Ir al contenido

Ir al índice

¿Mana saykʼuspa runaman willamullasunpunichu?

¿Mana saykʼuspa runaman willamullasunpunichu?

 ¿Mana saykʼuspa runaman willamullasunpunichu?

MAYKʼAQLLAPIS saykʼusqajina, iskaychasqajina sientekusqaykirayku, ¿manañachu runaman willaq riyta munarqanki? Imaraykuchus churanakuwasqanchik, imamantapis llakikusqanchik, unqusqa kasqanchik, compañerosninchik imamanpis tanqawasqanchik, imata ruwaspapis mana allinchu riwasqanchik ima, iñiyninchikta pruebaman churan. Chaywanpis ajinapi rikukuspa, Jesús imatachus ruwasqanta yachayqa, yanapawasunchik. Payqa, ima chʼampaypi rikukuspapis, ñawpaqman rillarqapuni, “Diospa churasqan kusiyta aswan qhepaman taripananta yachasqanrayku” (Heb. 12:2). Chantá payqa, Satanás llulla kasqanta rikuchispa, Jehovap sunqunta kusichinanta yacharqa (Pro. 27:11).

Qampis, runaman mana saykʼuspa willamullankipuni chayqa, Jehovap sunqunta kusichinki. Ima chʼampaypis llakichisusqanrayku saykʼusqajina kaspa, ¿imatá ruwawaq? Juk paya cristiana, Krystyna sutiyuq nin: “Sapa kuti may saykʼusqajina kani. Wakin kutitaq payaña kasqayrayku, unqusqa kasqayrayku, llakiykunasniyuq kasqayrayku ima, manaña runaman willaq rinaypaqjinachu kani”. Llakiyniyuq chayri chʼampayniyuq kaspapis, ¿imaynatá mana saykʼuspa runaman willamullawaqpuni?

Profetasjina ruway

Diospa Reinonmanta runaman willamuqkunaqa, mana saykʼuspa willamunallankupaqpuni, ñawpa tiempomanta profetasjina yuyanankupaq kallpachakunanku tiyan. Jeremiasmanta parlarina. Jeremiasqa, Jehová, profeta kananpaq akllasqantawan manchachikurqa. Chaywanpis, Jehovapi tukuy sunqu atienekusqanqa, 40 watasmanta astawan, iñiyninpi sinchita sayaspa, imatachus Dios kamachisqanta juntʼananpaq yanaparqa (Jer. 1:6; 20:7-11).

Jeremiaspa ruwasqanqa, Henrykta kallpachallantaq, pay nin: “Qanchis chunka watataña runaman willaspapis, wakin kuti runa churanakuwasqan, willasqayta mana uyariwasqan ima, iskaychachiwan. Jinapi rikukuspataq, Jeremías, Jehovata tukuy sunqu munakusqan, yupaychasqan ima, runaman willamunallanpaqpuni kallpachasqanpi tʼukurini” (Jer. 1:17). Kay profeta Jeremías ruwasqanqa, Rafałtapis yanapallarqataq, pay nin: “Jeremías, payllapi yuyananmantaqa, Jehovapi atienekurqa, runa chiqniptinpis mana manchachikuspa ñawpaqman rillarqapuni. Chay ruwasqantataq sapa kuti yuyarikuni”.

Profeta Isaías ruwasqanpis, achkha cristianosta, mana saykʼuspa runaman willamunallankupaqpuni yanapan. Jehovaqa, Isaiasta nirqa, israelitas mana uyarinankuta: “Kay runaspa sonqonkuta rumiyachiy; ninrisninkuta wisqʼaykuy”, nispa. Kay nisqanwan, ¿Jehová nichkarqachu Isaías willasqan qhasipaq kananta? Diosqa, mana chaytachu nichkarqa nitaq Isaiaspis qhasipaq kanantachu yuyarqa, chayrayku “kaypi kani, noqata kachaway ari”, nispa, Diosta nirqa, profeta kananpaq payta akllachkaptin (Isa. 6:8-10). Payqa, wañupunankama Diospa kamachisqanta juntʼarqa. ¿Ajinata ruwaytachu qampis yuyanki? ¿Diospa Reinonmanta willamunallaykipaqpuni kallpachakuchkankichu?

