Ir al contenido

Ir al índice

Tukuy runasta khuyakuna

Tukuy runasta khuyakuna

JESUSQA discipulosninman predicayta yachachishajtin, nerqa mana tukuy runaschu uyarinankuta (Luc. 10:3, 5, 6). Kay tiempopipis wakin runasqa mana uyariyta munawanchejchu, astawanqa rimarpawanchej chayri maqayta munawanchej. Chayrayku ajina runasta, mana khuyakuyta atillasunmanchu.

Khuyakoj runaqa runa masinta yanapan, llakikuntaj wajkunata ñakʼarishajta rikuspa. Mana runasta khuyakusunmanchu chayqa, tanqasqa jinallaña predicamusunman, nitaj runastapis yanapayta munasunmanchu. Chayrayku tukuy sonqo predicamunapajqa, runasta khuyakunapaj kallpachakuna. Imaynatachus nina lauranallanpajpuni llantʼata yapanchej, ajinata (1 Tes. 5:19).

Kunantaj yachakuna, Jehová Dios jina, Jesús jina, apóstol Pablo jinataj runasmanta khuyakunata. Paykunamanta yachakoyqa yanapawasunchej runasmanta khuyakunapaj predicacionpi mana uyariwajtinchejpis.

JEHOVÁ DIOS JINA KHUYAKUNA

Jehová Diosqa, may chhika watastaña aguantashan runas contranpi llullasta parlasqankuta. Jinapis payqa “sajra runaspaj jinallataj paymanta mana yuyarikojkunapajpis” kʼachallapuni (Luc. 6:35). Chaytaj rikukun pacienciakusqanpi. Imajtinchus Jehová Diosqa “munan tukuy laya runas salvasqa kanankuta” (1 Tim. 2:3, 4). Jehová Diosqa tukuy runasta munakun, nitaj munanchu pipis chinkachisqa kananta (2 Ped. 3:9).

Jehová Diosqa yachan mana creej runaspa yuyayninkuta Diablo laqhayachisqanta (2 Cor. 4:3, 4). Ashkha runasqa wawamantapacha Diosmanta llullasta yachakorqanku. Chayrayku mana Bibliamanta yachakuyta munallankumanchu. Chaywanpis Jehová Diosqa paykunata yanapayta munashan.

Chayta reparanapaj, ninivitasmanta parlarina. Paykunaqa manchay sajras karqanku, jinapis Jehová Diosqa Jonasman nerqa: “Noqarí manachu astawanraj khuyakunay karqa Ninivemanta? Chay llajtapi tiyakunku pachaj iskay chunka waranqa kurajniyoj runas, pikunachus mana yachankuchu imachus jucha kasqanta”, nispa (Jon. 4:11). Jehová Diosqa repararqa ninivitas paymanta ni imata yachasqankuta. Chayrayku paykunamanta khuyakorqa, Jonastataj kacharqa imatachus ruwayta munashasqanta willachinanpaj.

Jehová Dios jina noqanchejpis runasta munakunanchej tiyan, khuyakunanchejtaj tiyan. Jinamantataj Diosmanta mana uyariyta munajkunatapis yanapayta atisunchej.

JESÚS JINA KHUYAKUNA

Jesuspis Tatan jinallataj runasmanta khuyakoj. Chayrayku ashkha runasta mitharasqasta, tʼaqa tʼaqallata, mana michejniyoj ovejasta jina rikuspa, khuyakorqa (Mat. 9:36). Jesusqa runaspa sonqonta qhawaj. Payqa repararqa religionta kamachejkuna runasta chejnikusqankurayku, llullasta yachachisqankuraykutaj, mana tukuy runaschu uyarinankuta. Chaywanpis runasmanqa “ashkha imasta” yachachillarqapuni (Mar. 4:1-9).

Predicacionpi runas qhapariykuwajtinchej ama llakiywan atipachikunachu.

Runasqa llakiypi rikukuspa Diosmanta uyariyta munankuman.

Predicacionpi runas mana uyariyta munawajtinchejqa, reparananchej tiyan imajtinchus mana uyariyta munawasqanchejta. Ichapis wakin runasqa mana uyariyta  munawasunmanchu hermano nichikojkuna mana allinta kausakusqankurayku, wajkuna noqanchejmanta llullasta parlasqankuraykutaj. Wakinrí mana uyariyta munawasunmanchu vecinosninku chayri familiaresninku asikunankuta yuyasqankurayku.

Wakintaj ichapis mana uyariwasunmanchu sufrisqankurayku. Uj misionera Kim sutiyoj jinata nin: “Predicayku chaypeqa, ashkha runas guerra kasqanrayku mayta ñakʼarisqanku, tukuy imankutataj pierdesqanku. Imatachus ruwanankuta mana yachasqankuraykutaj phutisqalla kashanku. Mana rejsisqa runaswanpis parlariyta manchachikunku. Chayrayku paykunaman predicashajtiyku mana uyariyta munallankuchu. Astawanpis wakin runasqa churanakunku. Uj kutipis, predicashajtiy maqayta munawarqanku”, nispa.

