Ir al contenido

Ir al índice

Jehovaj cheqa sonqo kamachisninmanta yachakuna

Jehovaj cheqa sonqo kamachisninmanta yachakuna

“Cheqa sonqowanqa, cheqa sonqollataj kanki.” (SAL. 18:25, NM.)

63, 43 TAKIYKUNA

1, 2. ¿Imaynatá David rikucherqa Jehovaman cheqa sonqo kasqanta? (Patapi kaj dibujota qhawariy.)

REY Saulqa 3.000 soldadosta tantaykorqa Judajpa chʼin pampanpi Davidta maskʼamunanpaj, wañuchinanpaj ima. Uj chʼisitaj pay, soldadosnin ima puñusharqanku chayman David, soldadosninwan rerqa. Chantá David, Abisaiwan maypichus Saúl jarasqa kasharqa chaykama yaykorqa. Abisaitaj Davidman nerqa: “Saqeway kunan kay kikin lanzallanwantaj pampaman Saulta clavaykojta, manataj ujtawan clavanaychu kanqa”, nispa. Davidtajrí nerqa: “Ama payta wañuchiychu. Tata Diosqa castiganqapuni, aceitewan jawisqa Tata Diospaj ajllasqan reyta wañuchinampaj qhawajtaqa”, nispa (1 Sam. 26:8-12).

2 Davidqa Saulta Jehová ajllasqanta yacharqa. Jehovaman cheqa sonqo kayta munaspaqa Saulta jatunpaj qhawanan karqa. Chayrayku Saulta mana wañuchiyta munarqachu. Kunanpis Jehovaqa munan tukuy kamachisnin payman cheqa sonqos kananchejta, llajtanta ñaupajman apaj hermanostapis jatunpaj qhawananchejta (Sal. 18:25, NM).

3. ¿Imaynatá Abisai Davidman cheqa sonqo kasqanta rikucherqa?

3 Abisaiqa Davidta jatunpaj qhawarqa Jehová rey kananpaj  ajllasqanrayku. Chaywanpis David rey kaspaña juchallikorqa. Uriaspa warmin Betsabewan puñuykorqa, Joabmantaj nerqa Uriasta maqanakupi wañunanpaj ñaupajman churanankuta (2 Sam. 11:2-4, 14, 15; 1 Cró. 2:16). Ichapis Abisaiqa imatachus David ruwasqanta hermanon Joabnejta yacharqa. Soldadosta kamachinanpaj atiyniyoj kaspapis, Abisaiqa mana munarqachu Davidpa kamachina tiyananta qhechuyta. Astawanpis Davidta sirvillarqapuni, enemigosninmantapis jarkʼarqa (2 Sam. 10:10; 20:6; 21:15-17).

4. 1) ¿Imaraykú ninchej David tukuy kausayninpi Jehovaman cheqa sonqo kasqanta? 2) ¿Imasmantá kay yachaqanapi yachakusunchej?

4 Davidqa tukuy kausayninpi Jehovaman cheqa sonqo karqa. Waynuchitu kashaspapis Goliatta wañucherqa, Goliat “kawsaj Diospa soldadosnimpa contrankupi” sayaykusqanrayku (1 Sam. 17:23, 26, 48-51). Rey kaspañataj juchallikorqa, Jehovataj profeta Natanta kʼaminanpaj kacharqa. Davidtajrí juchallikusqanta nerqa, pesachikorqa ima (2 Sam. 12:1-5, 13). Machituña kashaspataj, Jehovaj templon ruwakunanpaj may valorniyoj imasta qorqa (1 Cró. 29:1-5). David mayta pantaspapis, Jehovaman cheqa sonqollapuni karqa (Sal. 51:4, 10; 86:2). Kay yachaqanapeqa Diosman cheqa sonqo kananchejpaj Davidpa kausayninmanta, tiemponmanta waj cheqa sonqo runasmanta ima yachakusunchej. Chantapis yachakullasuntaj imaschus Jehovaman cheqa sonqo kanapaj yanapanawanchejmanta.

¿PIMANRAJTAJ CHEQA SONQOS KASUN?

5. ¿Imatá Abisai ruwasqanmanta yachakunchej?

5 Abisaiqa Davidman cheqa sonqo kayta munasqanrayku Saulta wañuchiyta munarqa. Chaywanpis Jehovamanraj cheqa sonqo kananmanta qonqapusharqa. Chayrayku David Saulta wañuchinanmanta jarkʼarqa. Nerqataj Jehovaj “ajllasqan reyta” wañuchiy mana allinchu kasqanta (1 Sam. 26:8-11). ¿Imatá Abisai ruwasqanmanta yachakunchej? Pimanrajchus cheqa sonqo kananchej kasqanta mana yachaspaqa, Bibliaj nisqanpi tʼukurinanchejta.

