Ir al contenido

Ir al índice

Noé jina, Daniel jina, Job jinataj creeyniyoj kana, Diostataj kasukuna

Noé jina, Daniel jina, Job jinataj creeyniyoj kana, Diostataj kasukuna

‘Noé, Daniel, Job ima, salvasqa kankuman cheqan runas kasqankurayku’ (EZE. 14:14).

89, 119 TAKIYKUNA

1. ¿Imajtintaj Noemanta Danielmanta Jobmantawan yachakuy kallpachawasunman?

ICHAPIS may llakisqa kashanchej, onqoykusqanchejrayku, qolqe pisiwasqanchejrayku chayri runas qhatiykachawasqanchejrayku. Manachayri Diosta sirvispapis ichá llakisqalla kashasunman. Ajinapi rikukushanchej chayqa, Noemanta, Danielmanta, Jobmantawan yachakuy mayta kallpachawasunchej. Paykunaqa noqanchej jinallataj llakiykunapi rikukorqanku. Wakin kutitaj wañuy patapi rikukorqanku. Jinapis paykunaqa Jehová Diosta kasukullarqankupuni, sinchʼi creeyniyojtaj karqanku. Jehová Diostaj munan paykunamanta yachakunanchejta (Ezequiel 14:12-14 leey).

2. ¿Maypitaj Ezequiel 14:14 versículo qhelqakusqa?

2 Ezequielqa, capítulo 14 versículo 14 nisqanta, Babiloniapi qhelqarqa, 612 watapi Jesús niraj jamushajtin (Eze. 1:1; 8:1). * Chaymanta pisi watasninmantaj 607 watapi, Jerusalén thuñisqa karqa. Chaypachaqa pisi runaslla salvakorqanku. Salvakoj runasqa Noé jina, Daniel jina,  Job jinataj Jehová Diosta kasukojkuna karqanku (Eze. 9:1-6). Salvakoj runasmanta wakenqa, Jeremías, Baruc, Ebed-melec, recabitas ima karqanku.

3. ¿Imastataj kay yachaqanapi yachakusunchej?

3 Jehová Diosqa, sajra runasta chinkachishaspa, Noé jina, Daniel jina, Job jina kasukoj runasllata salvanqa (Apo. 7:9, 14). Chayrayku kunanqa yachakusunchej, imajtinchus Jehová Dios Noemanta, Danielmanta, Jobmantawan yachakunanchejta munasqanta. Yachakullasuntaj ima llakiykunapichus rikukusqankuta, imaynatatajchus paykuna jina sinchʼi creeyniyoj kananchejta, Diostataj kasukunanchejta.

NOEQA WAÑUPUNANKAMA DIOSTA KASUKULLARQAPUNI

4, 5. 1) ¿Ima llakiykunapitaj Noé rikukusqa? 2) ¿Imaraykutaj Noejpa kausaynin tʼukunapaj jina?

4 Noeqa ashkha llakiykunapi rikukorqa. Noejpa tatanpa awelitonqa, Enoc karqa. Enocpa tiemponpitaj, runasqa manchay sajras karqanku, Jehová Diospa “contranpitaj sajrata” parlaj kanku (Jud. 14, 15). Enocpa tiemponmantapacha Noejpa tiemponkama, runasqa astawan sajrayarqanku. Imajtinchus Noejpa tiemponpi “kay pachaqa imaymana juchawan juntʼa karqa”. Sajra angelespis, kay jallpʼaman uraykamuspa runasman tukorqanku, warmiswantaj casarakorqanku. Wawasninkutaj manchay kallpasapas, sajrastaj karqanku (Gén. 6:2-4, 11-13). Chaywanpis Noeqa mana chay sajra runas jinachu karqa. Bibliaqa nin: “Noeqa Diospa ñawpaqempi khuyakuyta tarerqa”, nispa. Arí, Noeqa cheqan kajtapuni ruwarqa, ‘Diosta kasuspapunitaj’ kausakorqa (Gén. 6:8, 9).

5 Noeqa niraj Jatun Para chayamushajtin, sajra runaspa chaupinpi tiyakuspapis, Diosta kasukorqapuni. Chantapis Noeqa mana 70 chayri 80 watasllatachu sajra runaspa chaupinpi tiyakorqa, manaqa casi 600 watastapuni (Gén. 7:11). Chantapis Noejpa tiemponpi mana karqachu, uj congregación, nitaj hermanospis payta yanaparinankupaj, kallpacharinankupajpis. Chantá nisina hermanosninpis Noeta yanaparqankuchu. *

6. ¿Imatataj Noé ruwasqa mana manchachikusqanrayku?

