Ir al contenido

Ir al índice

Mañakuykunasniyki ¿imatá qammanta rikuchin?

Mañakuykunasniyki ¿imatá qammanta rikuchin?

 Mañakuykunasniyki ¿imatá qammanta rikuchin?

“Qan uyarinki mañakususqankuta. Tukuy runas qanman jamunku.” (SAL. 65:2.)

1, 2. ¿Imaraykutaq Diospa kamachisnin, pay uyarinanpi atienekuspa mañakunkuman?

JEHOVAQA, chiqa sunqu kamachisninpa mañakuyninkuta uyarinpuni. Chayrayku, mañakuyninchikta uyarinawanchikpi atienekusunman. May chhika Jehovamanta sutʼinchaqkuna, jukllapi paymanta mañakuptinkupis, payqa sapa jukta uyarin.

2 Davidqa, mañakusqanta Dios uyarisqanpi atienekuspa, jinata takirqa: “Qan uyarinki mañakususqankuta. Tukuy runas qanman jamunku”, nispa (Sal. 65:2). Jehovaqa, David chiqa sunqu kasqanrayku, mañakuyninta uyarirqa. Chayrayku, tapurikuna: “Diosmanta mañakuchkaptiy, ¿rikuchinichu paypi atienekusqayta, payta yupaychay aswan ñawpaqpi kasqanta ima? Mañakuyniy, ¿imatá ñuqamanta rikuchin?”, nispa.

Jehovaman llampʼu sunquwan qayllana

3, 4. a) ¿Imayna sunquyuqtaq Diosman qayllananchik tiyan? b) Juchallikusqanchikrayku ‘sunqunchik’ juchachawaptinchik, ¿imatá ruwasunman?

3 Jehová, mañakuyninchikta uyarinanpaqqa, llampʼu sunquwan payman qayllananchik tiyan (Sal. 138:6). Chantapis, Davidjina imachus sunqunchikpi kasqanta qhawananta mañakunanchik tiyan, pay nirqa: “Diosníy, allinta sonqoyta qhawaykuy; rejsiy sonqoyta, tukuy yuyasqaytataj allinta yachaway. Qhaway, sajra ñantachus purishani manachus, chayta, chantá wiñay ñanta pusaway”, nispa (Sal. 139:23, 24). Chantapis, Palabranpi yuyaychawasqanchikta japʼikuspa, chaymanjina ruwananchik tiyan. Paylla, “wiñay ñanta pusa[yta]” atiwanchik, nisunman wiñay kawsayta tarinapaqjina kawsanapaq, yanapawasunman.

4 Juchallikusqanchikrayku ‘sunqunchik’ juchachawaptinchik, ¿imatá ruwasunman? (Salmo 32:1-5, ñawiriy.) Sunqu yuyayninchikta kasukuna tiyan, imaraykuchus mana kasukuptinchikqa, imaynatachus inti qʼuni tiempopi sachʼata chʼakichin, ajinata juchaqa llakichiwasunman. Davidqa, juchallikusqanmanta mayta llakikurqa, ichapis unquykurqa ima. Chaywanpis, juchanta Diosman willakuptinqa, sunqun tiyaykurqa. Juchan pampachasqa kasqanta yachaspataq, ¡maytachá kusikurqa! Ñuqanchikpis, juchanchikta Diosman willaspa, sunqu tiyaykuyta tarisunchik. Chaywanpis, Dioswan allinyakunapaqqa, ancianospa yanapanta maskʼananchik tiyan (Pro. 28:13; Sant. 5:13-16).

Diosmanta mañakuna, agradecekunataq

5. Llakisqa kaptinchik, ¿imatá ruwananchik tiyan?

5 Ima llakiypi kaspapis, Pablop yuyaychasqanta japʼikuna: “Ama imamantapis phutikuychejchu, astawanqa Diosmanta mañakuspaqa, imatachus munasqaykichejta mañakuychej, tukuy imamanta graciasta qospallapuni”, nispa (Fili. 4:6). Arí, ima llakiymanpis chayanapaqjina kachkaspa chayri qhatiykachasqa kachkaspa, Jehovap yanapanta, yuyaychayninta ima, mañakuna.