6. Amigonchejman chayri familiarninchejman cheqa sonqo kaspapis, ¿imaraykú sumajta qhawarikuna tiyan?

6 Cheqa sonqo kanapajqa sonqonchej aysawanchej, chaywanpis sonqonchej chʼauka kasqanrayku chʼaukiyawasunman (Jer. 17:9). Ichapis sajra imasta ruwaj amigonchejman chayri familiarninchejman cheqa sonqo kanapaj sonqonchej aysawasunman. Chaywanpis paykuna cheqa kajmanta karunchakojtinku Jehovallaman cheqa sonqo kananchej tiyan (Mateo 22:37 leey).

7. ¿Imaynatá Anne Jehová Diosman cheqa sonqo karqa?

7 Uj familiarninchej qotuchakuymanta qharqochikojtin, pimanchus cheqa sonqo kayta ajllananchej tiyan. Hermananchej Anne ajinapi rikukorqa, maman telefononejta wajyarishajtin. [1] Mamanqa qotuchakuymanta qharqochikorqa. Annemantaj may llakisqa kashasqanta, saqerparisqankuta, waturiyta munasqanta ima nerqa. Chayta yachaspa Anneqa mayta llakikorqa, cartanejtataj kutichinanta nerqa. Niraj cartata ruwashaspataj Bibliata ukhuncharqa (1 Cor. 5:11; 2 Juan 9-11). Chantá kʼachallamanta mamanman jinata qhelqarqa: “Sajra imasta ruwasqaykirayku, mana pesachikusqaykirayku ima familiamanta karunchakunki. Mana llakikunaykipajqa Jehovaman kutinpuy”, nispa (Sant. 4:8).

8. ¿Ima kʼacha kaykunataj Jehovaman cheqa sonqo kanapaj yanapawasun?

8 Davidpa tiemponpi Diospa ashkha cheqa sonqo kamachisnenqa llampʼu sonqos, kʼachas, mana manchachikojkuna ima karqanku. Jehovaman cheqa sonqo kanapaj imaynatachus chay kinsa kʼacha kaykuna yanapawasqanchejta qhawarina.

 LLAMPʼU SONQOS KANA

9. ¿Imaraykú Abner Davidta wañuchiyta munarqa?

9 Jonatanqa rey Saulpa wawan karqa. Abnertaj Saulpa soldadosninpa kamachejnin karqa. Iskayninkutaj rikorqanku Davidta, Goliatpa uman aysarisqa Saulman jamusqanta. Jonatanqa Davidpa amigon karqa, paymantaj cheqa sonqo karqa (1 Sam. 17:57–18:3). Abnertaj mana Davidpa amigonchu karqa, Saultapis Davidta qhatiykachananpaj yanaparqa (Sal. 54:3; 1 Sam. 26:1-5). Jonatanwan, Abnerwanqa Saulpa cuentanmanta Davidta Jehová Israelpa reynin kananpaj ajllasqanta yacharqanku. Chaywanpis Abnerqa Saúl wañusqantawan mana Davidta rey kananpaj yanaparqachu, manaqa Saulpa wawan Is-bosetta rey kananpaj yanaparqa. Chantá ichá pay rey kayta munarqa, ichapis chayrayku Saulpa ujnin warminwan puñuykorqa (2 Sam. 2:8-10; 3:6-11). ¿Imaraykú Jonatán Davidta yanaparqa Abnertaj mana? Jonatanqa llampʼu sonqo kasqanrayku, Jehovaman cheqa sonqo kasqanrayku ima yanaparqa, Abnertajrí mana ajinachu karqa.

10. ¿Imaraykutaj Absalón Jehovaman mana cheqa sonqochu karqa?

10 Davidpa wawan Absalonqa, Diosman mana cheqa sonqochu karqa, nillataj llampʼu sonqochu. Payqa rey kayta munaspa, “maqanakupaj carretata wakichicherqa, caballosta ima, phishqa chunka runastawan wajyakorqa mayllamampis rejtin, ñawpaqenta purinankupaj” (2 Sam. 15:1). Chantá ashkha israelitasta tanqarqa payman kutisqa kanankupaj. Tatantapis wañuchiyta munarqa, Jehová rey kananpaj ajllasqanta yachaspapis (2 Sam. 15:13, 14; 17:1-4).