6 Noeqa mana kʼacha runallachu karqa. Astawanpis payqa, mana manchachikuspa Jehová Diosmanta runasman willarqa. Chayrayku Biblia nin, Noé “cheqan kajta willaj” kasqanta (2 Ped. 2:5). Apóstol Pablopis, jinata Noemanta nerqa: “Creesqannejllatataj Noeqa kay mundota juchacharqa”, nispa (Heb. 11:7). Noé, Diosmanta willashajtin, runasqa maytachá asikoj kanku, nichá uyariytapis munajchu kanku. Astawanpis runasqa ichá Noeta maqayta munarqanku. Jinapis Noeqa runasta mana manchachikorqachu (Pro. 29:25). Astawanqa Diospi atienekullarqapuni, Diostaj kallpata qorqa mana manchikunanpaj. Ajinallatataj Jehová Diosqa sapa ujninchejta kallpachawasunchej, payta kasukojtillanchejpuni.

7. ¿Imaspitaj Noé yuyanman kasqa niraj arcata ruwashajtin?

7 Jehová Diosqa, Noeta nerqa uj arcata ruwananta, 500 watas kurajniyojña kashajtin. Chay arcapitaj runas, animales ima salvakunanku karqa (Gén. 5:32; 6:14). Noeqa ichapis yuyanman karqa, chay jatun arcata ruway, mana atinapaj jina kasqanta. Chantá yuyallanmantajchá karqa, arcata ruwashajtin runas paymanta asikunankuta, maytataj ñakʼarichinankuta. Jinapis Noeqa creesqanrayku Jehová Diosta kasukorqa. Arí, payqa “Dios imaynatachus payman nisqanman jina” ruwarqa (Gén. 6:22).

8. ¿Llankʼayllamanchu Noé qokusqa?

8 Chantapis Noeqa mayta llankʼanan karqa, warminta wawasnintawan uywananpaj. Imajtinchus niraj Jatun Para chayamushajtin runasqa, mikhunankupaj atin mana atiyta llankʼananku karqa (Gén. 5:28, 29). Jinapis Noeqa mana llankʼayllamanchu astawan qokorqa. Manaqa Diosta sirviyta  ñaupajman churarqa. Chayrayku Noeqa Diosta kasukullarqapuni, arcata 40 chayri 50 wataspi ruwayta tukuspapis. Jatun Para pasayta Noeqa, 350 watastawanraj kausarqa Diosta kasukuspa (Gén. 9:28). Noqanchejpis Noé jina creeyniyoj kasunman, Diostapis kasukusunman.

9, 10. 1) ¿Imastataj ruwasunman Noé jina sinchʼi creeyniyoj kanapaj, Diosta kasukunapaj ima? 2) ¿Imatataj Jehová Dios ruwanqa payta kasukojtinchej?

9 Noé jina sinchʼi creeyniyoj kana, Diostataj kasukuna. Noé jina kasunman cheqan kajta ruwaspa, Diospa Gobiernontataj ñaupajta maskʼaspa, nitaj kay mundomanta runas jina kaspa (Mat. 6:33; Juan 15:19). Chayrayku kay mundomanta runasqa chejnikuwanchej. Imajtinchus runasqa khuchichakuy juchata, millay ruwaykunatawan allillanpaj qhawanku. Noqanchejtajrí chay millay imasta millachikunchej Diosta kasukusqanchejrayku. Chayrayku ichapis runasqa telenejta, radionejta chayri periodicosnejta contranchejpi sajrata parlankuman (Malaquías 3:17, 18 leey). Jinapis noqanchejqa, Noé jina mana runasta manchachikunchejchu. Astawanqa Diospa contranpi imatapis ruwayta manchachikunchej. Imajtinchus yachanchej Jehová Dioslla, wiñay kausayta qonawanchejta (Luc. 12:4, 5).

10 Chayrayku Diospi atienekushasqanchejtachus manachus reparakunapajqa, ichá tapurikusunman: “¿Diosta kasukullasajpunichu wajkuna asikuwajtinkupis chayri chejnikuwajtinkupis? ¿Atienekunichu Jehová Dios familiayman ni imata faltachinanpi, pisillata ganakojtiypis?”, nispa. Jehová Diospi atienekusun chay, Noé jinataj kasukusunchej chayqa, Jehová Diosqa tukuy sajra imasmanta waqaychawasunchej (Fili. 4:6, 7).

