Ir al contenido

Ir al índice

 CREEYNIYOJKUNAMANTA YACHAKUNAPAJ | SARA

Reyespa Mamanku

Reyespa Mamanku

SARA diantinta llankʼaytawan muyuyninpi kaj imasta qhawarishan. Payqa tukuy imata sumajta wakichiyta yachan, trabadoresninpis ruwanasninkupi kusisqas kashanku. Saraqa mayta llankʼarqa, ichá toldosta tʼirispa. Chayraykutaj nanasqa makisninta qhaqorikushan. Toldosninkoqa watas pasasqanman jina maukʼayarqachá, chaytaj yuyaricherqa mashkha unaytañachus toldospi kausakushasqankuta. Tardeyayta intipis pukayarispa yaykupushan. Saraqa Abrahanta * sutʼiyayta toldonkumanta llojsisqanta rikorqa, maymanchus risqantapis qhawashallarqapuni. Qosanta orqo patanta kutimojta rikuspataj kusirikun.

Abrahanwan familianwan, Canaán jallpʼaman yaykunankupaj Éufrates mayunta pasasqankumanta chunka watas jinaña karqa. Saraqa tukuy sonqo qosanta yanaparqa mana rejsisqa jallpʼaman viajashajtinku. Jehovaj munaynin juntʼakunanpaj Abrahanpa mirayninmanta uj nación rikhurinanta yacharqa. Jinapis, ¿imaynatá Jehovaj munaynin juntʼakunanpaj Sara yanapakunman karqarí? Payqa 75 watasniyojña karqa, nitaj wawasniyoj kayta aterqachu. Ichapis tapurikorqa: “¿Imaynatá Jehovaj munaynin juntʼakunman Abrahán noqallawanpuni kajtinri?”, nispa. Llakikusqan, phutikusqanqa mana juchachu karqa.

Wakin kutis ichá tapurikunchej, ¿maykʼajtaj Jehovaj tukuy ima nisqan juntʼakonqari?, nispa. Pacienciawan suyakuytaqa mana atillanchejchu, astawanraj imatachus suyakushanchej chay mana juntʼakojtenqa. ¿Imatá Saraj sinchʼi creeyninmanta yachakusunman?

JEHOVÁ “MANA WAWATA QOWANCHU”

Abrahanwan familianwan Egiptomanta kutipuytawan Neguev jallpʼapi jarakorqanku (Génesis 13:1-4). Chay lugartaj Betel llajta chaynejpi kasharqa, mayqentachus cananeosqa Luz sutiwan rejserqanku. Chay lugarmantapachataj Saraqa Sumaj Jallpʼata qhawariyta aterqa, jinallataj cananeospa llajtasninkuta, ashkha ñankunasta ima. Chay ñankunasnejtataj runasqa karu lugaresman rej kanku. Tukuy ima sumaj rikukojtinpis, ni ima llajtanpi jinachu karqa. Saraqa Ur llajtapi wiñakorqa, chay llajtataj paykuna tiyakusharqanku chaymanta 1.900 kilometrosninpi jina kasharqa. Payqa mana tukuynin parientesninwanchu khuska kasharqa. Sumaj llajtanta, sumaj wasinta ima saqerqa, ichapis wasenqa sumaj yakusniyoj karqa. Ichapis niwaj Sara llakikusqanta chay tukuy imasta saqesqanmanta, jinapis chaytaj mana ajinachu.

Qhawarina imatachus 2.000 watasninman jina Abrahanpa creeyninmanta, Saraj creeyninmantawan apóstol Pablo qhelqasqanta. Pay nerqa: “Sichus paykuna llojsiporqanku chay lugarmanta yuyarikullankumanpuni karqa chayqa, kutiripuyta atinkuman karqa”, nispa (Hebreos 11:8, 11, 15). Abrahanwan Sarawanqa mana llakikorqankuchu imastachus saqesqankumanta. Llakikuspaqa ichá kutipunkuman karqa. Ur llajtallapi qhepakunkuman  karqa chayqa, Jehová mana paykunanejta tukuy nacionesta bendecinmanchu karqa. Nillataj wajkunapis creeyninkumanta yachakunkumanchu karqa, nitaj pipis paykunamanta yuyarikunkumanchu karqa.