Profeta Isaiasjina, mana saykʼuspa runaman willamullaytapuni munanchik chayqa, mana runa willayninchikta qhisachasqanpichu yuyananchik tiyan. Rafałqa, mana saykʼuspa runaman willamunallanpaqpuni imachus yanapasqanmanta sutʼinchan: “Diosmanta runaman willachkaptiy, pillapis sunquta nanachinapaqjina parlapayawaptinqa, mana imatachus niwasqanpi anchata yuyanichu, imaraykuchus runaqa, wasinpi kasqanrayku imatapis niyta atillawanchik”. Anna nin: “Llakichinawanpaqjina ima chʼampaypis kaptinqa, mana chaypi yuyanichu, manaqa, niraq runaman willaq lluqsichkaspa, Diosmanta mañakuni, Examinando las Escrituras diariamente nisqa folletota ima ñawirini; ajinamanta mana allin kaqpi yuyachkasqayqa, chinkapun”.

 Ezequieltaqrí, Babiloniaman preso apasqa, mana kasukuq judiosman, Diosmanta willarqa (Eze. 2:6). Ezequiel, Diospa nisqanta mana willasqanrayku pillapis wañunman karqa chayqa, wañusqankumanta Ezequiel juchayuq kanman karqa. Jehová Ezequielta nirqa: “Paypa wañuyninmanta cuentata mañasqayki”, nispa (Eze. 3:17, 18).

Henrykpis, Ezequieljina ruwananpaq kallpachakun, nintaq: “Ni pi runap wañuyninmanta juchayuq kayta munanichu. Imaraykuchus achkha runaspa kawsaynin makisniypi kachkan” (Hech. 20:26, 27). Zbigniewpis kikillantataq yuyan, nintaq: “Ezequielqa, runas imatachus nisqankuta mana kasuspa ñawpaqman rillarqapuni. Chay ruwasqantaq, runaman willayta, imaynatachus Jehová qhawan, ajinata qhawanaypaq yanapawan”.

Mana sapaykichu kachkasqaykita yuyarikuy

Runaman willaq rispaqa, mana sapanchikchu kachkanchik. Tukuyninchik ‘Dioswan khuska trabajanchik’, apóstol Pablojina (1 Cor. 3:9). Krystynaqa, paymanta ñawpa parrafospi parlarirqanchikña, wakin kuti saykʼusqajina sientekuq, nintaq: “Jehovamanta kallpata mañakuni, paytaq kallpachawanpuni”. Arí, mana saykʼuspa runaman willamunallapaqpuniqa, Diospa espíritu santonta necesitanchik (Zac. 4:6).

Runaman willaq riptinchikqa, Diospa espíritu santon, ‘espiritumanjina’ kʼacha kaykunata rikuchinapaq yanapawanchik (Gál. 5:22, 23). Chaytaq mana saykʼuspa willanallanchikpaqpuni yanapawanchik. Henryk nin: “Runaman willamuq risqayqa, allin runa kanaypaq nitaq usqhayllata saykʼunaypaq ima yanapawan, imaraykuchus chaypiqa, pacienciayuq kayta, khuyakuyniyuq kayta ima yachakuni”. Ima llakiypi chayri chʼampaypi kaspapis, mana saykʼuspa runaman willamullasunpuni chayqa, espiritumanjina kʼacha kaykunata astawan rikuchisunchik.

Jehovaqa, angelesniqta yanapawanchik runaman willamunallanchikpaqpuni (Apo. 14:6). Bibliaqa, “waranqa waranqas” ángeles kasqankuta niwanchik (Apo. 5:11). Kay angelesqa, Jesús nisqanmanjina, kay Jallpʼapi Diosmanta runaman willamunallanchikpaqpuni yanapawanchik. Runaman willachkaptiyki, ¿ángeles yanapachkawasqanchikmanta yuyarikunkichu?

Anna nin: “Runaman willachkaptinchik, ángeles ñuqanchikwan kachkasqankuta yachayqa, mayta kallpachawan; Jehová, Jesús ima, angelesniqta yanapachkawasqanchiktataq jatunpaq qhawani”. Angelespa yanapayninwan, runaman willamusqanchikqa, ¡may allin!

Hermanosninchikmantari, ¿imatá nisunman? Diosta, chiqa sunquwan yupaychaqkunata riqsiyqa, juk bendición. Biblia nin: “Fierroqa fierrollawantaj awsakun; runatapis runallataj aswan kʼachaman tukuchin”, nispa. Ichá qampis jinapuni kasqanta yachanki (Pro. 27:17).