DANIELQA DIOSTA KASUKORQAPUNI

11. ¿Imaspitaj Danielwan amigosninwan rikukusqanku Babiloniapi kashaspa? (3 paginapi dibujota qhawariy).

11 Danielpis ashkha llakiykunallapitaj rikukorqa. Danielqa Babiloniaman apasqa karqa. Babiloniapi runasqa, llulla diosesta yupaychaj kanku, layqeriostataj ruwaj kanku. Babiloniosqa judiosta mayta chejnikuspa paykunamanta asikoj kanku, jinallataj Jehová Diosmantapis (Sal. 137:1, 3). Chayrayku Danielwan judioswanqa maytachá phutikoj kanku. Chantapis babiloniosqa qhawasharqanku Danielpa, Hananiaspa, Misaelpa, Azariaspa ruwasqasninkuta. Imajtinchus paykunataqa Babiloniamanta reypa wasinpi trabajanankupaj wakichisharqanku. Chantapis babiloniosqa munarqanku reypa mikhunasninta mikhunankuta. Chay jina mikhunastataj Jehová Diosqa, judiosman kamacherqa mana mikhunankuta. Chayrayku Danielqa “sonqompi nerqa reypa mikhunanwan, ujyananwantaj mana chʼichichakunanta” (Dan. 1:5-8, 14-17).

12. 1) ¿Jatunchakoj runachu Daniel kasqa? 2) ¿Imatataj Jehová Dios angelninnejta Danielta nisqa?

12 Chantapis Babiloniamanta reyqa, Danielta tukuymanta aswan kurajta churarqa, may yachayniyoj kasqanrayku (Dan. 1:19, 20). Ajina llankʼayniyoj kajtinpis, Danielqa mana jatunchakorqachu. Nitaj yuyarqachu paypaj nisqanpuni ruwakunan kasqanta. Astawanqa kʼumuykukoj sonqollapuni karqa. Chantapis Danielqa, Jehová Diospa yanapaynillanwan tukuy imata ruwasqanta nerqa (Dan. 2:30). Chayrayku Jehová Diosqa judiosta Danielmanta yachakunankuta nerqa, Noemanta, Jobmanta jina. Chay tiempopaj Danielqa jovenllaraj kasharqa. Noewan, Jobwanrí wañuporqankuña. Paykunaqa wañupunankukama Diosta kasukullarqankupuni. Daniel jovenllaraj kashajtinpis Jehová Diosqa cheqan kajta ruwananpi atienekorqa. Ajinapunitaj karqa, imaraykuchus Danielqa wañupunankama Diosta kasukorqa. Chantapis Daniel casi 100 watayoj jina kashajtin, Diospa angelnin jinata nerqa: “Daniel, Diospa may munasqa kamachin”, nispa (Dan. 10:11).

13. ¿Imaraykutaj Jehová Dios, Daniel uj sumaj cargoyoj kananta munanman kasqa?

13 Danielqa Jehová Diospa yanapayninwan Babiloniapi, jinallataj Medopersiapi uj sumaj cargoyoj karqa (Dan. 1:21; 6:1, 2). Ichapis Jehová Dios, Daniel uj sumaj cargoyoj kananta munarqa, llajtanta yanapananpaj. Imaynatachus Jehová Dios Egiptopi Josenejta israelitasta yanaparqa, ajinata.  Imaynatatajchus Persiapipis judiosta Esternejta Mardoqueonejta ima yanaparqa, ajinata (Dan. 2:48). * Ezequielwan, judioswanqa maytachá kusikorqanku, Danielnejta Jehová Dios yanapashasqankuta reparaspa.

Jehová Diosqa payta kasukojkunata, munasqa kamachinta jina qhawan. (14, 15 parrafosta qhawariy).

14. ¿Imastataj kay tiempomanta runas ruwaj kasqanku?

14 Daniel jina sinchʼi creeyniyoj kana, Diostataj kasukuna. Kay tiempopi runasqa millay imasta ruwanku, llulla diosestataj yupaychanku, llulla religiones engañasqankurayku. Bibliaqa chay llulla religionesta Jatun Babilonia nispa sutichan. Nillantaj chaypi “tukuy supaykuna” pakakusqankuta (Apo. 18:2). Jinapis noqanchejqa mana kay sajra mundomanta runas jinachu kanchej. Chayrayku paykunaqa chejnikuwanchej, asikuwanchejtaj (Mar. 13:13). Chaywanpis Daniel jina astawan Jehová Diosman qayllaykuna. Jehová Diostaj llampʼu sonqos kajtinchej, paypi atienekojtinchej, kasukojtinchej ima, munasqa kamachinta jina qhawawasunchej (Hag. 2:7, 8, Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras).