11. ¿Imatataj Abnermanta, Absalonmanta, Barucmanta ima yachakunchej?

11 ¿Imatá Abnermanta, Absalonmanta ima yachakunchej? Mana llampʼu sonqo kajtinchej, astawan atiyniyoj kayta maskʼajtinchej ima, Jehovaman mana cheqa sonqo kayta atinallanchejta. Chaywanpis Jehovata munakunchej chayqa, mana Abner jina, Absalón jina kasunchu. Chantapis sumajta qhawarikunanchej tiyan qolqeta mana munapayanapaj, jatunchakunapaj jina uj llankʼayta mana maskʼanapaj ima. Chayta ruwaspaqa Jehovamanta karunchakusunman. Jeremiaspa qhelqerin Barucpis ajinapi rikukorqa, payqa uj tiempota jatuchaj imasta maskʼarqa, nitaj Diostapis kusisqachu yupaychasharqa. Chayrayku Jehová nerqa: “Sayachisqayta noqa urmachini, plantasqaytataj tʼirani. Ajinallatataj ruwasaj tukuy kay jallpʼapi  kajkunawan. Qanqa mentasqa kaytachu maskʼashanki? Chaytaqa ama maskʼaychu”, nispa (Jer. 45:4, 5). Barucqa Jehovata kasukorqa, noqanchejpis kasukunanchej tiyan, imaraykuchus kay pachaj tukukuynin qayllitapiña kashan.

12. Munaynillanchejta maskʼajtinchej, ¿imaraykutaj Jehovaman cheqa sonqo kayta mana atillasunchu? Sutʼinchay.

12 Mexicomanta hermanonchej Danielqa, pimanchus cheqa sonqo kayta ajllanan karqa. Payqa Jehovata mana yupaychaj sipaswan rejsinakuspa casarakuyta munarqa. Pay nin: “Precursor jina llankʼashaspañapis chay sipasman cartasta apachillajpuni kani”, nispa. Repararqataj Jehovaman mana cheqa sonqochu kashasqanta, munaynillanta maskʼashasqanta, llampʼu sonqo kayta yachakunan kasqanta ima. Chayrayku uj ancianoj yanapayninta maskʼarqa. Daniel nillantaj: “Chay ancianoqa Jehovaman cheqa sonqo kanaypaj chay sipaswan manaña parlanaychu kasqanta reparachiwarqa. Jehovamanta mayta mañakuspataj, chay sipasman manaña cartasta apacherqanichu. Pisi tiemponmantaj willaypi astawan kusiyta tarerqani”, nispa. Danielqa uj hermanawan casarakun, kunantaj qotuchakuykunata waturispa llankʼashan.

KʼACHAS KANA

Amigosninchejmanta mayqellanpis juchallikusqanta yachaspaqa, paywan parlarina ancianospa yanapayninta maskʼananpaj (14 parrafota qhawariy)

13. David juchallikojtin, ¿imaynatá Natán Jehovaman, Davidman ima cheqa sonqo kasqanta rikucherqa?

13 Jehovaman cheqa sonqos kaspaqa, wajkunamanpis cheqa sonqos kasunchej, yanapasunchej ima. Sutʼincharinapaj, profeta Natán Jehovaman, Davidman ima cheqa sonqo karqa. David Uriaspa warmin Betsabewan puñuykojtin, Uriasta wañuchejtin ima, Jehová payta kacharqa Davidta kʼaminanpaj. Natán Davidman cheqa sonqo kaspapis, Diosta kasukorqa, nitaj Davidwan parlaj riyta manchachikorqachu. Juchanta reparachinanpajpis sutʼita, kʼachamanta ima parlarqa. Chayrayku uj qhapaj runa, wajcha runamanta uj kʼata ovejitanta qhechusqanmanta willarqa. Chayta uyarispa Davidqa qhapaj runapaj mayta phiñakorqa. Chantá Natán nerqa: “Qanmin chay runaqa kanki”, nispa. Davidqa repararqa Jehovaj contranpi juchallikusqanta (2 Sam. 12:1-9, 13).

14. ¿Imaynatá Jehovaman, familiaresninchejman chayri amigosninchejman cheqa sonqo kasunman?

