Ir al contenido

Ir al índice

Jehovalla sumaj kamachej kasqanta ama qonqanachu

Jehovalla sumaj kamachej kasqanta ama qonqanachu

“Yachachuncu kan, Jehová sutiyoj, Kanlla Altísimo caskayquita tucuy caypacha patapi” (SAL. 83:18, Quechua de Cuzce).

46, 136 TAKIYKUNA

1, 2. 1) ¿Imamantataj astawan llakikunanchej kanman? 2) ¿Imastá ruwayta atillasunchej Jehovallata sumaj kamachejninchejta jina qhawajtinchej?

ASHKHA runasqa qolqellamanta astawan llakikunku. Chayrayku astawan qhapajyayta maskʼanku, chayri kapuyninkuta mana chinkachinankupaj tukuy imata ruwanku. Wakin runastaj familiankumanta chayri mana onqonankumanta astawan llakikunku. Wakintaj profesionniyoj kanankumanta llakikunku.

2 Jinapis chaykunamanta nisqaqa, noqanchejqa astawan llakikunchej Jehovalla allin kamachej kasqanta rikuchisqa kananmanta. Mana allinta qhawarikojtinchejqa, chayta qonqapusunman, ruwanasnillanchejmanta, chayri problemasnillanchejmanta astawan llakikusqanchejrayku. Jehovallata sumaj kamachejninchejta jina qhawajtinchejqa, ima llakiytapis aguantayta atillasunchej, paymantaj astawan qayllaykusunchej.

JEHOVALLA SUMAJ KAMACHEJ

3. ¿Imatá Satanás nin Jehová kamachisqanmanta?

3 Satanás nerqa, Jehová kamachinanpaj mana derechoyojchu kasqanta. Chantá nillarqataj Jehová mana cheqantachu kamachisqanta, nitaj runaj allinnintachu maskʼasqanta. Runapuralla  kamachinakojtinkutaj aswan allin rinanta (Gén. 3:1-5). Chantá nerqa ni pipis tukuy sonqo Diosta yupaychananta. Ñakʼarejtinchejtaj Diosta wasanchananchejta (Job 2:4, 5). Chayrayku Jehovaqa, tiempo pasananta saqeshan, tukuy sutʼita yachanankupaj kamachiyninta qhesachajtinchejqa, llakiyllapi rikukunanchejta.

4. ¿Imaraykutaj Jehovalla sumaj kamachej kasqanta sutʼinchakunan tiyan?

4 Jehovaqa yachan Satanás imastachus nisqan llulla kasqanta. Jinapis Jehovaqa, payman tiempota qon imastachus nisqan cheqachus manachus kasqanta rikuchinanpaj. Ajinamanta runas, angelespis sutʼita reparanankupaj Jehová Dioschus chayri Satanaschus cheqanta parlasqanta (Salmo 83:18 leey). Ashkha runasqa, ñaupa tatasninchej jina Jehovaj kamachiyninta qhesacharqanku. Chayrayku ichá wakin runasqa yuyankuman Kuraj Supay maychus kajllata parlasqanta. Jinachus manachus kasqanta sutʼinchakunankamaqa, nacionespi, aylluspi, familiaspi ima chʼampaykuna kanqapuni. Jehovalla sumaj kamachej kasqanta sutʼinchakojtintaj, tukuypis paypa kamachiyninpi kusisqa, ujchasqataj wiñaypaj kausakusunchej (Efe. 1:9, 10).

5. ¿Imaynatá rikuchisunman Jehovallata kamachejninchejta jina qhawasqanchejta?

5 Pisimantawan sutʼi rikukonqa Jehovaj kamachiynenqa cheqanpuni kasqanta, Satanaspa, runaspatapis kamachiyninkoqa mana allinchu kasqanta. Chayraykutaj Jehovaqa chaykunata Gobiernonnejta chinkachenqa. Cheqan runasqa rikuchenqanku Jehová Diosta mana wasanchaspa kasukuyta atikusqanta (Isa. 45:23, 24). Paykuna jinallataj ruwayta munanchej, ¿icharí? Chaypajqa, ama qonqapunachu Jehovalla sumaj kamachej kasqanta sutʼinchakunanqa, imamantapis ñaupajpi kasqanta.

¿IMATAJ RUNAJ SALVACIONNINMANTA ASWAN ÑAUPAJPI KASHAN?

6. ¿Imataj tukuy imamanta nisqa aswan allinpuni?

