Ir al contenido

Ir al índice

Wawasniykita Jehovap llaqtanta riqsinankupaq yanapay

Wawasniykita Jehovap llaqtanta riqsinankupaq yanapay

 Wawasniykita Jehovap llaqtanta riqsinankupaq yanapay

WAWASQA mayta yachakuyta munanku. Egiptopi israelitas ñawpaq kutirayku pascuata ruwachkaptinku; maytachá wawas, tatasninkuta tapurqanku. Ichá nirqanku: “¿Imaraykutaq corderitota ñakʼachkanchik?”, “¿Imaraykutaq punkuta yawarwan chʼaqchuchkanchik?”, “¿Mayman risunchik?”, nispa. Jehovaqa, wawaspa tapuyninkuta allinpaq qhawarqa, imaraykuchus pascuata ruwanankuta kamachichkaptin, tatasman ajinata nirqa: “Sichus maykʼajpis wawasniykichej tapusonqachej: Qankunapajqa imatataj kay ruwasqaykichej niyta munanri? nispa, chayqa qankuna ninkichej: Kay uywaqa Pascua jaywana Tata Diosmanta yuyarikunapaj. Maypachachus israelitas Egiptopi kashajtinku, egipciosta Tata Dios wañurachisharqa chaypacha, payqa pasallarqa israelitaspa wasisninkuta. Ajinamanta ayllusninchejta salvarqa”, nispa (Éxo. 12:24-27). Aswan qhipamantaq Jehovaqa, israelitasman wawasninku, ‘leyesmanta,  Diospa nisqasninmanta ima’ tapukuptinku, sumaqta kutichinankuta nirqa (Deu. 6:20-25).

Arí, Jehovaqa, wawas chiqa yupaychaymanta tapukuptinku, tatasninku sumaqta kutichinankuta munarqa. Chay kutichiykunataq Diosta astawan munakunankupaq, salvadorninkutajina qhawanankupaq ima, wawasta yanapanan karqa. Jehovaqa, kay tiempomanta wawaspaq kikillantataq munan. Diosta, llaqtanta ima, wawas astawan munakunankupaq, ¿imaynamantá yanapasunman? Diospa llaqtanmanta astawan yachachispa, imaynatachus chay llaqta paykunata jarkʼasqanta sutʼinchaspa ima. Kunanqa, chayta qhawarina.

Qutuchakuyniykita riqsichiy

Wawasniykiqa, qutuchakuyniykita allinta riqsinanku tiyan. Chaypaqtaq tukuy tantakuykunaman paykunata pusanayki tiyan. Chayta ruwaptiykiqa, Jehová israelitasman kamachisqanta kasukunki. Pay nirqa: “Tukuy runas tantakamunanku tiyan, qharis, warmis, wawas [...], kay leymanta leejta uyarinankupaj, Señorniykichej Tata Diosta jatunchayta yachaqakunankupaj, manchachikuspa chay leypi tukuy nisqanman jina ruwanankupajtaj. Ajinata wawasniykichej, pikunachus chay imasta mana rejsejkunaqa uyarispa yachanqanku Señorniykichej Tata Diosta manchachikuyta” (Deu. 31:12, 13).

Wawasqa, juchʼuysitumantapacha Diospa Palabranmanta yachakuyta atinkuman. Apóstol Pablo, Timoteoman jinata nirqa: “Qanqa wawamantapacha yachaqakuyta qallarerqanki Diosmanta Qhelqasqata”, nispa (2 Tim. 3:15). Tantakuykunapi yachachikusqantaqa, juchʼuy wawitaspis japʼiqanku, takiykunatapis takiyta qallarinku. Chaypitaq Bibliata,  publicacionesta ima, sumaqpaq qhawayta, apaykachayta ima yachakunku. Mana chayllachu, chiqa cristianospa munakuyninkutapis riqsillankutaq. Jesús nirqa: “Uj mosoj kamachisqata qoykichej: Purajmanta munanakuychej. Imaynatachus noqa munakorqaykichej, ajinallatataj qankunapis purajmanta munanakuychej. Qankunachus munanakunkichej chayqa, tukuy runas yachanqanku yachachisqasniy kasqaykichejta”, nispa (Juan 13:34, 35). Wawasqa, qutuchakuy ukhupi puraqmanta munanakuy kasqanta rikuspa, tantakuykunaman riyta munanqanku, yachaykukunqankutaq.

