayninchikwan rikuchinanchikta ima, necesitanku. Arí, qutuchakuymanta ancianos, iñiypi sinchi sayasqa hermanos ima, chay hermanosta, maychus kaqta yuyanankupaq, kay pachap imasninwan mana atipachikunankupaq ima, yanapananku tiyan (Heb. 13:7).

Ama jaykʼaqpis saqinachu, llamkʼayninchik hermanosninchikta qunqachinawanchikta (Fili. 1:10). Astawanpis, Diospa Reinonta kawsayninchikpi ñawpaqman churanapaq kallpachakuna, ajinamanta ‘Diospa ñawpaqinpi qhapaq’ kasunchik (Luc. 12:21).

[Sutʼinchaynin]

^ párr. 2 Wakin sutisqa mana chaychu kanku.

[21 paginapi dibujos/fotos]

¿Llamkʼanaykiraykuchu tantakuykunaman riyta saqinki?

[23 paginapi dibujos/fotos]

Hermanosninchikta yanapayta atisqanchikta ¿jatunpaqchu qhawanchik?