15. ¿Imatataj tatas Danielpa tatasninkumanta yachakunkuman?

15 Tataspis Danielpa tatasninmanta, mayta yachakunkuman. Daniel juchʼuysitullaraj kashajtin, casi tukuy judiosqa Diosmanta karunchasqa kasharqanku. Jinapis Danielqa Jehová Diosman qayllaykorqa, tatasnin yanapasqankurayku (Pro. 22:6). Chantapis Danielpa tatasnin Jehová Diosta munakusqankoqa, sutʼi rikukun Danielpa sutinpi. Imaraykuchus Daniel suteqa “Diosqa juezniy” niyta munan. Chayrayku tatas, wawasniykichejman Jehová Diosmanta yachachillaychejpuni, amataj saykʼupuychejchu (Efe. 6:4). Wawasniykichejpaj Diosmanta mañapuychejpuni. Kallpachakuychejtaj Jehová Diospa kamachiykunasninta wawasniykichejman yachachinaykichejpaj. Ajinata ruwajtiykichejqa Jehová Dios bendecisonqachej (Sal. 37:5).

JOBQA IMAPI RIKUKUSPAPIS DIOSTA KASUKOJ

16, 17. ¿Ima llakiykunapitaj Job rikukusqa?

16 Jobqa ashkha llakiykunapi rikukorqa. Jobqa “inti llojsimuy cheqapi tiyakojkunamanta nisqaqa”, “aswan qhapaj runa karqa” (Job 1:3). Payqa may rejsisqa karqa, runastaj respetaj kanku (Job 29:7-16). Jinapis Jobqa mana umata oqharerqachu, nitaj nerqachu Diosta mana necesitasqanta. Chaytataj ninchej imaraykuchus Jehová Diosqa, Jobta “kamachiy” nispa nerqa. Chantá nillarqataj: “Payqa noqaj kamachisqayta tukuy sonqo ruwan, sumaj cheqantataj kawsan, Diosta manchachikun, ni pitapis sajrata ruwanchu”, nispa (Job 1:8).

17 Jinapis Jobqa, ujllata ashkha llakiykunapi rikukorqa.  Tukuy imata pierderqa, chayraykutaj wañullaytaña munarqa. Jobqa chay jina llakiykunapi rikukorqa, Satanaspa juchanrayku. Satanasqa Diosta nerqa, Job mana qhasichu sirvisqanta, manaqa bendecisqanraykulla (Job 1:9, 10 leey). Jehová Diostaj ajinata Jobmanta parlasqanta, mana uyarillarqachu. Manaqa saqerqa Job kausayninwan rikuchinanta payta munakusqanrayku sirvisqanta, nitaj bendecisqanraykullachu.

18. 1) ¿Imatataj Jobmanta yachakuwaj? 2) Job wakin kutis quejakojtinpis, ¿imatataj Jehová Dios paymanta yuyarqa?

18 Satanasqa, Jobta mayta ñakʼaricherqa. Payqa Jobta, Jehová Dios castigashasqanta yuyachiyta munaspa, tukuy imata contranpi ruwarqa (Job 1:13-21). Chantá Jobpa kinsa amigosnin, paypa contranpi sajrata rimarqanku. Nerqanku manchay sajra kasqanrayku Dios castigashasqanta (Job 2:11; 22:1, 5-10). Jinapis Jobqa wakin kutis mana yuyaychakuspalla quejakuspapis, Jehová Diosta kasukullarqapuni (Job 6:1-3). Jinapis Jehová Diosqa yacharqa, chay imasta Job llakisqa kashasqanrayku parlasqanta. Repararqataj payta Job ni imarayku wasanchananta, Satanás kutin kutita Jobta tukuy imata nejtinpis. Jehová Diosqa Jobman chay ñakʼariykunata aguantasqanrayku, kapusqanmanta iskay jinastawanraj qorqa, 140 watastawantaj kausacherqa (Sant. 5:11). Jobqa wañupunankama Diosta tukuy sonqo sirvillarqapuni. Chaytataj ninchej Ezequiel 14:14 versículo Jobmanta parlasqanrayku. Chay versiculotaj, Job wañupusqanmanta unay watasninmanraj qhelqasqa karqa.

