Ir al contenido

Ir al índice

 36 YACHAQANA

Joven hermanosta may valorniyojpaj qhawana

Joven hermanosta may valorniyojpaj qhawana

“Waynakunaqa kallpankurayku jatumpaj qhawasqa kanku” (PRO. 20:29).

88 TAKIY Ñanniykita rejsichiway

¿IMATÁ KAYPI YACHAKUSUN? *

1. ¿Imatataj machitu hermanos ruwankuman jovenesta yanapanankupaj?

MACHUYAPUSHASPAQA ichá manchachikusunman manaña Jehovapaj jóvenes jina kashaspa llankʼayta atinanchejmanta. Ichá kallpanchejpis pisiyanman. Jinapis watas pasasqanman jina imastachus yachasqanchejwan, experiencianchejwan ima jovenesta yanapasunman. Ajinamanta jovenesqa Jehovaj llajtanpi sumajta yanapakonqanku, waj ruwanastataj japʼenqanku. Uj experienciayoj anciano kayta nerqa: “Edadniyrayku manaña wakin ruwanasniyta ruwayta atispa, maytapuni agradecekorqani, chay llankʼayta ruwanankupaj sumaj wakichisqa jóvenes kasqankumanta”, nispa.

2. ¿Imatataj kay yachaqanapi yachakusun?

2 Ñaupaj semanapi yachakorqanchej jina, jovenestaqa mayta yanapasqanta machitu hermanosta sumajta rejsinankupaj kallpachakusqanku. Kay yachaqanapitaj yachakusun machitu hermanostaqa, kʼumuykukoj sonqo kay, llampʼu sonqo kay, agradecekoj kay, qorikoj kay ima, joveneswan khuska llankʼanankupaj yanapayta atisqanta. Ajinamantataj congregacionmanta tukuy hermanosta yanapanqanku.

KʼUMUYKUKOJ SONQO KAY

3. 1) Filipenses 2:3, 4 nisqanman jina, ¿imaynataj kʼumuykukoj sonqoyoj runa? 2) ¿Imaynatataj uj cristianota yanapan kʼumuykukoj sonqo kasqan?

3 Machitu hermanos jovenesta yanapayta munanku chayqa, kʼumuykukoj sonqo kananku tiyan. Kʼumuykukoj sonqo kajqa wajkunata paykunamanta aswan kurajta jina qhawan (Filipenses 2:3, 4 leey). Chay jina machitu kaj hermanosqa, sumajta reparanku Bibliaqa yanapawasqanchejta wakin ruwanasta ashkha imaynasmanta ruwanapaj. Chayrayku paykunaqa mana suyankuchu imaynatachus paykuna ñaupajpi ruwaj kanku ajinatapuni imatapis ruwanankuta (Ecl. 7:10).  Paykunaqa unaytaña kausasqankurayku ashkha imasta jovenesman yachachinkuman, jinapis yachanku ‘kay mundoqa, uj jinaman tukushasqanta’. Chayrayku paykunaqa ichá imatapis waj jinamanta ruwayman yachaykukunanku kanqa (1 Cor. 7:31).

Machitu hermanosqa kausayninkupi imastachus yachakusqankumanta wajkunaman yachachinku (4, 5 parrafosta qhawariy). *

4. ¿Imaynatataj congregacionesta waturej hermanos ñaupa tiempomanta levitas jina kasqankuta rikuchinku?

4 Kʼumuykukoj sonqo machitu hermanosqa, watas pasasqanman jina sutʼita reparanku manaña jóvenes jinachu ruwayta atisqankuta. Congregacionesta waturej hermanospi piensarina. Paykunaqa 70 watasninkuta juntʼaytawan waj asignacionta japʼinku. Chay hermanosqa manaña congregacionesta waturinankumanta mayta llakikunkuman. Imajtinchus paykunaqa hermanosta yanapaspa mayta kusikoj kanku. Chantapis chay asignacionninkuta tukuy sonqo ruwaj kanku. Ajinallatapunitaj ruwayta munashanku. Jinapis reparanku joven hermanosñataj congregacionesta waturinanku aswan allin kasqanta. Paykunaqa ñaupa tiempo Israelmanta levitas jina kanku. Levitasqa 50 watasninkuta juntʼaytawan manaña Diosta yupaychana toldopi ruwanasninkuta ruwajchu kanku. Jinapis kusisqallapuni Jehovata atisqankuman jina sirvej kanku, jovenestataj yanapaj kanku (Núm. 8:25, 26). Kay tiempopipis congregacionesta waturej hermanosqa 70 watasninkuta juntʼaytawan manaña ashkha congregacionesta waturispa yanapakuyta atinkuchu. Jinapis congregacionninkupeqa hermanosta sumajta yanapanku, kallpachankutaj.