6 Runas kusisqa kanankumanta nisqa, Jehovalla sumaj kamachej kasqanta sutʼinchakunanqa, aswan allinpuni. Jinapis Jehovaqa munakullawanchejpuni, salvakunanchejtataj munan.

7, 8. ¿Imaraykutaj Jehová nisqasninta juntʼanqa?

7 Jehovaqa mayta munakuwanchej. May jinatapuni munakuwasqanchejrayku Wawanta qorqa paynejta wiñay kausayta tarinanchejpaj (Juan 3:16; 1 Juan 4:9). Jehová nisqasninta mana juntʼanmanchu chayqa, Kuraj Supayqa ninman Jehová llulla kasqanta, sajra kamachej kasqanta, runasmantataj allin imasta jarkʼasqanta. Chantapis sajra runasqa, asikuspa Jehovaj kamachisninman ninkuman: “¿Maytaj Cristoj jamusaj nisqanri? Imaraykuchus ñaupa tatasniyku wañuypi puñukapusqankumantapacha, tukuy imapis kikillanpuni kakushan, imaynachus kay mundo ruwakushajtin karqa, ajina”, nispa (2 Ped. 3:3, 4). Chayrayku Jehovaqa, paylla sumaj kamachej kasqanta tukuyman rikuchishajtin, kamachisninta salvaspa nisqanta juntʼallanqataj (Isaías 55:10, 11 leey). Chantapis Jehovaqa munakuywan kamachiwanchej. Chayrayku mana iskaychakuspa nisunman cheqa sonqo kamachisninta wiñaypaj munakunallantapuni (Éxo. 34:6).

8 Tukuypis salvacionta tariyta munanchej, Jehovaj ñaupaqenpitaj may valorniyoj kanchej. Jinapis noqanchejpajqa Jehovalla sumaj kamachej kasqanta sutʼinchakunanqa, aswan ñaupajpi kanan tiyan. Ajinata ruwasunchej chayqa Payta Kamachejninchejta jinallapuni qhawasunchej.

 JOB NIÑA PANTASQATACHU YUYARQA

9. ¿Imatataj Satanás Jobmanta nerqa? (22 paginapi dibujota qhawariy).

9 Job libroqa may unayña qhelqakorqa. Chay librotaj yanapawanchej runa ñakʼarisqanmanta maychus kajllata yuyanapaj. Job libropi nin jina, Satanasqa nerqa Job mayta ñakʼarejtin Jehovata qhesachananta. Chayrayku Jehovata nerqa Jobta ñakʼarichinanta. Jehovataj mana munarqachu. Jinapis saqerqa Satanás Jobta ñakʼarichinanta, nerqataj: “Qan munasqaykiman jina atillanki Jobpa tukuy imasninta qhechuyta”, nispa (Job 1:7-12 leey). Pisi tiemponmanqa Jobpa kamachisnin wañurachisqa karqanku, wawasninpis sinchʼi muyoj wayrapi wañuporqanku. Chantá sajra runas tukuy kapuyninta apakaporqanku. Satanasqa Jobta yuyacherqa Jehová ñakʼarichishasqanta (Job 1:13-19). Chantapis Jobtañataj millay sarna onqoywan onqoykucherqa (Job 2:7). Astawanpis warmin, kinsa llulla amigosninpis Jobpa sonqonta nanacherqanku (Job 2:9; 3:11; 16:2).

10. 1) ¿Imaynatá Job rikucherqa Jehovaman cheqa sonqo kasqanta? 2) ¿Imapitaj Job pantaykorqa?

10 Satanasqa mana cheqantachu parlasharqa. Jobqa Jehová Diosta mana wasancharqachu (Job 27:5). Jinapis llakiypi kashaspa mana juchayoj kasqanpi astawan yuyasharqa. Chantapis yachaytapuni munarqa imajtinchus ajinata ñakʼarishasqanta (Job 7:20; 13:24). Ichapis nisunman may jatun llakiypi kashasqanrayku Job mana allinta tʼukurispalla parlarparisqanta. Jinapis Jehová Diosqa repararqa Job yuyasqanta cheqanchanan kasqanta.

11, 12. 1) ¿Imatataj Job repararqa Jehovaj yanapayninwan? 2) ¿Imaynatá Job yuyaychayta japʼikorqa?