Saraqa imatachus suyakushasqanpi astawan yuyarqa. Chayrayku ashkha watasta toldospi tiyakushaspa, qosanta yanaparqa toldosta sayachiypi, phashkaypi, uywasta michiypi ima. Jinapis waj llakiykunapi rikukullarqapuni. Jehovaqa watejmanta Abrahanman ñaupajpi nisqanta nillarqataj, jinapis nipuni Saramanta parlarqachu (Génesis 13:14-17; 15:5-7).

Saraqa Abrahanwan ujnin phutiyninmanta parlariyta munarqa, parlarinanpaj tiempoña kasqantataj repararqa. Ichá qosanman may llakisqa nerqa: “Diosqa mana wawata qowanchu”, nispa. Chantá qosanta nerqa kamachin Agarwan wawayoj kananta. Chaytataj qosanman nichá niyta atillarqachu. Kay tiempopeqa ni pi warmi qosanman chayta ninmanchu. Jinapis jaqay tiempopeqa uj qhari wawasniyoj kananpaj iskay warmisniyoj kayta atillaj. * Sara qosanman Agarwan kananta nispa, ¿Abrahanpa mirayninmanta uj nación jamunanta Jehová nisqanpichu yuyasharqa? Imayna kajtinpis payqa chayta tukuy sonqo ruwarqa. ¿Abrahán Saraj nisqanta kasorqachu? Biblia nin warminta kasusqanta (Génesis 16:1-3).

Biblia nisqanman jina, mana Jehovachu Sarata tanqarqa Abrahanman waj warmipi wawayoj kananta ninanpaj. Saraqa yuyasqanman jinalla chayta nerqa. Yuyarqataj tukuy llakiyninmanta Jehová juchayoj kasqanta, nitaj yuyallarqapischu Jehová chayta allinchananta. Ichapis qosanman imatachus nisqanqa mayta ñakʼarichinman karqa, jinapis chayta nispaqa wajkunaj allinnillankuta maskʼasharqa. Kay tiempopi runasqa allinnillankuta maskʼanku. Allinnillanchejta maskʼanamanta, Jehová Diospa munayninta ñaupajman churasun chayqa, Sara jina sinchʼi creeyniyoj kasun.

“ASISHARQANKIPUNI”

Agarqa pisi tiemponman Abrahanpaj wijsayoj rikhurerqa. Chayraykutaj may kasqanta yuyakuspa Sarata pisipaj qhawayta qallarerqa. Sarataj, ¡maytachá llakikorqa! Jinapis Saraqa qosanta uyarispa, Jehovaj yanapayninwan ima Agarta castigarqa. Agarqa Ismael wawitayoj karqa (Génesis 16:4-9, 16). Sara 89 watasniyoj kashajtin, Abrahantaj 99 watasniyoj kashajtin, watejmanta Jehová Dios paykunaman parlarerqa. Chay kutipi parlarisqanqa, ¡tʼukunapaj jina karqa!

 Jehová Diosqa watejmanta amigon Abrahanman nerqa miraynin ashkhaman tukunanta, Abrahán sutitataj churarqa. Chay suteqa niyta munan “Ashkha Runaspa Tatanku”. Chay kutipiraj Jehovaqa munayninta juntʼananpaj imatachus Sara ruwananmanta parlarqa, sutintapis cambiarqa. Niña Saraichu karqa, ichá chay suteqa “Phiñanakuta Maskʼaj Warmi” niyta munaj. Chayrayku Sara sutita churarqa, chay sutitaj “Reyespa Mamanku” niyta munaj. Jehovaqa Abrahanman sutʼincharqa imaraykuchus warminman chay sutita churasqanta. Pay nerqa: “Noqa bendecisqayki, uj wawatataj qosqayki paynejta. Arí, bendecisqayki. Pay kanqa ashkha nacionespa mamanku; paypa mirayninmanta kanqanku llajtaspa reyesnin”, nispa (Génesis 17:5, 15, 16).

Jehovaqa Abrahanman mirayninnejta naciones bendecisqas kanankuta nerqa. Chaytataj Saraj wawannejta juntʼanan karqa. Jehovaqa Saraj wawanman Isaac sutita churarqa, chay sutitaj “Asikuy” niyta munan. Abrahanqa Sara wawayoj kananta yachaspa, “kʼumuykukorqa umanta pampaman chayachinankama, asirikorqataj” (Génesis 17:17). Payqa tʼukulla kasharqa, kusisqataj (Romanos 4:19, 20). Warminrí, ¿imatá ruwarqa?