5. ¿Imatá yachakusunman Danmanta, señoran Katiemantawan?

 5 Hermano Danmanta parlarina. Payqa 23 watasta congregacionesta waturispa sirverqa. Pay 70 watasninta juntʼajtintaj señoran Katietawan khuska precursores especiales jina sirvinankuta nerqanku. ¿Imaynataj chay asignacionninkupi kashanku? Dan nin: “Ni jaykʼaj jina congregacionpi ashkha ruwanasniyoj kani. Hermanosta yanapashani siervos ministeriales kanankupaj, wajkunatataj wakichishani carritoswan, carcelespi ima predicanankupaj”, nispa. Machitu hermanos Diospaj tiempo juntʼasqata llankʼashankichej chaypis manapis wajkunata mayta yanapawajchej. ¿Imaynasmanta? Imatachus kunan ruwashankichej chayman yachaykukuspa, waj imastawan ruwanapaj kallpachakuspa, imastachus ruwayta atisqaykichejtataj sumajta ruwaspa.

LLAMPʼU SONQO KAY

6. ¿Imaraykutaj llampʼu sonqo kay may allinpuni? Uj kikinchaywan sutʼinchariy.

6 Llampʼu sonqo runaqa yachan maykamallachus imatapis ruwayta atisqanta (Pro. 11:2). Imatapis atisqanman jinalla ruwan. Ajinamantataj payqa kusisqa, sumajtataj yanapakullanpuni. Llampʼu sonqo runataqa kikinchasunman autota apaykachaj runawan. Payqa wichayman rishaspa cajata cambianan tiyan, mana auto sayarpananpaj. Chayta ruwajtin calmallawan rinan kajtinpis. Ajinallatataj llampʼu sonqo runaqa, yachan maykʼajchus chay “autoj cajanta jina” ruwanasninta cambianan kasqanta Jehovata sirvinallanpajpuni, wajkunata yanapananpajtaj (Fili. 4:5).

7. ¿Imaynatá Barzilai llampʼu sonqo kasqanta rikucherqa?

7 Barzilaimanta parlarina. Paytaqa 80 watasniyoj kashajtin rey David kamachina wasinpi trabajananpaj wajyarerqa. Payqa yacharqa edadninrayku manaña wakin imasta ruwayta atisqanta. Chayrayku mana reypa wasinman rerqachu. Astawanpis Qimam paypa cuentanmanta rinanta nerqa. Qimamqa paymanta nisqa aswan joven karqa (2 Sam. 19:35-37). Ajinamanta Barzilaiqa llampʼu sonqo kasqanta rikucherqa. Machitu hermanosqa Barzilai jina munanku joven hermanos wakin ruwanasmanta encargakunankuta.

Diosqa nerqa Salomón templota ruwananta, Davidtaj mana phiñakorqachu (8 parrafota qhawariy).

8. Rey David Diospaj templota ruwayta munashajtin, ¿imaynamantataj llampʼu sonqo kasqanta rikucherqa?

8 Rey Davidpis llampʼu sonqo kasqanta rikuchillarqataj. Payqa tukuy sonqo Jehovapaj uj wasita ruwapuyta munarqa. Jinapis Jehovaqa nerqa tiyakunanpaj wasitaqa mana paychu ruwachipunanta, manaqa wawan Salomón. Davidtaj Jehovaj nisqanta kasukorqa, templo ruwakunanpajtaj yanapakorqa (1 Cró. 17:4; 22:5). Salomonqa jovenllaraj, mana experienciayojtaj karqa. Jinapis Davidqa mana yuyarqachu paypuni chay templota ruwanan kasqanta (1 Cró. 29:1). Davidqa yacharqa chay templota ruwachej mana uj machu runapunichu chayri sumaj experienciayojpunichu kananta. Astawanpis yacharqa Jehovaj yanapaynillanwan chay templo ruwasqa kananta. Kay tiempomanta machitu hermanospis David jina Jehovaj llajtanpi yanapakushallankupuni, wakin imasllataña ruwananku kajtinpis. Chantapis yachanku cuentankumanta ruwanasta ruwaj jovenesta Jehová yanapananta.

9. ¿Imaynatá Sucursalta Kamachejkunamanta uj hermano llampʼu sonqo kasqanta rikucherqa?