6, 7. ¿Imasmantá Diosman agradeceyta atisunman?

6 Imata munaspalla Diosmanta mañakuptinchik, ¿imatá ñuqanchikmanta rikuchichkasunman? Pabloqa, Diosman “tukuy imamanta graciasta qospallapuni”, mañakunanchikta nirqa. Davidjinataq, Jehovaman tukuy imamanta agradecesunman, pay nirqa: “Tata Dios [Jehová], qampatamin jatunchasqa kayqa, atiypis, kusiypis, atipaypis, reypaj qhawasqa kaypis. Qampatamin kay pachapi, janaj pachapi tukuy ima kajpis. Reinopis qampallatataj, Tata Dios. Qanlla tukuymanta aswan jatun  atiyniyoj kanki. [...] Chayrayku kunanqa qan Diosniykuman graciasta qoyku, yupaychaykutaj jatun sutiykita”, nispa (1 Cró. 29:11-13).

7 Jesusqa, Jehovaman mikhunamanta agradecekurqa. Discipulosninman wañuyninta yuyarinankuta kamachichkaptinpis, tʼantamanta, vinomanta ima, agradecekullarqataq (Mat. 15:36; Mar. 14:22, 23). Ñuqanchikpis, Jehovaman mikhunamanta agradecekunanchik tiyan. Chantapis, ‘chiqan kamachiykunasninmanta’, Palabranta quwasqanchikmanta, “allin imasta runaspaj ruwasqanmantapis”, agradecekunallataq (Sal. 107:15; 119:62, 105).

Wakkunapaq mañapuna

8, 9. ¿Imaraykutaq hermanosninchikpaq mañapunanchik tiyan?

8 Mana ñuqallanchikpaqchu Diosmanta mañakunanchik tiyan, manaqa, riqsisqanchik mana riqsisqanchik hermanosninchikpaqpis. Pabloqa, Colosas llaqtamanta, ichá mana tukuy hermanostachu riqsirqa, chaywanpis nirqa: “Señorninchej Jesucristoj Tatan Diosmanta mañakushaspa, graciasta qoykupuni qankunamanta, imaraykuchus uyariyku Cristo Jesuspi creesqaykichejmanta, Diospa tukuynin ajllakusqasnimpaj munakuyniykichej kasqanmanta ima”, nispa (Col. 1:3, 4). Tesalónica llaqtamanta hermanospaqpis, mañapullarqataq (2 Tes. 1:11, 12). Chayjina mañakuykunaqa, hermanosninchikpaq imayna sunquyuqchus kasqanchikta, rikuchin.

9 Cristop akllasqa hermanosninpaq, ‘wak ovejasmanta’ hermanospaq ima, Diosmanta mañaspaqa, llaqtanta jatunpaq qhawasqanchikta rikuchinchik (Juan 10:16). Pabloqa, Efesopi hermanosman, Jehovamanta paypaq mañapunankuta nirqa. ¿Imapaq? Pay nirqa: “Evangelioj pakasqa yachayninta” “runasman parlashajtiy, Dios imatachus ninayta yuyaychanawampaj”, nispa (Efe. 6:17-20). Qamrí, ¿hermanospaq mañapunkichu?

10. ¿Imaynatá wakkunapaq Diosmanta mañapuy yanapawasunman?

10 Wakkunapaq mañapuyqa, may allin. Juk hermanota mana allinpaq qhawaspaqa, paypaq Diosmanta mañapuna, ajinamanta payta allinpaq qhawasunchik (1 Juan 4:20, 21). Chayjina mañakuykunaqa, qutuchakuy jukchasqa kananpaq yanapan. Chantapis, Cristojina munakusqanchikta rikuchin (Juan 13:34, 35). Chay munakuyqa, espíritu santop puquyninmanta. ¿Jehovamanta espíritu santonta mañakunchikchu? Munakuyniyuq, kusikuyniyuq, sunqu tiyaykuyniyuq, jatun pacienciayuq, iñiyniyuq, llampʼu sunquyuq, kʼacha kanapaq ima, ¿mañakullanchiktaqchu? (Luc. 11:13; Gál. 5:22, 23.) Ajinata ruwaptinchikqa, parlasqanchik, ruwasqanchik ima, espiritumanjina kawsachkasqanchikta rikuchinqa (Gálatas 5:16, 25, ñawiriy).

