Ir al contenido

Ir al índice

“Qankunawan riyta munayku”

“Qankunawan riyta munayku”

“Qankunawan riyta munayku, imaraykuchus uyariyku qankunawan Dios kasqanta.” (ZAC. 8:23.)

65, 122 TAKIYKUNA

1, 2. 1) ¿Imatataj Jehová nerqa kay pʼunchaykunapi kananta? 2) ¿Ima tapuykunamantaj kay yachaqanapi kutichisun? (Patapi kaj dibujota qhawariy.)

JEHOVAQA tiemponchejpi kay profecía juntʼakunanta nerqa: “Waj llajtasmanta chunka runas uj judío runaj pʼachanmanta japʼiykukuspa, nenqanku: Qankunawan riyta munayku, imaraykuchus uyariyku qankunawan Dios kasqanta”, nispa (Zac. 8:23). ‘Judío runaqa’, ajllasqa cristianoswan ninakun, mayqenkunatachus Dios espíritu santonwan ajllan. Paykuna “Diospa nacionnin Israel kanku” (Gál. 6:16). ‘Chunka runastaj’, kay Jallpʼapi wiñaypaj kausakuyta suyakojkunawan ninakun. Paykunaqa imaynatachus Jehová ajllasqa cristianosta bendecisqanta yachanku, chayraykutaj ajllasqa cristianoswan khuska Jehovata yupaychayta may jatunpaj qhawanku.

2 Jesusqa profeta Zacarías jinallataj Diospa llajtan ujchasqa kananta nerqa. Janaj pachapi tiyakuyta suyakojkunata “juchʼuy tropa ovejas[...]” kasqankuta nerqa, kay Jallpʼapi kausakuyta suyakojkunatataj “waj ovejas” kasqankuta nerqa. Chaywanpis Jesusqa janaj pachapi tiyakuyta suyakojkuna, kay Jallpʼapi tiyakuyta suyakojkuna ima “uj tropalla” kanankuta, paypa qhepanta rinankuta, kʼata michejninkuta jina qhawanankuta nerqa (Luc. 12: 32; Juan 10:16). Ichapis wakenqa tapurikunkuman: ¿Waj ovejasmanta kajkuna, ajllasqa cristianospa sutisninkuta yachayta necesitanchejchu? ¿Imaynataj ajllasqa cristianos kananku tiyan? Señorpa Cenanpi qotuchakuyninchejmanta pillapis tʼantata mikhuyta, vinota ujyayta qallarejtin, ¿imaynatataj qhawananchej tiyan? ¿Llakikunachu tiyan Señorpa Cenanpi tʼantata mikhojkuna, vinota ujyajkuna astawan yapakojtinku? Kay yachaqanaqa kay tapuykunaman kutichenqa.

¿AJLLASQASPA SUTISNINKUTA YACHAYTA NECESITANCHEJCHU?

3. ¿Imaraykutaj mana yachayta atinchejchu pikunachus Jesuswan khuska janaj pachamanta kamachimunankuta?

3 Waj ovejasmanta kajkunaqa mana necesitanchejchu ajllasqa kajkunaj sutisninkuta yachayta. Imaraykuchus mana sutʼita yachayta atinchejchu “kawsay pilluta” japʼinankutapunichus manachus. [1] Jehová janaj pachaman rinankupaj wajyajtinpis, “kawsay pilluta” japʼenqanku Payman cheqa sonqollapuni kajtinku. Satanastaj chayta sumajta yachan, chayrayku ‘llulla profetasnejta’ paykunata pantachiyta munan (Mat. 24:24). Ajllasqa cristianosqa, janaj pachapi “kawsay pilluta” japʼenqanku, Jehová chayta japʼinankupaj jina kasqankuta nejtillan. Jehovaqa chayta nenqa paykuna niraj wañupushajtinku chayri “jatun ñakʼariy tiempo[...]” niraj qallarishajtin (Apo. 2:10; 7:3, 14).

4. Waj ovejasmanta kajkuna ajllasqa cristianospa sutisninkuta mana yachaspapis, ¿imaynatá “qankunawan riyta munayku” ninkuman?