9 Hermano Shigeomanta parlarina, payqa llampʼu sonqo cristiano. Kay 1976 watapi, paytaqa 30 watasniyoj kashajtin Sucursalta Kamachejkunamanta ujnin kananpaj churarqanku, 2004 watamantapachataj coordinador jina yanapakorqa. Watas pasasqanman jinataj repararqa kallpan pisiyasqanta, niñataj imatapis usqhaytachu ruwasqanta.  Chayrayku Jehovaman orakorqa, piensarqataj imaraykuchus aswan allin kasqanta uj joven hermano coordinador kanan. Kunanqa manaña coordinadorchu. Chaywanpis hermano Shigeoqa Sucursalta Kamachejkunamanta ujnillanpuni kashan. Paywan llankʼajkunatataj yanapashallanpuni. Barzilaimanta, rey Davidmanta, hermano Shigeomanta ima, yachakunchej kʼumuykukoj sonqo, llampʼu sonqotaj kaj runaqa, piensarin imastachus jóvenes ruwayta atisqankupi, manataj astawanraj yachakunanku kasqanpichu. Chantapis mana enemigosninta jinachu qhawan, manaqa compañerosninta jina (Pro. 20:29).

AGRADECEKOJ KAY

10. ¿Imaynatataj machitu hermanos jovenesta qhawanku?

10 Machitu hermanosqa jovenesta Diosmanta uj sumaj bendicionta jina qhawanku, congregacionpi imastachus ruwasqankumantataj mayta kusikunku. Paykunaqa kallpanku pisiyapusqanrayku manaña congregacionpi ruwanasninkuta ruwayta atinkuchu. Chayrayku mayta kusikunku jóvenes kajkuna congregacionpi ruwanasta ruwanankupaj wakichisqa kajtinku, encargakuytataj munajtinku.

11. Rut 4:13-16 nisqanman jina, ¿ima bendicionestataj japʼinku machitu hermanos joveneswan yanapachikuspa?

11 Bibliaqa Noemimanta parlaspa nin viejitaña kaspa uj joven warmiwan yanapachikusqanta, maytataj agradecekusqanta. Noemiqa qhari wawan wañupusqantawan ñojchʼan Rutta nerqa wasinman kutipunanta. Jinapis Ruttqa paywanpuni Belenman riyta munarqa, Noemitaj manaña imatapis nerqachu (Rut 1:7, 8, 18). Chaytaj iskayninkupaj may sumaj karqa (Rut 4:13-16 leey). Machitu hermanosqa kʼumuykukoj sonqo kaspa Noemí jina ruwanku.

12. ¿Imaynatá apóstol Pablo rikucherqa agradecekoj kasqanta?

 12 Apóstol Pablopis mayta agradecekullarqataj payta yanapasqankumanta. Uj pacha, Filiposmanta cristianosman agradecekorqa yanapata apachisqankumanta (Fili. 4:16). Chantá agradecekullarqataj Timoteo yanapasqanmanta (Fili. 2:19-22). Payqa Diosman agradecekullarqataj Romaman preso jina apasqa kashajtin, hermanos kallpachaj risqankumanta (Hech. 28:15). Pabloqa mana saykʼuspa karusta viajarqa predicananpaj, congregacionesmanta hermanostataj kallpachananpaj. Jinapis payqa hermanos yanapayta munajtinku yanapachikullarqa.

13. ¿Imaynatataj machitu hermanos congregacionpi jóvenes kasqankumanta agradecekusqankuta rikuchinkuman?

13 Qan machitu hermano kanki chayqa, ashkha imaymanasmanta agradecekoj kasqaykita rikuchiwaj congregacionniykipi jóvenes kasqankumanta. Autopi pusasuyta munasojtinku, rantikoj rejtiyki acompañayta munasojtinku chayri waj imaspi yanapayta munasojtinkoqa, kusiywan yanapachikuy. Jehovaqa chay hermanosnejta munakususqanta rikuchisunki. Ichá chay yanapasoj hermanoswanqa sumaj amigosman tukuwajchej. Paykunata yanapariypuni Diosman astawan qayllaykunankupaj. Paykunaman niy kusikusqaykita congregacionpi ashkha jóvenes yanapakunankupaj mayta kallpachakushasqankumanta. Paykunawan karinaykipaj, experienciasniykita willarinaykipaj ima tiempochakuy. Ajinamantaqa, Jehová llajtanman jovenesta pusamusqanmanta mayta agradecekusqaykita rikuchinki (Col. 3:15; Juan 6:44; 1 Tes. 5:18).

QORIKOJ KAY

14. ¿Imaynatá rey David qorikuyta yachasqanta rikucherqa?