11. Diosmanta mañapunawanchikta wakkunata mañarikuy, ¿allinchu?

11 Tatasqa, wawasninkupaq Diosmanta mañapunanku tiyan. Sutʼincharinapaq, juk tata, wawasnin yachaywasipi examenesta quchkaptinku copiakuyta munasqankuta yachaspa,  ¿imatá ruwanman? Diosmanta mañapunman chay juchaman mana urmanankupaq. Biblia nisqanmanjinataq, chay ruway, mana allin kasqanta rikuchinman. Pablo, Corintopi hermanosman nirqa: “Diosmantataj mañakuyku ama ima sajrata ruwanaykichejpaj”, nispa (2 Cor. 13:7). Wakkunapaq llampʼu sunquwan mañapuyqa, Jehovata kusichin, imachus sunqunchikpi kasqantataq rikuchin (Proverbios 15:8, ñawiriy). Chantapis Pablojina, Diosmanta mañapunawanchikta, wakkunata mañarikusunman. Pay jinata qillqarqa: “Diosmanta mañapuwayku ari. Yachayku mana juchachana sonqo yuyayniyoj kasqaykuta, munallaykutaj tukuy imapi allinta puriyta”, nispa (Heb. 13:18).

Mañakuyninchikqa imachus sunqunchikpi kasqanta rikuchin

12. Mañakuyninchikpi, ¿imamanta parlaytataq mana qunqakunanchikchu tiyan?

12 Jehovamanta mañakuchkaspa, ¿rikuchinchikchu payta yupaychaspa kusisqa kasqanchikta? ¿Parlanchikchu Diospa munaynin juntʼakunanmanta, sutin llimphuchasqa kananmanta, Paylla Kamachiq kayta atisqanmanta ima? Mañakuchkaspaqa, mana chaykunamanta parlayta qunqananchikchu tiyan. Jesusqa, ajinata mañakunanchikta yachachirqa: “Janaj pachapi kashaj Tatayku, sutiyki jatunchasqa kachun. Reinoyki jamuchun, munayniykitaj ruwasqa kachun, imaynachus janaj pachapi, ajinallatataj kay pachapipis”, nispa (Mat. 6:9, 10).

13, 14. ¿Imatá mañakuyninchik ñuqanchikmanta rikuchin?

13 Mañakuyninchikqa, imachus sunqunchikpi, yuyayninchikpi ima, kasqanta rikuchin. Jehovaqa, imayna runachus kasqanchikta yachan. Proverbios 17:3, nin: “Qoriwan qolqewanqa ninapi llimphuchakun; runaj yuyaynintatajrí Tata Dioslla llimphuchan”, nispa. Arí, payqa allinta riqsiwanchik (1 Sam. 16:7). Cristop wawqisninmanta, hermanosmanta, tantakuykunamanta, willaymanta ima, imatachus yuyasqanchiktapis, allinta yachan (Mat. 25:40). Payqa, sunqumantapachachus chayri kutipakuspallachus mañakusqanchiktapis, yachan. Jesús nirqa: “Diosmanta mañakuspaqa, ama kutipakuspa ashkhata parlaychejchu Diosta mana rejsejkuna jinaqa. Paykunaqa yuyanku uyarichikunankuta ashkhata parlasqankurayku”, nispa (Mat. 6:7).