11 Jobman imatachus Jehová nisqantaqa Job libropi 38 capitulomanta 41 capitulokama tarinchej. Jinapis chay capitulospeqa Jehová, Jobman mana sutʼincharqachu imaraykuchus jinata ñakʼarishasqanta. Jehovaqa mana chayta sutʼinchananpunichu karqa. Astawanqa Jobta yanapayta munarqa, reparananpaj Paypa atiynenqa may jatunpuni kasqanta, Jobtaj ni imapis kasqanta. Ajinamanta Jobqa repararqa, llakiynillanpi astawan yuyashasqanta (Job 38:18-21 leey). Jehová yanapasqanrayku Jobqa manaña pantasqatachu yuyarqa.

12 ¿May jatun llakiypi kashajtinchu Jehová Jobta kʼamerqa? Mana, ni Jobpis ajinatachu yuyarqa. Astawanqa chay jina jatun llakiypi kashaspa Job reparakorqa mana allintachu yuyashasqanta, chayraykutaj nerqa: “Kunanqa chay nisqaymanta pʼenqakuni, qanmantaj kutirikamuyki jallpʼa  patapi, ushpha patapi ima tiyaspa”, nispa. Jehová Jobman imatachus nisqanqa kallpachananpaj, sonqochananpaj ima karqa (Job 42:1-6). Niraj Jehová Jobta yuyaycharishajtin, uj jovenpis Eliú sutiyoj Jobta yuyaycharerqa (Job 32:5-10). Jobqa chay yuyaychasqanta allinta japʼikorqa, chayrayku Jehovaqa Jobta allinpaj qhawarqa (Job 42:7, 8).

13. Jobpa llakiykunasnin tukukapojtinpis, ¿imaynatá Jehovaj yuyaychasqan payta yanapallarqapuni?

13 Tiemponmanqa Jobpa llakiykunasnin tukukaporqa. Jinapis Jehovaj yuyaychasqanqa Jobta yanapallarqapuni. Jehovaqa “Jobta bendecerqa chay wataspi, ñawpaj watasmanta nisqaqa astawan”. Jinapis chayqa mana chay ratopachachu karqa. Tiemponmanraj Jobpataqa tiyaporqa “qanchis churisnin, kinsa ususisnin ima” (Job 42:12-15). Jobqa wañupoj wawasninta maytachá faltacharqa. Tiempo pasajtinpis mayta ñakʼarisqanta nichá qonqayta atillarqachu. Ichá tiempoman entienderqa imaraykuchus ajinata ñakʼarisqanta. Jinapis ichá wakin kuti sonqonpi nikorqa: “¿Chay jinatapunichu ñakʼarinay karqa?”, nispa. Ajinata yuyajtinpis manapis, Jehová imatachus nisqanpi tʼukurerqa. Chaytaj mayta sonqocharqa, maychus kajllata yuyananpajtaj yanaparqa (Sal. 94:19).

Llakiynillanchejpi yuyanamantaqa, Jehová sumaj kamachej kasqanta tukuy yachanankupi astawan yuyana. (14 parrafota qhawariy).

14. ¿Imatá Jobpa kausayninmanta yachakusunman?

14 Jobpa kausaynenqa yanapawanchej llakiykunasninchejmanta maychus kajllata yuyanapaj, sonqochayta tarinapajpis. Jehovaqa Jobpa kausayninta Palabranpi qhelqacherqa, yachakunanchejpaj, jinallataj suyakuyniyoj kananchejpaj. Imaraykuchus Diosmanta Qhelqasqaqa sinchʼita sayanapaj, sonqochakunapaj ima yanapawanchej (Rom. 15:4). Jobpa kausayninmantaqa yachakunchej, llakiynillanchejpi anchata yuyanamantaqa, Jehovalla sumaj kamachej kasqanta sutʼinchakunanpi, astawan yuyananchej kasqanta. Jatun llakiypi kashaspa Job jina Jehová Diosman cheqa sonqollapuni kasunchej chayqa, Payta sumaj kamachejninchejta jina qhawasqanchejta rikuchisunchej.

15. ¿Imaraykutaj llakiypi kashaspa Jehovamanta mana karunchakunachu?