4 Kay Jallpʼallapiraj kaj ajllasqa cristianospa sutisninkuta mana yachayta atispapis, ¿imaynatá “qankunawan riyta munayku” nisunman? Bibliaqa ‘chunka runas uj judío runaj pʼachanmanta japʼiykukunankuta’, “qankunawan riyta munayku, imaraykuchus uyariyku qankunawan Dios kasqanta” ninankuta ima nin. Chay versículo uj judío runallamanta parlajtinpis, “qankunawan” nispaqa ashkha runasmanta parlashan. Chayrayku nisunman judío runaqa tukuy ajllasqa cristianoswan ninakusqanta. Waj ovejasmanta kajkunataj chayta sumajta yachasqankurayku, ajllasqa cristianoswan khuska Jehovata yupaychashanku. Nitaj ajllasqaspa sutisninkuta yachayta necesitankuchu sapa ujpa qhepanta rinankupaj. Imaraykuchus Bibliaqa Jesuspa qhepallanta rinanchejta nin (Mat. 23:10).

¿IMAYNATAJ AJLLASQA CRISTIANOS KANANKU TIYAN?

5. ¿Ima yuyaychaypitaj ajllasqa cristianos sumajta tʼukurinanku tiyan, imaraykutaj?

5 Ajllasqa cristianosqa imatachus 1 Corintios 11:27-29 (leey) versículos nisqanta kasukunanku tiyan. Uj ajllasqa cristiano Dioswan mana allinpi kaspa, Señorpa Cenanpi tʼantata mikhuspa, vinotapis ujyaspa, pisipaj chay tantakuyta qhawashasqanta rikuchishanman (Heb. 6:4-6; 10:26-29). Kay yuyaychayqa may sumaj, imaraykuchus uj ajllasqa cristiano Diosman mana cheqa sonqochu kanqa chayqa, ‘patamanta Dios wajyan Cristo Jesuspi chay tʼinkata mana japʼenqachu’ (Fili. 3:13-16).

6. ¿Imaynataj ajllasqa cristianos kananku tiyan?

6 Pablo ajllasqa cristianosman nerqa: “Tukuy sonqo niykichej, wajyasqa karqankichej, imaynachus purina kasqanman jina purinaykichejta”, nispa. ¿Imaynatá kayta ruwananku karqa? Pablo sutʼincharqa: “Llampʼu sonqo kaywan, kʼumuykukuywantaj purajmanta paciencianakuspa, munakuypi kawsakuychej. Kʼuchi kaychej Espiritupi ujlla kasqaykichejta waqaychanaykichejpaj, allin kawsaypi uj sonqolla kaspa”, nispa (Efe. 4:1-3). Jehovaqa espíritu santonwan kamachisninta llampʼu sonqos kanankupaj yanapan, nitaj jatunchakunankupajchu (Col. 3:12). Chayrayku ajllasqa cristianosqa mana  yuyankuchu waj ovejasmanta nisqa aswan sumaj kasqankuta. Nillataj yuyankuchu paykunamanta nisqa espíritu santota astawan japʼisqankuta, Bibliaj yachachiyninta astawan entiendesqankuta ima. Nillataj mayqen cristianotapis ajllasqa kasqanta yuyaspa Señorpa Cenanpi tʼantata mikhunanta, vinota ujyananta ninkuchu. Paykunaqa llampʼu sonqos kasqankurayku, Jehovalla mayqen cristianotapis janaj pachaman rinanpaj wajyayta atisqanta yachanku.

7, 8. ¿Imastataj ajllasqa cristianos mana suyankuchu, imaraykutaj?