14 Imatachus Diosmanta mañakusqanchikqa, machkhatachus paypi atienekusqanchikta rikuchillantaq. David, Jehovaman nirqa: “Qanmin pakakunay kanki. Enemigoymanta librakunaypaj, sinchʼi alto torre jina kanki. Wasiykipi wiñaypaj tiyakuyta munani, lijrasniyki urapi pakasqa”, nispa (Sal. 61:3, 4). Bibliaqa, Diosninchik toldonwan qhataykuwasqanchikta nin, nisunman pay jarkʼawanchik, qhawawanchik ima (Apo. 7:15). Chantapis, Dios ima ñakʼariypipis ‘ñuqanchikwan’ kachkasqanta yachaspa mañakuyqa, mayta sunquchawanchik (Salmo 118:5-9, ñawiriy).

15, 16. Qutuchakuypi astawan llamkʼayta munaqta, ¿imaynatá Diosmanta mañakuy yanapanman?

15 Diosmanta tukuy sunqu mañakuyqa, imatapunichus chay mañakusqanchikwan tariyta munasqanchikta reparanapaq yanapawasun. Sutʼincharinapaq, ichá anciano kayta munanki. Chaywanpis, ¿llampʼu sunquwan Reinopaq astawan llamkʼayta munasqaykiraykuchu? Chayri, ¿wakkunata kamachinapaq “atiyniyoj kayta munaspa” jatunchakunaykiraykuchu? Jehovap llaqtanpiqa, mana jinachu (3 Juan 9, 10; Lucas 22:24-27, ñawiriy). Diosmanta sutʼita mañakusun chayqa, pay imatapis llimphu sunquwanchus manachus mañakuchkasqanchikta reparachiwasun. Chantapis, saqra  munaykunata niraq sunqunchikpi saphichakuchkaptin tʼiranapaq yanapawasun.

16 Achkha casarasqa hermanasqa, qusanku siervo ministerial chantataq anciano kananta munanku. Munayninku juntʼakunanpaq Jehovamanta mañakunanku kaptinpis, Bibliap nisqanmanjina kawsaspa, qusankuta ñawpaqman rinanpaq yanapankuman. Chayta ruwanankuqa may allin, imaptinchus juk hermanop familianqa, payta allinpaq chayri mana allinpaq qhawachinman.

Achkha runaspaq Diosmanta mañapuchkaspa

17. ¿Imaraykutaq sapallanchikpi Diosmanta mañakunapaq tiempochakuy allin?

17 Jesusqa, sapallanpi Diosmanta mañakunanpaq tiempochakuq (Mat. 14:13; Luc. 5:16; 6:12). Ñuqanchikpis, chayta ruwanallanchiktaq tiyan. Sapallanchikpi mañakuspaqa, imatapis Diosta kusichinapaqjina, paymanta mana karunchakunapaqjina ima, akllayta atisunman. Chantapis Jesusqa, achkha runaspaq, Tatanmanta mañapullaqtaq. Achkha runaspaq Diosmanta mañapunanchik kaptin, ¿imaynatá mañapunanchik tiyan?

18. Achkha runaspaq Diosmanta mañapuchkaspa, ¿imastataq mana ruwananchikchu tiyan?

18 Tantakuykunapiqa, chiqa sunqu hermanos qutuchakuypaq Diosmanta mañapuwanchik (1 Tim. 2:8). Chaywanpis chay mañakuyqa, tukuypis “amén” chayri “ajina kachun” niyta atinankupaqjina kanan tiyan. Tantakuypi kaqkuna, ajinata niyta atinankupaqtaq, mañakuypi parlakusqan, paykunaman allin rikchʼanan tiyan. Jesusqa, Diosmanta mañakuyta yachachichkaptin, ni imatapis wakkunata phiñachinanpaqjina chayri sunqunkuta nanachinanpaqjina nirqachu (Luc. 11:2-4). Nillataq sapa juk runap chʼampayninmanta, chayri imatachus necesitasqanmanta parlarqachu. Chayrayku, sapanchikpaq mañakuyqa, mana achkha runaspaq mañapuywan kikinchu. Chantapis, achkha runaspaq Diosmanta mañapuchkaspaqa, mana allinchu imatachus wakkuna mana yachananku kasqanta willayqa.