19, 20. 1) ¿Imastataj ruwasunman Job jina sinchʼi creeyniyoj kanapaj, Diostataj kasukunapaj? 2) ¿Imaynatataj khuyakusunman llakiypi rikukoj hermanosta?

19 Job jina sinchʼi creeyniyoj kana, Diostataj kasukuna. Chaypajqa imapi rikukuspapis Jehová Diostapuni kasukuna, paypitaj atienekuna. Jehová Diosmanta amapuni karunchakunachu. Imajtinchus yachanchejña ima mañasniyojchus Satanás kasqanta (2 Cor. 2:11). Yachallanchejtaj, Job libro nisqanman jina, imajtinchus Dios llakiykuna kananta saqesqanta. Daniel libro nisqanman jinataj, yachanchej Diospa Gobiernonpi Jesús kamachishasqantaña (Dan. 7:13, 14). Chay Gobiernotaj tumpamantawan tukuy llakiykunata chinkachinanta, jallpʼatataj kamachimunanta.

20 Jobmanta yachakullasunmantaj, llakiykunapi rikukoj hermanosninchejmanta khuyakuna kasqanta. Ichapis ñakʼariypi rikukoj hermanosninchejqa, Job jina imatapis parlarpallankuman (Ecl. 7:7). Ajina kajtenqa ama sajra runasta jina qhawanachu, nitaj kʼamirpanallachu. Astawanqa paykunawan kʼachas kana. Kʼachas kaspaqa Tatanchej Jehová Dios jina kasunchej, munakuyniyoj, khuyakuyniyojtaj (Sal. 103:8).

JEHOVÁ DIOS KALLPACHAWASUNCHEJ

21. ¿Imatataj yuyarichiwanchej Noejpa, Danielpa, Jobpa kausayninku?

21 Noé, Daniel, Job imaqa, mana kikin tiempopichu kausakorqanku, nitaj kikin llakiykunapichu rikukorqanku. Jinapis llakiykunasninkuta aguantarqanku. Paykuna imaspichus rikukusqankoqa, apóstol Pedroj nisqanta yuyarichiwanchej. Pay nerqa: ‘Pisi tiempota ñakʼarisqaykichejtawan, tukuy jatun khuyakuyta qoj Diosqa qankunata wakichiyta tukuchanqa. Payqa sinchʼita sayachisonqachej, kallpachasonqachej, sumaj cimientopitaj sayachisonqachej’, nispa (1 Ped. 5:10).

22. ¿Imatataj qhepan semana yachakusunchej?

22 Kay 1 Pedro 5:10 versículo nisqanman jina, kay tiempopipis Jehová Diosqa sinchʼita sayachishawanchej, kallpachashawanchejtaj. Imajtinchus yachan paymanta mana karunchakunanchejta, nitaj llauchʼiyananchejta. Chayrayku noqanchejqa Jehová Diosta mana wasanchayta munanchejchu. Astawanqa munanchej kallpata qonawanchejta. Chaypajqa Noé jina, Daniel jina, Job jinataj sinchʼi creeyniyoj kanapaj kallpachakuna, Jehová Diostataj kasukuna. Qhepan semanaqa yachakusunchej Noé, Daniel, Job ima, Jehová Diosta sumajta rejsisqankurayku paymanta mana karunchakusqankuta. Paykunaqa Diosmanta ‘tukuy imasta allinta entienderqanku’ (Pro. 28:5). Noqanchejpis paykuna jina kasunman.

^ párr. 2 Ezequielqa Babiloniaman apasqa karqa 617 watapi, Jesús niraj jamushajtin. Paytaj ‘sojta watanman’ Ezequiel 8:1 al 19:14 versiculosta qhelqarqa, 612 watapi.

^ párr. 5 Noejpa tatanqa, Lamec karqa. Payqa Diospi creerqa. Jinapis Jatun Para chayamunanpaj phishqa watas faltashajtin wañuporqa. Noejpa mamanwan hermanosninwan Jatun Para chayamunanpaj kausasharqankuraj chayqa, chay Jatun Parapi chinkachisqa karqanku.

^ párr. 13 Ichapis Jehová Diosqa Hananiasta, Misaelta, Azariastawan aswan allin puestosman churallarqataj, judiosta yanapananpaj (Dan. 2:49).