7 Ajllasqa cristianosqa janaj pachaman rinankupaj wajyasqa kay may sumaj kasqanta yachaspapis, mana suyankuchu wajkuna jatunchanankuta (Efe. 1:18, 19; Filipenses 2:2, 3 leey). Yachankutaj mana tukuypa rikunankutachu Jehovaqa paykunata ajllasqanta. Chayrayku uj ajllasqa cristianoqa mana tʼukunchu ajllasqa kasqanta wajkuna mana creejtinku. Sutʼitataj yachan imatachus Biblia yuyaychasqanta, Bibliaqa pillapis Dios uj llankʼayta “qowan” niwajtinchej mana chay rato creena kasqanta yuyaychawanchej (Apo. 2:2). Uj ajllasqa cristianoqa mana jatunchachikuyta munasqanrayku, pillatapis rejsispa mana ninchu ajllasqa kasqanta. Ichapis ni piman willanqachu ajllasqa kasqanta. Nillataj janaj pachapi tʼukuna imasta ruwananmantapis jatunchakunchu (1 Cor. 1:28, 29; 1 Corintios 4:6-8 leey).

8 Ajllasqa cristianosqa mana yuyankuchu ajllasqa cristiasnosllawan masichakunanku kasqanta. Nitaj waj ajllasqa cristianosta maskʼankuchu paykunapuralla parlanankupaj, Bibliata ukhunchanankupaj ima (Gál. 1:15-17). Chayta ruwankuman chayqa qotuchakuyta tʼaqanachinkuman, Diospa espíritu santonpa contranpitaj oqharikushankuman. Imaraykuchus chay espiritoqa Diospa llajtanta ujchasqa, sonqo tiyasqa kananpaj ima yanapan (Romanos 16:17, 18 leey).

¿IMAYNATÁ QHAWANANCHEJ TIYAN?

9. ¿Imaraykú sumajta qhawarikunanchej tiyan imaynatachus ajllasqa cristianosta qhawasqanchejta? (“ Munakuyniyoj runaqa mana ruwanchu mana allin kajtaqa”, nisqa recuadrota qhawariy.)

9 Jesusqa yachachisqasninman nerqa: “Tukuyniykichej hermanos kankichej. [...] Jatunchakojqa kʼumuykachachisqa kanqa, kʼumuykukojtaj jatunchasqa kanqa”, nispa (Mat. 23:8-12). Chayrayku mana allinchu kanman pillatapis jatunchananchej, ni ajllasqa cristianostapis. Bibliaqa ancianospa creeyninkumanta yachakuna kasqanta niwanchej, jinapis mana niwanchejchu paykunaj chayri mayqen runaj qhepantapis rinanchejta (Heb. 13:7). Cheqamanta Bibliaqa noqanchej ukhumanta wakinta “aswan allinpaq qhawa[nanchejta]” nin, mana ajllasqa kasqankuraykuchu, manaqa Jehová Diosninchejmanta willaspa, yachachispa mayta llankʼasqankurayku (1 Tim. 5:17, Mosoq Rimanakuy, Cusco). Ajllasqa cristianosta mayta jatunchaspaqa, ichá pʼenqachisunman. Astawantaj ichá jatunchakunankupaj tanqashasunman (Rom. 12:3). Ni mayqenninchejpis Cristoj wauqesninta creeyninkupi urmachiyta munanchejchu, ¿icharí? (Luc. 17:2.)

¿Imaynatá qhawananchej tiyan Señorpa Cenanpi tʼantata mikhojkunata, vinotapis ujyajkunata? (9-11 parrafosta qhawariy)

10. ¿Imaynasmantataj ajllasqa cristianosta jatunpaj qhawasqanchejta rikuchisunman?

10 ¿Imaynatataj jatunpaj qhawasqanchejta rikuchisunman Jehová ajllan chay cristianosta? Imaynatachus ajllasqa kasqankuta mana tapuspa. Imaraykuchus wajkunaj kausayninkuman mana satʼikunachu (1 Tes. 4:11; 1 Ped. 4:15). Nillataj yuyananchejchu tiyan qosan chayri warmin, tatasnin, waj familiaresnin ajllasqasllataj kasqankuta. Ajllasqa kaytaqa mana uj herenciata jinachu japʼinchej (1 Tes. 2:12). Nillataj sonqonta nanachinapaj jina tapuykunata ruwanchejchu. Sutʼincharinapaj, ajllasqa cristianoj warminta chayri qosanta mana tapunchejchu imaynachus sientekusqanta paraisopi sapallanña kausakunamanta. Imaraykuchus  mosoj pachapi Jehová tukuy ima necesitasqanchejta qonawanchejta yachanchej (Sal. 145:16).