19. Juk hermano tantakuypi kaqkunapaq Diosmanta mañapuptin, ¿imastá mana ruwanachu tiyan?

19 Pillapis ñuqanchikpaqwan Diosmanta mañachkaptinqa, ‘Diosta manchachikuspa’ nisunman jatunpaq qhawaspa, uyarikunanchik tiyan (1 Ped. 2:17). Wakin ruwaykuna maychus kaqpi ruwakuptinqa, allillan. Chaywanpis, tantakuykunapiqa, mana allinchu kanman (Ecl. 3:1). Sutʼincharinapaq, pillapis tantakuypi kaqkunamanta wakinkuna makimanta japʼinakunankuta munanman chayqa, ichá chaypi kaqkunamanta wakinqa, imatachus nikuchkasqanta mana allinta uyarinkumanchu chayri phiñakunkuman. Ichá juk casarasqa hermano mañakuypi warminta  makinmanta japʼinman, chaywanpis uqllaykuptinqa, wakinkunata miskʼachinman. Chantapis, Jehovata munakunankumantaqa, paykuna munanakusqanku aswan allin kasqanta rikuchichkankuman. Chayrayku, “tukuy imata ruwa[na] Dios jatunchasqa kananpaj[jina]”, chantapis, ama imatapis wakkunata phiñachinapaqjina chayri miskʼachinapaqjina ruwanachu (1 Cor. 10:31, 32; 2 Cor. 6:3).

¿Imatá mañakunanchik tiyan?

20. ¿Imaynatá Romanos 8:26, 27 sutʼinchawaq?

20 Ichá wakin kutiqa, sapanchikpi kachkaspa imatachus mañakunanchikta mana yachanchikchu. Pablo nirqa: “Noqanchejqa imatachus maychus kasqanman jina mañakunanchejtaqa mana yachanchejchu. Chay Espiritullataj mana niy atina palabraswan ayqospa, noqanchejpaj mañapuwanchej. Sonqonchejta rejsej Diosqa yachan imachus Espiritoj yuyaynin kasqanta” (Rom. 8:26, 27). Jehovaqa, Bibliapi achkha runaspa mañakuyninkuta qillqachirqa. Pay yuyaychasqanraykutaq, imatachus niyta munasqankuta, sumaqta yacharqa. Chantapis, allinta riqsiwanchik. Chayrayku, chay qillqasqaspi kasqanmanjina mañakusqanchikta uyariwasunchik. Jehovaqa, espíritu santo ‘ñuqanchikpaq mañapuwasqanchikta’ uyarin. Diospa palabranta astawan riqsiptinchiktaq, imatachus mañakunanchik kasqanta, astawan yachasun.

21. ¿Imatá qhipan yachaqanapi ukhuncharisun?

21 Rikunchikjina, mañakuykunasninchikqa, imayna kʼaskasqachus Diosman kasqanchikta, machkhatachus Palabranta riqsisqanchikta, imaynachus kasqanchikta ima, rikuchin (Sant. 4:8). Qhipan yachaqanapiqa, ñawpa tiempomanta chiqa sunqu runaspa mañakuyninkuta ukhuncharisun, chaytaq imaynachus mañakuyninchik kasqanpi tʼukurichiwasun.

¿Imatá kutichiwaq?

• ¿Imayna sunquwantaq Diosmanta mañakunanchik tiyan?

• ¿Imaraykutaq hermanosninchikpaq Diosmanta mañapunanchik tiyan?

• ¿Imatá mañakuyninchik imachus sunqunchikpi kasqanmanta rikuchin?

• Achkha runaspaq mañakuypi, ¿imatá mana ruwananchikchu tiyan?

[Tapuykuna]

[4 paginapi dibujo/foto]

¿Jehovata jatunchankichu? ¿Payman graciasta qunkichu?

[6 paginapi dibujo/foto]

Tantakuypi mañapuchkawaptinchikqa, Jehovata jatunchanapaqjina uyarina