Wak hermanoswan runaman willaq lluqsispaqa, imaynatachus runaman willasqankumanta yachakunapaq yanapawanchik. Elżbieta nin: “Wak hermanoswan willaq lluqsispaqa, paykunaman, willasqayta uyariwaqkunaman ima, munakuyniyta rikuchiyta atillani”. Qampis wak hermanoswan, runaman willaq lluqsiyta atinki; imaraykuchus ajinamanta allinta runaman willayta yachakunki.

Allinta samariy, Diosmantapis astawan yachakullaypuni

Runaman willachkaspa kusiyninchikta mana chinkachinapaqqa, allinta wakichikuna, Bibliata sapallanchik ñawirinapaq juk horariota ruwakuna, allinta puñuna ima. Wak rimaypi nisunman allinta samarina chantá Diosmanta yachakunallapuni.

Biblia nin: “Imatapis ruwanampaj kʼuchi runaj wakichisqanqa allimpuni llojsin”, nispa (Pro. 21:5). Zygmuntqa, 88 watasniyuq, nintaq: “Ruwanasniyta juntʼanaypaq juk horariota ruwakuni, jinamanta runaman astawan willaq rinaypaq tiempo kapuwan”.

Bibliata ukhuncharisqanchikqa, kallpachawanchik, runaman willaq rinapaq wakichiwanchik ima. Imaynatachus cuerponchik allin kananpaq mikhunata mikhunchik, ajinallatataq runaman willaq rinapaqpis Bibliata ukhuncharispa kallpachakuna. Sapa pʼunchay Bibliata, allin kamachi yuyayniyuq “horampi” publicacionesta urqhusqankuta ima ñawirinchik chayqa, runaman willamunallapaqpuni allin kallpachasqas kasunchik (Mat. 24:45-47).

 Elżbietaqa, runaman willaq rinanpaq juk horariota ruwakurqa. Pay nin: “Kunanqa manaña anchata teleta qhawanichu, chayrayku astawan sumaqta runaman willaq rinaypaq wakichikuni. Bibliata chʼisisnin ñawirispaqa, pikunamanchus willaq risqaypi tʼukurini. Chantá Bibliap pʼitikunasninta, revistaspi ima yachaqanaschus runasta yanapananpaqjina chaykunatawan maskʼani”.

Allinta samarinki chayqa, mana saykʼusqajinachu willaq rinki, kusiywantaq willamunki. Chaywanpis sunquykita kusichiyllaman qukunki chayqa, runaman willayniykiqa, mana allinchu kanqa. May allinta runaman willaq, Andrzej sutiyuq nin: “Mana allintachu puñuyman chayqa, saykʼusqajinallapuni kayman, chayraykutaq manaña runaman willaq riyta munaymanchu. Chayrayku tukuy imata ruwani mana jina kananpaq” (Ecl. 4:6).

Runaman willaq rinapaq mayta kallpachakuptinchikpis, pisi runaslla willasqanchikta jatunpaq qhawanku. Chaywanpis, Jehová ruwasqanchikta mana qunqananta yachayqa kusikunapaq (Heb. 6:10). Achkha runas willasqanchikta mana uyariyta munaptinkupis, ichá ripusqanchiktawan willaq risqanchikmanta parlarinkuman. Chaytaq Ezequielpa tiemponpijina may allin kanman, Ezequielpa tiemponpi runaqa, “paykuna ukhupi uj profeta kasqanta” yacharqanku (Eze 2:5). Chiqamanta runaman willaq riyqa mana atikullanchu, chaywanpis ruwasqanchikqa, ñuqanchikpaq, willasqanchikta uyariqkunapaq ima, may allin.

Zygmunt nin: “Runaman willaq risqanchikqa, allin runas kanapaq, Diosta, jinallataq runamasinchikta munakunapaq ima, yanapawanchik”. Andrzej nillantaq: “Runaman willaq rispaqa, runas salvakunankupaq yanapanchik, jinata ruwaspataq mayta kusikuni, imaraykuchus kunanjina runaman willaspa llamkʼayqa, mana juktawan kanqachu”. Qampis mana saykʼuspa runaman willallankipuni chayqa, achkha bendicionesta japʼinki (2 Cor. 4:1, 2).

[31 paginapi dibujos/fotos]

Mana saykʼuspa runaman willamunallapaqpuniqa, allinta samarina chantá Diosmanta yachakunallapuni