Tatas, tantakuykunaman ñawpaqta chayaptiykichik, tukukuptin juk chhikantawan qhiparikuptiykichik ima, wawasniykichikqa qutuchakuypi amigosta tariyta atinqanku. Wawa masisnillankuwan mana masichakunankupaqtaq imaymana watayuq hermanosta riqsichiy. Wawasniykichikqa, machitusmanta mayta yachakunkuman. Imaraykuchus machitusqa, unaytaña kawsakusqankurayku may yuyayniyuq kanku. Sutʼincharinapaq, Zacariasqa, unay watastaña kawsasqanrayku “yachacherqa Diosta manchachikuna kasqanta”. Paytaq Judamanta wayna rey Uziasta mayta yanaparqa. Kay tiempopipis, Diospaq unaytaña llamkʼaq hermanos, kikillantataq wawasniykichikta yanapankuman (2 Cró. 26:1, 4, 5). Chantapis, Tantakunapaq Wasipi kachkaptiykichik, wawasniykichikman maypichus libros waqaychakusqanta, willaykunamanta tablerota, wak imasta ima, riqsichiyta atiwaqchik.

Pachantinpi Diospa llaqtan

Pachantinpi Diospa llaqtanqa, pachak waranqa kuraq, qutuchakuykunayuq. Wawasniykichiktaq qutuchakuyniykichik, chaykunamanta juknillan kasqanta yachananku tiyan. Chantapis, Diospa llaqtan imayna wakichisqachus kasqanta, imastachus ruwasqanta, imaynatachus wawasniykichik yanapayta atisqankuta ima, sutʼinchay. Chantá, jatun tantakuykunata, qutuchakuykunata waturiq hermanota ima, imaraykuchus may kusiywan suyakusqaykichikta yachachillaychiktaq ( “Familiapi Diosta Yupaychanapaq yanapaykuna”, nisqa recuadrota, 28 paginapi qhawariy).

Atispaqa, qutuchakuykunata waturiq hermanota, misionerosta, betelitasta, precursoresta ima, wasiykichikman mikhurikunaykichikpaq waqyariwaqchik. Ama yuyaychikchu, chay hermanos, wawaspaq mana tiempochakusqankuta. Imaraykuchus paykunaqa, Jesusjina wawaspaq tiempochakunankupaq, tukuy imata ruwanku (Mar. 10:13-16). Chay hermanos, Jehovapaq llamkʼaspa may kusisqa kasqankuta rikuspa, wawasniykichikqa, ichá paykunajina, aswan qhipaman ruwayta munanqanku.

Wawasniykichik, Diospa llaqtanta astawan riqsinankupaq, ¿imatawan ruwankichikman? Kay Los testigos de Jehová, proclamadores del Reino de Dios, nisqa librota, familiapi ukhunchawaqchik. Chayta ukhunchachkaspataq imaynatachus Diospa kamachisnin kʼumuykukuywan, chiqa sunquwan ima, yupaychasqankuta sutʼinchawaqchik. Jinallataq imaynatachus paykuna, Diospa yanapayninwan pachantinpi willachkasqankutapis. Diospa llaqtanmanta videoswanqa, imatachus ñawpa tiempopi, kunan tiempopi ima, ruwakusqanmanta yachachillawaqchiktaq. Atispaqa, suyuykichikmanta chayri wak suyusmanta Betel wasita, wawasniykichikta riqsichiwaqchik. Jinamanta, Diospa llaqtan, ñawpa siglopijina allin kamachi yuyayniyuqpa kamachiyninpi, tukuy hermanosman yachachiykunata mikhunatajina quchkasqanta rikunqanku (Mat. 24:45-47; Hech. 15:22-31).