Pisi tiemponmantaj, manchayta rupharishajtin kinsa mana rejsisqa runas Abrahanpa toldonman chayarqanku. Sarawan Abrahanwantaj machitusña kaspapis usqhayllata chay runaspaj tukuy imata wakicherqanku. Abrahán Saraman nerqa: “Usqhayta orqhomuy tawa chunka libras sumajnin jakʼuta, usqhayllatataj tortillasta ninapi chayarqochiy”, nispa. Chay tiempopi invitadostaqa ashkha imasta ruwaspa sumajta atiendej kanku. Abrahanqa mana qhawallarqachu Sara tukuy imata ruwananta. Paypis usqhayllata sumajnin kaj torillota aysamuspa ñakʼarqa, mikhunasta wakicherqa, ujyanasta ima (Génesis 18:1-8). Chay kinsa runasqa Diospa angelesnin karqanku. Ichapis chaymanta parlaspa apóstol Pablo nerqa: “Ama qonqaychejchu wajkunata wasiykichejman wajyarikuyta. Imaraykuchus chayta ruwaspa, wakenqa mana yachaspalla angelesta wasinkuman wajyarikorqanku”, nispa (Hebreos 13:2). Tukuypis Abrahán, Sara jina wajyarikoj kasunman.

Saraqa wasinman wajyarikuspa mayta kusikoj.

Ujnin angeltaj Abrahanman watejmanta nerqa warmin Sara wawayoj kananta. Sarataj toldo ukhumanta parlasqankuta uyarisharqa. Asiywan atipachikuspataj, sonqonpi nerqa: “Imaynamantataj chantá chay jina kusiy kanman kay jina payapiri, qosaywan noqawanqa machusña kaykoqa?”, nispa. Chay angeltaj nerqa: “Tata Diospajqa kanmanchu imallapis mana ruway atinaqa?” nispa. Chayta uyariytawan, Saraqa manchariywan nerqa: “Mana asinichu”, nispa. Angeltaj nillarqataj: “Qanqa asisharqankipuni”, nispa (Génesis 18:9-15).

Saraqa mana pisi creeyniyoj kasqanraykuchu asikorqa. Biblia nin: “Sarapis creesqanrayku wijsallikorqa, manaña wawata rejsinanpaj jinachu kajtinpis. Imaraykuchus payqa creerqa, pichus chayta nejqa, nisqanta juntʼanantapuni”, nispa (Hebreos 11:11). Saraqa Jehovata sumajta rejserqa, yacharqataj tukuy ima nisqan juntʼakunantapuni. Tukuypis Sara jina sinchʼi creeyniyoj kananchej tiyan. Chayrayku tukuyninchej kallpachakuna Jehová Diosta sumajta rejsinapaj. Jinamanta reparasun Sara Jehovapi atienekusqan may sumaj kasqanta. Imaraykuchus Jehovaqa atienekunapaj jina, tukuy ima nisqantataj juntʼanpuni, wakin kutis mana creenapaj jina imasta ruwaspa.

KASUY WARMIYKITA

Jehovaqa Sarata creeyninrayku bendicerqa.

Saraqa 90 watasniyoj kashaspa Abrahanpaj wawayoj karqa, Abrahanqa 100 watasniyojña karqa. Chaytataj Saraqa may unayña suyakusharqa. Abrahanqa Dios nisqanman jina wawanman Isaac sutita churarqa. Saraqa may saykʼusqachá kasharqa, jinapis asirispachá nerqa: “Dios asichiwarqa.  Kunanqa kayta yachajkuna noqawan khuska asikonqanku”, nispa (Génesis 21:6). Jehovaqa Saraman uj wawata qorqa, Sarataj chay wawarayku wañupunankama mayta kusikorqa. Jinapis wawanta uywananpaj mayta kallpachakunan karqa.

