Ir al contenido

Ir al índice

Tukuy ima ruwasqanchik Diosta jatunchanapaqjina kachun

Tukuy ima ruwasqanchik Diosta jatunchanapaqjina kachun

 Tukuy ima ruwasqanchik Diosta jatunchanapaqjina kachun

KAMACHIQ David, Diosmanta mañakurqa: “Tutamanta munakuyniykita yachachiway [...]. Imaynatachus kawsanayta yachachiway”, nispa (Sal. 143:8). Qampis jatarikuytawan, Jehovaman kawsaymanta agradecekuytawan ima, Davidjinachá allin kaqtapuni ruwanaykipaq yanapata mañakunki.

Cristianosqa, “mikhuspapis, ujyaspapis, imata ruwaspapis”, ‘Dios jatunchasqa kananpaqjinapuni’ tukuy imata ruwanapaq kallpachakunchik (1 Cor. 10:31). Chantapis ruwasqanchik Jehovata jatunchananta, chayri pisipaq qhawachinanta yachanchik. Biblia nisqanmanjinataq, Satanasqa, Cristop hermanosninta, Diospa kamachisninta ima, “tuta pʼunchay” juchachachkan (Apo. 12:10). Chayrayku, Kuraq Supay llulla kasqanta rikuchiyta munanchik, Jehová Diosta “tuta pʼunchay” yupaychaspataq, sunqunta kusichiyta munanchik (Apo. 7:15; Pro. 27:11).

Imaynatachus Diosta sapa pʼunchay jatunchanata, iskayniqmanta qhawarina. Qallarinapaqqa, imachus kawsayninchikpi ñawpaqpi kananta, qhipantataq wakkunap allinninkuta maskʼaymanta qhawasun.

Diosman qukusqanchikrayku, ¿imatá ñawpaqman churanchik?

Jehovaman qukuchkaspaqa, paypa kamachisnin kayta munasqanchikta nirqanchik. Chantapis, ‘sapa pʼunchay’ munasqanta, tukuy kawsayninchikpi ruwananchikta nillarqanchiktaq (Sal. 61:5, 8). Chay nisqanchikta juntʼanapaq, ¿imatá ruwananchik tiyan? ¿Imaynatá Jehovata tukuy sunqu munakusqanchikta, sapa pʼunchay rikuchinchik?

Bibliaqa, Jehová imatachus ñuqanchikmanta munasqanta sutʼita rikuchin (Deu. 10:12, 13).  “Diosqa kay ruwaykunata kamachiwanchik” nisqa recuadro, kay 22 paginapi kachkan, chaypitaq Diospa wakin kamachiykunasninta tarinchik, chaykunatataq juntʼananchik tiyan. Chaykunamanta, ¿iskayta chayri kimsata ukllapi juntʼana kaptin, mayqinta ñawpaqta juntʼasun?

Cristianosqa, Bibliata ukhunchayta, Diosmanta mañakuyta, tantakuykunaman riyta, willayman riyta ima, ñawpaqman churanchik (Mat. 6:33; Juan 4:34; 1 Ped. 2:9). Chaywanpis, mana chaykunallatachu ruwanchik. Imaraykuchus, llamkʼanchik, yachaywasiman rinchik, wasipi ruwanasninchiktapis ruwanchik. Tukuy chaykunata ruwana kaptinpis, tantakuykunaman rinapaq, Diosta yupaychaypi wak ruwaykunata ruwanapaq ima, tiemponchikta allinta tʼaqanapaq, mayta kallpachakunchik. Sutʼincharinapaq, qutuchakuykunata waturikuq hermano jamuchkaptin, chayri juk pʼunchaypaq jatun tantakuy, iskay pʼunchaypaq jatun tantakuy, jatun tantakuy ima, ruwakuchkaptinqa, mana wak ladoman sunqu kusirichiq rinchikchu. Wakin kutiqa, ruwanasninchikta jukchayta atisunman. Tantakunapaq Wasita pichaq rinapaq, ¿familiajina khuska riyta atiwaqchikchu? Chayrí, ¿llamkʼaypi, yachaywasipi, mikhuchkaspa ima, compañerosniykiwan Bibliamanta parlariwaqchu? Ñuqanchikqa, llamkʼayta maskʼachkaspa, yachaywasipi imatachus yachakuyta munachkaspa chayri amigosta akllachkaspa, imatachus kawsayninchikpi aswan ñawpaqman churananchik kasqanta yachanchik: nisunman may munakuyniyuq Jehová Diosta yupaychayta (Ecl. 12:13).

 Wakkunap allinninkuta maskʼana

Jehovaqa, wakkunapaq allinninta maskʼasqanchikta, ruwasqanchikwan rikuchinanchikta munan. Satanastaq, ñuqallanchikpaq imatapis maskʼananchikta munan. Kay saqra pachapi runasqa, “imallatapis paykunallapaj munajkuna”, “kay pachaj kusikuyninta astawan munakojkuna”, aychankup “munayninta ruwaspa tarpoj[kuna]” ima, kanku (2 Tim. 3:1-5; Gál. 6:8). Yaqha tukuyninkutaq, imatapis ruwaspa wakkunallata ñakʼarichinku. Arí, runasqa, ‘aychankup munasqanta’ tukuyniqpi ruwanku (Gál. 5:19-21).