14 Machitu hermanosqa rey Davidmanta yachakullankumantaj qorikoj kayta. Davidqa templo ruwakunanpaj kapuyninmanta qorqa ashkha qorita, qolqeta, waj imastawan (1 Cró. 22:11-16; 29:3, 4). Payqa mana llakikorqachu, wawan Salomón templota ruwaspa jatunchasqa kananmanta. Qan machituña kasqaykirayku, kallpaykitaj pisiyasqanrayku manaña construccionpi yanapakuyta atinkichu chayqa, atisqaykiman jina qolqesituykiwan yanapakullawajpuni. Chantapis jovenesman willariy Jehovata sirvisqaykipi imastachus yachakusqaykimanta.

15. ¿Imastataj Pablo Timoteoman yachacherqa?

15 Apóstol Pablopis imastachus yachasqanta wajkunaman yachachej. Payqa misionero jina viajashaspa Timoteota pusarqa, yachacherqataj imaynatachus predicayta, yachachiyta ima (Hech. 16:1-3). Timoteoqa Pablo sumajta wakichisqanrayku, sumajta Diosmanta yachachej (1 Cor. 4:17). Chantá payñataj Pabloj yachachisqanman jina wajkunata yachacherqa.

16. ¿Imaraykutaj hermano Shigeo wajkunata wakicherqa?

16 Kay tiempomanta machitu hermanosqa, joven hermanosta wakichinku, congregacionpi imastachus paykuna ruwarqanku chayta ruwanankupaj. Hermano Shigeomanta 9 parrafopi parlarerqanchej. Payqa watas pasasqanman jina Sucursalta Kamachejkunamanta aswan joven hermanosta wakicherqa. Chaytataj ruwarqa sirvishasqan suyupi Diosmanta willay ñauparinanpaj. Ajinamantataj karqaña waj wakichisqa hermano paypa cuentanmanta coordinador kananpaj, pay manaña coordinador jina yanapakuyta atejtin. Hermano Shigeoqa 45 watas kurajta Sucursalta Kamachejkunamanta ujnin karqa, paytaj imastachus yachakusqanta joven hermanosman yachachishallanpuni. Shigeo jina kaj hermanosqa Diospa llajtanpi mayta yanapakunku.

17. Lucas 6:38 nisqanman jina, ¿imaynatataj machitu hermanos wajkunata yanapankuman?

 17 Machitu hermanos qankunamanta yachakuyku Jehovata sinchʼi creeywan, tukuy sonqotaj sirviyqa, ni imawan kikinchakusqanta. Yachakullaykutaj Bibliaj yuyaychaykunasninta yachakuy, chayman jinataj kausakoyqa, may sumajpuni kasqanta. Qankunaqa yachankichej imaynatachus aswan ñaupajta wakin imas Diospa llajtanpi ruwakusqanta. Jinapis yachallankichejtaj cambios kajtin chayman jina ruwanaykichej kasqanta. Qankunamanta wakin kunallanraj bautizakorqankichej chaypis jovenesta mayta yanapallawajchejtaj. Paykunaman willariwajchej imajtinchus machitu kaspañapis Jehovata rejsisqaykichejmanta kusisqa kasqaykichejta. Joven hermanosqa experienciasniykichejta, imastachus yachakusqaykichejta ima uyarispa mayta kusikonqanku. Imastachus kausayniykichejpi yachakusqaykichejmanta wajkunaman yachachinkichej chayqa, Jehovaqa maytapuni bendecisonqachej (Lucas 6:38 leey).

18. ¿Imaynatataj joveneswan machitu hermanoswan purajmanta kallpachanakunkuman?

18 Machitu hermanos joveneswan kanaykichejpaj tiempochakunkichej chayqa, purajmanta kallpachanakunkichej (Rom. 1:12). Joveneswan machitu hermanoswanqa mana kikinchu kanku. Machitu hermanosqa unaytaña kausasqankurayku sumaj yachayniyoj, sumaj experienciayojtaj kanku. Jovenestajrí wapus, kallpasapastaj kanku. Joveneswan machitu hermanoswan purajmanta yanapanakuspaqa, munakuyniyoj Tatanchej Jehovata jatunchanku, congregacionpitaj sumajta yanapakunku.

90 TAKIY Purajmanta kallpachanakuna

^ párr. 5 Mayta kusikunchej congregacionespi ashkha joven hermanos, hermanas ima Diospa llajtanpi yanapakunankupaj kallpachakusqankumanta. Machitu hermanosqa maymanta kaspapis jovenesta yanapankuman, Jehovapaj tukuy kallpankuwan llankʼanankupaj.

^ párr. 55 FOTOS: Congregacionesta waturej hermanosqa 70 watasninkuta juntʼaytawan señorankuwan khuska waj asignacionta japʼinku. Sumaj experienciayoj kasqankurayku congregacionninkumanta hermanosta sumajta wakichiyta atinku.