14 Kʼacha kayqa, Jehovaman, wajkunaman ima cheqa sonqo kanapaj yanapawanchej. Uj hermano jatun juchapi urmasqanta yachaspa, ¿imatá ruwasun? Ichapis chay hermanoman cheqa sonqo kayta munanchej,  astawanraj chay hermano familiarninchej chayri amigonchej kajtin. Chaywanpis yachanchej Jehovaman cheqa sonqo kananchej may sumaj kasqanta. Chayrayku chay kutispi Natán jina Jehovata kasukuna, chay hermanowanpis kʼacha kana. Ancianospa yanapayninta maskʼananta nina, chayta mana ruwajtintaj noqanchej ancianoswan parlarina. Ajinata ruwaspaqa Jehovaman cheqa sonqollapuni kasunchej, chay hermanomanpis munakuyninchejta rikuchisunchej. Ancianosqa Jehovawan allinpi kanallanpajpuni pacienciawan, munakuywan yanapanqanku (Levítico 5:1; Gálatas 6:1 leey).

MANA MANCHACHIKOJ KANA

15, 16. ¿Imaraykú Husai Diosman cheqa sonqo kananpaj mana manchachikoj kanan karqa?

15 Husaiqa Davidpa amigon karqa. Jehovaman, Davidman ima, cheqa sonqo kananpaj mana manchachikoj kanan karqa. Imaraykuchus israelitas Davidpa wawan Absalonta rey kananpaj churayta munasharqanku. Husaiqa Absalón soldadosninwan Jerusalenman jamusqanta, David ayqekusqanta ima yacharqa (2 Sam. 15:13; 16:15). ¿Imatá Husai ruwarqa? ¿Davidta saqerparispachu Absalonta yanaparqa? Mana. David machituña kajtinpis, runas wañuchiyta munajtinkupis, Davidman cheqa sonqollapuni kayta munarqa, Davidta rey kananpaj Jehová churasqanta yachasqanrayku. Chayrayku Olivos orqoman Davidwan tinkoj rerqa (2 Sam. 15:30, 32).

16 Davidtaj Husaita Jerusalenman kutinanta nerqa, Absalonpa amigonman jina tukunanpaj. Husaiqa munarqa Absalón yuyaychasqanta japʼikunanta, Ahitofelpa yuyaychasqanta japʼikunanmanta nisqaqa. Husaiqa mana manchachikoj karqa, kausaynintapis wañuypataman churarqa Davidpa nisqanta kasunanpaj, Jehovaman cheqa sonqo kananpaj ima. Davidqa Jehovamanta mañakorqa Husaita yanapananpaj, Jehovataj mañakusqanta uyarerqa. Absalonqa Ahitofelpa yuyaychasqanta uyarinanmantaqa Husaipa yuyaychasqanta uyarerqa (2 Sam. 15:31; 17:14).

17. ¿Imaraykutaj Jehovaman cheqa sonqo kanapaj mana manchachikoj kayta necesitanchej?

17 Noqanchejpis Jehová Diosman cheqa sonqo kanapaj mana manchachikoj kananchej tiyan. Imaraykuchus wakin kutis familiaresninchej, llankʼaj masisninchej, kamachejkuna ima, sajra imasta ruwanapaj tanqawasunman. Japonmanta Taro sutiyoj hermanomanta parlarina. Payqa tatasninta munakusqanrayku kasukuytapuni yachaj. Jinapis Jehovaj testigosninwan Bibliamanta yachakuyta qallarejtin, tatasnenqa mana munarqankuchu yachakunallantapuni. Chayraykutaj Taroqa mayta llakikorqa, jinapis mayta kallpachakorqa tatasninman tantakuykunaman riyta munasqanta ninanpaj. Taro nin: “Tatasneyqa mayta phiñakusqankurayku, ashkha watasta mana munarqankuchu wasinkuman waturikoj rinayta. Jehovamanta kallpata mañakorqani tantakuykunaman rinallaypajpuni. Kunantaj tatasniy niña ñaupajpi jinachu kanku, waturikojpis sapa kuti riyta atillaniña”, nispa (Proverbios 29:25 leey).

18. ¿Imatataj kay yachaqanapi yachakunchej?

18 Noqanchejpis David, Jonatán, Natán, Husai jina Jehovaman cheqa sonqo kaspa kusisqa, sonqo juntʼasqa kayta atisunman. Ni jaykʼajtaj Abner jina, Absalón jina ruwanachu, paykunaqa wasanchaj runas karqanku. Juchasapa runas kanchej, wakin kutistaj pantanchej. Chaywanpis Jehovaman cheqa sonqo kay, imamantapis aswan sumaj kasqanta rikuchina.

^ 7 párrafo: [1] Wakin sutisqa mana chaychu.