Jehovap espíritu santonmanjina ruwaqkunarí, munakuyniyuq, kʼachas ima, kanku. (Gál. 5:22, 23.) Bibliaqa, runa masinchikpa allinnintaraq ñawpaqta maskʼanata niwanchik. Chayrayku, wakkunap allinninkuta mana kawsayninkuman satʼikuspalla maskʼanchik (1 Cor. 10:24, 33; Fili. 2:3, 4; 1 Ped. 4:15). Hermanosninchikpa allinninkuta astawan maskʼaptinchikpis, wak runaspa allinninkuta maskʼananchikpaq kallpachakullanchiktaq (Gál. 6:10). ¿Kunanpacha pimanpis kʼacha kayninchikta rikuchiyta atisunmanchu? ( “Pikunawantaq kʼachas kananchik tiyan” nisqa recuadrota, kay 23 paginapi qhawariy.)

 Kʼacha kayninchiktaqa, mana wakin kutillachu chayri ima kaptillanchu rikuchinanchik tiyan (Gál. 6:2; Efe. 5:2; 1 Tes. 4:9, 10). Astawanpis, qhawasqanchikmanjina mana atinapaqjina kaptinpis, imaspichus wakkunata yanapananchikpi tʼukurina. Tiemponchikwan, yachayninchikwan, kapuyninchikwan ima, mana michʼakuspa yanaparina. Yuyarina, mana michʼas kaptinchikqa, Jehovapis ñuqanchikpaq manallataq michʼakunqachu (Pro. 11:25; Luc. 6:38).

Jehovallata “tuta pʼunchay” yupaychana

Rikunchikjina, Jehovallata “tuta pʼunchay” yupaychananchik tiyan. ¿Imaynamantá chayta ruwayta atisunman? Diosta yupaychaypi tukuy imata kʼuchisitumanta ruwaspa, nisunman paypaq llamkʼayninchikta ñawpaqman churaspa (Hech. 20:31). Chaypaqqa, Bibliata sapa pʼunchay ñawirina chaypi tʼukurina, Diosmanta mañakuyta, tantakuykunata ima, ama saqinachu, Reinomantapis tukuyniqpi willarina (Sal. 1:2; Luc. 2:37; Hech. 4:20; 1 Tes. 3:10; 5:17).

¿Ajinatachu Jehovata yupaychachkanchik? Ajinata ruwaptinchikqa, Satanás llulla kasqanta, Jehová Diostataq kusichiyta munasqanchikta, sapa pʼunchay rikuchisunchik. Imata ruwaspapis, Jehovata jatunchanapaq kallpachakuna. Chantapis parlayninchik, ruwayninchik imatachus akllasqanchik ima, Diospa kamachiykunasninmanjina kachun. Chantá, munakuywan yanapawasqanchikmanta, paypi atienekuspa, paypaq astawan llamkʼaspa ima, mayta agradecekusqanchikta rikuchina. Juchasapa kasqanchikrayku kamachiykunasninta pʼakiptinchiktaq, yuyaychawasqanchikta, kʼamiwasqanchikta ima, japʼikuna (Sal. 32:5; 119:97; Pro. 3:25, 26; Col. 3:17; Heb. 6:11, 12).

Tukuy ima ruwasqanchik, Diosta jatunchanapaqjina kachun. Ajinamanta kawsayninchikpi samariyta tarisunchik, may munakuyniyuq Tatanchik Jehovap khuyakuyninpitaq, wiñaypaq kusisqa kawsakusunchik (Mat. 11:29; Apo. 7:16, 17).

[22 paginapi recuadro, dibujos/fotos]

 Diosqa kay ruwaykunata kamachiwanchik

• Diosmanta mañakunallatapuni (Rom. 12:12).

• Bibliata ñawirinata, ukhuncharinata, chaymanjinataq kawsakunata (Sal. 1:2; 1 Tim. 4:15).

• Jehová Diosta, qutuchakuypi jatunchanata (Sal. 35:18; Heb. 10:24, 25).

• Familianchikpaq tukuy imata churanata, Diosmanta yachachinata, imatachus necesitasqankupi yanapanata ima (1 Tim. 5:8).

• Diospa Reinonmanta willamunata, discipulostataq ruwanata (Mat. 24:14; 28:19, 20).

• Unquykunamanta jarkʼakunata, Dioswan allinpi kanata, paypa munayninmanjina kusirikunata ima (Mar. 6:31; 2 Cor. 7:1; 1 Tim. 4:8, 16).

• Qutuchakuypi ruwanasninchikta juntʼanata (Hech. 20:28; 1 Tim. 3:1).

• Wasinchikta, Tantakunapaq Wasita ima, allinchasqata japʼinata (1 Cor. 10:32).

[23 paginapi recuadro, dibujo/foto]

 Pikunawantaq kʼachas kananchik tiyan

• Qutuchakuypi machitu hermanoswan (Lev. 19:32).

• Unqusqaswan chayri sunqu nanasqaswan (Pro. 14:21).

• Necesitasqa hermanonchikwan (Rom. 12:13).

• Familianchikwan (1 Tim. 5:4, 8).

• Wañupuqpa qusanwan chayri warminwan (1 Tim. 5:9).

• Qutuchakuypaq mayta llamkʼaq ancianowan (1 Tes. 5:12, 13; 1 Tim. 5:17).