11. ¿Imaraykutaj runasta jatunchaymanta jarkʼakunanchej tiyan?

11 Ajllasqa cristianosta tukuy hermanosta jina qhawayqa, llakiykunamanta jarkʼawanchej. Imaraykuchus Bibliaqa qotuchakuy ukhupi “llulla hermanos” rikhurinankuta, ajllasqa kani ninankuta ima niwanchej (Gál. 2:4, 5; 1 Juan 2:19). Chantapis wakin ajllasqa cristianosqa Diosman ichá niña cheqa sonqochu kankuman (Mat. 25:10-12; 2 Ped. 2:20, 21). Runasta jatunchaymanta jarkʼakusun chayqa, mana runaspa qhepallankuta risunchu, ni ajllasqa cristiano kajtinpis, may rejsisqa hermano kajtinpis, unaytaña Diosta yupaychajtinpis. Paykuna Jehovamanta, qotuchakuymanta karunchakojtinkupis, creeyninchej mana pisiyanqachu, Jehovatataj yupaychallasunpuni.

YAPAKUSHASQANKUMANTA AMA LLAKIKUNACHU

12, 13. ¿Imaraykú mana llakikunachu tiyan mashkha hermanoschus Señorpa Cenanpi tʼantata mikhusqankumanta, vinotapis ujyasqankumanta?

12 Señorpa Cenanpi tʼantata mikhojkuna, vinotapis ujyajkuna ashkha watas pasasqanman jina pisiyarqanku. Chaywanpis kay qhepa wataspi astawan yapakunku. Ajinata yapakusqanrayku, ¿llakikunanchejchu tiyan? Mana. Kunantaj imaraykuchus mana llakikunachu kasqanta qhawarina.

13 “[Jehovaqa] rejsin paypata kajkunata” (2 Tim. 2:19). Arí payqa yachan pichus ajllasqa kasqanta, pitajchus mana. Chaywanpis Jesuspa Wañuyninta Yuyarinapaj tantakuypi mashkha runaschus tʼantata mikhusqankuta, vinotapis ujyasqankuta yupaj hermanosqa mana yachayta atinkuchu pikunachus ajllasqas kasqankuta, pikunatajchus mana. Chay hermanos ukhupi kashallankutaj ajllasqa kasqankuta pantasqata yuyajkuna. Sutʼincharinapaj, wakenqa chay tantakuypi tʼantata mikhoj kanku, vinotapis ujyaj kanku, kunantaj manaña chayta ruwankuchu. Wakenqa mana yuyayninkupi kasqankurayku chayri mana allinta yuyasqankurayku Jesuswan khuska kamachimunankupaj rinankuta yuyanku. Kaytaj sutʼita rikuchiwanchej kay Jallpʼapi ajllasqa cristianosmanta mashkharajchus kashasqankuta mana yachasqanchejta.

14. ¿Imatataj Biblia nin jatun ñakʼariy tiempo qallarishajtin mashkha ajllasqa cristianosrajchus kay Jallpʼapi kashanankumanta?

14 Jesús janaj pachaman ajllasqa cristianosta  apakapunanpaj jamojtin, chay cristianosqa Jallpʼantinpi kashanqankuraj. Biblia nin: “[Jesús] angelesninta kachamonqa tukuy ajllasqasninta tantanankupaj, cornetata sinchʼita waqachispa, kay pachaj kʼuchusninmanta cieloj ujnin kantunmanta, ujnin kantunkama”, nispa (Mat. 24:31). Chantapis Biblia nillawanchejtaj kay qhepa pʼunchaykunapi ajllasqa cristianosmanta wakin cristianos kay Jallpʼapi kashanankutaraj (Apo. 12:17). Chaywanpis Bibliaqa mana ninchu jatun ñakʼariy tiempo qallarishajtin mashkha ajllasqa cristianosrajchus kay Jallpʼapi kashanankuta.