Wawasniyki japʼiqayta atisqankumanjina yachachiy

Wawasniykichikta yachachichkaspaqa, imaynatachus Jesús discipulosninman yachachisqanta yuyariychik. Jesús discipulosninman nirqa: “Ashkha imastawanraj qankunaman ninay kashan, manataj atinichu, imaraykuchus kunanqa anchaña kanman  qankunapaj”, nispa (Juan 16:12). Jesusqa, mana jukllapichu achkha yachachiykunata yachachirqa, manaqa entiendenankupaqjinalla, pisimanta pisi yachachirqa. Qamkunapis, wawasniykichikman pisimanta pisi yachachiychik. Jehovap llaqtanmanta yachachichkaspaqa, pisimanta pisi, mana saqispa yachachiychik. Ajinamanta, tukuy sunqu yachakullaytapuni munanqanku. Wiñasqankumanjinataq astawan yachachiychik, yachakusqankutañataq yuyarichiychik.

Qutuchakuyqa, Diosta yupaychayninchikpi kallpachasqas kanapaq yanapawanchik. Chayrayku, waynas sipaskuna ima, Diospaq llamkʼaptinkuqa, Supaypa saqra pachanta atipanankupaq, wakichisqa kanqanku (Rom. 12:2). Wawasniykichikman Diospa llaqtanta astawan riqsichispaqa, chiqamanta mayta kusikunkichik. Sunqumantapacha, Diospa yanapayninwan, wawasniykichik Diosman, llaqtanman ima, chiqa sunqullapuni kanankuta munayku.

[28 paginapi recuadro, dibujo/foto]

 Familiapi Diosta Yupaychanapaq yanapaykuna

Jehovap llaqtanmantaqa, achkha yachachiykuna tiyan. Kaykunamanta yachachiyta atiwaq.

▪ Qutuchakuyniyki maykʼaqchus, imaynatachus qallarisqanmanta parlariwaqchik. Kunankama, machkha Tantakunapaq Wasispiñachus qutuchakuyniyki tantakusqanmanta, willariy. Ichá, wawasniyki tapurikunankupaqpis, unaytaña qutuchakuypi kaq hermanota, wasiykiman waqyariwaq.

▪ Tantakuykuna, jatun tantakuykuna ima, imapaqchus ruwakusqanta, imaynatachus chay tantakuykuna yanapawasqanchikta ima, sutʼinchawaqchik.

▪ Jehovap llaqtanqa, Escuela de Entrenamiento Ministerial, Escuela del Servicio de Precursor, chaykunaman rikchʼakuq wak yachachiykunata ima, wakichin. Imapaqchus chaykuna ruwakusqanta sutʼinchawaq. Chantapis, imaynatachus chay escuelaspi yachakuq hermanos, qutuchakuyta yanapachkasqankumanta parlariwaq.

▪ Wawasniykiman, imaraykuchus Diosmanta sapa killa willana kasqanta sutʼinchay. Chantapis Jallpʼantinpi willakusqanman, paykunapis yanapakuyta atisqankuta niy, mayqinchus kay Anuario de los testigos de Jehová, nisqa libropi lluqsimun.

▪ Waynas, sipaskuna ima, imaynasmantachus Jehovap llaqtanpi yanapakuyta atisqankuta sutʼinchay. Chaypaqtaq Organizados para hacer la voluntad de Jehová nisqa libropi, 10 yachaqananta ñawiriwaqchik.

▪ Imaraykuchus qutuchakuypi, imallapis kamachisqa kasqanmanjina ruwakusqanta, wawasniykiman sutʼinchay. Diospa llaqtanpi, sapallankumanta mana imatapis ruwanankuta, ima kamachiykunatapis kasukunankutapuni sutʼinchay. Ancianosta kasukuyqa, qutuchakuypi imallapis maychus kaqmanjina ruwakunanpaq yanapasqanta sutʼinchay.

[Dibujo/foto]

Wawasniykiqa, Diospaq astawan llamkʼaq hermanosmanta mayta yachakunkuman

[26 paginapi dibujos/fotos]

Ñawpa Israel llaqtapijina wawasniykichik Diospa llaqtanmanta tapusuptinku, sumaqta kutichiychik