Jinapis Kimqa runasta khuyakusqanrayku nin: “Runas rimarpawajtinkoqa, Proverbios 19:11 versiculota yuyarikuni, chaypi nin: ‘Runaj yuyayniyoj kaynenqa phiñakuyninta thasnun’, nispa. Chay runas guerrapi mayta ñakʼarisqankuta yachaspaqa, paykunata khuyakuni. Wakin runastaj Diosmanta yachakuyta munanku. Chayrayku chay lugarpi ashkha revisitas kapuwayku”, nispa.

Runaspa lugarninpi churakuspaqa, reparayta atisunchej imajtinchus mana uyariyta munawasqanchejta chayri qhapariykuwasqanchejta. Por ejemplo piensarisunman runas kutin kutita Jehovaj testigosninmanta sajra imasta niwasqanchejpi. Chaykunata creeykuspataj ichá Jehovaj testigosninta mana uyariyta munasunmanchu chayri paykunapaj phiñakusunman. Chaypi piensarispaqa reparasunchej runasta khuyakunapuni kasqanta. Chayrayku Jesús nerqa: “Imastachus munankichej runas qankunapaj ruwanankuta, chayllatataj qankunapis paykunapaj ruwapuychej”, nispa (Mat. 7:12).

PABLO JINA KHUYAKUNA

Apóstol Pabloqa sajra runasmantapis khuyakorqa. Imaraykuchus payqa niraj Diosta rejsishaspa sajrallataj karqa. Pay nerqa: “Ñaupajtaqa Diospa contranpi sajrata rimaj kani, llajtanta qhatiykachaj kani, machu machu runataj karqani. Jinapis Cristoqa noqamanta khuyakuwarqa. Imaraykuchus mana yachaspa chayta ruwarqani, mana creeyniyoj runataj karqani”, nispa (1 Tim. 1:13). Pabloqa yacharqa Jehová Dios, Jesús ima paymanta khuyakusqankuta. Chayrayku Pabloqa runaspa lugarninpi churakuyta atillarqa.

Pabloqa predicashaspa wakin kutispi lantista yupaychaj runaswan tinkoj. Uj kutipi ‘Atenas llajtata tukuy laya lantiswan juntʼa  kasqanta rikuspa sonqon tʼimpurerqa’ (Hech. 17:16). Chaywanpis Pabloqa Diosmanta predicananpaj chay lantismanta parlaspa qallarerqa (Hech. 17:22, 23). Pabloqa tukuy runasman predicananpaj ‘imaynachus kasqankuman jina tukoj, imaynallamantapis wakinta salvananpaj’ (1 Cor. 9:20-23).

Noqanchejpis predicashaspa Pablo jina runaspa lugarninkupi churakuna. Ichapis wakin runasqa predicacionpi qhapariykuwasunman chayri lantista yupaychaj runasta tarisunman. Chay runaswanqa imaspichus creesqankumanta parlarina, ‘sumaj willaykunata’ willanapaj (Isa. 52:7). Chaymanta parlaspa hermana Dorothy nin: “Predicani chay lugaresmanta runasqa creenku Diosninchej mayta castigawasqanchejta. Chayrayku paykunawan parlayta qallarishaspaqa walejtapuni Diospi creesqankuta nini. Chantá Bibliawan sutʼinchani Diosninchej munakuwasqanchejta, allin kausaytataj apamunanta”, nispa.

‘SAJRA KAJTA ALLIN KAJWAN ATIPANALLAPUNI’

Qhepa pʼunchaykunapi kausakusqanchejrayku runasqa “astawan astawan sajrayanqanku” (2 Tim. 3:1, 13). Runas astawan sajrayajtinkupis paykunamanta khuyakunallapuni, amataj llakiyninchejwan atipachikunachu. Imajtinchus Jehová Dios kallpata qoshawanchej ‘sajra kajta allin kajwan atipanallapajpuni’ (Rom. 12:21). Uj precursora Jessica sutiyoj nin: “Predicacionpeqa wakin runas pisipaj qhawawanchej, nitaj uyariytapis munawanchejchu. Chaytaj phiñachiwasunman. Chayrayku chay jina runasman predicashaspaqa sonqollaypi Diosmanta mañakuni, pay jina runasta khuyakunaypaj. Ajinamantataj mana noqallapichu yuyani, astawanqa imaynatachus chay runata yanapanaypi piensarini”, nispa.

Bibliamanta yachakuyta munajkunata maskʼanallapuni.

Predicallasunpuni chayqa, wakin runasqa tiemponman Diosmanta yachakuyta munankuman.

Piensarinallanchejtaj tiyan predicacionmanta compañeronchejta kallpachanapi. Jessica nin: “Predicacionpi compañeraywan qhapariykuchikojtiyku chayri rimarpachikojtiyku kallpachakuni mana chayllamantapuni parlanaykupaj. Astawanqa parlarikuyku mana qhasichu predicashasqaykumanta”, nispa.

Jehová Diosqa yachan predicashajtinchej imaspichus rikukushasqanchejta. Maytataj kusikun runasmanta pay jina khuyakojtinchej (Luc. 6:36). Jinapis Jehová Diosqa, mana runasmanta khuyakullanqapunichu. Imajtinchus Jehová Diosqa maychus tiemponpi sajra runasta chinkachenqa. Chaykamaqa Diosmanta sonqo kʼajaywan willanallapuni (2 Tim. 4:2). Kallpachakunallapuni tukuy sonqo predicanapaj, tukuy laya runasmantataj khuyakunapaj.