Isaac 5 watasniyoj kashajtin, ñuñumanta pʼitisqaña chayri tʼipisqaña karqa. Chay pʼitisqanku pʼunchaypi Abrahanqa jatun mikhuykunata waykʼucherqa. Jinapis llakiykunapi rikukorqanku, Biblia nisqanman jina Sara rikorqa Abrahanpa wawan Ismael, Isaacmanta alqochakushasqanta. Chayraykutaj Saraqa may llakisqa kasharqa. Aswan qhepaman apóstol Pablo Dios yuyaychasqanman jina Ismaelmanta parlaspa Isaacta qhatiykachasqanta nerqa. Sara qhawasqanman jina Ismaelpa ruwasqanqa Isaacpaj kausayninta wañuy pataman churasharqa. Saraqa mana wawan kasqanraykullachu Isaacta jarkʼarqa, manaqa Diospa munaynin paynejta juntʼakunanrayku. Chayrayku mana manchachikuspa Sara Abrahanman nerqa Agarta, Ismaeltawan wasinmanta kachapunanta (Génesis 21:8-10; Gálatas 4:22, 23, 29).

Bibliaj nisqanman jina Abrahanqa “chayta uyarispa, mayta llakikorqa, imaraykuchus Ismaelpis wawallantaj karqa”. Abrahanqa Ismaelta mayta munakorqa, chayrayku Sarata mana uyarillarqachu. Jinapis Jehovaqa imatachus Ismael ruwashasqanta sutʼita rikorqa, chayrayku Abrahanman nerqa: “Ama llakikuychu chay wawaykimanta, nitaj kamachiykimantapis. Kasuy warmiyki Sara imatachá nisunki chayta, imaraykuchus qampa mirayniykeqa jatunyanqa Isaac wawaykinejta”, nispa. Jehovaqa Agarta, wawanta ima cuidananta nerqa, Abrahantaj Jehovata kasukorqa (Génesis 21:11-14).

Saraqa sumaj warmi karqa, kʼacha compañerataj. Mana imatachus Abrahán uyariyta munasqallantachu parlarqa. Familianpi problema kajtin, familian mana llakiykunapi kananpaj tukuy sonqo qosanwan parlarej. Chayta ruwaspataj mana qosanta pisipajchu qhawarqa. Apóstol Pedropis warmiyoj karqa, chayrayku Saramanta parlaspa nerqa sumaj warmi kasqanta, qosanman kʼumuykukoj sonqoyoj kasqanta ima (1 Corintios 9:5; 1 Pedro 3:5, 6). Sara, Abrahanman problemanmanta mana willanmanchu karqa chayqa, familianpaj may llakiy kanman karqa, Abrahantataj pisipaj qhawanman karqa. Saraqa allin yuyaywanpuni parlarej.

Ashkha warmis Sarata jatunpaj qhawanku Abrahanwan tukuy sonqo, respetowantaj parlarisqanmanta. Ashkha warmis ichá munankuman kausayninkupi qosasninkuta Jehová Abrahanta jina kasuy warmiykita ninanta. Jinapis warmisqa Saraj creeyninmanta, munakuyninmanta, paciencianmanta ima mayta yachakunkuman.

Jehová munakuywan “Reyespa Mamanku” kasqanta nejtinpis, Saraqa mana reyespa mamankuta jina qhawanankutachu suyarqa

Jehová munakuywan “Reyespa Mamanku” kasqanta nejtinpis, Saraqa mana reyespa mamankuta jina qhawanankutachu suyarqa. Chayraykuchá Abrahanqa Sara * 127 watasniyoj wañupojtin, sonqo nanayta waqarikorqa (Génesis 23:1, 2). Abrahanqa maytapuni warminmanta llakikorqa. Jehovapis Sarata maytachá faltachallantaj, chayrayku kay jallpʼa uj paraíso kajtin kausarichimonqa. Saraqa kausarimuspa wiñaypaj kusisqa kausakonqa. Sara jina creeyniyoj kajkunapis, kikillantataj kausakonqanku (Juan 5:28, 29).

^ párr. 3 Ñaupa sutisninkoqa Abrán, Sarai ima karqa. Kunantaj paykunamanta parlarinapaj aswan rejsisqa sutisninkuta oqharisun.

^ párr. 10 Jehovaqa uj tiempota saqerqa uj qhari iskay warmisniyoj kananta, mana casarakuspalla tiyananta ima. Jinapis aswan qhepaman Jesusta kamacherqa, Edén huertapi casarakuymanta imatachus nisqanta sayarichinanta (Génesis 2:24; Mateo 19:3-9).

^ párr. 25 Bibliaqa warmismanta parlaspa, Sarallamanta mashkha watasniyojchus wañupusqanta nin.