15, 16. ¿Ima iskay imastataj ajllasqa cristianosmanta yachananchej tiyan?

15 Jehová Diosqa maykʼajchus mayqen cristianotapis ajllananta yachan (Rom. 8:28-30). Payqa wakin cristianosta ajllayta qallarerqa Jesús kausarimusqanmanta qhepaman. Chay tiempopeqa tukuy cristianos kajkunasina ajllasqas karqanku. Chantapis ashkha watasninman cristianos kayku nejkunamanta ashkhas mana Jesuspa yachachisqasninchu karqanku. Chaywampis chay wataspi Jehová Diosqa cheqa cristianosmanta wakinta ajllarqa. Chay ajllasqa cristianosqa trigowan ninakorqanku, mayqentachus Jesús cizaña qhorawan khuska wiñajta saqenankuta nerqa (Mat. 13:24-30). Jehová Diosninchejqa kay qhepa pʼunchaykunapipis cheqa cristianosta ajllashallanpuni 144.000 kajkunamanta kanankupaj. [2] Jehovaqa niraj tukukuy pʼunchay chayamushajtin cheqa sonqo cristianosta ajllayta munajtin, cheqan kajta ruwashasqanpi atienekunanchej tiyan (Isa. 45:9; Dan. 4:35; Romanos 9:11, 12, 16 leey). [3] Manataj munasunmanchu uvas huertapi trabajaj peones jina kayta, mayqenmantachus Jesús rijchʼanachinanpi parlarqa. Chay peonesqa patronninkupaj mayta rimarqanku qhepa jamojkunaman uj horallataña trabajasqankumanta paykunaman jinallataj pagasqanmanta (Mateo 20:8-15 leey).

16 Mana janaj pachaman tukuy rejkunachu “allin kamachi, yuyayniyojtaj” kanku (Mat. 24:45-47). Apostolespa tiemponkupi jinallataj Jehovawan, Jesuswanqa pisi runasnejllata ashkha runasman cheqa kajmanta yachachishanku. Chantapis apostolespa tiemponkupeqa wakin ajllasqa cristianoslla Griegopi Qhelqasqasta qhelqarqanku. Kunanpis wakin ajllasqa cristianoslla Diospa llajtanman “horampi mikhunata jaywa[shanku]”.

17. ¿Imatataj kay yachaqanapi yachakunchej?

17 ¿Imatataj kay yachaqanapi yachakunchej? Jehová ashkha kamachisnin kay Jallpʼapi wiñaypaj kausakunankuta, Jesuswan kamachimojkunataj janaj pachapi kausanankuta ima munasqanta. Chantapis tukuy kamachisninman tʼinkan, nisunman judío runaman, chunka runasman ima. Munantaj tukuynin kamachisnin leyesninta kasukunanchejta, payman cheqa sonqos kananchejta, llampʼu sonqos kananchejta ima. Chantapis munallantaj tukuyninchej payta ujchasqas yupaychananchejta, qotuchakuy sonqo tiyasqa kananpaj kallpachakunanchejta ima. Tukukuy pʼunchay chayamunankamataj Jehovata ujchasqas yupaychanallapuni, Jesucristoj qhepantataj uj tropa jina rinallapuni.

^ 3 párrafo: [1] Salmo 87:5, 6 versículos nisqanman jina, ichapis Jehovaqa aswan qhepaman Jesuswan khuska janaj pachamanta kamachimojkunaj sutisninkuta willawasun (Rom. 8:19).

^ 15 párrafo: [2] Hechos 2:33 versículo Jehová espíritu santonta uj cristianoman Jesusnejta qosqanta nejtinpis, Jehová chay cristianota ajllan.

^ 15 párrafo: [3] Imaynatachus ajllakusqanmanta yachakuyta munaspaqa “Pregunta de los lectores” nisqa yachaqanata kay La Atalaya del 1 de mayo de 2007, 30, 31 paginasninpi leey.