15 Jobpa kausaynenqa mayta sonqochawanchej. Reparachiwanchejtaj mana Jehová noqanchejpaj phiñasqa kasqanraykuchu llakiypi rikukusqanchejta. Astawanqa ima llakiypipis kashaspa, rikuchiyta atinchej, Jehovallata sumaj kamachejninchejta jina qhawasqanchejta (Pro. 27:11). Jehovamanta mana karunchakojtinchejqa, pay allinpaj qhawawasunchej, suyakuyninchejmantataj astawan chʼipakusunchej  (Romanos 5:3-5 leey). Jobpa kausayninpi reparanchej Jehovaqa “jatun sonqoyoj, khuyakuyniyojtaj kasqanta” (Sant. 5:11). Jehovaqa, payta sumaj kamachejta jina qhawajkunata bendicenqa. Chaytaj yanapawanchej, ima llakiytapis pacienciawan, kusikuywantaj aguantanapaj (Col. 1:11).

IMACHUS ASWAN SUMAJ KASQANTA AMA QONQAPUNACHU

16. Ima llakiypipis kashaspa, ¿imamantá yuyarikunanchej kanman?

16 Ashkha llakiykunapi kashaspaqa, ichapis qonqapusunman Jehovalla sumaj kamachej kasqanta sutʼinchakunan aswan sumaj kasqanta. Llakiyninchej pisilla kajtinpis, chayllapipuni yuyashasunman. Chayrayku may allinpuni llakiypi kashaspa sapa kuti yuyarikunanchej, Jehovallata sumaj kamachejninchejta jina qhawananchejqa, imamantapis aswan sumaj kasqanta.

17. Jehovamanta willaypi tiemponchejta astawan churaspa, ¿imapaj yanapawasunchej?

17 Jehová Diosmanta willanapaj astawan tiemponchejta churaspaqa, paylla sumaj kamachej kasqanta tukuyman willanapaj yanapawasun. Reene sutiyoj hermanamanta parlarina. Payqa Jehovaj testigon karqa, onqosqataj kasharqa, umanpi uj venita pʼitikusqanrayku. Chantapis tukuy cuerpon nanarqa, cancerniyoj ima karqa. Hospitalpi kashaspaqa, doctoresman, enfermerasman, waj onqosqasman, visitarej jamojkunamanpis Diosmanta willarqa. Uj kuteqa, 80 horastapuni predicarqa, iskay semana khuskanniyojpi hospitalpi kashajtin. Wañupunanta yachaspapis, Jehovalla sumaj kamachej kasqanta tukuy yachanankumanta mana qonqaporqachu. Chaytaj aguantananpaj yanaparqa.

18. Ima llakiypipis kashaspa, ¿imaraykutaj may allin Jennifer jina ruwananchej?

18 Sapa día ima llakiypis kanpuni. Chay llakiyninchej mana jatun kajtinpis, ama qonqapunachu Jehovalla sumaj kamachej kasqanta tukuy yachanankoqa, aswan allin kasqanta. Jennifer sutiyoj hermanamanta parlarina. Payqa kinsa diatapuni aeropuertopi avionta suyakusharqa. Jinapis avionesqa manapuni llojserqankuchu. Sapallan, saykʼusqataj kashasqanrayku, ichapis payllapi astawan yuyayta qallarinman karqa. Jinapis mana chaytachu ruwarqa, astawanqa Jehovalla sumaj kamachej kasqanta tukuy yachanankupi tʼukurerqa. Chayrayku Jehovamanta yanapata mañakorqa waj pasajerosman predicananpaj. Chayta ruwasqanrayku ashkha runaswan parlarerqa, ashkha publicacionestapis saqerqa. Pay nin: “Chay jinapi rikukoyqa llakiypuni kajtinpis, Jehová yanapawarqa sutinmanta runasman willanaypaj”, nispa. Arí, Jenniferqa imachus aswan sumaj kasqanmanta mana qonqaporqachu.

19. ¿Imatataj Diospa llajtan ruwan?

19 Diospa llajtanqa, Jehovaj kamachiyninta may jatunpaj qhawan. Chaywantaj rikuchin mana llulla religiones jinachu kasqanta. Diospa llajtanpi kashasqanchejrayku, sapa ujninchej kallpachakunanchej tiyan, Jehovata sumaj kamachejninchejta jina qhawanallapajpuni.

20. ¿Imatataj Jehová may valorniyojpaj qhawan?

20 Jehovaqa, payta sumaj kamachejta jina qhawasqanchejta, llakiypi kashajtinchej aguantasqanchejta, cheqa sonqo kasqanchejta ima, may valorniyojpaj qhawan (Sal. 18:25). ¿Imaraykutaj Jehovata sumaj kamachejninchejta jina qhawananchej tiyan? ¿Imaynatá chayta rikuchisunman? Qhepan yachaqanapi chayta yachakusunchej.